pátek 9. prosince 2016

Lovosice opravily koupaliště jednoduše a levně

Lovosice opravily koupaliště jednoduše a levně

Dobré příklady táhnou a proto jsme se vydali do Lovosic na koupaliště, které stihnul podobný osud, jako to úvalské. Po povodních v roce 2013 bylo lovosické koupaliště zavřené a otevřelo se až letos. Jak probíhala rekonstrukce? A můžeme se něco v Úvalech přiučit?


Koupaliště v Lovosicích má velký 50m bazén pro plavce, menší dětský bazén, brouzdaliště a bazén se skluzavkou

Lovosické koupaliště bylo slavnostně otevřeno v roce 1961. Stavělo se mimo jiné v akci Z. Koupaliště je postaveno v údolní nivě Labe a je tedy vystaveno každé povodni. Koupaliště propláchla jak povodeň z roku 2002, tak z roku 2013. Právě poslední povodeň koupaliště poškodila. V Lovosicích se rodily různé plány. Například uzavření koupaliště a koupání na Žernoseckém jezeře za Labem. Také proběhla architektonická soutěž http://usti.idnes.cz/oprava-arealu-koupaliste-v-lovosicich-po-povodni-f7k-/usti-zpravy.aspx?c=A140708_115307_usti-zpravy_alh


Koupaliště při povodni v roce 2013 – plocha úplně vlevo nahoře, z vody kouká pouze skluzavka

Nakonec zvítězila varianta, co nejlevnější rekonstrukce. Bazény, které byly podle odborné firmy v horším stavu než úvalské, byly pouze vystěrkovány a natřeny. Filtrace, která byla instalována po povodních v roce 2002 byla opravena za minimální náklad. Celkové náklady se odhadují na 7,5 mil. Kč a obsahují letošní investici cca 2 mil. Kč na zprovoznění. V roce 2017 má následovat zbytek investice – objekt zázemí a sportoviště.  Co je však asi nejzajímavější, zprovoznění se stihlo v čase od ledna do půlky června.


Návštěva z Úval na koupališti v listopadu 2016 – Jan Černý, Naďa Kouklová a Hana Kameníková

V porovnání s tím co všechno museli v Lovosicích řešit je v Úvalech uvedení koupaliště do provozu v roce 2017 podstatně jednodušší. Jak bylo zjištěno voda z bazénů neuniká, bazény není nutné pro provoz v roce 2017 opravovat.
 Je třeba se soustředit zejména na:
 1. Opravu úpravny vody včetně příslušenství úpravny např. dávkování chemikálií, technologické rozvody, technologická elektroinstalace,
 2. Vybavení koupaliště musí odpovídat vyhl. 238/2011 Sb., šatny – mohou být pouze převlékárny oddělené pro muže a ženy
 3. Sprchy očistné, oddělit pro muže a ženy, lze vyřešit v současných sprchách
 4.  WC vyhovují
 5.  Nožní brodítka pro vstup do bazénů, nožní sprchy
 6. Oplocení – oddělení bazénů od odpočinkových travních ploch

Ostatní dovybavení může být budováno po letní sezóně 2017. Další zjištění spočívalo v tom, že v Lovosicích nepotřebovali žádné dlouhé posuzování. K uvedení koupaliště do provozu je vedlo to, aby náklady za dobře provedenou práci byly co nejnižší. Návrh oprav a úprav dokázala provést k plné spokojenosti prováděcí firma. Obdobný přístup by byl možný i v Úvalech.


Velký bazén koupaliště – v popředí vidět oddělovací plot a v pozadí 3 filtry

Teď, mimo sezónu návštěvníka překvapí, že v celém areálu není jediný objekt – ani šatny, WC, ani sprchy. Dokonce není v areálu ani žádný objekt občerstvení. Provozovatel koupaliště – místní sportovní klub to vyřešil mobilními buňkami za cca 9 tisíc na sezónu. Provoz byl schválen krajskou hygienickou stanicí bez problémů.
Náklady na provoz koupaliště byly v roce 2016 850 tisíc Kč. Je to dáno také nízkým vstupným 50.- Kč. dospělí a 25.- Kč děti / důchodci.
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Jan Černý, Naďa Kouklová a Hana Kameníková

úterý 29. listopadu 2016

Podnět pro zastupitelstvo města Úvaly

Zastupitelstvo města Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly


PODNĚT PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY


Věc: naplňování závazného výsledku referenda ze 7.- 8. 10. 2016, tj. obnovy koupaliště a oslovení nezávislých soudních znalců pro zpracování posouzení stávajícího stavu koupaliště a návrhu zadání realizace obnovy koupaliště ze strany vedení města Úvaly


Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás upozornit na zavádějící a nepravdivé informace, které byly sděleny vedením města Úvaly na zasedání zastupitelstva ve městě Úvaly dne 10. listopadu 2016 ve věci oslovení nezávislých soudních znalců, kteří by měli posoudit současný stav úvalského koupaliště před jeho revitalizací.

Rádi bychom tímto poukázali na statut soudního znalce.
Soudní znalec musí být uvedený v databázi soudních znalců Ministerstva spravedlnosti České republiky - viz. registr www.justice.cz . Soudní znalec pouze posuzuje a dává své stanovisko
k současnému stavu věci, tzn., k současnému technickému stavu úvalského koupaliště.
Stanovisko soudního znalce by mělo být odrazovým můstkem pro zadání projektu obnovy koupaliště na základě výběrového řízení.

Soudní znalci posuzují stav daného objektu, ale nenavrhují varianty projektového řešení, jak o tom informoval pan starosta P. Borecký na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2016.

Dovolujeme si vás, zastupitele města Úvaly, upozornit, že pan starosta P. Borecký uvádí veřejnost
v omyl, pokud tvrdí, že jím jmenovaní pan Hruschka a pan Šmíd jsou soudní znalci.
Jmenovaní pánové Hruschka a Šmíd nejsou uvedeni v seznamu soudních znalců České republiky. Tuto skutečnost jsme ověřili u Ministerstva spravedlnosti. Byli jsme současně upozorněni, že by bylo protiprávní, pokud by se za soudního znalce vydával ten, který soudním znalcem není.

Věříme, že oba pánové jsou odborníky se zaměřením na výstavbu bazénů.  Pan Ing. Petr Hruschka je jednatelem firmy H-projekt, s.r.o., Praha a pan Ing. Milan Šmíd je vedoucím projekčního ateliéru Bazény a Wellness s.r.o., Praha. Firmu Bazény a Wellness s.r.o. vedení města Úvaly již jednou oslovilo v záležitosti úvalského koupaliště. Firma zpracovala v prosinci 2013 pro vedení města Úvaly studii „Zhodnocení technického stavu koupaliště“, ve které se hovoří o obnově koupaliště za cca 30 milionů korun. Tím je podle našeho názoru zpochybněna i nezávislost dotyčného odborníka. Zpracovatelé studie byli: Ing. Milan Šmíd, Ing. Pavel Mach a Ing. Martina Křenková.

Vážení zastupitelé, myslíte si, že tento postup je ze strany vedení města správný a etický?
Dovolujeme si vás požádat o vaše stanovisko.

Pan zastupitel Kolařík na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2016 informoval o zazimování koupaliště
s důrazem na to, že bazénové betonové vany neprotékají a jsou v pořádku. Proto je zarážející, že vedení města plánuje zavedení sond do bazénů, i když, jak jsme se informovali u odborníků, mohou být těmito sondami stávající bazény poškozeny a znehodnoceny. Jak je doložena nezbytnost tohoto kroku?

Další zavádějící informace ze strany vedení města Úvaly se týkají koupaliště a nedodržování hygienických norem. Opak je pravdou, o čemž svědčí vyjádření odborníka z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Citujeme z e-mailové korespondence ze dne 11. 11. 2016:

„Venkovní koupaliště bylo řádně provozováno Pavlem Polákem, ulice Horova 1282, Úvaly. V letních měsících bylo koupaliště pravidelně kontrolováno a nebyly zjištěny hrubé hygienické nedostatky bránící užívání. Poslední kontrola KHS byla provedena v roce 2014 bez závad. V roce 2015 pan Polák přestal koupaliště provozovat a město nehledalo jiného provozovatele. V prosinci 2015 se KHS písemně vyjadřovala k demolici stávajících objektů kiosku, šaten a sociálního zařízení. Od roku 2015 tedy není koupaliště v provozu. Další provozování nebo uzavření objektu je plně v kompetenci Města Úvaly.“

Co zkreslováním informací vedení města Úvaly sleduje? Proč město ignoruje vyjádření odborníků a neinformuje korektně veřejnost?


Vážení zastupitelé, tímto vás žádáme o prošetření výše uvedených informací a sdělení vašeho stanoviska k výše uvedeným skutečnostem pokud možno na nejbližším zasedání zastupitelstva města Úvaly.


V Úvalech, dne 28. listopadu 2016                                                                                   Občanská aktivita
Zachraňme koupaliště
Kontakt:

P.O. BOX č. 8
250 82 Úvaly

e-mail: zachranme@uvalskekoupaliste.czúterý 22. listopadu 2016

Vánoce pro chlupáče


I letos se na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Úvalech na náměstí A. z Pardubic pokusíme podpořit dobrou věc, tentokráte společně s občanskou aktivitou Zachraňme koupaliště. 

Znovu je pro všechny příchozí nachystána perníková dílnička, ve které si každý může nazdobit perníček. 
Ten, kdo nebude chtít zdobit, s prázdnou určitě neodejde a perníček si už nazdobený vybere. 

Podpořte s námi chlupáče v útulku v Lysé nad Labem!

Těšíme se na vás 27. listopadu 2016!

Všem předem moc a moc děkujeme.

pátek 18. listopadu 2016

V Krnově na koupališti aneb výpravy za inspirací

V KRNOVĚ NA KOUPALIŠTI ANEB VÝPRAVA ZA INSPIRACÍ

Jsme velmi rádi, že vedení našeho města zahájilo aktivity vedoucí k obnově a znovuotevření koupaliště v Úvalech. A protože člověk není nikdy dostatečně chytrý a znalý věcí, zajímala nás zkušenost s provozem a obnovou koupaliště tam, kde koupaliště úspěšně provozují.

V Krnově mají koupaliště již od roku 1934, jsou na něj hrdí a navíc byli ochotni se o své zkušenosti s jeho provozováním podělit.areál koupaliště

čtvrtek 17. listopadu 2016

Kalendárium - Co se stalo měsíc po referendu

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo měsíc po referendu (8. 10. – 10. 11. 2016)


  8.10.          Prohlášení vedení města k závaznosti referenda – viz http://www.mestouvaly.cz/ 

13.10.       První setkání zástupců občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK) se starostou, vedením města a zástupci zastupitelů města Úvaly

13.10.         Na základě tohoto jednání starosta zveřejnil na webových stránkách města své stanovisko a požadavky – viz http://www.mestouvaly.cz/

15.10.        Do redakce Života Úval zaslala občanská aktivita ZK články o akci na koupališti včetně fotoalba, výsledcích fotosoutěže, ohlédnutí za podporou referenda a poděkování všem, kteří se podíleli a dali své ANO koupališti
 
19.10.          Komise pro výstavbu
Peter Kytlica informoval komisi o proběhlém referendu o koupališti a z toho vyplývající povinnosti města řešit koupaliště jako reálnou investici. Požadoval, aby projednávání investice koupaliště probíhalo standardními postupy, jako každá jiná stavební investice. Dále požádal, aby se znovu, s ohledem na výsledky referenda, přehodnotila trasa cyklostezky, protože znehodnocuje areál koupaliště

20.10.          Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště a diskuze o požadavcích vedení města a příprava reakce na tyto požadavky

21.10.        Občanská aktivita Zachraňme koupaliště zaslala Stanovisko ZK k návrhu starosty – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/ :
…netvořme nové výbory,
…zajistěme obnovu „koupaliště v jeho původním rozsahu“ v roce 2017,
…ZK je proti zbytečnému plýtvání prostředků při realizaci obnovy koupaliště,
…ZK je proti znehodnocování a zmenšování areálu koupaliště,
…ZK nabízí pomoc: dobrovolnickou prací, podporou pro získání technické analýzy stavu koupaliště soudním znalcem zdarma, odbornými konzultacemi se zapojením odborníků a aktivním zapojením se do práce komisí Rady města Úvaly

26.10.          Odpověď starosty na Stanovisko ZK, že město bude konat jako řádný hospodář a že bude varianty projednávat standardně v komisích rady města a na zastupitelstvu, veřejnost  bude vedení města informovat o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách včas

  2.11.           Distribuce Života Úval, aktivity ZK uveřejněny na trojstraně, která se věnuje koupališti

  2.11.        Zveřejněno na webových stránkách a facebooku ZK upozornění na nebezpečí – bazény jsou od října napuštěné a zazimované - díky neuzavřenému areálu koupaliště, které je tak přístupné veřejnosti – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/
 
10.11.          Příprava článků a informací do Života Úval, zveřejnění článku na webových stránkách a facebooku ZK s informací o připravovaném záboru části areálu koupaliště pro vybudování nové asfaltové cyklostezky napříč areálem koupaliště a díky tomu nejen hrozícím zbourání stávajících budov se sociálním zařízením, ale také zmenšení areálu koupaliště – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/
  
10.11.          Konalo se zasedání zastupitelstva města Úvaly, kterého se aktivně zúčastnili zástupci ZK. Koupaliště se na program dostalo až dodatečně na návrh člena zastupitelstva, přestože pan starosta na předešlém zasedání přislíbil zařazení tohoto bodu do programu.

Starosta P. Borecký informoval:
 • O výsledcích říjnového referenda a schůzce se zástupci občanské aktivity ZK. Na základě této schůzky vedení města prý oslovilo soudní znalce – pana Hruschku a Šmída, kteří vypracují analýzu současného stavu koupaliště, analýza bude obsahovat např. geo sondy, betonové sondy do van bazénů včetně rozboru vody
 • Oslovení znalci prý zpracují posudek opatřený kulatým razítkem a navrhnou 3 varianty rekonstrukce – nejlevnější, střední a nejdražší, které se předají do komisí a výborů k projednání a na závěr se představí zastupitelstvu
 • Po schválení zastupitelstvem bude vše probíhat standardní cestou jako u jiných projektů, tzn. bude vypracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na dodavatele
 • O řešení parkoviště pro auta – předpokládá se, že díky koupi pozemku u čistící stanice by se parkoviště mohlo vybudovat právě zde s kapacitou pro cca 100 automobilů
 • Starosta oznámil, že se předpokládá zprovoznění koupaliště v roce 2018
 • Starosta zdůraznil, že do finální zprávy od soudních znalců se na koupališti nic dělat nebude a nebude se nic dalšího bourat, počítá s tím, že posudky by měly být hotovy cca v únoru 2017
 • Zastupitel p. Kolařík informoval o zazimování koupaliště, napuštěno ze studní 3.700 kubíků vody, kapacita studní je dostačující, byly provedeny kamerové zkoušky a sondy, důležitá informacebazény neutíkají a vodu drží

Diskuze zástupců ZK:
 • Požadavek na otevření koupaliště v r.2017, proč vedení města neuvažuje o alternativě otevření koupaliště v r. 2017, ale cílí na rok 2018
 • Zrušení žádosti o územní rozhodnutí vybudovat cyklostezku přes areál koupaliště a vypracovat návrh na trasu kolem areálu koupaliště s využitím stávající stezky
 • Návrh na zajištění bezpečnosti areálu koupaliště - je napuštěné a otevřené, návrh vlastními silami opravit vstupní bránu do koupaliště
 • Návrh na představení výsledků analýzy a 3 variant obnovy koupaliště od soudních znalců veřejnosti a následné diskuze s občany

čtvrtek 10. listopadu 2016

Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!

Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!

Několik týdnů po referendu o úvalském koupališti, kdy se pro obnovu koupaliště vyjádřilo 75% z hlasujících osob se dozvídáme, že dávno před vyhlášením referenda byla na základě zadání ze strany města vyprojektována cyklostezka, která vede přes areál koupaliště. Projekt by měl být v nejbližší době předložen k územnímu rozhodnutí.

Prostor úvalského koupaliště je unikátní a celá lokalita velice přívětivá. V rámci obnovy koupaliště je proto nutné zabránit jeho další devastaci a umenšování využitelné plochy celého areálu.

středa 2. listopadu 2016

Koupaliště je zazimované

Koupaliště je zazimované. 
Doporučujeme vám při vašich procházkách kolem koupaliště, které je uzavřené, dávat pozor na bezpečnost nejen vaši, ale hlavně vašich dětí. 
I když je hlavní vchod na koupaliště uzavřený, přístupová vrata v zadní části areálu jsou zcela otevřená a na koupaliště se dostane každý. 
Vzhledem k tomu, že jsou bazény napuštěné a nezajištěné z pohledu bezpečnosti, nevstupujte do areálu! 
Vedení města budeme o této situaci informovat a požádáme ho o kvalitní zabezpečení.

aktualita 2.11.2016

Vyšlo listopadové číslo Života Úval, ve kterém naleznete ohlédnutí za aktivitami, které jsme připravili pro občany v rámci vyhlášeného referenda o koupališti. 
Podívejte se na fotoalbum z Babího léta, seznamte se s výsledky vyhlášené fotosoutěže „Zaostřeno na koupaliště“, připomeňte si módní přehlídku plavek a nechybí ani poděkování všem, kteří se nejen zúčastnili, ale také se aktivně zapojili a podíleli se na všech přípravných akcích. 
Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.

Víte že?

Víte že?

·       Naše aktivita Zachraňme koupaliště byla spontánní reakcí na odhlasování referenda na veřejném zasedání zastupitelstva města 23. 6. 2016.

·       Poprvé jsme se sešli 13. 7. 2016. Bylo nás celkem 32 Úvaláků různého věku. Ne všichni jsme se do té doby znali osobně. V současné době je lidí ochotných pomoci více než 50.

·       Společným cílem naší občanské aktivity bylo informovat  obyvatele Úval o  vyhlášeném referendu a povzbudit je ve snaze začít se aktivně zajímat o obnovu a zachování areálu koupaliště.  

·       1. 8. 2016 jsme spustili webové stránky www.uvalskekoupaliste.cz a Facebook, kde jsme představili naši aktivitu a začali zveřejňovat články na téma koupaliště – o historii koupaliště, odborné názory, rozhovory, fotogalerii. V poslední době přibyla i videa.

·        19. 8. 2016 jsme vyhlásili  fotografickou soutěž „Zaostřeno na koupaliště“, které se zúčastnilo 12 soutěžících, kteří přihlásili do soutěže 56 fotografií.

·       1. 9., 3. 9., 12. 9.  jsme představili aktivitu „Zachraňme koupaliště“ na náměstí A. z Pardubic veřejnosti.
·       24. 9. 2016 jsme zorganizovali akci  Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne. Návštěvnost  Babího léta odhadujeme  na 1 000 lidí, z toho bylo  asi 450 dětí.

·       Naše aktivita dostala grant od Nadace  VIA ve výši 20 tis. Kč na podporu akcí na záchranu koupaliště. O udělení grantu pro aktivitu požádal spolek  PRO Úvaly. Mnoho Úvaláků přispělo nejen finančně, ale také materiálně a svou prací při přípravě akce na koupališti a přípravě referenda. Ještě jednou děkujeme!

·       Fotografie pořízené na  Babím létě na koupališti jsme představili veřejnosti 1. 10.  ve stánku  před Orange Barem na Husově ulici. Úvaláky jsme zároveň pozvali  na referendum.

·       Na propagaci referenda jsme vyvěsili  6 bannerů  a dobrovolníci  roznesli do schránek místních občanů 2 800 letáků.

·       Referendum se konalo 7.-8. 10. 2016 a své ANO koupališti řeklo 1 803 Úvaláků z celkového počtu 2 404 občanů, kteří měli oprávnění hlasovat. Děkujeme!

·       Již při první schůzce si účastníci aktivity byli vědomi, že referendem jejich práce nekončí a nyní jsou připraveni se účastnit jednání na zadání projektu opravy koupaliště, aby bylo otevřeno nejlépe v roce 2017. První setkání s vedením města se konalo 13. 10. 2016. O práci pracovní skupiny vás budeme pravidelně informovat v Životě Úval a na našich stránkách www.uvalskekoupaliste.cz a Facebooku.

Za občanskou aktivitu  Zachraňme koupaliště


Zdenka Havránková

Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem občanům, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům, že přišli k historicky prvnímu referendu v Úvalech.

Ceníme si Vašeho zájmu, pomoci a aktivní podpory. Máme novou cennou zkušenost ze vzájemné komunikace a spolupráce.

Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.

K referendu se dostavilo 50,24% oprávněných voličů a pro obnovu koupaliště hlasovalo 75% z nich.

Vedení města vydalo prohlášení, že referendum je platné a pro představitele města závazné a že začne v nejbližší době pracovat na obnově koupaliště.

Jsme připraveni spolupracovat s představiteli města na optimálním řešení rekonstrukce koupaliště a informovat všechny občany Úval, jak tento projekt pokračuje.

Koupališti zdar.


Občanská  aktivita   Zachraňme  koupaliště  

Výsledky fotografické soutěže“Zaostřeno na koupaliště“

Výsledky fotografické soutěže“Zaostřeno na koupaliště“

Fotografická soutěž byla zaměřena na unikátní historické fotografie  a momentky z úvalského koupaliště.  Porota o složení Jiří Hlaváček, Vladislav Procházka a František Smolík vybírala z 56 fotografií od 12 autorů. Vedle historických  fotografií se sešly momentky z „největší slávy koupaliště“ i snímky ze současnosti. Každý z těchto tří okruhů fotografií hodnotili porotci samostatně. Přímo na koupališti návštěvníci vybírali svého favorita. Stejně jako při posuzování porotci, byly hodnocené fotografie označeny pouze číslem. Autor byl odtajněn až po uzavření výsledků.
 Zde jsou vítězové:
Kategorie  „Historický unikát“
1.místo Markéta Řepková, foto  rok 1944

2.místo Jindřich Lízner, foto rok 1950

3.místo Václava Baumanová – chytání kaprů, foto  rok 1994


Kategorie „Momentka z koupaliště  do roku 2014“
1.místo Markéta Hranická Pochmanová

2.místo Jan Snitr

3.místo  Václava Baumanová


Kategorie „Momentka z uzavřeného koupaliště“
1.místo Peter Kytlica

2. místo Ester Šťastná

3.místo Lukáš Rubeš


Fotografie „Nebreč..“ od Petera Kytlici získala  i nejvíce hlasů od návštěvníků.
Děkujeme sponzorům Janu Snitrovi a Miloši Pálkovi za ceny pro oceněné.

Za občanskou aktivitu  Zachraňme koupaliště

Zdenka Havránková

Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne

Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne

24. 9. 2016 proběhl na úvalském koupališti happening s dětskými soutěžemi, hudbou, módní přehlídkou historických koupacích úborů a plavek místního ochotnického souboru Oudiv.

Byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže. Účastníci vybírali „svého favorita“ mezi soutěžními fotografiemi, poslouchali kapely, zacvičili si jógu, s napětím sledovali letovou ukázku úvalského modelářského klubu, mohli se občerstvit v tradiční  koupališťové pobočce  Orange Baru.

Na Babím létě bylo také  účastníky vytvořeno společné  výtvarné dílo. Každý, kdo  chtěl  podpořit koupaliště  ztvrdil svůj názor barevným otiskem dlaně.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě i realizaci akce nejen bezplatně podíleli, či ji sponzorsky podpořili, ale také všem, kteří přišli a přikládáme „ochutnávku fotografií“ .

Za aktivitu „Zachraňme koupaliště“

Zdenka Havránková

čtvrtek 27. října 2016

Odpověď starosty na "Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště k návrhu vedení města"

Vážená paní Wojciková, vážená paní Kytlicová, vážený pane Vosecký,

dovoluji si tímto reagovat na Vaše stanovisko za iniciativu Zachraňme koupaliště k návrhům vedení města ve věci realizace obnovy úvalského koupaliště.

Jménem svým i jménem kolegyň a kolegů z vedení města vyjadřuji své potěšení nad tím, že nabízíte městu dobrovolnou práci občanů při obnově koupaliště a konzultace k samotné opravě.

Akceptujeme skutečnost (ač této skutečnosti litujeme), že nepřijímáte účast ve speciálním orgánu města, který by se věnoval prioritně tomuto projektu. Jak víte, navrhli jsme, aby tomuto orgánu předsedal zastupitel pan Jan Černý a jeho členy byli mimo představitelů města zástupci iniciativy Zachraňme koupaliště.  Tento orgán měl mít především za úkol najít shodu, v jakém rozsahu a za jakých podmínek koupaliště rekonstruovat, samotná rekonstrukce již měla běžet ve standardním režimu investic. Důvodem byla jednoznačně skutečnost, že ze strany některých členů Vaší iniciativy a zastupitelů kolem pana Jana Černého zaznívaly na adresu města názory zásadně zpochybňující výši investic nezbytných pro opravu koupaliště a chtěli jsme Vám tak dát příležitost přetavit tyto názory v konkrétní činy a společně s městem hledat společný jmenovatel.

Zmiňujete důležitost řádného hospodaření. Souhlasíme! Jistě nikdo z nás nechce zbytečně plýtvat penězi města, otázkou však stále zůstává, co je řádné hospodaření. Je to levně provedená oprava s omezenou životností nebo náročnější akce s životností násobně delší?  

Vaše rozhodnutí neúčastnit se práce ve speciálně vytvořeném orgánu a nevést jej, které jste nám zaslali,  tedy vnímáme tak, že právo a odpovědnost takto rozhodnout vkládáte do rukou vedení města a zastupitelstva. Toto právo a tuto odpovědnost přijímáme a nezříkáme se jí.

Úvalskou veřejnost, a tedy i Vás všechny, budeme o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách opravy včas informovat standardními způsoby (web, Život Úval) a jednotlivé varianty oprav budou projednávány standardně v komisích rady města a v zastupitelstvu.

Věřím, že se nejpozději v roce 2018 budeme moci v opraveném koupališti všichni vykoupat.

S přátelským pozdravem


Petr Borecký
starosta
město Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly
facebook/mestouvaly

sobota 22. října 2016

Stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště

Vážený pane starosto,

článek na webu města z 13. 10. 2016
na setkání s Vámi, zástupci vedení a zastupiteli města jsme se dohodli 13. října 2016, že návrhy ze strany vedení města týkající se realizace našeho společného cíle, tj. obnovy a otevření koupaliště, projednáme ve čtvrtek, 20. října 2016 na schůzi občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK).

Dovolujeme si Vám a členům Rady města tímto předat stanovisko občanské aktivity Zachraňme koupaliště:

V referendu vyhlášeném městem Úvaly, které se konalo 7. a 8. října 2016 hlasovalo 50,24 % oprávněných osob, z toho 75 %, tj. 1 803 oprávněných osob - pro obnovu koupaliště. 

Vedení města Úvaly uznalo referendum jako platné a závazné pro představitele města. A jak jste již mnohokrát uvedl, vážený pane starosto, tento názor občanů bude vedení města respektovat.

Občanská aktivita ZK věří, že vedení města se při realizaci svého závazku zachová jako řádný hospodář a zvolí co nejefektivnější cestu k jeho naplnění v rámci standardních procesů ve státní správě při realizaci projektů obdobného charakteru ze strany města.

pátek 14. října 2016

Jak dál s koupalištěm po referendu

Ve čtvrtek 13.10.2016 se sešli zástupci občanské aktivity Zachraňme koupaliště s vedením města v čele s panem starostou a zastupiteli opozice. Účelem setkání ze strany ZK bylo zjistit, jak vedení města chce přistoupit ke splnění svého závazku, který dalo občanům v reakci na výsledek referenda, tj. obnovit a otevřít koupaliště, a nabídnout případnou spolupráci při realizaci společného cíle. Vedení města navrhlo zřídit výbor zastupitelstva složený ze zástupců města, opozice a zástupců ZK, případně komise Rady města.

Považuje dále za nezbytné výsledný návrh výboru či komise předložit ke schválení zastupitelstvu. Podle zástupců občanské aktivity je vhodnější formou spolupráce pracovní skupina, ve které by byli odborníci a zástupci jednajících stran, a která by byla nápomocna vedení města při realizaci jeho závazku. Nicméně výsledný návrh za ZK bude projednán na schůzi týmu občanské aktivity ve čtvrtek 20. října. Konkrétní formu spolupráce bychom rádi dohodli s vedením města do konce měsíce října.

pondělí 10. října 2016

Děkujeme!

lidé z aktivity Zachraňme koupaliště
Děkujeme všem občanům, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům, že přišli k historicky prvnímu referendu v Úvalech.

Ceníme si Vašeho zájmu, pomoci a aktivní podpory. Máme novou cennou zkušenost ze vzájemné komunikace a spolupráce. Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.

K referendu se dostavilo 50,24% oprávněných voličů a pro obnovu koupaliště hlasovalo 75% z nich.
Vedení města vydalo prohlášení, že referendum je platné a pro představitele města závazné a že začne v nejbližší době pracovat na obnově koupaliště.

Jsme připraveni spolupracovat s představiteli města na optimálním řešení rekonstrukce koupaliště a informovat všechny občany Úval, jak tento projekt pokračuje.

Koupališti zdar.
Občanská aktivita Zachraňme koupaliště

pátek 7. října 2016

Dnes a zítra se rozhodne!

Také čekáte, co bude s úvalským koupalištěm? 

Tak nečekejte a běžte podpořit obnovu koupaliště v referendu! 

Jinak se z koupaliště v Úvalech stane místo, kde lišky budou dávat dobrou noc.

čtvrtek 6. října 2016

Otázky a odpovědi kolem úvalského koupaliště

Jak by mohl areál koupaliště vypadat?

Existuje několik variant. Vždy by se mělo jednat o volnočasový areál. V referendu se rozhoduje o tom, zda tento volnočasový areál bude i koupalištěm, tedy zda budou tam i funkční bazény a brouzdaliště.

Co si mohu představit pod pojmem volnočasový areál?

Volnočasový areál by měl být oplocený pozemek, na kterém budou sportoviště (bazény, volejbal, minigolf a další), občerstvení, WC, šatny a sprchy. Součástí může být také scéna pro letní kino nebo divadelní představení.

Jaký je rozdíl mezi volnočasovým areálem a koupalištěm?

Každé koupaliště je zpravidla volnočasovým areálem. Volnočasový areál samotný obsahuje až na samotné bazény všechny ostatní objekty jako jsou šatny nebo WC. Rozdíl je zobrazen v tabulce níže.

Srovnání objektů volnočasové areálu a varianty s rekonstrukcí bazénů


Dlouhé a horké léto v roce 2016 bez koupaliště.

Rok 2016 se vyznačuje  opravdu dlouhým a horkým létem, snad ještě lepším než bylo v roce 2015. Teplé počasí je již od května tohoto roku do dnešního dne 16.9.2016. Pokud by se úvalské vedení chovalo jako dobrý hospodář pak mohlo být koupaliště v provozu již v roce 2015.

Přečetla jsem mnoho článků týkajících se problematiky koupaliště, slyšela i odpovědi našich zastupitelů, zejména starosty města. Odpovědi jsou zavádějící a neúplné, proto  považuji za nutné veškeré informace shrnout :

úterý 4. října 2016

ROZHOVORY (nejen) O KOUPALIŠTI - Jan Černý

Dnes ptáme: p. Jana Černého, jednatele společnosti  ACÚ v Úvalech

Firma se zabývá kompletním servisem kolem obutí aut osobních i užitkových, včetně TIR. Nedávno rekonstruovali svoji provozovnu a jejich oranžová budova je dobrý orientační bod na křižovatce na Kolín – Dobročovice – střed Úval. V svém areálu umístili i samoobslužnou myčku pro auta,  čerpací stanici LPG a prodejnu PB.


pondělí 3. října 2016

Co všechno nebude kvůli koupališti

Taky máte při čtení názorů některých naši spoluobčanů pocit, jako kdyby nás případná oprava koupaliště vrátila do pravěku?  :)

neděle 2. října 2016

Další reportáž z akce Babí léto aneb "rozmarný" odpoledne na úvalském koupališti
Doposud neznámé historické fotografie úvalského koupaliště

Jak se ukazuje, stále je ještě možné najít nové fotografie z historie koupaliště. V průběhu Babího léta na koupališti jsem měla poprvé možnost vidět zcela unikátní snímky z přípravy stavby i počátků užívání úvalského koupaliště. 

Vlastníkem fotografií je paní Alena Brokešová, která souhlasila jak se zveřejněním obrázků, tak komentáře, se kterým je zaslala, na adresu naší aktivity „Zachraňme koupaliště“. Kopie fotografií budou rovněž zařazeny do historického archivu města.  

sobota 1. října 2016

Koupaliště v Úvalech - pohled do kronik

Našemu městskému koupališti je v r. 2016 75 let, což není žádný důvod k oslavě. Stav koupaliště je natolik závažný, že letos a v minulém tropickém létě byl provoz uzavřen. Rybníky nejsou kvůli sinicím nejvhodnější ke koupáním, bez auta se k pískovnám u Labe nelze dostat, takže k osvěžení zbývá sprcha či zahradní bazén.

Koupaliště si postavili občané pro sebe. Obecní rada se usnesla na návrhu, aby každý úvalský muž mezi 18. a 60. rokem svého věku odpracoval 48 hodin, nebo zaplatil za každou neodpracovanou hodinu 5 protektorátních korun. Stavbu zastřešila firma mistra zednického Ladislava Votavy, dozor vykonával Ing. Vladimír Chmelík z Kutné Hory. Kolaudace proběhla 24.7. 1941.

čtvrtek 29. září 2016

Marek Fapšo - Referendum a jeho otázka

Státní zřízení České republiky je zastupitelská demokracie, takže na všech úrovních rozhodování jsou v pravidelných volbách vybírání zástupci, kteří vedou jim svěřené části (stát, kraje, města, vesnice). Moc, jež tím získají, je vykoupena odpovědností za vlastní činy. Aspoň tedy v teoretické rovině. Někdy se však naskytne příležitost přenést rozhodování na všechny plnoprávné občany, na což Ústava ČR také myslí. Pro tyto případy existuje institut referenda, tj. všelidové hlasování. Na celostátní úrovni se používá velmi zřídka, nicméně v rámci obcí jde o častěji užívaný prvek demokracie. Existují totiž témata, často kontroverzní a zásadní, o nichž zastupitelé nechtějí rozhodovat. Například když se objeví něco, co před volbami nebylo známo a není tedy jasné, jestli mandát od voličů opravňuje vedení města rozhodnout tak či onak. Často jde o témata, která zasahují do života místních obyvatel více než jiná.

úterý 27. září 2016

Vyhlášení výsledků soutěže Zaostřeno na Koupaliště

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště vyhlásila 16.8. fotografickou soutěž „Zaostřeno na koupaliště“, ve které vyhlásila dvě soutěžní kategorie – historický unikát a momentka z úvalského koupaliště. Vzhledem k tomu, že si vyhlašovatelé soutěže přáli, aby Úvaláci prohlédli svá rodinná alba a přinesli jakoukoliv fotografii z tohoto koutu Úval, soutěž neměla žádné technické požadavky a omezení.

Příjem soutěžních fotografií byl ukončen 17.9. Obdrželi jsme celkem 46 fotografií od 12 soutěžících, jednak přes mailovou adresu, jednak předáním do našeho sběrného místa v Café cukrárně Delikates paní Kotlabové.

Ve čtvrtek 22.9. se sešla porota - tři úvalští fotografové Jiří Hlaváček, Vladislav Procházka a František Smolík, kteří na svých snímcích pravidelně zaznamenávají život v našem městě.

pondělí 26. září 2016

pátek 23. září 2016

Příjďte zítra na koupaliště!

O víkendu přijde skutečné babí léto, tak se nebojte vyrazit na koupaliště!


Jóga na koupališti


Přijďte si v sobotu 24.9.2016 během Babího léta zacvičit jógu v „tiché zóně“ na koupališti (vchod vzadu za pódiem).

Začínáme ca v 14,40 hod, cvičit budeme podle chuti a síly asi půl hodinu, ale můžeme i déle… Využijeme pauzu, kdy nebude na pódiu hrát muzika. Vezměte si s sebou vhodné oblečení - ideálně nějaké pružné kalhoty/legíny+podložku na cvičení, abyste se mohli pohodlně hýbat (převléknout se budete moci na nedalekém WC nebo po dohodě s pořadateli v převlékacím stanu). Několik podložek bude k zapůjčení. Jógové ásány povede Zuzana Budínová tak, aby si jógu mohli vyzkoušet i začátečníci.

Pojďme pozdravit slunce i koupaliště!

čtvrtek 22. září 2016

ROZHOVORY (nejen) O KOUPALIŠTI - skupina ROCKOVER

Požádali jsme o zodpovězení několika otázek členy kapely Rockover - Martina Junka, Honzu Karlina, Davida Vydru a Michala Vanču, která bude vystupovat 24. 9. na happeningovém odpoledni „Babí léto na úvalském koupališti“.

Vaši úvalští fanoušci Vás dobře znají, nicméně mohli byste pro ty ostatní říci několik slov o Vaší kapele a představit Váš hudební styl?
Jsme rocková kapela, která hraje od roku 2012. Naši kapelu tvoří basa, bicí a dvě kytary. Skládáme vlastní písničky a rádi bavíme lidi. Víc o nás zjistíte na našich stránkách www.rockover.cz a také si můžete na https://www.youtube.com/watch?v=HVNyfiA3KWI poslechnout jednu naši písničku, kterou zahrajeme i na koupališti.

Kromě 24. 9., kde budete v nejbližší době vystupovat?
Momentálně se budeme především věnovat tvorbě nových písniček. Pokud se naskytne možnost si někde zahrát, tak samozřejmě budeme moc rádi.

Chystáte vydání nějakého CD? 
V budoucnu rozhodně, ale nejprve to chce materiál, který na CD můžeme umístit.

Několik otázek týkajících se především koupaliště a plavání. 
Plavete rádi? A kde nejraději? 
Samozřejmě jsme nejraději chodili na úvalské koupaliště. Chodilo nás vždy hodně, tak bylo o zábavu postaráno. Mohli jsme si tam zahrát stolní tenis, najíst se dobrého jídla a nebo jen blbnout ve vodě.

Umíte plavat v životě?
Snažíme se a zatím to vychází. Zatím nemáme tolik starostí, však je nám teprve 18-19 let.

Skáčete do všeho rovnýma nohama?
Někdy je lepší se zamyslet před tím, než něco uděláme. V některých situacích ale není čas na přemýšlení, tak je to vlastně ponechané náhodě.

Jakou máte nejstarší vzpomínku spojenou s úvalským koupalištěm?
Když jsme chodili jako děti na brouzdaliště na úvalském koupališti.

Kdo Vás na koupaliště přivedl? 
jednoznačně naši rodiče.

Vzpomenete si, co Vás na koupaliště nejvíce lákalo?
Relativně velký bazén, sporty a samozřejmě stánek s občerstvením.

Máte snad s úvalským koupalištěm spojený nějaký „velký“ zážitek nebo historku?
Zážitků je spousty. Ať už jde například o závody v plavání, nebo kdo skočí brilantnější šipku (v našem případě spíše placáka). Na koupališti nikdy nuda nebyla.

Má podle Vás koupaliště v době vlastních bazénů na zahradách vůbec nějaký smysl? 
Samozřejmě že má. Každý si nemůže dovolit vlastní bazén.
Z našeho pohledu je lepší být s přáteli na velkém koupališti, než být sami v bazénu na zahradě.

Děkuji za Vaše odpovědi  a těšíme se na dobrou zábavu na happeningu.
Za aktivitu „Zachraňme koupaliště“ se ptala Zdeňka Havránková.