čtvrtek 24. června 2021

KALENDÁRIUM 55, 56

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý pátý a šestý měsíc po referendu
(13. 04. – 13. 06. 2021)

15. 4. Finanční výbor on line: v návrhu RO 2 v rozpočtu na tento rok v investicích byla vyškrtnuta hřiště u koupaliště (1 mil Kč) a na Skeříkově, ale byla navýšena částka na PD na 500 tis Kč. Dále např. přibyly opravy ulic za 5 mil Kč a investice do parkování ve dvoře radnice za 1 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům revidovat odmítnutí participativního rozpočtu.

20. 4. Sportoviště u koupaliště: schůzka s místostarostou Polákem s cílem, aby už v projektech sportoviště byla připravena verze sportoviště pro celoroční využití veřejností.

24. 4. Observatorio: základy Observatoria byly dnes vybagrovány a slavnostně položeny. Zabudovány byly i 2 stylové lavičky „štokrlátka“ podle našeho návrhu. Navíc byl objeven historický triangulační kámen z roku 1937. Spolek je na dobré cestě svůj dobrovolnický projekt realizovat.

27. 4. Anketa Sportoviště u koupaliště: přes sociální sítě jsme oslovili veřejnost s otázkami, týkajícími se budoucí podoby a účelu chystané investice města.

29. 4. Zasedání zastupitelů: projekt sídliště na Vinici: problém řešení srážkových vod a napojení na vodovodní řad-nutný dodatek k plánovací smlouvě, návrh FV na opětovné schválení participativního rozpočtu nebyl schválen, bylo povoleno zastupiteli Černému uspořádat veřejnou diskusi s občany o Sportovišti u koupaliště.

4. 5. ŽÚ: město plánuje zbavit ulice bahna, opravit městské bytové domy, zastávky autobusu na I/12, novou výsadbu veřejné zeleně. V areálu Cukrovar se zabývá myšlenkou postavit „mrakodrap“ se 68 byty a obchodní zónu. Přispěli jsme úvahou, zda budou Úvaly i za 50 let městem v zeleni, když se stále zastavují zelené plochy – plán sídliště Vinice se 105 domky, domy u Škvorecké obory.

16. 5. Slavnostní otevření Observatoria na Vinici: slavnostně jsme nainstalovali poslední díl Observatoria a kompletní Observatorio i s lavičkami a historickým kamenem jsme odhalili, pokřtili a předali ho jménem spolku Zachraňme koupaliště do užívání veřejnosti. Ať slouží!

2. 6. Mariánský dub ve Škvorecké oboře: požádali jsme odborníky o názor na památný strom. Bohužel to vypadá, že dub příliš důkladný ořez v minulosti nemusí přežít.

3. 6. Odemknutí koupaliště: zlatým klíčem jsme tradičně odemkli koupaliště, popřáli mu skvělou sezónu a někteří stateční si i zaplavali.

5. 6. ŽÚ: město plánuje stavbu lávky pod mostem Devět kanálů, svazkovou školu místo Hostína do vyřešení problémů umístit ve škole v Jirnech, připravuje projekt přestupního terminálu u nádraží, článek o výstavbě sportoviště u koupaliště a jeho odsunu do 2022 kvůli upřednostnění investice do opravy komunikací, články Observatorio na Vyhlídce Na Vinici je hotové a Objeven kámen s historií Jardy Rydla.

15. 6. Finanční výbor: schváleny dokumenty o hospodaření - Závěrka a Zpráva auditora za 2020 (ukazatel rozpočtové odpovědnosti města 95% stále vysoko překračuje max. limit stanovený MF na 60%), v RO 3 došlo konečně k vyčlenění výdajů na Hřiště a na Spolky z kapitoly 3412 Koupaliště a tím i důležitému kroku ke zpřehlednění výdajových položek. Byla vznesena námitka proti účelové argumentaci města při vyřazení investice Sportoviště u koupaliště (1 mil Kč) z rozpočtu 2021 – argument: prostředky budou použity na opravy komunikací, přičemž do rozpočtu byla vzápětí zařazena 2 nová hřiště (1,1 mil Kč) – skatepark u fotbalového hřiště a workout Slovany - viz místostarosta Polák v posledním čísle ŽÚ: “…Někteří občané také zapomněli, že když budeme opravovat koupaliště, nezbude mnoho finančních prostředků na opravy či rekonstrukce hliněných úvalských komunikací a naopak.“

18. 6. Vyhodnocení Ankety Sportoviště u koupaliště: poslali jsme zprávu o výsledku Ankety panu starostovi, místostarostovi Polákovi a provozovateli Slavíkovi. Kompletní Zpráva je umístěna na webu spolku. Drtivá většina respondentů chce hřiště, veřejně a celoročně přístupné a nesouhlasí s pískovým povrchem na většině plochy areálu. Pan starosta poděkoval s tím, že se podněty budou nějakým způsobem zabývat.

18. 6. RM: RM 13. 4. souhlasila se součinností při převodu pohřebišť ve vlastnictví farnosti na město, souhlasila s opravou úvalských hliněných silnic za 6,4 mil Kč, souhlasila se zpracováním PD pro Lom teenagerů v částce 625 tis Kč společností Architektura s.r.o. ing. arch. D. Krause. RM 25. 5. schválila záměr vybudovat v tomto roce skatepark u fotbalového hřiště za 766 tis (z toho 500 tis Kč finanční dar od eTruhlárna, zbytek město), schválila investici do hřiště „workout“ na Slovanech za 883 tis Kč, souhlasila s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru - výstavba Souboru staveb Náměstí Svobody Úvaly - tři samostatně stojící objekty A, B, objekty s více funkcemi, C bytový dům, včetně přípojek technické infrastruktury, pro společnost Fisolta Property, a.s., jmenovala Ing. arch. Miroslava Hofmana vedoucím OID.

pondělí 21. června 2021

ANKETA „Sportoviště u koupaliště“ - vyhodnocení

 I. Sportoviště u koupaliště 

Město Úvaly chystá rekonstrukci sportoviště u koupaliště. Sportoviště bude součástí areálu koupaliště, který patří městu, a bude provozováno stejným provozovatelem na základě uzavřené pachtovní smlouvy z 15. 5. 2020. 
Letos má být hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a ideálně v příštím roce by mohlo být sportoviště hotové (realizace hřiště byla odložena z důvodu, že prostředky určené na hřiště mají být přednostně investovány do opravy komunikací). Domníváme se, že plánované sportoviště by mělo sloužit veřejnosti i mimo sezónu koupaliště, tedy nejen během otevření koupaliště v letní sezóně. A to stejně jako ostatní hřiště ideálně zdarma. Svoje názory a argumenty jsme přednesli na schůzce s místostarostou p. Polákem a provozovatelem koupaliště p. Slavíkem dne 20. 4. 2021. 

Záznam ze schůzky:

Návrh sportoviště (výkres) byl předložen panem Polákem účastníkům jednání.

Celoroční provoz sportoviště u koupaliště:
Byl navržen následující scénář provozu sportoviště pro variantu, kdy bude koupaliště zavřené. Provozovatelem sportoviště stejně jako koupaliště bude BS Property s.r.o. Sportoviště bude odděleno od koupaliště plotem. Vstup bude vstupní brankou z koupaliště a druhou brankou z cesty, tudíž bude možné sportovat i mimo otevírací hodiny koupaliště. Uživatelé sportoviště se zaregistrují na určitý den a hodinu u správce (ten je v areálu koupaliště celoročně) a bude jim na jméno umožněn vstup.
Sportoviště bude primárně k dispozici veřejnosti bezplatně. Bezplatně bude k dispozici v rámci otevřeného provozu koupaliště. Mimo sezónu je zatím v plánu v prvním roce provozování poskytovat sportoviště bezplatně, ale za určitých podmínek. Půjčovné míčů, raket, pálek a jiných sportovních potřeb bude symbolicky zpoplatněno. Na základě vyhodnocení údržby, poničení, provozních nákladů po zaváděcí sezoně je možné, že provozovatel poskytování sportovišť mimo sezónu zpoplatní.

Je plánováno otevření malého občerstvovacího stánku v části sportoviště. Bylo by vhodné řešit sociální zařízení, např. regulovaným přístupem k sociálnímu zařízení koupaliště. 

Sportoviště je navrženo s písečným povrchem ing. arch. Krausem. Důvodem je údajně nižší nákladovost ve srovnání s travnatým povrchem. Namítaly jsme nevhodnost písečného povrchu (s výjimkou beach volejbalového hřiště) pro provoz mimo letní sezónu a také v kombinaci s víceúčelovým hřištěm z umělého povrchu (náročná údržba hřiště). 

Termíny: PD pro stavební povolení letos, realizace podle finančních možností města, ideálně v příštím roce. 

Koupaliště: doporučily jsme nabídnout návštěvníkům možnost třídit odpady (zvolit citlivě design nádob), dále aby nad rámec smluvních povinností by pachtýř oznámil městu celkový
počet návštěvníků za rok. Údaj by mohl být zveřejněn a napomoci propagaci koupaliště. Byly jsme informovány, že za rok 2019 přišlo přes 17 tis návštěvníků, v roce 2020 byla návštěvnost o trochu nižší díky počasí a koronavirové pandemii.“ 

Zdá se tedy, že řešení je možné a především je v rukou investora, tedy města. 

II. Anketa 

Užitečné by bylo podle nás znát názory veřejnosti na sportoviště a jeho využití. Proto jsme se rozhodli alespoň touto cestou zeptat se na názor veřejnosti. Anketa proběhla na webu a fb Zachraňme koupaliště. Ptali jsme se:

1. Uvítáte nové sportoviště u koupaliště? ANO/NE 
2. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště využívat? ANO/NE 
3. Budete mít zájem využívat sportoviště u koupaliště i mimo dny a měsíce, kdy bude koupaliště otevřeno? ANO/NE 
4. Jaké sporty/aktivity by sportoviště mělo umožňovat? 
5. Souhlasíte s tím, že písek bude pokrývat celou plochu areálu sportoviště (hrací i pochozí plochy) s výjimkou jedné hrací plochy (multifunkčního hřiště) s umělým povrchem? ANO/NE 
6. Bydlíte v některé z těchto ulic nebo čtvrtí: oblast mezi ulicemi Pod Tratí, Mánesova, Smetanova, Na Ztraceném korci a Horova, V Setých, U Hodova, Zálesí a U Horoušánek. ANO/NE 

Děkujeme za Vaše názory – vyjádřené buď přímo na stránkách fb anebo mailem na adrese zachranme@uvalskekoupaliste.cz. 

III.Výsledky ankety

Anketa byla vyhlášena 27. 4. 2021 a ukončena po měsíci.

Anketní formulář vyplnilo 48 respondentů. Řada respondentů poslala komentář mailem anebo přímo na webové stránky spolku Zachraňme koupaliště.

Výsledky odpovědí na otázky:

1. Uvítáte nové sportoviště u koupaliště? 
    ANO 49 NE 1
2. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště využívat? 
    ANO 47 NE 3
3. Budete mít zájem využívat sportoviště u koupaliště i mimo dny a měsíce, kdy bude
koupaliště otevřeno? 
    ANO 47 NE 3
5. Souhlasíte s tím, že písek bude pokrývat celou plochu areálu sportoviště (hrací i pochozí
plochy) s výjimkou jedné hrací plochy (multifunkčního hřiště) s umělým povrchem? 
    ANO 11 NE 37
6. Bydlíte v některé z těchto ulic nebo čtvrtí: oblast mezi ulicemi Pod Tratí, Mánesova,
Smetanova, Na Ztraceném korci a Horova, V Setých, U Hodova, Zálesí a U Horoušánek 
    ANO 11 NE 37
4. Jaké sporty/aktivity by sportoviště mělo umožňovat?

Odpovědi na čtvrtou otázku byly ve formuláři zaznamenány formou vyčíslení sportů či aktivit, které by lidé na hřišti rádi měli: 

Workout/fitness/posilovna 24 
Volejbal 17 
Prvky pro děti/hřiště 14 
Ping pong 12 
Nohejbal 10 
Míčové hry 5 
Fotbal 5 
Beach volejbal 4 
Minigolf 4 
Badminton 3 
Bruslení/koloběžky - pevná plocha 3 
Tenis 3 
horolez. stěna 2 
pumptrek, skatepark prvky 2 
joga, skupinové cvičení 2 
basketbal 2 
multifunkční hřiště 2 
po jednom hlasu: bowling, pétanque, trampolína, motokros, bosá běžecká dráha, kuželky, sauna 

Slovní komentáře respondentů Ankety: 

My bydlíme na Hodově, není zde žádné hřiště pro děti.Takže pokud by bylo součástí i hřiště pro děti a bylo volně přístupné i bez koupaliště, tak by to byl dobrý nápad. Pro rodiče i nějaký ten prvek na cvičení. 

Super nápad! Hřiště v této části Uval není a tohle by bylo skvělé. Fajn by bylo např. dokola pevná plocha na bruslení nebo koloběžky.... určitě houpačky, klouzačky a prolézačky pro malé děti. A fitness prvky pro větší děti je top nápad.

Rád bych ještě doplnil, že na hřiště by měl být přístup volný, bez omezení a bez restrikcí, jinak se z hřiště stane „mrtvá zóna“ pro vyvolené.

Oplocené hřiště kde se o klíče bude muset žádat a bez poplatku za půjčení se tam nebude "nikdo" moci dostat prostě není hřiště pro lidi z okolí. Za mne by se hodila otázka: "Jste pro, aby bylo hřiště volně přístupné? ANO/NE"

Ve městě by měla být sportoviště, kde by se dalo vyblbnout bez nutnosti si předem někde půjčovat klíče. Na to stačí upravit vhodnou plochu, trochu ji zpevnit, dát dvě tyče na volejbal a všechno ostatní si už děcka (nebo i dospěláci) dotvoří sami. Stačí na to pár svršků a branky jsou hotové. Nic víc bych nevytvářel. Důležité je, aby ten plácek nebyl oplocený.

Pokud si tam budou chtít děti zahrát, bude sportoviště stejně nedostupné :-(

Trochu se obávám, že to dopadne jako fotbal, či tenis, které jsou také města, ale zahrát si tam nikdo z ulice nemůže. Volně přístupné sportoviště tak zůstane pouze u školy, nebo na Slovanech (obojí ze Setých a Hodova poněkud z ruky).

Je to jen můj názor, nemíním to jako kritiku projektu.


Hřiště pro větší děti a dospělé v Úvalech podle mého chybí, a když už město investici naplánovalo, tak ať slouží co nejvíce veřejnosti.

Teď již mimo anketu jako reakci na různé komentáře k věci. Sportovišť je obecně málo v Úvalech zvlášť. Proto za každé nové palec nahoru. Místo mrtvé? Jezdím do Klánovic na tenis v zimě Kolín, Běchovice, Praha, fotbal kdysi Tuklaty v zimě hala Klánovice. Tak že pokud tam zaparkuji nebo odložím kolo= místo dobré. Využití- celoroční využití to je umělý povrch, osvětlení. To je trend, který jak jsem již dříve komentoval je možno shlédnout a konzultovat v nedalekých obcích. Sport nebývá úplně tichý a právě proto je toto místo dobré. V obytných zónách je sportoviště spíše výjimkou. V minulých letech se na sport hodně zapomnělo, resp. přerozdělování peněz bylo takové jaké bylo. Já jsem ve školních letech po příchodu domů hodil tašku do kouta a šel hrát na plácek nebo ulici fotbal, hokej cokoliv. Dnešní děti? " A co děti, mají si kde hrát?"
Říkám znovu, že " Copa Cabana" u koupaliště je nesmysl.

...jestli bude vypadat jako v Dubči sem s ním za milion třeba tři.

Díky za info, už jsem v sousedství (Horoušánky) viděl multifunkční hřiště za 1 mio. Nepochybuji, že za peníze na projekt a realizaci tohoto sportoviště se někdo bude mít dobře.

V Příšovicích jsem narazil na výstavbu sportoviště podobně jako v Dubči. Celoročně používaný umělý povrch včetně osvětlení a oplocení za 3 400 000 včetně DPH.

Písek je na sportovišti blbost. Buď to bude sportoviště anebo pláž. Pláž by byla jen na letní sezónu a měla by být u bazénů, sportoviště by se mělo využívat celoročně a být snadno přístupné a udržovatelné. Město je investor a mělo by mít dlouhodobý koncept pro celý areál koupaliště, do kterého bude sportoviště zapadat. Existuje vůbec platná architektonická studie pro celý areál? 

IV. Závěr 

Anketa proběhla na sociálních sítích ZK, nepředcházela a nedoprovázela ji žádná kampaň, cílem bylo získat názor části veřejnosti na již probíhající investici města a dát zpětnou vazbu, co veřejnost očekává a potřebuje. Podle výsledků odpovědí, se jí zúčastnila většina nerezidentů okolních čtvrtí kolem koupaliště. Anketa ukázala zájem veřejnosti o veřejné sportoviště, dostupné celoročně. Ohledně toho, co by sportoviště mělo nabízet, jsou představy v širším spektru. Ale každopádně by to měly být míčové hry a workout/posilovna plus nějaké dětské prvky. Výrazná většina respondentů nesouhlasí s písečným povrchem sportoviště. Po vyhlášení ankety se ukázalo, že město plánuje další 2 nová hřiště v celkové částce přesahující původní částku alokovanou v rozpočtu na sportoviště u koupaliště, a to již v tomto roce: skateboard u fotbalového hřiště a workout na Slovanech. Shrnutí závěrů ankety zasíláme mailem panu Polákovi, místostarostovi a panu Slavíkovi, provozovateli koupaliště.

Jana Kytlicová a Zdeňka Havránková
Zachraňme koupaliště, z.s.

Úvaly dne 17. 6. 2021

pátek 4. června 2021

KOUPALIŠTĚ JE ODEMČENÉ!

Zlatým klíčem jsme odemknuli za teplého slunečného počasí úvalské koupaliště a popřáli mu skvělou letní sezónu 2021. A sešlo se nás opravdu hodně. Přispělo k tomu krásné počasí a nádherná čistá voda v bazénech. Do vody se vrhlo nevídané množství nadšenců malých i velkých. Hurá! Konečně můžeme PLAVAT! Voda měla pěkných 19°C. Pozítří se koupaliště otvírá veřejnosti. LETOS SLAVÍ NAŠE KOUPALIŠTĚ KRÁSNÉ 80. NAROZENINY! Přejeme mu ať si zachová svůj unikátní přírodní ráz, krásné počasí, fungující technologie, hodně spokojených návštěvníků a nových plaveckých nadějí. A do budoucna dokončené zázemí 21. století a sportoviště.Spolek Zachraňme koupaliště