pátek 20. října 2017

KALENDÁRIUM 12.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvanáctý měsíc po referendu
(13. 09. 2017 – 13. 10. 2017)

21. 9. Zasedání zastupitelů města Úvaly: DEMOLICE OBJEKTŮ NA KOUPALIŠTI BYLA KOALICÍ SCHVÁLENA. Stěží se tomu dá uvěřit, ale nejen, že se dosud nezačala realizace obnovy koupaliště (zatím se začalo projektovat), ale starostou předložený návrh na demolici objektů na koupališti (včetně oplocení) byl koaliční většinou schválen, aniž by byl předložen finanční rozpočet demolice či zodpovězeny otázky ze strany zastupitelů a občanů a aniž by byl předložen plán realizace obnovy koupaliště. Kromě toho, zastupitelé hlasující o zcela odlišné variantě řešení koupaliště nedostali podklady předem, ale byly jim promítnuty přímo na zasedání. Bourání na koupališti jde vedení města rychle (1. část objektů byla zbourána již na začátku roku 2016). Půjde stejně rychle i jeho obnova (mluvíme stále ještě o OBNOVĚ?) a zprovoznění koupaliště? Budou mít občané unikátní přírodní koupaliště, anebo atrakci s tobogánem?
Je vůbec v Úvalech možné prosadit něco, co starosta nepodporuje? Starosta k tomu obvykle dodává, že se jedná nejen o jeho názor/stanovisko, ale i názor/stanovisko jeho kolegyň/kolegů z Rady města.

5. 10. Demolice na koupališti: 14 dnů po schválení návrhu na demolici zařízení a oplocení areálu jsme zaznamenali, že se demoliční práce na koupališti rozběhly.

5. 10. Schůze občanské aktivity ZK: mezi mnohými tématy převažovala debata nad kroky vedení města k „obnově“ koupaliště – demolice na koupališti byla zahájena, aniž by bylo známo, kdo za demolici a její rozsah odpovídá, kdo ji bude provádět (pravděpodobně firma pana Hovorky), kolik bude stát a jak se zamezí škodám na majetku města. Odpovědi na tyto otázky ústní cestou nám byly zamítnuty. Kromě toho bylo na místě zjištěno, že okál v areálu koupaliště používaný správcem koupaliště, je vyrabován – tato skutečnost byla nahlášena Policii ČR a městské policii. Dalším bodem diskuse byly připomínky ke změnám Územního plánu města.

11. 10. Žádost o poskytnutí informací ohledně demolice byla podána na městský úřad.

13. 10. Připomínky k ÚP města: do tohoto termínu bylo v rámci změnového řízení územního plánu podáno městskému úřadu podle našeho odhadu přes 120 připomínek týkajících se areálu koupaliště. Důvodem podání připomínek byla obava občanů o narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje v areálu koupaliště výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.), či obava ze „zasypání“ bazénových van.

úterý 17. října 2017

ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA ÚVAL

Město Úvaly připravuje návrh změny Územního plánu, v prvním kole do 13. 10. 2017 bylo možno na základě Oznámení města z 10. 8. 2017 podat pouze připomínky.

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se po zkušenosti s dosavadní reakcí vedení města na obnovu koupaliště obává narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.) nebo dokonce i „zasypání“ bazénových van. Proto jsme se rozhodli podpořit podání připomínek k návrhu Územního plánu města Úval. K podání připomínek se rozhodlo velké množství lidí (odhadem přes 120).

Dalším krokem města bude po zapracování připomínek předložit občanům návrh změn ÚP k veřejnému projednání a poté na základě jeho výsledku bude probíhat další kolo připomínek a námitek občanů a vlastníků pozemků. Námitka bude muset být opatřena minimálně 200 podpisy.

Text jednoho z dopisů podaného na městský úřad citujeme:Městský úřad Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly                                                                                       Úvaly, dne 12. října 2017Věc: Připomínka k návrhu územního plánu (ÚP) města Úvaly


Vážení,


Podáváme tímto připomínku k návrhu ÚP v řádném termínu pro podání připomínek.

Předmětem připomínky je plocha tzv. „areálu koupaliště“, tedy území využívané historicky pro přírodní rekreaci, koupání a plavání a sportovní aktivity, které je zatím ještě oploceno.

Cílem připomínky je doplnění v ÚP zřetelného označení plochy odpovídající jejímu využívání (viz výše) a zamezení případného poškození přírodního rázu areálu koupaliště stavbami nesouvisejícími přímo s využitím areálu svým zaměřením, velikostí, vlivem na životní prostředí  a narušujícími tak unikátní přírodní charakter areálu.

V současném návrhu ÚP se uvádí:
V návrhu ÚP a jeho textové části je označena plocha areálu koupaliště obecně jako OS, tj. „občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení“, tj. popis využití je opatřen popisem obecně stejně pro všechny plochy označené jako OS, např. fotbalové hřiště, aj., tj. takto:
„ Hlavní využití:
Stavby a provozy související s tělovýchovou a sportem: hřiště různých charakterů, sportovní zázemí, sportovní haly, tribuny, související dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň, městský mobiliář.
Přípustné využití:
Byty správců, pohostinství, služby, multifunkční sportovní stavby (sloužící pros sport, kulturu a sociální činnost).
Podmínečně přípustné využití:
Ubytovací zařízení do 30 lůžek za předpokladu, že veškeré nároky na parkování budou umístěny na vlastním pozemku.
Nepřípustné využití:
Jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití.“

Do plochy OS je tak nově přeřazeno část území, na kterém byla hřiště a které bylo původně označeno jako přírodní zeleň ZP. Toto území není nyní definováno.
Plocha okálu stojícího u koupaliště je označena jako BI, tj. „bydlení v rodinných domech, městská a příměstská“. Domek byl používán správcem koupaliště.

V ÚP v textové části se neuvádí, že se jedná o areál koupaliště s umělou nádrží na plavání (dříve v ÚP byla bazénová vana vyznačena modře, v novém návrhu modré označení chybí). Navrhovaný popis tak nezobrazuje reálný stav využívání této plochy minulý a ani budoucí – viz probíhající obnova koupaliště vedením města v souladu se závěry minulého referenda (nikde v popisu nenacházíme zmínku o hlavním využití „koupaliště“). Navrhujeme proto následující:

Návrh na změnu v ÚP:

1)       Zavést kategorii ploch OS-k a takto označit plochu areálu koupaliště a bazénu, tj. „občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení, koupaliště“ – viz přiložený obrázek

2)       Doplnit popis plochy OS-k a doplnit text využití:
Hlavní využití:
Přírodní rekreační plocha s umělou nádrží na plavání, sportovní zázemí, související dopravní a technická infrastruktura, doplňková sportoviště, doprovodná zeleň, městský mobiliář.
Přípustné využití:
Byty správců, pohostinské služby.
Podmínečně přípustné využití:
Nezavádí se.
Nepřípustné využití:
Jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití.

3)       Plochu BI (na plánku označená jako OS-1) při jižním okraji areálu koupaliště, na níž stojí okál dříve používaný správcem koupaliště, změnit na plochu OS-k; jako změnový důvod doplnit zajištění zázemí pro koupaliště (byt správce, doplňková sportoviště)

4)       Nově přeměňovanou plochu OS při severním okraji koupaliště(na plánku označená jako OS-2) přeměnit na OS-k a odůvodnit jako doplňková plocha sportoviště areálu. Ve stávajícím územním plánu není navíc tato plocha označena jako měněná a v textové části odůvodnění zcela chybí.


Věříme, že naše připomínky budou v návrhu ÚP zohledněny.

S pozdravem


úterý 26. září 2017

Výročí 1. rok od referenda


ROČNÍ VÝROČÍ OD VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO ÚVALSKÉHO REFERENDA


Vážený pane starosto, vážení členové Rady města Úvaly, vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolujeme si Vám tímto připomenout, že od prvního úvalského referenda uplyne dne 6. a 7. října 2017 jeden rok.

V referendu odsouhlaseném zastupiteli města a vyhlášeném městem Úvaly se před rokem na otázku:

„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“,

vyjádřilo 75% z právoplatně hlasujících občanů Úval PRO OBNOVU KOUPALIŠTĚ.

Za 9 měsíců začíná letní sezóna 2018 a dosud nebyla ani vybrána firma na provedení obnovy koupaliště.

KDY SE ÚVALÁCI DOČKAJÍ ZNOVUOTEVŘENÍ SVÉHO KOUPALIŠTĚ?

Věříme, že hlasy, které úvalští občané odevzdali v referendu, a výsledek referenda, bude vedení města respektovat a svůj závazek včas splní.
 

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz

KALENDÁRIUM 11.


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo jedenáctý měsíc po referendu
(13. 08. 2017 – 13. 09. 2017)


29. 8. Centroprojekt Group a.s., Zlín, budoucí dodavatel projektové dokumentace pro koupaliště, jeho zástupci obhlédli koupaliště.

5. 9. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. R-388/2017 schválit návrh řešení bazénové plochy a úpravny vody a schválila okamžitou demolici objektů na koupališti. K návrhu řešení s výjimkou obrázku nejsou k dispozici jiné podklady. Nutno podotknout, že obrázek (návrh řešení) projednávaný na zasedání zastupitelů 21. 9. 2017 se lišil od obrázku prezentovaného starostou jako podklad pro projednání zastupitelům. T.č. (23. 9.) obrázek (návrh řešení) nemáme k dispozici.

6. 9. Finanční výbor: byla poskytnuta informace, že faktura pro Bazény a wellnes v částce Kč 260 150 byla dne 26. 6. 2017 proplacena (pozn.: i přes nedodržení termínu dodání, velké množství zásadních chyb a fakt, že ani jedna jimi navržená varianta nebyla zastupiteli přijata). V RO č. 3 dochází ke snížení položky Koupaliště/Posudky a průzkumy z Kč 19 mil na Kč 10 mil (zdůvodnění místostarostou: v tomto roce se nestačí celá částka proinvestovat, název položky? není to prý jen na průzkumy, název a jeho obsah nebyl vyjasněn).

11. 9. Podepsána starostou Smlouva s Centroprojekt Group a.s., Zlín na zabezpečení projekční činnosti v souladu se zadávací dokumentací Zakázky. Je zajímavé, že oprava bazénové vany bude řešena dle odst. 2. 3. a) Smlouvy v souladu s návrhem řešení firmy Bazény a wellness ve variantě 1, ačkoliv zastupitelé na zasedání dne 22. 5. 2017 odmítli všechny 3 návrhy firmy Bazény a wellness a schválili pro koupaliště řešení č. 1 předložené spolkem PRO Úvaly. Bohužel v přijatém Usnesení tato skutečnost explicitně zaznamenána není, takže se „jede“ podle odmítnuté varianty 1 od Bazény a wellness.

čtvrtek 24. srpna 2017

KALENDÁRIUM 10.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb
Co se stalo desátý měsíc po referendu 
(13. 07. 2017 – 13. 08. 2017)


15. 7. Oslava ročního výročí vzniku ZK: sešli jsme se před vstupní bránou na koupaliště a symbolicky jako před rokem v dešti jsme roční výročí oslavili. Tentokrát ovšem s 3 variantami buřtguláše.

17. 7. Výběrová komise na dodavatele projektové dokumentace ke koupališti: byl vybrán a potvrzen dodavatel, firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín. Jediným výběrovým kritériem byla CENA. ZK mělo zástupce ve výběrové komisi, kteří se na místě kriticky vyjádřili k postupu města, tj. a) proč město nevybralo na tuto jednoduchou investici přímo dodavatele a zdržuje tak obnovu zbytečným výběrem dodavatele pouze projektu-dodávka projektu včetně stavebního povolení bude trvat přibližně 8,5 měsíců a teprve pak bude vybrán dodavatel stavby a technologie!, b) proč stanovilo zbytečně vysoký maximální limit ceny za projekt, ke kterému se všichni účastníci tendru rádi přiblížili a samotný projekt tak bude stát více než Kč 1 mil!! Jedná se tak o plýtvání finančních prostředků města. Vzhledem k tomu, že příští koupací sezóna začíná za 10 – 11 měsíců, je namístě se ptát, zda město dodrží svůj slib občanům.

28. 7. Náš region: v časopise Náš region vyšel kompilát z různých informačních zdrojů o stavu přípravy obnovy koupaliště v Úvalech.

L  E  T  N  Í    P  R  Á  Z  D  N  I  N  Y   (odjeli jsme se koupat tam, kde je to možné)

úterý 15. srpna 2017

Vandal na koupališti

Přišel, zničil a starosta jeho trestný čin pochválil.

3. července jsem při procházce zjistil, že na našem koupališti v Úvalech řádil vandal. Vyvrácená vstupní brána, vypáčené dveře a rozbitá okna na domečku, který sloužil jako domek správce koupaliště. A ani to, neznámému vandalovi nestačilo. Značně poničil sanitární zařízení domku se záchody. Vytržené dveře, utrhané přívody vody k umyvadlům, ukradené baterie a zničené odpadní potrubí, rozbitá okna. To je jen krátký přehled řádění vandala. Podle fotografie si jistě uděláte názor sami.

Upozornil jsem na tento fakt jak naší městskou policii, tak policii státní, podal jsem trestní oznámení na neznámého pachatele. Policie ČR, přijela na místo a pořídila dokumentaci, smutné fotografie zničeného majetku města, našeho koupaliště. 14. 8. 2017 jsem dostal od policie ČR, informaci, že město odhadlo škody na zařízení na 20.000,- Kč. Celá věc je nadále v šetření.

Město odhadlo škodu na zařízení na 20.000,- Kč. Opravdu rád bych viděl, jak se tak rozsáhlá devastace na městském majetku dá za tuto částku opravit!?! A co víc, pan starosta vandala pochválil!

Cituji jeho vyjádření na FB: V tomhle stavu je to už nějaký čas. Fotky sice vypadají dramaticky pro toho, kdo chce, aby dramatické byly, ale jedná se objekt záchodů, které byly hnusné už v době, kdy bylo koupaliště v provozu. A pokud tento objekt zmizí ze světa, jedině dobře.

Jeho další starost byla, jak je možné, že policie vstoupila na městský majetek bez jeho souhlasu, cituji jeho vyjádření na FB:

Předpokládám, že policie si fotky dělala za přítomnosti zástupce města, neboť si mi nechce věřit, že by bez vědomí vlastníka pozemku vstupovala na jeho majetek.

Fotografie dramatické jsou a také velmi věrohodně vypovídají o stavu areálu.

Starosta Petr Borecký naprosto nepochopitelně schvaluje devastaci areálu, tedy schvaluje trestný čin! Jak se to slučuje s jeho povinností pečovat o majetek města, nechápu. Tak se řádný hospodář nechová. Jako starosta evidentně o koupaliště nestojí a je tedy otázka, jestli je schopen obnovu koupaliště v příštím roce dokončit. Názor si udělejte sami.

Petr Vosecký
občanská aktivita Zachraňme koupalištěstředa 2. srpna 2017

KALENDÁRIUM 9.Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo devátý měsíc po referendu
(13. 06. 2017 – 13. 07. 2017)


28. 6. Šíří se zvěsti, že pan starosta chce vyhlásit nové referendum o koupališti. Tomu lze těžko uvěřit. Slíbil závazně, že koupaliště bude otevřené příští letní sezónu. Nebyla potvrzena pravdivost těchto zpráv.

30. 6. Náš region: v časopise Náš region vyšla informace o možnostech koupání v letních vedrech. A tak je zde vedle Klánovic zmíněno i koupaliště Úvaly se sportovním vyžitím (beachvolejbal, nohejbal, minigolf), půjčovnou lehátek, atd. Bylo by to krásné, kdyby to byla pravda…

1. 7. ŽÚ: pan starosta se tvrdě opřel do občanů ze ZK – nerozumí či nechtějí rozumět problematice kolem koupaliště, myslí si, že to bude jako za jejich „mládí“ (myslí tím snad, že už jsou staří a nemají co do toho mluvit?). Vidí rozhodnutí zastupitelstva a jeho schválení varianty obnovy koupaliště jako to nejhorší možné, obnova koupaliště bude…… Trochu to připomíná označení členů finančního výboru jako nekompetentních v momentě, kdy FV neschválil rozpočet a úvěr. Pan starosta neumí dostát svému závazku a vinu schvaluje na občany. A tak paradoxně v ŽÚ vedle sebe jsou 3 naprosto odlišné pohledy na průběh zastupitelstva o koupališti (starostův, PRO Úvaly, ZK). Výsledkem je, že koupaliště v Úvalech stále nemáme.

3. 7. Vandalismus na koupališti: Na koupališti byla vyvrácená část vstupní brány, vysazená brána vjezdu do garáže, rozbitá okna a vypáčené dveře domu správce koupaliště, do domu tak rozbitým oknem v horním patře prší, toalety na koupališti jsou zdevastované, demontované baterie, utržené sifony, poničené dveře do kabin, vstupní dveře vyvrácené, elektro skříňka u vstupu poničená. PV podal trestní oznámení na neznámého pachatele, pan starosta se na fb vyjádřil: „V tomhle stavu je to už nějaký čas. Fotky sice vypadají dramaticky pro toho, kdo chce, aby dramatické byly, ale jedná se objekt záchodů, které byly hnusné už v době, kdy bylo koupaliště v provozu. A pokud tento objekt zmizí ze světa, jedině dobře.“ Smutný postoj správce městského majetku…

12. 7. Naše upozornění na ničení městského majetku na koupališti bylo vyslyšeno alespoň tak, že byla opravena vstupní brána na koupaliště a označena zákazem vstupu.

13. 7. Roční výročí od vzniku občanské aktivity Zachraňme koupaliště na podporu obnovy koupaliště.

středa 26. července 2017

ZK OSLAVILO ROČNÍ VÝROČÍ OD SVÉHO VZNIKU

Před rokem, 13. července 2016, se sešli na úvalském koupališti spontánně lidé, které oslovilo téma „obnova koupaliště“. Lidé, kteří byli nespokojeni s (ne)činností vedení města v této věci a s manipulativní otázkou, se kterou město chtělo oslovit občany v prvním úvalském referendu, anebo prostě si přáli se zase někdy v koupališti, 2. sezónu zavřeném, vykoupat. Vznikla tak občanská aktivita Zachraňme koupaliště, jež ve velmi krátké době začala být funkční navzdory tomu, že byl čas letních dovolených.

Abychom si po roce první schůzku připomněli, sešli jsme se v sobotu 15. července 2017. Tentokrát ne na koupališti, ale před jeho uzavřeným vchodem. Také pršelo. Avšak vydatněji než vloni. I přes nepřízeň počasí a čas dovolených, dorazilo dost statečných starých i nových „koupalištníků“. Diskutovali jsme současný i budoucí osud úvalského koupaliště. Nic veselého… Pokrok v obnově koupaliště je stěží viditelný. Zatím jen slova a sliby.

Naštěstí jsme k tomu ochutnávali skvělé buřtguláše od 3 kolegů. Každý byl jiný, ale všechny byly výborné. A tak jsme jedli a porovnávali a povídali a mokli a mokli a bylo nám fajn.

A jedeme dál!

Koupališti zdar.

pondělí 3. července 2017

KALENDÁRIUM 8.


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo osmý měsíc po referendu
(13. 05. 2017 – 13. 06. 2017)


16. 5. schůzka ZK: mimo jiné nad variantami obnovy koupaliště, které budou projednávat zastupitelé

17. 5. Stavební komise: nebyla usnášeníschopná, přítomni byli pouze předseda p. Borecký, pánové Ivan a Jan Černých, p. Kytlica a jako host p. Šmíd z firmy Bazény a wellness a městský architekt p. Kraus. Diskuse nad variantami obnovy koupaliště jako jednoho z více bodů programu komise byla krátká a bez konkrétních výstupů. Podle usnesení Rady města z 1. 11. 2016 měla stavební komise jako odborný poradní orgán Rady města projednat návrhy variant. To se však nestalo.

22. 5. VZZM: hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva byla prezentace variant obnovy koupaliště. Byly prezentovány 3 varianty firmou Bazény a wellness (Baw) a 2 varianty spolkem PRO Úvaly. Na zasedání bylo mnoho dotazů ze strany občanů, projevily se opakující se technické nedostatky s ozvučením a přenosem, obava vedení města před reakcemi občanů s nepřiměřenou pohrůžkou vyvedením ze sálu policií, prezentace analýzy technického stavu koupaliště firmou Baw, která obsahovala hrubá pochybení a tudíž její závěry a doporučení byly zpochybněny, usnesením byla přijata varianta spolku PRO č. 1 a byl potvrzen záměr otevřít koupaliště na letní sezónu 2018, místostarostou byl zmíněn finanční limit v rozpočtu města na obnovu koupaliště 20 mil Kč (tj. 16 mil Kč bez DPH). Z pohledu finančního limitu vyvstává otázka, jaké měla firma Baw zadání od města, když její varianty se pohybovaly v částkách kolem 30 až 50 mil Kč?
Návrh občana, aby cyklostezka nevedla přes areál koupaliště, nebyl většinou zastupitelů přijat. Starosta nebyl ochoten vysvětlit, proč na cyklostezce tak urputně trvá.
Občané z Hodova vznesli námitky proti parkovišti u ČOV s odkazem na neodpovídající příjezdovou komunikaci, ohrožení bezpečnosti a toxický materiál povrchu parkoviště v zátopové oblasti Výmoly. Usnesením zastupitelů bylo potvrzeno, že se prozatím parkoviště u ČOV nebude užívat jako parkoviště pro koupaliště.
Více informací viz článek Postřehy ze včerejšího zastupitelstva na www.uvalskekoupaliste.cz

2. 6. ŽÚ: pan starosta chválí dobrovolníky včetně nás ze Zachraňme koupaliště, v článku jsme zhodnotili úspěšný průběh Cesty za májovým překvapením.

6. 6. FV: koupaliště je jednou z 8 investic, která by měla být financována z 20 letého úvěru KB (v rozpočtu je 19,5 mil Kč). V rozpočtu v RO 2 je v příjmech i ve výdajích celá částka úvěru 110 mil Kč-byť první čerpání úvěru ještě neproběhlo, nejsou ještě ani ukončena výběrová řízení na projekty, na které bude úvěr vyplácen účelově. Je tedy na místě se ptát, jak chce město stihnout čerpat celou částku úvěru do konce roku (na čerpání má město 30 měsíců)… Na otázku, zda faktura pro Bazény a wellness (ca 300 tis Kč) i přes nesplnění termínu a hrubé chyby v údajích ve studii bude městem proplacena, bylo odpovězeno, že faktura projde standardním schvalovacím kolečkem na úřadu města.

13. 6. Nabídli jsme panu Maturovi, vedoucímu odboru investic, odborníky z občanské aktivity Zachraňme koupaliště do pracovní skupiny. Rada města bohužel s odborníky ze ZK do pracovní skupiny nepočítá. Počítá pouze s jejich obsazením do výběrové komise na výběr projektové organizace pro bazén a technologii. Bohužel odborníci ze ZK neměli možnost se vyjádřit k podmínkám a předmětu výběrového řízení.

úterý 6. června 2017

PROČ MUSÍ VÉST ASFALTOVÁ CYKLOSTEZKA PŘES KOUPALIŠTĚ


Starosta Borecký na četné dotazy PROČ MUSÍ VÉST ASFALTOVÁ CYKLOSTEZKA S ODHADOVANÝM NÁKLADEM KČ 2,4 MIL PŘES KOUPALIŠTĚ, I KDYŽ UŽ KOLEM KOUPALIŠTĚ VEDE HISTORICKÁ STEZKA, KTERÁ BY SE DALA UPRAVIT dosud nedal odpověď. Maximálně na minulém zastupitelstvu reagoval: „to víte, paní Mandová, jednou ráno jsem se probudil a ….“

Dne 17. února 2017 jsme jako občanská aktivita poslali na Ministerstvo vnitra podnět k uplatnění dozorových opatření o přezkum situace po referendu, kdy areál koupaliště má být zmenšen o asfaltovou cyklostezku podle plánů vedení města. MV nám odpovědělo dne 21. dubna 2017.

Cyklostezku přes areál koupaliště nedoporučila ani městem objednaná studie od ČVUT. Tato studie doporučila vést cyklostezku „vrchem“.

O tom v reakci MV není žádná zmínka. Pochopitelně, podklady pro odpověď dodalo město samo. Trochu začarovaný kruh, řeklo by se….

Názor si, prosím, udělejte sami.


občanská aktivita
Zachraňme koupaliště


Přílohy:

 • Dopis na Ministerstvo vnitra:

 • Odpověď Ministerstva vnitra:

pátek 2. června 2017

KALENDÁRIUM 7.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo sedmý měsíc po referendu
(13. 04. 2017 – 13. 05. 2017)


13. 4. ŽÚ: pozvánka na akci CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ, kterou pro rodiny připravili dobrovolníci z občanské aktivity Zachraňme koupaliště na 13. května t.r.

17. 4. Schůzka ZK na koupališti-půlroční výročí od referenda: sešli jsme se pod velikonočním věnečkem půlroku po referendu o koupališti. Koupaliště je zpustošené – vyražená okna a dveře u záchodů, rozbitý plot z přední strany, takže koupaliště je přístupné vandalům. Velmi tristní pohled. Na stránkách města nelze najít informace kolem referenda o koupališti, otázku položenou občanům v referendu. Dobrá zpráva: Stezka, kterou jsme uklidili a proklestili, vydržela i vydatné deště.

20. 4. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé stanovili termín mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města, na kterém bude projednávány jako jediný bod studie rekonstrukce koupaliště, na 22.5. od 18 hodin. v čp. „65“.  Starosta informoval, že finální podoby projektů budou k dispozici kolem 5.5. a následně zveřejněny na webu města. Projekty na veřejném zasedání představí autoři z firmy Bazény a Wellness, s.r.o. a pan starosta se vyjádřil, že se na jednání nemusí rozhodnout, ale bude rád, pokud se debaty zúčastní všichni úvalští odborníci na koupaliště.

26. 4. Odpověď Ministerstva vnitra z 21. 4. 2017 na náš podnět k uplatnění dozorových oprávnění ve věci budování cyklostezky v prostoru stávajícího koupaliště z 27. 2. 2017: odpověď MV je na 6 stránkách (uveřejníme na webu), sděluje, že dozor provedlo MV na základě podkladů od města Úvaly a v rozsahu kompetencí MV. Závěrem odpovědi je, že nebyl důvod k uplatnění dozorových oprávnění.
Hodnocení odpovědi MV ze strany ZK: 
MV postavilo svoji odpověď pouze na citaci vybraných podkladů od města, tj. strany, na níž byl podán podnět, a dále aniž by si ověřilo jejich správnost. 
V citaci je uveden např. chybně odkaz na zasedání zastupitelů dne 1. 11. 2016 (toho dne se nekonalo), dále nepravdivě uvedeno „ se domluvilo složení komise pro obnovu koupaliště na zasedání zastupitelstva“.
Ohledně cyklostezky MV vychází z toho, že o zřízení cyklostezky bylo jednáno následovně: stavební komise 9. 9. 2015 vzala na vědomí předložený materiál ohledně plánované rekonstrukce koupaliště a nově 3m široké cyklostezky. Je rovno „vzetí na vědomí“ komisí „schválení“?!?
A dále MV vychází ze schválení Zásobníku projektů většinou zastupitelů 23. 6. 2016, jehož součástí je i cyklostezka a koupaliště. Město poukazuje na to, že zásobník byl připravován během široké diskuse s obyvateli Úval, tj. v přeneseném slova smyslu občané schválili cyklostezku přes koupaliště… 
Pokud ale nahlédnete do aktuálního Zásobníku (web města dne 1. 6. 2017), pak cyklostezka je plánována do II. etapy a naceněna na Kč 2,4 mil a koupaliště je plánováno dokonce do III. etapy a naceněno Kč 30 mil! (tj. kdovíkdy a ne v r. 2018).
Dále MV staví i na zasedání zastupitelstva 30. 1. 2017, kde prý starosta uvedl, že cyklostezka je součástí všech 3 variant na vybudování koupaliště (pozn.: tedy argument ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“ jak zaznělo z úst pana starosty na VZZM 22. 5. 2017).
Jak je vidět, s podklady se dá pracovat flexibilně.

26. 4. Dopravní komise: neřešilo se koupaliště

2. 5.         ŽÚ: starosta sděluje, že mají k dispozici studii obnovy koupaliště, napsali jsme jak dobrovolníci ze ZK uklidili stezku kolem koupaliště, Petr Vosecký kritizuje situaci kolem naplnění výsledku referenda a ptá se v článku Jak to chodí v Úvalech, kdo je zodpovědný za současnou neutěšenou situaci areálu koupaliště. Téma výpověď koaliční smlouvy: přetahovaná mezi ČSSD a OÚ se dotkla i o koupaliště.

10. 5. Cyklostezka: dostáváme informaci, že „demoliční výměr platí“, „rozhodnutí o cyklostezce zatím nebylo vydáno“.

13. 5. CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ. Připravili jsme vlastními silami a prostředky zábavně-naučnou akci pro rodiny v přírodě v okolí koupaliště. Vydařila se skvěle, kdo přišel, určitě nelitoval. Děti i jejich dospělácký doprovod se zapojili do soutěží a otázek především kolem vody, zvířat, rostlin a hub na 6 stanovištích.  Rýžovalo se i zlato a zlaté kameny. Díky TS a panu Kolaříkovi se účastníci mohli podívat i do čističky vod. A na konci cesty čekal kouzelný strom „lízátkovník“, na který si děti věšely svoje přání a vyhrané pentle. A byly i buřtíky.

úterý 23. května 2017

Postřehy z jednání zastupitelstva 22.5.2017


POSTŘEHY ZE VČEREJŠÍHO ZASTUPITELSTVA

Včera, tj. 22. 5. 2017 se konalo mimořádné zasedání zastupitelů města Úvaly, jehož hlavním bodem byla obnova koupaliště. Přijaté usnesení je možno si přečíst na stránkách města. Záznam ze zasedání byl dnes dopoledne z podstatné části bez zvuku.

Na zasedání byli pozváni i zástupci firmy Bazény a wellness a jejich spolupracující architektka. Firma Bazény a wellness byla vloni v listopadu městem pověřena (objednávka č. 476/O/2016 z 24. 11. 2016) zpracovat technický audit do 15. 2. 2017 za celkovou částku 303 308 Kč (částka zahrnuje i prezentaci návrhu firmy na zastupitelstvu v hodnotě 6 tis Kč bez DPH). K objednávce není známé, jaké bylo zadání. Přílohou objednávky je nabídka od Bazény a wellness z číslo.: 161110/Mi/16203 z 10. 11. 2017.

Zasedání se konalo v budově „65“ a z řad občanů přišlo velké množství lidí, byla zastoupena občanská aktivita Zachraňme koupaliště. Atmosféra v sále byla nabitá.

Hned na začátku starosta napomenul občany stěžující si na špatnou slyšitelnost, aby nehlučeli a respektovali, že jsou na zasedání zastupitelů, jinak je nechá vykázat z místnosti za asistence městské policie. Také upozornil důrazně, že se jedná o zasedání zastupitelů, takže přítomní občané nemají jejich jednání narušovat. Naproti tomu opačným způsobem později vystoupil zastupitel Pokorný, který napomenul aktivně diskutující občany s tím, že by ho zajímal názor i ostatních občanů.

Průběh zasedání bohužel narušil fakt, že nefungoval přenos zvuku, dalším nedostatkem bylo, že prezentující i řečníci nebyli slyšet. To, že nefungoval přenos zvuku ze zastupitelstva (přenos je snímán on line pro nepřítomné občany a tento záznam je také jediným existujícím podrobným zápisem z jednání), podstatně zhoršilo již tak napjatou atmosféru. Tyto technické nedostatky způsobily zbytečné slovní přestřelky mezi předsedajícím a přítomnými účastníky. Věřme, že již po několikáté se opakující problém v zajištění přenosu ze zasedání zastupitelů bude do příštího zasedání městem vyřešen.Slabinou byla prezentace 3 návrhů řešení obnovy koupaliště a architektonického řešení přítomných projektantů a architekty. Ne jejich vinou byla snížená srozumitelnost prezentace, velká část vystoupení však byla zbytečně věnována historii a promítání snímků zdevastovaného koupaliště. Ale co bylo podstatné - v prezentovaných údajích o kapacitě bazénů a předpokládané návštěvnosti byly zásadní chyby, takže prezentované návrhy firmy Bazény a wellness, např. část týkající se ekonomických údajů o provozních nákladech, ztratily vypovídací schopnost. Nebylo možné udělat si představu o odhadovaných budoucích nákladech provozování koupaliště. Další slabinou bylo nerozpracování varianty zprovoznění a využití studny jako zdroje vody vedle vodovodního řadu. Ze strany občanů byl vznesen dotaz, jak je možné, že údaje z rozboru vody, provedeného laboratoří Říčany, zapracovala firma Bazény a wellness do prezentovaného materiálu s chybami (např. překročení normy u železa místo správného údaje 15x, uvádí chybně 30x, atd.). Odpověď na dotaz, zda na kvalitu vody ve studni má vliv její odstavení a nepoužívání již od r. 2014, zněla, že samozřejmě ano, a že bude měření před započetím projektování třeba ještě mnohokrát různými způsoby zopakovat, aby naměřené hodnoty odpovídaly skutečnému stavu.

V diskusi s občany se ukázalo, že není známo zadání ze strany města firmě Bazény a wellnes. Na přímý dotaz nebyla občanům dána odpověď ani od firmy ani od zástupců města.

Spolek PRO Úvaly představil své 2 návrhy, které připravil krátce před zasedáním po konzultaci s odborníky. Návrh varianty PRO1 byl všeobecně přijat jako vhodný odrazový můstek pro realizaci obnovy, a to nejen pro architektonické řešení areálu respektující jeho unikátní přírodní charakter, ale i pro nejnižší navrhovanou cenu.Následně se zastupitelé dohodli na společném usnesení, ze kterého vyplynula definice základních parametrů pro obnovu koupaliště a zadání výběrového řízení pro prováděcí firmu.

Limitním parametrem pro realizaci obnovy koupaliště je částka na realizaci obnovy, tj. 20 mil Kč s DPH (tj. ca 16mil bez DPH). Tolik je podle informace vedení města rezervováno v rozpočtu. Bez definice, co bude do limitní částky započítáváno, nelze ale posoudit, jak dalece je tento parametr reálný. Vyjdeme-li z prohlášení zastupitelů včetně starosty, měly se závěry zasedání soustředit na bazény se zázemím a technologii, nikoliv na hřiště, parkoviště či starostou prosazovanou cyklostezku přes koupaliště a další. Tyto investice by neměly být obsaženy v limitní částce.

Termín zprovoznění koupaliště pro návštěvníky byl zastupiteli potvrzen na letní sezónu 2018.

Parkování aut u koupaliště v sezóně byl věnován zvláštní bod na základě požadavků občanů z Hodova. Ti upozornili na nedostatečnou kapacitu, bezpečnost - chybějící chodníky- v ulici Muchova. A dále upozornili na toxický materiál povrchu parkoviště, které je v záplavovém území. Vyjádřili svůj nesouhlas s vybudováním parkoviště u ČOV Hodov. Výsledná diskuse a usnesení zastupitelů podpořila jejich návrh: parkoviště u ČOV PROZATÍM nebude využíváno jako parkoviště pro koupaliště.

Naopak návrh Petra Voseckého na zrušení vedení cyklostezky přes areál koupaliště nebyl zastupiteli odsouhlasen. Nebyl ani zodpovězen dotaz „z jakého důvodu pan starosta trvá na vybudování cyklostezky přes areál“, tedy pokud jako odpověď nepočítáme vyjádření pana starosty ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“. Náklady na cyklostezku budou tak dalším výdajem pro městský rozpočet.

Za pozornost stojí i fakt, že byla předložena dvě řešení:
 • jedno od firmy Bazény a wellness na zakázku ze strany města, která řešení dodala více jak 2 měsíce po termínu za cenu více jak 300 tis Kč,
 • druhé od zastupitelů PRO, které bylo vytvořeno ve volném čase za 1 týden a bez nároku na honorář zúčastněných spolupracovníků.
Bohužel mezi referendem a usnesením zastupitelstva uběhlo již 7 měsíců!
Otázkou zůstává, zda město bude platit za zakázku, která obsahovala zásadní nedostatky a nebyla zastupiteli akceptována.

Věřme, že do realizace obnovy budou konečně zapojeny i místní organizace a firmy včetně TS a také příslušné odborné komise rady města.občanská aktivita
Zachraňme koupalištěneděle 21. května 2017

Vyjádření bývalého správce koupaliště k návrhům obnovy koupaliště

Dobrý den pí.Mandová,

  po přečtení celé složky, kterou jste mě přeposlala musím konstatovat toto, podle mého uvážení není ani jedna varianta přestavby koupaliště pro Město Úvaly vhodná. Myslím, že návrhy psal někdo od stolu, aniž by měl nějaké zkušenosti z provozováním takového areálu. Všechny moznosti jsou zbytečně přehnané a do Úval se nehodí. Ze své zkušenosti vím, že Úvalské koupaliště bylo oblíbené hlavně z důvodu toho, že přesně zapadalo do prostředí a se svým vzhledem připomínalo starší dobu. Varianty pro Úvaly jsou navrhovány spíše jako aquapark a těch je všude dostatek.

  Ve všech variantách jsou špatné odhady návštěvnosti a od toho se samozřejmě vše odvíjí. Počet návštěvníků, který je uváděn by se do areálu ani nevešel a průměr na jeden den je nesmyslný. Nikdo asi nepočítal, kdy se koupaliště otevírá a kolik slunečných dnů připadalo na víkend a kolik slunečných dnů bylo v minulých sezónách, výše vstupného atd. Areál jsem přebíral od města v roce 2004 a celkově jsem do rekonstrukce dal něco kolem 3 500 000 Kč a areál odpovídal stavu a mohl být provozován. Myslím, že kdyby se areál nenechal po mém ukončení takto zdevastovat a nebylo rozkradeno to co jsem zde vybudoval a mimo jiné je doposud v mém majetku tak stačila investice do deseti miliónu a areál mohl fungovat dalších patnáct let. Mrzí mě, že od uzavření koupaliště se na mě nikdo neobrátil s radou jaké koupaliště by bylo NEJLEPŠÍ jelikož si myslím, že po deseti letech strávení jeho provozováním o něm vím nejvíce a navíc mám veškeré podklady o spotřebě energie, vody, chemie, počtů návštěvníků jak dospělých tak dětí, spotřebě materiálu a to vše od roku 2004. Nemusely se tedy dělat žádné varianty, ale mohl se objektivně udělat průměr z jednotlivých let a podle toho zvolit nejrozumnější a myslím i ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tyto všechny tři varianty jsou sice hezké, ale velmi vzdálené skutečnému chodu a údržby areálu.

-          špatný počet návštěvníku

-          špatný výpočet energii a nakladu na provoz

-          zbytečné stavění šaten a toalet

-          venkovní sprchy mohou být v případě brodítek v menším počtu

-          ČOV nemusí podle nové normy být nutně ve zděné budově,  ale může být volně v prostoru

-          Počet plavčíku a personálu se musí odvíjet podle počasí

-          Nutný 24 hodinový dohled na čistění a přechlorování odpouštěné vody

-          Nutná večerní směna na úklid a údržbu areálu (nelze stihnout před otevřením např. sekání trávy, dopouštěni a čistění bazénu  apod.)

-           Výše mzdových prostředků nemůže být fixní

-          Není pravda, že čerpadla neodpovídala normě, vše bylo zhotoveno v roce2004 pod dohledem města, hygieny a revize

-          Není pravda, že vodu ze studně nelze používat, sám jsem jí osobně nechal v roce 2006 vyčistit nelze sice vodu používat na napuštění bazénu,  ale muže sloužit a sloužila jako voda užitková na hřiště, sprchy, praní filtru apod. Tím se výrazně snížily náklady na vodu z řádu

-          Technologie ČOV byla na velikost bazénu plně dostačující, problém byl v přívodu a vracení vody v přechlorovaní a v celkové stavbě budovy atd.

-          Celkový závěr z mé strany je,  že se dělá něco co se již dělalo a bude to stát zbytečné finanční prostředky, které bohužel zaplatí obyvatele Uval


S pozdravem


 Pavel Polák

sobota 20. května 2017

PARAMETRY PRO VARIANTU OBNOVY KOUPALIŠTĚ

PARAMETRY PRO VARIANTU OBNOVY KOUPALIŠTĚ

Po diskusi ohledně toho, jaké základní parametry by měla splňovat vhodná varianta pro obnovu úvalského koupaliště jsme se shodli na těchto základních:
 • ZACHOVAT UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ RÁZ ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ (žádný akvapark, minimální zásahy do terénu, nezastavovat zbytečnými stavbami)
 • ZPROVOZNIT KOUPALIŠTĚ V LETNÍ SEZÓNĚ 2018 (požadavek na zprovoznění 2017 nebyl naplněn)
 • NEZMENŠOVAT PLOCHU BAZÉNŮ (velký bazén jen na plavání, podélné schody do něho nepatří)
 • NEZMENŠOVAT AREÁL KOUPALIŠTĚ
 • MINIMALIZOVAT NÁKLADY NA OBNOVU (obnovit základní a nutné funkce koupaliště, tj. bazény, technologii/v moderní verzi a WC, sprchy, převlékárny-v jednoduché variantě)
 • MINIMALIZOVAT PROVOZNÍ NÁKLADY (využít studnu, zapojit brigádníky, pracovníky TS)
 • PARKOVIŠTĚ: V MÁNESOVĚ/HOROVĚ (jedná se pouze o využití v letní sezóně) a/nebo PARKOVIŠTĚ v uhelných skladech (celoroční využití), 
 • NE PARKOVIŠTĚ U ČOV
 • OMEZIT VJEZD MOTOROVÝCH VOZIDEL (pouze mimo provozní dobu)
 • OBNOVU ZAJISTIT PŘEDNOSTNĚ POMOCÍ MÍSTNÍCH FIREM A ORGANIZACÍ

občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

pondělí 15. května 2017

CESTOU MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

CESTOU MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

Na odpoledne 13. května připravila občanská aktivita Zachraňme koupaliště rodinnou poznávací procházku od koupaliště  na  Stonehenge.  Malí i velcí se na cestě za májovým překvapením dozvěděli něco nového. Mnozí dokonce poznamenali, že touto částí Úval procházejí poprvé.


Na 6 stanovištích byly pro děti a pro jejich doprovod připraveny různé úkoly a kvízy, které měly společné téma: příroda. Na stanovišti věnovaném vodě děti rýžovaly zlato a hledaly diamanty, rodinné týmy odpovídaly na záludné otázky týkající se vody, vyzkoušely své znalosti v různých kvízech a zpívaly písničky o vodě. Mimochodem: uměli byste vyjmenovat všechny úvalské rybníky?


Díky ochotě Technických služeb Úvaly a především pana Kolaříka, si zájemci mohli prohlédnout městskou čističku odpadních vod a vidět v praxi, jak se voda čistí. Na dalších stanovištích účastníci hledali nesmysly na obrázcích koupaliště, u vyhlídky na Úvaly soutěžili ve znalostech úvalského místopisu, v lese na ně čekala krásná paní muchomůrka a dědeček hříbeček s úkolem najít co nejvíce hub, určovala se zvířata a jejich stopy, květiny, houby.  Děti si mohly zahrát na mravence a postavit mraveniště, zarecitovat básničku Polámal se mraveneček od úvalského spisovatele Josefa Kožíška. Na Stonehenge čekalo na účastníky akce překvapení v podobě kouzelného  stromu „lízátkovníku“, který za lízátko děti ozdobily vysoutěženými   pentličkami a zavěsily na něj kartičku se svým přáním. A byla to přání různá, od samých jedniček na vysvědčení a hraček, až po přání, aby se lidi měli rádi a také aby už brzy bylo koupaliště a mohly si tam jít zaplavat.

Musíme doufat, že se dětem všechna jejich přání splní.

Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště Zdeňka Havránková a Jana Kytlicová

pátek 12. května 2017

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ - již zítra (13. května)

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

se koná již tuto sobotu (13. května) ve 14:00 u úvalského koupaliště. Přijďte se pobavit i dozvědět spoustu zajímavostí.

Počasí nám jistě bude přát.
předpověď ZDE

K májovému překvapení se dostaneme přes různá stanoviště, kde se mohou děti i dospělí dozvědět zábavnou formou zajímavosti o vodě i o tom, co kolem nás roste, kvete a běhá lese. A na konci  cesty Vás čeká malá odměna a zdobení májového stromu pentlemi, které dostanete na stanovištích za správné odpovědi.

Těšíme se na Vás!

občanská iniciativa 
Zachraňme koupaliště

čtvrtek 4. května 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstvaZASTUPITELÉ MĚSTA BUDOU JEDNAT O DALŠÍM OSUDU KOUPALIŠTĚ

DNE 22. KVĚTNA 2017 SE V 18 HOD. KONÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA ÚVALY.

Na stránkách města Úvaly je tato informace o zasedání Zastupitelstva:

„Pozvánka na zasedání zastupitelstva.
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná v mimořádném termínu v pondělí 22. 5. 2017 od 18 hodin v Centru volnočasových aktivit Pětašedesátka, Riegerova čp. 65, Úvaly. Hlavním tématem bude koupaliště.“

Bližší  informace k programu Zastupitelstva město občanům zatím nedává k dispozici.

Podle jednacího řádu Zastupitelstva, čl. 4, bod 4: „Občané mohou nahlédnout do materiálů určených pro zasedání zastupitelstva, pořídit opis, výpis nebo kopii na sekretariátu městského úřadu nejdříve 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva.  V tomto termínu jsou též zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města www.mestouvaly.cz. Zveřejněné materiály nebudou obsahovat údaje, spadající např. pod režim obchodního tajemství nebo zákona o ochraně osobních údajů.“ 

úterý 2. května 2017

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ


Rádi bychom Vás pozvali na májovou rodinnou akci v přírodě, a to v sobotu 13. května u úvalského koupaliště. Přijďte se pobavit i dozvědět spoustu zajímavostí. 

Cesta začíná před vchodem do koupaliště mezi 14. a 15. hodinou (přístup od Mánesovy ulice). Zde dostanete informace  a vše potřebné a můžete se vydat za májovým překvapením.
Cesta vede po lesní stezce kolem areálu koupaliště. Stezku se nám podařilo vyčistit a zprůchodnit v rámci akce „Ukliďme Česko“.
Dále pokračuje kolem čističky, po lávce přes Výmolu a do kopečka lesní stezkou s výhledem na koupaliště a Úvaly, přes les až k úvalským Stonehenge.
K májovému překvapení se dostanete přes různá stanoviště, kde se mohou děti i dospělí dozvědět zábavnou formou zajímavosti o vodě i o tom, co kolem nás roste, kvete a běhá v lese. A na konci  cesty Vás čeká malá odměna a zdobení májového stromu pentlemi, které dostanete na stanovištích za správné odpovědi.
Věříme, že Vás akce potěší a využijete možnosti projít se kolem koupaliště a poznat i tuto, pro někoho nepříliš frekventovanou část Úval.
S sebou si vezměte dobrou náladu a pohodlné boty.
Přejme si, aby se nám vydařilo počasí. Za deště se akce nebude konat.

Informaci o konání akce je možno získat na mailové adrese:zachranme@uvalskekoupaliste.cz

Těšíme se na Vás!

za občanskou aktivitu
Zachraňme koupaliště

Zdenka Havránková, Jana Kytlicová, Hanka Šťastná, Jindra Dvořáčková, Petr Vosecký a mnoho dalších

P.S.
Ochráncům stromů slibujeme, že žádný strom trápit nebudeme a po skončení akce ho pentliček zbavíme!

středa 26. dubna 2017

KALENDÁRIUM 6.

Kalendárium

Co se stalo šestý měsíc po referendu (10. 03. 2017 – 10. 04. 2017)13. 3.    Kdybych já byl starostou: příspěvky všech, kteří svoji esej napsali, jsme pro inspiraci zveřejnili v rámci Týmu ZK.

15. 3.    Stavební komise: upozornili jsme na nedodržený termín ze strany firmy Bazény a Wellness (15. 2. 2017) – odpověď starosty: zpoždění je kvůli mrazu bez jakýchkoliv dalších vysvětlení či informace o náhradním termínu. Starosta kromě toho nevidí důvod proč penalizovat firmu za nedodržení termínu.

16. 3.    Zasedání zastupitelstva: koalice svorně a jednotně odhlasovala schválení přijetí nabídky KB na úvěr 110/90 mil Kč na 20 let na vybrané projekty. Není jasné, na jaké projekty to bude (v podkladech na FV byly projekty vyjmenované, ale z odpovědi na dotazy ze strany opozice není jisté, že to bude právě na tyto projekty). Zastupitelé pravděpodobně nebudou odsouhlasovat, jaké projekty budou navrženy k financování v rámci nového úvěru.

22. 3.    Vypovězení koaliční smlouvy stranou ČSSD. Jedním ze zmíněných důvodů uvedených v dopisu předsedům koaličních stran je koupaliště. ČSSD zde uvádí, že „Otevřené Úvaly bránily rekonstrukci koupaliště a naštěstí se přepočítaly, když předpokládaly neplatnost referenda k této otázce.“

2. 4.      ŽÚ v článku „Zastupitelstvo rozhodlo o financování….“ pan starosta informuje, že schválením přijetí úvěru město může realizovat dlouho připravované investice, v jejich výčtu uvádí i koupaliště s částkou Kč 20 mil. V „Aréně názorů“ jednotlivé strany hodnotí finanční situaci města. Kromě Otevřených Úval, všechny strany ve svém příspěvku zmiňují opravu koupaliště.

5. 4.      Vývěska v Orange baru. ZK má svoji vývěsku, kde budeme umísťovat pozvánky na akce a aktuální informace kolem koupaliště a akcí občanské iniciativy ZK

8. 4.      Akce Vyčistíme stezku: zapojili jsme se do celostátní uklízecí akce Ukliďme Česko a s podporou TSÚ jsme zajistili úklidovou akci kolem areálu koupaliště zaměřenou na vyčištění a lepšímu zprůchodnění stezky kolem koupaliště. Přírodní stezka je tu, jak říkají pamětníci „odjakživa“, jenom nebyla udržovaná……..