pondělí 3. července 2017


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo osmý měsíc po referendu
(13. 05. 2017 – 13. 06. 2017)


16. 5. schůzka ZK: mimo jiné nad variantami obnovy koupaliště, které budou projednávat zastupitelé

17. 5. Stavební komise: nebyla usnášeníschopná, přítomni byli pouze předseda p. Borecký, pánové Ivan a Jan Černých, p. Kytlica a jako host p. Šmíd z firmy Bazény a wellness a městský architekt p. Kraus. Diskuse nad variantami obnovy koupaliště jako jednoho z více bodů programu komise byla krátká a bez konkrétních výstupů. Podle usnesení Rady města z 1. 11. 2016 měla stavební komise jako odborný poradní orgán Rady města projednat návrhy variant. To se však nestalo.

22. 5. VZZM: hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva byla prezentace variant obnovy koupaliště. Byly prezentovány 3 varianty firmou Bazény a wellness (Baw) a 2 varianty spolkem PRO Úvaly. Na zasedání bylo mnoho dotazů ze strany občanů, projevily se opakující se technické nedostatky s ozvučením a přenosem, obava vedení města před reakcemi občanů s nepřiměřenou pohrůžkou vyvedením ze sálu policií, prezentace analýzy technického stavu koupaliště firmou Baw, která obsahovala hrubá pochybení a tudíž její závěry a doporučení byly zpochybněny, usnesením byla přijata varianta spolku PRO č. 1 a byl potvrzen záměr otevřít koupaliště na letní sezónu 2018, místostarostou byl zmíněn finanční limit v rozpočtu města na obnovu koupaliště 20 mil Kč (tj. 16 mil Kč bez DPH). Z pohledu finančního limitu vyvstává otázka, jaké měla firma Baw zadání od města, když její varianty se pohybovaly v částkách kolem 30 až 50 mil Kč?
Návrh občana, aby cyklostezka nevedla přes areál koupaliště, nebyl většinou zastupitelů přijat. Starosta nebyl ochoten vysvětlit, proč na cyklostezce tak urputně trvá.
Občané z Hodova vznesli námitky proti parkovišti u ČOV s odkazem na neodpovídající příjezdovou komunikaci, ohrožení bezpečnosti a toxický materiál povrchu parkoviště v zátopové oblasti Výmoly. Usnesením zastupitelů bylo potvrzeno, že se prozatím parkoviště u ČOV nebude užívat jako parkoviště pro koupaliště.
Více informací viz článek Postřehy ze včerejšího zastupitelstva na www.uvalskekoupaliste.cz

2. 6. ŽÚ: pan starosta chválí dobrovolníky včetně nás ze Zachraňme koupaliště, v článku jsme zhodnotili úspěšný průběh Cesty za májovým překvapením.

6. 6. FV: koupaliště je jednou z 8 investic, která by měla být financována z 20 letého úvěru KB (v rozpočtu je 19,5 mil Kč). V rozpočtu v RO 2 je v příjmech i ve výdajích celá částka úvěru 110 mil Kč-byť první čerpání úvěru ještě neproběhlo, nejsou ještě ani ukončena výběrová řízení na projekty, na které bude úvěr vyplácen účelově. Je tedy na místě se ptát, jak chce město stihnout čerpat celou částku úvěru do konce roku (na čerpání má město 30 měsíců)… Na otázku, zda faktura pro Bazény a wellness (ca 300 tis Kč) i přes nesplnění termínu a hrubé chyby v údajích ve studii bude městem proplacena, bylo odpovězeno, že faktura projde standardním schvalovacím kolečkem na úřadu města.

13. 6. Nabídli jsme panu Maturovi, vedoucímu odboru investic, odborníky z občanské aktivity Zachraňme koupaliště do pracovní skupiny. Rada města bohužel s odborníky ze ZK do pracovní skupiny nepočítá. Počítá pouze s jejich obsazením do výběrové komise na výběr projektové organizace pro bazén a technologii. Bohužel odborníci ze ZK neměli možnost se vyjádřit k podmínkám a předmětu výběrového řízení.

úterý 6. června 2017

PROČ MUSÍ VÉST ASFALTOVÁ CYKLOSTEZKA PŘES KOUPALIŠTĚ


Starosta Borecký na četné dotazy PROČ MUSÍ VÉST ASFALTOVÁ CYKLOSTEZKA S ODHADOVANÝM NÁKLADEM KČ 2,4 MIL PŘES KOUPALIŠTĚ, I KDYŽ UŽ KOLEM KOUPALIŠTĚ VEDE HISTORICKÁ STEZKA, KTERÁ BY SE DALA UPRAVIT dosud nedal odpověď. Maximálně na minulém zastupitelstvu reagoval: „to víte, paní Mandová, jednou ráno jsem se probudil a ….“

Dne 17. února 2017 jsme jako občanská aktivita poslali na Ministerstvo vnitra podnět k uplatnění dozorových opatření o přezkum situace po referendu, kdy areál koupaliště má být zmenšen o asfaltovou cyklostezku podle plánů vedení města. MV nám odpovědělo dne 21. dubna 2017.

Cyklostezku přes areál koupaliště nedoporučila ani městem objednaná studie od ČVUT. Tato studie doporučila vést cyklostezku „vrchem“.

O tom v reakci MV není žádná zmínka. Pochopitelně, podklady pro odpověď dodalo město samo. Trochu začarovaný kruh, řeklo by se….

Názor si, prosím, udělejte sami.


občanská aktivita
Zachraňme koupaliště


Přílohy:

  • Dopis na Ministerstvo vnitra:

  • Odpověď Ministerstva vnitra:

pátek 2. června 2017

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo sedmý měsíc po referendu
(13. 04. 2017 – 13. 05. 2017)


13. 4. ŽÚ: pozvánka na akci CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ, kterou pro rodiny připravili dobrovolníci z občanské aktivity Zachraňme koupaliště na 13. května t.r.

17. 4. Schůzka ZK na koupališti-půlroční výročí od referenda: sešli jsme se pod velikonočním věnečkem půlroku po referendu o koupališti. Koupaliště je zpustošené – vyražená okna a dveře u záchodů, rozbitý plot z přední strany, takže koupaliště je přístupné vandalům. Velmi tristní pohled. Na stránkách města nelze najít informace kolem referenda o koupališti, otázku položenou občanům v referendu. Dobrá zpráva: Stezka, kterou jsme uklidili a proklestili, vydržela i vydatné deště.

20. 4. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé stanovili termín mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města, na kterém bude projednávány jako jediný bod studie rekonstrukce koupaliště, na 22.5. od 18 hodin. v čp. „65“.  Starosta informoval, že finální podoby projektů budou k dispozici kolem 5.5. a následně zveřejněny na webu města. Projekty na veřejném zasedání představí autoři z firmy Bazény a Wellness, s.r.o. a pan starosta se vyjádřil, že se na jednání nemusí rozhodnout, ale bude rád, pokud se debaty zúčastní všichni úvalští odborníci na koupaliště.

26. 4. Odpověď Ministerstva vnitra z 21. 4. 2017 na náš podnět k uplatnění dozorových oprávnění ve věci budování cyklostezky v prostoru stávajícího koupaliště z 27. 2. 2017: odpověď MV je na 6 stránkách (uveřejníme na webu), sděluje, že dozor provedlo MV na základě podkladů od města Úvaly a v rozsahu kompetencí MV. Závěrem odpovědi je, že nebyl důvod k uplatnění dozorových oprávnění.
Hodnocení odpovědi MV ze strany ZK: 
MV postavilo svoji odpověď pouze na citaci vybraných podkladů od města, tj. strany, na níž byl podán podnět, a dále aniž by si ověřilo jejich správnost. 
V citaci je uveden např. chybně odkaz na zasedání zastupitelů dne 1. 11. 2016 (toho dne se nekonalo), dále nepravdivě uvedeno „ se domluvilo složení komise pro obnovu koupaliště na zasedání zastupitelstva“.
Ohledně cyklostezky MV vychází z toho, že o zřízení cyklostezky bylo jednáno následovně: stavební komise 9. 9. 2015 vzala na vědomí předložený materiál ohledně plánované rekonstrukce koupaliště a nově 3m široké cyklostezky. Je rovno „vzetí na vědomí“ komisí „schválení“?!?
A dále MV vychází ze schválení Zásobníku projektů většinou zastupitelů 23. 6. 2016, jehož součástí je i cyklostezka a koupaliště. Město poukazuje na to, že zásobník byl připravován během široké diskuse s obyvateli Úval, tj. v přeneseném slova smyslu občané schválili cyklostezku přes koupaliště… 
Pokud ale nahlédnete do aktuálního Zásobníku (web města dne 1. 6. 2017), pak cyklostezka je plánována do II. etapy a naceněna na Kč 2,4 mil a koupaliště je plánováno dokonce do III. etapy a naceněno Kč 30 mil! (tj. kdovíkdy a ne v r. 2018).
Dále MV staví i na zasedání zastupitelstva 30. 1. 2017, kde prý starosta uvedl, že cyklostezka je součástí všech 3 variant na vybudování koupaliště (pozn.: tedy argument ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“ jak zaznělo z úst pana starosty na VZZM 22. 5. 2017).
Jak je vidět, s podklady se dá pracovat flexibilně.

26. 4. Dopravní komise: neřešilo se koupaliště

2. 5.         ŽÚ: starosta sděluje, že mají k dispozici studii obnovy koupaliště, napsali jsme jak dobrovolníci ze ZK uklidili stezku kolem koupaliště, Petr Vosecký kritizuje situaci kolem naplnění výsledku referenda a ptá se v článku Jak to chodí v Úvalech, kdo je zodpovědný za současnou neutěšenou situaci areálu koupaliště. Téma výpověď koaliční smlouvy: přetahovaná mezi ČSSD a OÚ se dotkla i o koupaliště.

10. 5. Cyklostezka: dostáváme informaci, že „demoliční výměr platí“, „rozhodnutí o cyklostezce zatím nebylo vydáno“.

13. 5. CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ. Připravili jsme vlastními silami a prostředky zábavně-naučnou akci pro rodiny v přírodě v okolí koupaliště. Vydařila se skvěle, kdo přišel, určitě nelitoval. Děti i jejich dospělácký doprovod se zapojili do soutěží a otázek především kolem vody, zvířat, rostlin a hub na 6 stanovištích.  Rýžovalo se i zlato a zlaté kameny. Díky TS a panu Kolaříkovi se účastníci mohli podívat i do čističky vod. A na konci cesty čekal kouzelný strom „lízátkovník“, na který si děti věšely svoje přání a vyhrané pentle. A byly i buřtíky.

úterý 23. května 2017

Postřehy z jednání zastupitelstva 22.5.2017


POSTŘEHY ZE VČEREJŠÍHO ZASTUPITELSTVA

Včera, tj. 22. 5. 2017 se konalo mimořádné zasedání zastupitelů města Úvaly, jehož hlavním bodem byla obnova koupaliště. Přijaté usnesení je možno si přečíst na stránkách města. Záznam ze zasedání byl dnes dopoledne z podstatné části bez zvuku.

Na zasedání byli pozváni i zástupci firmy Bazény a wellness a jejich spolupracující architektka. Firma Bazény a wellness byla vloni v listopadu městem pověřena (objednávka č. 476/O/2016 z 24. 11. 2016) zpracovat technický audit do 15. 2. 2017 za celkovou částku 303 308 Kč (částka zahrnuje i prezentaci návrhu firmy na zastupitelstvu v hodnotě 6 tis Kč bez DPH). K objednávce není známé, jaké bylo zadání. Přílohou objednávky je nabídka od Bazény a wellness z číslo.: 161110/Mi/16203 z 10. 11. 2017.

Zasedání se konalo v budově „65“ a z řad občanů přišlo velké množství lidí, byla zastoupena občanská aktivita Zachraňme koupaliště. Atmosféra v sále byla nabitá.

Hned na začátku starosta napomenul občany stěžující si na špatnou slyšitelnost, aby nehlučeli a respektovali, že jsou na zasedání zastupitelů, jinak je nechá vykázat z místnosti za asistence městské policie. Také upozornil důrazně, že se jedná o zasedání zastupitelů, takže přítomní občané nemají jejich jednání narušovat. Naproti tomu opačným způsobem později vystoupil zastupitel Pokorný, který napomenul aktivně diskutující občany s tím, že by ho zajímal názor i ostatních občanů.

Průběh zasedání bohužel narušil fakt, že nefungoval přenos zvuku, dalším nedostatkem bylo, že prezentující i řečníci nebyli slyšet. To, že nefungoval přenos zvuku ze zastupitelstva (přenos je snímán on line pro nepřítomné občany a tento záznam je také jediným existujícím podrobným zápisem z jednání), podstatně zhoršilo již tak napjatou atmosféru. Tyto technické nedostatky způsobily zbytečné slovní přestřelky mezi předsedajícím a přítomnými účastníky. Věřme, že již po několikáté se opakující problém v zajištění přenosu ze zasedání zastupitelů bude do příštího zasedání městem vyřešen.Slabinou byla prezentace 3 návrhů řešení obnovy koupaliště a architektonického řešení přítomných projektantů a architekty. Ne jejich vinou byla snížená srozumitelnost prezentace, velká část vystoupení však byla zbytečně věnována historii a promítání snímků zdevastovaného koupaliště. Ale co bylo podstatné - v prezentovaných údajích o kapacitě bazénů a předpokládané návštěvnosti byly zásadní chyby, takže prezentované návrhy firmy Bazény a wellness, např. část týkající se ekonomických údajů o provozních nákladech, ztratily vypovídací schopnost. Nebylo možné udělat si představu o odhadovaných budoucích nákladech provozování koupaliště. Další slabinou bylo nerozpracování varianty zprovoznění a využití studny jako zdroje vody vedle vodovodního řadu. Ze strany občanů byl vznesen dotaz, jak je možné, že údaje z rozboru vody, provedeného laboratoří Říčany, zapracovala firma Bazény a wellness do prezentovaného materiálu s chybami (např. překročení normy u železa místo správného údaje 15x, uvádí chybně 30x, atd.). Odpověď na dotaz, zda na kvalitu vody ve studni má vliv její odstavení a nepoužívání již od r. 2014, zněla, že samozřejmě ano, a že bude měření před započetím projektování třeba ještě mnohokrát různými způsoby zopakovat, aby naměřené hodnoty odpovídaly skutečnému stavu.

V diskusi s občany se ukázalo, že není známo zadání ze strany města firmě Bazény a wellnes. Na přímý dotaz nebyla občanům dána odpověď ani od firmy ani od zástupců města.

Spolek PRO Úvaly představil své 2 návrhy, které připravil krátce před zasedáním po konzultaci s odborníky. Návrh varianty PRO1 byl všeobecně přijat jako vhodný odrazový můstek pro realizaci obnovy, a to nejen pro architektonické řešení areálu respektující jeho unikátní přírodní charakter, ale i pro nejnižší navrhovanou cenu.Následně se zastupitelé dohodli na společném usnesení, ze kterého vyplynula definice základních parametrů pro obnovu koupaliště a zadání výběrového řízení pro prováděcí firmu.

Limitním parametrem pro realizaci obnovy koupaliště je částka na realizaci obnovy, tj. 20 mil Kč s DPH (tj. ca 16mil bez DPH). Tolik je podle informace vedení města rezervováno v rozpočtu. Bez definice, co bude do limitní částky započítáváno, nelze ale posoudit, jak dalece je tento parametr reálný. Vyjdeme-li z prohlášení zastupitelů včetně starosty, měly se závěry zasedání soustředit na bazény se zázemím a technologii, nikoliv na hřiště, parkoviště či starostou prosazovanou cyklostezku přes koupaliště a další. Tyto investice by neměly být obsaženy v limitní částce.

Termín zprovoznění koupaliště pro návštěvníky byl zastupiteli potvrzen na letní sezónu 2018.

Parkování aut u koupaliště v sezóně byl věnován zvláštní bod na základě požadavků občanů z Hodova. Ti upozornili na nedostatečnou kapacitu, bezpečnost - chybějící chodníky- v ulici Muchova. A dále upozornili na toxický materiál povrchu parkoviště, které je v záplavovém území. Vyjádřili svůj nesouhlas s vybudováním parkoviště u ČOV Hodov. Výsledná diskuse a usnesení zastupitelů podpořila jejich návrh: parkoviště u ČOV PROZATÍM nebude využíváno jako parkoviště pro koupaliště.

Naopak návrh Petra Voseckého na zrušení vedení cyklostezky přes areál koupaliště nebyl zastupiteli odsouhlasen. Nebyl ani zodpovězen dotaz „z jakého důvodu pan starosta trvá na vybudování cyklostezky přes areál“, tedy pokud jako odpověď nepočítáme vyjádření pana starosty ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“. Náklady na cyklostezku budou tak dalším výdajem pro městský rozpočet.

Za pozornost stojí i fakt, že byla předložena dvě řešení:
  • jedno od firmy Bazény a wellness na zakázku ze strany města, která řešení dodala více jak 2 měsíce po termínu za cenu více jak 300 tis Kč,
  • druhé od zastupitelů PRO, které bylo vytvořeno ve volném čase za 1 týden a bez nároku na honorář zúčastněných spolupracovníků.
Bohužel mezi referendem a usnesením zastupitelstva uběhlo již 7 měsíců!
Otázkou zůstává, zda město bude platit za zakázku, která obsahovala zásadní nedostatky a nebyla zastupiteli akceptována.

Věřme, že do realizace obnovy budou konečně zapojeny i místní organizace a firmy včetně TS a také příslušné odborné komise rady města.občanská aktivita
Zachraňme koupalištěneděle 21. května 2017

Vyjádření bývalého správce koupaliště k návrhům obnovy koupaliště

Dobrý den pí.Mandová,

  po přečtení celé složky, kterou jste mě přeposlala musím konstatovat toto, podle mého uvážení není ani jedna varianta přestavby koupaliště pro Město Úvaly vhodná. Myslím, že návrhy psal někdo od stolu, aniž by měl nějaké zkušenosti z provozováním takového areálu. Všechny moznosti jsou zbytečně přehnané a do Úval se nehodí. Ze své zkušenosti vím, že Úvalské koupaliště bylo oblíbené hlavně z důvodu toho, že přesně zapadalo do prostředí a se svým vzhledem připomínalo starší dobu. Varianty pro Úvaly jsou navrhovány spíše jako aquapark a těch je všude dostatek.

  Ve všech variantách jsou špatné odhady návštěvnosti a od toho se samozřejmě vše odvíjí. Počet návštěvníků, který je uváděn by se do areálu ani nevešel a průměr na jeden den je nesmyslný. Nikdo asi nepočítal, kdy se koupaliště otevírá a kolik slunečných dnů připadalo na víkend a kolik slunečných dnů bylo v minulých sezónách, výše vstupného atd. Areál jsem přebíral od města v roce 2004 a celkově jsem do rekonstrukce dal něco kolem 3 500 000 Kč a areál odpovídal stavu a mohl být provozován. Myslím, že kdyby se areál nenechal po mém ukončení takto zdevastovat a nebylo rozkradeno to co jsem zde vybudoval a mimo jiné je doposud v mém majetku tak stačila investice do deseti miliónu a areál mohl fungovat dalších patnáct let. Mrzí mě, že od uzavření koupaliště se na mě nikdo neobrátil s radou jaké koupaliště by bylo NEJLEPŠÍ jelikož si myslím, že po deseti letech strávení jeho provozováním o něm vím nejvíce a navíc mám veškeré podklady o spotřebě energie, vody, chemie, počtů návštěvníků jak dospělých tak dětí, spotřebě materiálu a to vše od roku 2004. Nemusely se tedy dělat žádné varianty, ale mohl se objektivně udělat průměr z jednotlivých let a podle toho zvolit nejrozumnější a myslím i ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tyto všechny tři varianty jsou sice hezké, ale velmi vzdálené skutečnému chodu a údržby areálu.

-          špatný počet návštěvníku

-          špatný výpočet energii a nakladu na provoz

-          zbytečné stavění šaten a toalet

-          venkovní sprchy mohou být v případě brodítek v menším počtu

-          ČOV nemusí podle nové normy být nutně ve zděné budově,  ale může být volně v prostoru

-          Počet plavčíku a personálu se musí odvíjet podle počasí

-          Nutný 24 hodinový dohled na čistění a přechlorování odpouštěné vody

-          Nutná večerní směna na úklid a údržbu areálu (nelze stihnout před otevřením např. sekání trávy, dopouštěni a čistění bazénu  apod.)

-           Výše mzdových prostředků nemůže být fixní

-          Není pravda, že čerpadla neodpovídala normě, vše bylo zhotoveno v roce2004 pod dohledem města, hygieny a revize

-          Není pravda, že vodu ze studně nelze používat, sám jsem jí osobně nechal v roce 2006 vyčistit nelze sice vodu používat na napuštění bazénu,  ale muže sloužit a sloužila jako voda užitková na hřiště, sprchy, praní filtru apod. Tím se výrazně snížily náklady na vodu z řádu

-          Technologie ČOV byla na velikost bazénu plně dostačující, problém byl v přívodu a vracení vody v přechlorovaní a v celkové stavbě budovy atd.

-          Celkový závěr z mé strany je,  že se dělá něco co se již dělalo a bude to stát zbytečné finanční prostředky, které bohužel zaplatí obyvatele Uval


S pozdravem


 Pavel Polák