pátek 15. ledna 2021

KALENDÁRIUM 50

 Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý a padesátý první měsíc po referendu 
(13. 11. 2020 – 13. 01. 2021)

17. 11. Sekvojovec obrovský aneb Živá kronika věnovaný městu spolkem ZK, jmenovitě Petrem Voseckým, zasazený při příležitosti 30. výročí 17. listopadu v Nachlingerově parku, má roční výročí. Zapálili jsme svíčky a připomněli si událost. Ještě by bylo fajn, kdyby strom byl označen cedulkou s popiskem, aby arboretum plnilo i vzdělávací funkci.

22. 11. Závěrečná zpráva Nadaci Partnerství o následné péči o vloni vysazené třešně Na Vinici byla odeslána. 

1. 12. ŽÚ: časopis má novou grafiku a nového tiskaře Tiskárna Chrt-Marek Dvořák, Praha 9. Starosta potvrzuje v článku „Změna starosty“, že stal krajským radním pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Chce se vzdát pozice uvolněného starosty města Úval a pokračovat jako neuvolněný. Spolek ZK přeje Úvalákům klidný adventní čas plný naděje a radostné vánoční svátky a věnuje jim model Observatoria, který si mohou vystřihnout, složit a použít při procházce na Vinici.

3. 12. Zasedání zastupitelů: bohužel zvukový záznam přímého přenosu nefungoval. Zatím není k dispozici na webu zápis z jednání zastupitelů, pouze zvukový záznam. Na zasedání místostarosta Polák informoval, že proběhlo jednání s pronajímatelem koupaliště a po dohodě bylo zadáno vypracování návrhu sportovišť firmě Benisport s.r.o.  Počítá se s plážovým volejbalem a multifunkčním hřištěm. O dalších možných sportovištím se bude ještě jednat. Po schválení návrhu bude zadána projektová dokumentace pro stavební povolení.

1. leden Připili jsme symbolicky koupališti na úspěšný nový rok, ať slouží k radosti co nejvíce návštěvníků. Také jsme mu popřáli, aby už bylo konečně dokončené a vypadalo jako koupaliště 21. století a ne jako provizorium. Rok 2021 bude jeho jubilejním – koupaliště oslaví 80. Výročí od svého vzniku.

6. 1. ŽÚ: Podle informace článku o průběhu zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2020 došlo ke schválení návrhu na další zdražení „ceny vody“, tentokráte o 8,2% na 117,32 Kč. (naše pozn.: Úvaly tak budou mít jednu z nejdražší ch„cen vody“ v ČR. Podle ekonoma Kovandy z 29. 12. činí předběžně rozptyl cen vody v ČR v roce 2021 od 56 Kč (Krnov) do 112 Kč (Ivančice). Dále se píše, že došlo k navýšení ceny za svoz odvoz odpadu na 996 Kč (naše pozn.: ze zákona město mohlo požadovat max. 1000Kč). Zákon pro odpady nově schvalovaný sněmovnou bude znamenat další navýšení.  Byl schválen schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 158 mil Kč vyrovnaný úsporami z roku 2020. V článku starosty o roku 2021 se uvádí výše rozpočtu města jako 163 mil Kč. Prý jsou v rozpočtu prostředky na přípravu projektu svazkové školy 10 mil Kč, dále na rekonstrukci komunikací, hasičárny a dostavbu školky. Kvůli opatřením na straně státu vyvolanými  koronavirovou epidemií, mají přijít Úvaly o 12 mil Kč, ale očekává se, že 8,5 mil Kč se do rozpočtu města vrátí jinými opatřeními. Místostarosta Kimbembe v článku o rozpočtu 2021 uvádí výši rozpočtu 2021 jako 158 mil Kč. Plánované běžné saldo je prý „méně vyhovující“ a činí 12,8% (dle doporučení by mělo činit 15 – 25%).

13. 1. RM: 12. 11. jmenovala mimořádná Rada města Jaroslava Špačka ředitelem TSÚ od 1. 12. 2020. RM 24. 11. projednala návrh na rozpočet 2021 ve výši 158 mil Kč, zvýšení ceny vody a poplatku za komunální odpad. RM 15. 12. 2020 ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Pořízení komponent pro parkovací systém" a to z důvodu, že všechny předložené nabídky překračují hranici 2 mil. Kč, která je pro tento typ zakázek stanovena jako maximální.


pondělí 7. prosince 2020

PERNÍKOVÁ DÍLNIČKA PRO CHLUPÁČE LETOS NEBUDE

Vzhledem k tomu, že se letošní adventní trhy v Úvalech kvůli koronaviru nekonají, nemůžeme Vás letos oslovit prostřednictvím charitativní Perníkové dílničky na podporu chlupáčů. Že má pomoc pejskům a kočičkám smysl, nás přesvědčuje už mnoho let Vaše laskavá podpora a štědrost.

Koncept pomoci chlupáčům ale nevzdáváme.

Na příští rok připravujeme projekt ve formě kastračního programu pro toulavé a bezprizorní kočky v Úvalech. Letošní rok byl bohužel velmi „úrodný“ na vyhozená koťata v našem městě. S podporou spolku Zachraňme koupaliště a ve spolupráci s městem  bychom chtěli přispět ke zlepšení situace. Jakmile bude projekt hotový, seznámíme s ním včas veřejnost a věříme, že Vás tato forma pomoci chlupáčům osloví. Držte nám pěsti, ať se to podaří!

Děkujeme ještě jednou všem za podporu v letech minulých a přejeme Vám i chlupáčům krásné a pohodové vánoční svátky.

Spolek Zachraňme koupaliště





úterý 1. prosince 2020

OBSERVATORIO pro radost

 Po roce od vysázení 12 třešní na polní cestě Na Vinici jsme přišli s návrhem oživit veřejný prostor a umístit mezi třešněmi „březen“ a „duben“ pomůcku k identifikaci hor na obzoru a 2 lavičky. Jedná se o místo zvané Na vyhlídce, protože je odtud při vhodném počasí překrásný výhled do okolí a na česká pohoří. Tuto pomůcku jsme nazvali OBSERVATORIO.

Odbornou gesci nad jeho výrobou převzal Jaroslav Rydlo, certifikovaný inženýr zeměměřič. Spolek Zachraňme koupaliště zajišťuje financování projektu z příspěvků dobrovolníků a jeho realizaci. Souhlas s umístěním Observatoria a 2 laviček udělila rada města dne 22. října 2020. Usazení objektů na místo plánujeme na jaře v příštím roce.

Napadlo nás, že bychom už nyní s předstihem mohli mnohé z Vás potěšit – doba adventní a předvánoční k tomu přímo vybízí. Připravili jsme proto miniaturu Observatoria ve formě vystřihovánky jako vánoční dárek pro děti i jejich rodiče a požádali redakci Života Úval, zda by vystřihovánky otiskla v prosincovém čísle časopisu. Spolupráce s redakcí klapla na jedničku, za což moc děkujeme.

Přejeme Vám, aby se Vám Vaše osobní mini Observatorio povedlo a aby Vás povzbudilo k poznávání okolí našeho města. V příštím roce plánujeme doplňovat k Observatoriu další odborné informace na stránkách www.uvalskekoupaliste.cz, na které odkazuje na modelu QR kód. 

Klidný adventní čas plný naděje a lásky a radostné vánoční svátky Vám přeje spolek Zachraňme koupaliště.

úterý 17. listopadu 2020

KALENDÁRIUM 49

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý devátý měsíc po referendu
(13. 10. 2020 – 13. 11. 2020)


22. 10. OBSERVATORIO: byli jsme informováni starostou, že Rada města schválila naši žádost na realizaci projektu Observatoria a 2 laviček Na vyhlídce mezi třešněmi, které jsme vloni vysázeli. Projekt bude realizován na jaře 2021 v gesci spolku Zachraňme koupaliště dobrovolníky jako veřejně prospěšná akce.

5. 11. ŽÚ: starosta informuje, že stal členem krajského zastupitelstva a je nominován do rady jako radní pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Pokud bude zvolen krajským radním, vzdá se pozice uvolněného starosty města Úval. Funkci bude nadále vykonávat jako neuvolněný starosta a bude se věnovat klíčovým projektům, oba místostarostové převezmou operativní řízení města. Vyšel článek Babí léto na koupališti 2020 s informací o zrušení akce a slavnostním zamknutí koupaliště a přáním“ Kéž se staneš konečně tím proklamovaným koupalištěm se zázemím 21. století!“.

10. 11. Kalendárium slaví 4 roky.
Dosud se věnovalo Kalendárium primárně událostem, které ovlivňovaly obnovu a provoz úvalského koupaliště, a to od vyhlášení referenda o osudu koupaliště. Do budoucna bude mapovat i další projekty spolku Zachraňme koupaliště a události s nimi související. Perioda vydávání Kalendária bude 1 – 3 měsíční.

12. 11. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční účast města na svazkové škole.
Při diskuzi o financích města místostarosta Polák opět poukázal na to, že kdyby se neopravovalo koupaliště, mělo by město prostředky na jiné projekty.
Na dotaz také informoval, že konkrétní výběr sportovišť, která budou vybudována na koupališti, vyplyne z diskuse s pronajímatelem koupaliště. Stejně jako eventuální oddělení sportovišť k využití mimo sezónu koupaliště. Jednání i úvahy jsou zatím na počátku. Proto není možné upřesnit ani termín dokončení.

13. 11. RM: 22. 10. schválila Rada města k bodu 24, týkajícího se PD na sportovní část koupaliště, usnesení č. R-501/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í s t í m , ž e projektová dokumentace na sportovní část areálu koupaliště bude zahrnovat tyto hřiště: plážový volejbal, multifunkční hřiště, workout, kuželky, minigolf
I I . s o u h l a s í
s objednáním prací k zajištění zpracování projektové dokumentace na sportovní část v areálu koupaliště dle specifikace v objednávce za cenovou nabídku 117.000,- Kč bez DPH (141.570,- Kč vč. DPH) od společnosti BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, IČO: 25148133
I I I . p o v ě ř u j e
starostu podpisem objednávky s vybraným dodavatelem
IV. u k l á d á
vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.11.2020

Dále RM v bodu 40 projednala žádost spolku ZK o schválení projektu OBSERVATORIO a přijala usnesení č. R-517/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í
s realizací OBSERVATORIA - lehká konstrukce, která bude umístěna v lokalitě Na Vinici, na nejvyšším místě zvaném Na vyhlídce, na severním okraji stávající obecní cesty vedoucí od silnice k rozhledně (vysílači). Přesná lokalizace bude uprostřed mezi třešněmi nesoucími názvy Březen a Duben. Po obou stranách OBSERVATORIA budou umístěny dřevěné lavičky. OBSERVATORIO bude tvořit polokruhový stolek o průměru cca 60 cm, na kterém bude umístěno panorama českých hor a schematická mapa viditelného sektoru Čech. Tento stolek bude připevněn na dvou železných tyčích ve výšce cca 120 cm nad terénem. Tyče budou ukotveny v betonovém bloku o rozměrech 60 x 60 x 60 cm
I I . u k l á d á
vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2021