pátek 20. října 2017

KALENDÁRIUM 12.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo dvanáctý měsíc po referendu
(13. 09. 2017 – 13. 10. 2017)

21. 9. Zasedání zastupitelů města Úvaly: DEMOLICE OBJEKTŮ NA KOUPALIŠTI BYLA KOALICÍ SCHVÁLENA. Stěží se tomu dá uvěřit, ale nejen, že se dosud nezačala realizace obnovy koupaliště (zatím se začalo projektovat), ale starostou předložený návrh na demolici objektů na koupališti (včetně oplocení) byl koaliční většinou schválen, aniž by byl předložen finanční rozpočet demolice či zodpovězeny otázky ze strany zastupitelů a občanů a aniž by byl předložen plán realizace obnovy koupaliště. Kromě toho, zastupitelé hlasující o zcela odlišné variantě řešení koupaliště nedostali podklady předem, ale byly jim promítnuty přímo na zasedání. Bourání na koupališti jde vedení města rychle (1. část objektů byla zbourána již na začátku roku 2016). Půjde stejně rychle i jeho obnova (mluvíme stále ještě o OBNOVĚ?) a zprovoznění koupaliště? Budou mít občané unikátní přírodní koupaliště, anebo atrakci s tobogánem?
Je vůbec v Úvalech možné prosadit něco, co starosta nepodporuje? Starosta k tomu obvykle dodává, že se jedná nejen o jeho názor/stanovisko, ale i názor/stanovisko jeho kolegyň/kolegů z Rady města.

5. 10. Demolice na koupališti: 14 dnů po schválení návrhu na demolici zařízení a oplocení areálu jsme zaznamenali, že se demoliční práce na koupališti rozběhly.

5. 10. Schůze občanské aktivity ZK: mezi mnohými tématy převažovala debata nad kroky vedení města k „obnově“ koupaliště – demolice na koupališti byla zahájena, aniž by bylo známo, kdo za demolici a její rozsah odpovídá, kdo ji bude provádět (pravděpodobně firma pana Hovorky), kolik bude stát a jak se zamezí škodám na majetku města. Odpovědi na tyto otázky ústní cestou nám byly zamítnuty. Kromě toho bylo na místě zjištěno, že okál v areálu koupaliště používaný správcem koupaliště, je vyrabován – tato skutečnost byla nahlášena Policii ČR a městské policii. Dalším bodem diskuse byly připomínky ke změnám Územního plánu města.

11. 10. Žádost o poskytnutí informací ohledně demolice byla podána na městský úřad.

13. 10. Připomínky k ÚP města: do tohoto termínu bylo v rámci změnového řízení územního plánu podáno městskému úřadu podle našeho odhadu přes 120 připomínek týkajících se areálu koupaliště. Důvodem podání připomínek byla obava občanů o narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje v areálu koupaliště výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.), či obava ze „zasypání“ bazénových van.

úterý 17. října 2017

ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA ÚVAL

Město Úvaly připravuje návrh změny Územního plánu, v prvním kole do 13. 10. 2017 bylo možno na základě Oznámení města z 10. 8. 2017 podat pouze připomínky.

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se po zkušenosti s dosavadní reakcí vedení města na obnovu koupaliště obává narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.) nebo dokonce i „zasypání“ bazénových van. Proto jsme se rozhodli podpořit podání připomínek k návrhu Územního plánu města Úval. K podání připomínek se rozhodlo velké množství lidí (odhadem přes 120).

Dalším krokem města bude po zapracování připomínek předložit občanům návrh změn ÚP k veřejnému projednání a poté na základě jeho výsledku bude probíhat další kolo připomínek a námitek občanů a vlastníků pozemků. Námitka bude muset být opatřena minimálně 200 podpisy.

Text jednoho z dopisů podaného na městský úřad citujeme:Městský úřad Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly                                                                                       Úvaly, dne 12. října 2017Věc: Připomínka k návrhu územního plánu (ÚP) města Úvaly


Vážení,


Podáváme tímto připomínku k návrhu ÚP v řádném termínu pro podání připomínek.

Předmětem připomínky je plocha tzv. „areálu koupaliště“, tedy území využívané historicky pro přírodní rekreaci, koupání a plavání a sportovní aktivity, které je zatím ještě oploceno.

Cílem připomínky je doplnění v ÚP zřetelného označení plochy odpovídající jejímu využívání (viz výše) a zamezení případného poškození přírodního rázu areálu koupaliště stavbami nesouvisejícími přímo s využitím areálu svým zaměřením, velikostí, vlivem na životní prostředí  a narušujícími tak unikátní přírodní charakter areálu.

V současném návrhu ÚP se uvádí:
V návrhu ÚP a jeho textové části je označena plocha areálu koupaliště obecně jako OS, tj. „občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení“, tj. popis využití je opatřen popisem obecně stejně pro všechny plochy označené jako OS, např. fotbalové hřiště, aj., tj. takto:
„ Hlavní využití:
Stavby a provozy související s tělovýchovou a sportem: hřiště různých charakterů, sportovní zázemí, sportovní haly, tribuny, související dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň, městský mobiliář.
Přípustné využití:
Byty správců, pohostinství, služby, multifunkční sportovní stavby (sloužící pros sport, kulturu a sociální činnost).
Podmínečně přípustné využití:
Ubytovací zařízení do 30 lůžek za předpokladu, že veškeré nároky na parkování budou umístěny na vlastním pozemku.
Nepřípustné využití:
Jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití.“

Do plochy OS je tak nově přeřazeno část území, na kterém byla hřiště a které bylo původně označeno jako přírodní zeleň ZP. Toto území není nyní definováno.
Plocha okálu stojícího u koupaliště je označena jako BI, tj. „bydlení v rodinných domech, městská a příměstská“. Domek byl používán správcem koupaliště.

V ÚP v textové části se neuvádí, že se jedná o areál koupaliště s umělou nádrží na plavání (dříve v ÚP byla bazénová vana vyznačena modře, v novém návrhu modré označení chybí). Navrhovaný popis tak nezobrazuje reálný stav využívání této plochy minulý a ani budoucí – viz probíhající obnova koupaliště vedením města v souladu se závěry minulého referenda (nikde v popisu nenacházíme zmínku o hlavním využití „koupaliště“). Navrhujeme proto následující:

Návrh na změnu v ÚP:

1)       Zavést kategorii ploch OS-k a takto označit plochu areálu koupaliště a bazénu, tj. „občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení, koupaliště“ – viz přiložený obrázek

2)       Doplnit popis plochy OS-k a doplnit text využití:
Hlavní využití:
Přírodní rekreační plocha s umělou nádrží na plavání, sportovní zázemí, související dopravní a technická infrastruktura, doplňková sportoviště, doprovodná zeleň, městský mobiliář.
Přípustné využití:
Byty správců, pohostinské služby.
Podmínečně přípustné využití:
Nezavádí se.
Nepřípustné využití:
Jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití.

3)       Plochu BI (na plánku označená jako OS-1) při jižním okraji areálu koupaliště, na níž stojí okál dříve používaný správcem koupaliště, změnit na plochu OS-k; jako změnový důvod doplnit zajištění zázemí pro koupaliště (byt správce, doplňková sportoviště)

4)       Nově přeměňovanou plochu OS při severním okraji koupaliště(na plánku označená jako OS-2) přeměnit na OS-k a odůvodnit jako doplňková plocha sportoviště areálu. Ve stávajícím územním plánu není navíc tato plocha označena jako měněná a v textové části odůvodnění zcela chybí.


Věříme, že naše připomínky budou v návrhu ÚP zohledněny.

S pozdravem


úterý 26. září 2017

Výročí 1. rok od referenda


ROČNÍ VÝROČÍ OD VYHLÁŠENÍ PRVNÍHO ÚVALSKÉHO REFERENDA


Vážený pane starosto, vážení členové Rady města Úvaly, vážené zastupitelky a zastupitelé,

dovolujeme si Vám tímto připomenout, že od prvního úvalského referenda uplyne dne 6. a 7. října 2017 jeden rok.

V referendu odsouhlaseném zastupiteli města a vyhlášeném městem Úvaly se před rokem na otázku:

„Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?“,

vyjádřilo 75% z právoplatně hlasujících občanů Úval PRO OBNOVU KOUPALIŠTĚ.

Za 9 měsíců začíná letní sezóna 2018 a dosud nebyla ani vybrána firma na provedení obnovy koupaliště.

KDY SE ÚVALÁCI DOČKAJÍ ZNOVUOTEVŘENÍ SVÉHO KOUPALIŠTĚ?

Věříme, že hlasy, které úvalští občané odevzdali v referendu, a výsledek referenda, bude vedení města respektovat a svůj závazek včas splní.
 

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz

KALENDÁRIUM 11.


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo jedenáctý měsíc po referendu
(13. 08. 2017 – 13. 09. 2017)


29. 8. Centroprojekt Group a.s., Zlín, budoucí dodavatel projektové dokumentace pro koupaliště, jeho zástupci obhlédli koupaliště.

5. 9. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. R-388/2017 schválit návrh řešení bazénové plochy a úpravny vody a schválila okamžitou demolici objektů na koupališti. K návrhu řešení s výjimkou obrázku nejsou k dispozici jiné podklady. Nutno podotknout, že obrázek (návrh řešení) projednávaný na zasedání zastupitelů 21. 9. 2017 se lišil od obrázku prezentovaného starostou jako podklad pro projednání zastupitelům. T.č. (23. 9.) obrázek (návrh řešení) nemáme k dispozici.

6. 9. Finanční výbor: byla poskytnuta informace, že faktura pro Bazény a wellnes v částce Kč 260 150 byla dne 26. 6. 2017 proplacena (pozn.: i přes nedodržení termínu dodání, velké množství zásadních chyb a fakt, že ani jedna jimi navržená varianta nebyla zastupiteli přijata). V RO č. 3 dochází ke snížení položky Koupaliště/Posudky a průzkumy z Kč 19 mil na Kč 10 mil (zdůvodnění místostarostou: v tomto roce se nestačí celá částka proinvestovat, název položky? není to prý jen na průzkumy, název a jeho obsah nebyl vyjasněn).

11. 9. Podepsána starostou Smlouva s Centroprojekt Group a.s., Zlín na zabezpečení projekční činnosti v souladu se zadávací dokumentací Zakázky. Je zajímavé, že oprava bazénové vany bude řešena dle odst. 2. 3. a) Smlouvy v souladu s návrhem řešení firmy Bazény a wellness ve variantě 1, ačkoliv zastupitelé na zasedání dne 22. 5. 2017 odmítli všechny 3 návrhy firmy Bazény a wellness a schválili pro koupaliště řešení č. 1 předložené spolkem PRO Úvaly. Bohužel v přijatém Usnesení tato skutečnost explicitně zaznamenána není, takže se „jede“ podle odmítnuté varianty 1 od Bazény a wellness.

čtvrtek 24. srpna 2017

KALENDÁRIUM 10.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb
Co se stalo desátý měsíc po referendu 
(13. 07. 2017 – 13. 08. 2017)


15. 7. Oslava ročního výročí vzniku ZK: sešli jsme se před vstupní bránou na koupaliště a symbolicky jako před rokem v dešti jsme roční výročí oslavili. Tentokrát ovšem s 3 variantami buřtguláše.

17. 7. Výběrová komise na dodavatele projektové dokumentace ke koupališti: byl vybrán a potvrzen dodavatel, firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín. Jediným výběrovým kritériem byla CENA. ZK mělo zástupce ve výběrové komisi, kteří se na místě kriticky vyjádřili k postupu města, tj. a) proč město nevybralo na tuto jednoduchou investici přímo dodavatele a zdržuje tak obnovu zbytečným výběrem dodavatele pouze projektu-dodávka projektu včetně stavebního povolení bude trvat přibližně 8,5 měsíců a teprve pak bude vybrán dodavatel stavby a technologie!, b) proč stanovilo zbytečně vysoký maximální limit ceny za projekt, ke kterému se všichni účastníci tendru rádi přiblížili a samotný projekt tak bude stát více než Kč 1 mil!! Jedná se tak o plýtvání finančních prostředků města. Vzhledem k tomu, že příští koupací sezóna začíná za 10 – 11 měsíců, je namístě se ptát, zda město dodrží svůj slib občanům.

28. 7. Náš region: v časopise Náš region vyšel kompilát z různých informačních zdrojů o stavu přípravy obnovy koupaliště v Úvalech.

L  E  T  N  Í    P  R  Á  Z  D  N  I  N  Y   (odjeli jsme se koupat tam, kde je to možné)