středa 19. května 2021

OBSERVATORIO NA VYHLÍDCE NA VINICI JE HOTOVÉ

Až půjdete na vycházku polní cestou kolem rozhledny směrem k tuklatské silnici, projdete kolem 12
třešní, které jsme na podzim 2019 vysázeli a o které se, coby třešňoví skřítci staráme. Každá třešeň je
na sloupku označena názvem měsíce v roce. Je to takový třešňový kalendář. Mezi třešní „duben“ a
„březen“ přibyla letos v polovině května novinka. Jmenuje se OBSERVATORIO.

Stojí v místě zvaném Na vyhlídce, ze kterého je při vhodném počasí překrásný výhled do okolí i na
česká pohoří. Místo je unikátní tím, že při troše štěstí dohlédnete až na hranice země České, a to od
Krušných hor, Lužických a Jizerských hor až po Krkonoše a při viditelnosti nad 100 km možná i hor
Orlických. Takových míst v republice mnoho není. Observatorio Vám pomůže určit, co vidíte na
obzoru, jak je to daleko, azimut, nadmořskou výšku.

Někdy ani nevíte, na co všechno se díváte. Například zřícenina hradu Trosky. Za pěkného počasí je
zřícenina vidět celá, ale musíte vědět, kterým směrem se dívat, za jakým obzorem kopec se
zříceninou hledat a vědět, že právě toto jsou Trosky. Běžně jsou vidět podstatně vzdálenější kopce
než je tento. Podobných objektů nabízí vyhlídka nepřeberné množství. Stačí si vzít mapu vhodného
měřítka, na které je zobrazena vyhlídka Na Vinici spolu s Vaším objektem a pokusit se ten Váš objekt
najít ve skutečnosti.

A tak kromě neotřelého zážitku přináší Observatorio spoustu informací a třeba i námět k zamyšlení.
Odbornou gesci nad Observatoriem převzal Jaroslav Rydlo, krom jiného i kartograf. Je připraven při
zájmu veřejnosti, podělit se s Vámi o další zajímavosti z oblasti kartografie a orientace v tom, co
vidíte v reálném panoramatu. Informace naleznete též na webu spolku Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz nebo na facebooku. Na místě stačí použít QR kód umístěný na
Observatoriu, který Vám poskytne stručný návod jak na to.

Observatorio je doplněno 2 lavičkami, v jeho blízkosti se nachází trigonometrický bod i historický
žulový kámen s nápisem „1937“. O kameni se dočtete v tomto čísle ŽÚ v samostatném článku.
Připomínáme, že miniaturu Observatoria ve formě vystřihovánky jste mohli nalézt v prosincovém
čísle ŽÚ 12/2020.

Observatorio vybudovali pro veřejnost dobrovolníci ze spolku Zachraňme koupaliště ze sponzorských
darů a prostředků spolku.

Přejeme Vám skvělou viditelnost a pěkný zážitek z poznávání České země

spolek Zachraňme koupalištěKÁMEN S HISTORIÍ OBJEVEN NA VYHLÍDCE NA VINICI

 Při úpravě terénu v okolí připravovaného OBSERVATORIA na vyhlídce Na Vinici
spolkem Zachraňme koupaliště byl v dubnu t.r. nalezen zajímavý artefakt – kámen s
letopočtem „1937“. I pro mne, jakožto geodeta, to byla již geodetická archeologie a
proto si nález zaslouží trochu vysvětlení a zasazení do kontextu doby.

 Vlivem hospodářské činnosti a někdy i vandalismu docházelo a stále dochází k
poškození povrchové stabilizace trigonometrických bodů. Pro zachování použitelnosti
trigonometrické sítě proto bylo a stále je nutné provádět její údržbu. Při jedné takové
údržbě došlo k výměně poškozeného kamene. Vzhledem k tomu, že váha tohoto
kamene může být cca 100 kg, byl zřejmě poškozený kámen z prozaických důvodů
zahrabán pouze několik metrů od své původní polohy.

 My jsme tento kámen vyzvedli, zpřístupnili a vrátili do života již jen jako žulový patník
se zajímavou historií.

 Pro ty z Vás, které zajímá, k čemu tento kámen sloužil, přikládám několik zajímavostí
o tomto trigonometrickém kameni ve výslužbě a jeho původním účelu.
Obdobnými kameny byly označovány body trigonometrických sítí, které se začaly
vytvářet začátkem 19. století. Vytváření trigonometrických sítí nejenom na území
bývalého Rakouska - Uherska byl rozhodující počin pro tvorbu skutečně kvalitních
map. Do této doby byly mapy pouhé obrázky, které byly kresleny podle vyprávění
kupců, záznamů mořeplavců nebo účastníků vojenských výprav. V 18. století byly
vytvářeny především pro vojenské účely mapy v měřítku 1 : 28 800, které byly již
přesnější, ale stále neměly pevný geometrický základ, tj. trigonometrickou síť. Na
rozhraní mezi jednotlivými mapovými listy byly velké rozdíly a deformace zobrazené
situace.

 Vytvoření trigonometrické sítě umožnil a současně si vynutil technický a hospodářský
rozvoj v 19. století. První a rozhodující požadavek na tvorbu kvalitních map ovšem
vznesli vojenští stratégové. Spolu se snahou vytvořit objektivní podklad pro výběr
pozemkových daní, rozhodl císař František II. patentem z 23. prosince 1817 o
zahájení prací na vojenské triangulaci a triangulaci pro stabilní katastr. Triangulační
práce v závislosti na postupu mapování trvaly více jak půl století.
Jeden z trigonometrických bodů, který v této době vznikl, byl umístěn cca 20 metrů
severozápadním směrem od stávajícího trigonometrického bodu č. 24 Na Vinici na
kótě 295. Na území Čech bylo těchto bodů 2623.

 Po vzniku Československé republiky bylo započato s budováním trigonometrické sítě
navržené výhradně pro nově vzniklý stát. Síť má vlastní souřadnicový systém a v
tomto systému byla vytvořena nová trigonometrická síť nazvaná – Systém jednotné
trigonometrické sítě katastrální.

 Při budování této sítě byly některé body původní císařské triangulace použity, ale
většina bodů byla umístěna a stabilizována nově. Dochované body původní císařské
triangulace byly nově zaměřeny a použity pro porovnání původních map Stabilního
katastru se současnými mapami.

 Tolik k historii a účelu starého vysloužilého kamene, který si můžete prohlédnout u
Observatoria na vyhlídce Na Vinici.

Jaroslav Rydlo
spolek Zachraňme koupaliště