úterý 29. listopadu 2016

Podnět pro zastupitelstvo města Úvaly

Zastupitelstvo města Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly


PODNĚT PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY


Věc: naplňování závazného výsledku referenda ze 7.- 8. 10. 2016, tj. obnovy koupaliště a oslovení nezávislých soudních znalců pro zpracování posouzení stávajícího stavu koupaliště a návrhu zadání realizace obnovy koupaliště ze strany vedení města Úvaly


Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás upozornit na zavádějící a nepravdivé informace, které byly sděleny vedením města Úvaly na zasedání zastupitelstva ve městě Úvaly dne 10. listopadu 2016 ve věci oslovení nezávislých soudních znalců, kteří by měli posoudit současný stav úvalského koupaliště před jeho revitalizací.

Rádi bychom tímto poukázali na statut soudního znalce.
Soudní znalec musí být uvedený v databázi soudních znalců Ministerstva spravedlnosti České republiky - viz. registr www.justice.cz . Soudní znalec pouze posuzuje a dává své stanovisko
k současnému stavu věci, tzn., k současnému technickému stavu úvalského koupaliště.
Stanovisko soudního znalce by mělo být odrazovým můstkem pro zadání projektu obnovy koupaliště na základě výběrového řízení.

Soudní znalci posuzují stav daného objektu, ale nenavrhují varianty projektového řešení, jak o tom informoval pan starosta P. Borecký na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2016.

Dovolujeme si vás, zastupitele města Úvaly, upozornit, že pan starosta P. Borecký uvádí veřejnost
v omyl, pokud tvrdí, že jím jmenovaní pan Hruschka a pan Šmíd jsou soudní znalci.
Jmenovaní pánové Hruschka a Šmíd nejsou uvedeni v seznamu soudních znalců České republiky. Tuto skutečnost jsme ověřili u Ministerstva spravedlnosti. Byli jsme současně upozorněni, že by bylo protiprávní, pokud by se za soudního znalce vydával ten, který soudním znalcem není.

Věříme, že oba pánové jsou odborníky se zaměřením na výstavbu bazénů.  Pan Ing. Petr Hruschka je jednatelem firmy H-projekt, s.r.o., Praha a pan Ing. Milan Šmíd je vedoucím projekčního ateliéru Bazény a Wellness s.r.o., Praha. Firmu Bazény a Wellness s.r.o. vedení města Úvaly již jednou oslovilo v záležitosti úvalského koupaliště. Firma zpracovala v prosinci 2013 pro vedení města Úvaly studii „Zhodnocení technického stavu koupaliště“, ve které se hovoří o obnově koupaliště za cca 30 milionů korun. Tím je podle našeho názoru zpochybněna i nezávislost dotyčného odborníka. Zpracovatelé studie byli: Ing. Milan Šmíd, Ing. Pavel Mach a Ing. Martina Křenková.

Vážení zastupitelé, myslíte si, že tento postup je ze strany vedení města správný a etický?
Dovolujeme si vás požádat o vaše stanovisko.

Pan zastupitel Kolařík na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2016 informoval o zazimování koupaliště
s důrazem na to, že bazénové betonové vany neprotékají a jsou v pořádku. Proto je zarážející, že vedení města plánuje zavedení sond do bazénů, i když, jak jsme se informovali u odborníků, mohou být těmito sondami stávající bazény poškozeny a znehodnoceny. Jak je doložena nezbytnost tohoto kroku?

Další zavádějící informace ze strany vedení města Úvaly se týkají koupaliště a nedodržování hygienických norem. Opak je pravdou, o čemž svědčí vyjádření odborníka z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Citujeme z e-mailové korespondence ze dne 11. 11. 2016:

„Venkovní koupaliště bylo řádně provozováno Pavlem Polákem, ulice Horova 1282, Úvaly. V letních měsících bylo koupaliště pravidelně kontrolováno a nebyly zjištěny hrubé hygienické nedostatky bránící užívání. Poslední kontrola KHS byla provedena v roce 2014 bez závad. V roce 2015 pan Polák přestal koupaliště provozovat a město nehledalo jiného provozovatele. V prosinci 2015 se KHS písemně vyjadřovala k demolici stávajících objektů kiosku, šaten a sociálního zařízení. Od roku 2015 tedy není koupaliště v provozu. Další provozování nebo uzavření objektu je plně v kompetenci Města Úvaly.“

Co zkreslováním informací vedení města Úvaly sleduje? Proč město ignoruje vyjádření odborníků a neinformuje korektně veřejnost?


Vážení zastupitelé, tímto vás žádáme o prošetření výše uvedených informací a sdělení vašeho stanoviska k výše uvedeným skutečnostem pokud možno na nejbližším zasedání zastupitelstva města Úvaly.


V Úvalech, dne 28. listopadu 2016                                                                                   Občanská aktivita
Zachraňme koupaliště
Kontakt:

P.O. BOX č. 8
250 82 Úvaly

e-mail: zachranme@uvalskekoupaliste.czúterý 22. listopadu 2016

Vánoce pro chlupáče


I letos se na slavnostním rozsvěcení vánočního stromu v Úvalech na náměstí A. z Pardubic pokusíme podpořit dobrou věc, tentokráte společně s občanskou aktivitou Zachraňme koupaliště. 

Znovu je pro všechny příchozí nachystána perníková dílnička, ve které si každý může nazdobit perníček. 
Ten, kdo nebude chtít zdobit, s prázdnou určitě neodejde a perníček si už nazdobený vybere. 

Podpořte s námi chlupáče v útulku v Lysé nad Labem!

Těšíme se na vás 27. listopadu 2016!

Všem předem moc a moc děkujeme.

pátek 18. listopadu 2016

V Krnově na koupališti aneb výpravy za inspirací

V KRNOVĚ NA KOUPALIŠTI ANEB VÝPRAVA ZA INSPIRACÍ

Jsme velmi rádi, že vedení našeho města zahájilo aktivity vedoucí k obnově a znovuotevření koupaliště v Úvalech. A protože člověk není nikdy dostatečně chytrý a znalý věcí, zajímala nás zkušenost s provozem a obnovou koupaliště tam, kde koupaliště úspěšně provozují.

V Krnově mají koupaliště již od roku 1934, jsou na něj hrdí a navíc byli ochotni se o své zkušenosti s jeho provozováním podělit.areál koupaliště

čtvrtek 17. listopadu 2016

Kalendárium - Co se stalo měsíc po referendu

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo měsíc po referendu (8. 10. – 10. 11. 2016)


  8.10.          Prohlášení vedení města k závaznosti referenda – viz http://www.mestouvaly.cz/ 

13.10.       První setkání zástupců občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK) se starostou, vedením města a zástupci zastupitelů města Úvaly

13.10.         Na základě tohoto jednání starosta zveřejnil na webových stránkách města své stanovisko a požadavky – viz http://www.mestouvaly.cz/

15.10.        Do redakce Života Úval zaslala občanská aktivita ZK články o akci na koupališti včetně fotoalba, výsledcích fotosoutěže, ohlédnutí za podporou referenda a poděkování všem, kteří se podíleli a dali své ANO koupališti
 
19.10.          Komise pro výstavbu
Peter Kytlica informoval komisi o proběhlém referendu o koupališti a z toho vyplývající povinnosti města řešit koupaliště jako reálnou investici. Požadoval, aby projednávání investice koupaliště probíhalo standardními postupy, jako každá jiná stavební investice. Dále požádal, aby se znovu, s ohledem na výsledky referenda, přehodnotila trasa cyklostezky, protože znehodnocuje areál koupaliště

20.10.          Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště a diskuze o požadavcích vedení města a příprava reakce na tyto požadavky

21.10.        Občanská aktivita Zachraňme koupaliště zaslala Stanovisko ZK k návrhu starosty – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/ :
…netvořme nové výbory,
…zajistěme obnovu „koupaliště v jeho původním rozsahu“ v roce 2017,
…ZK je proti zbytečnému plýtvání prostředků při realizaci obnovy koupaliště,
…ZK je proti znehodnocování a zmenšování areálu koupaliště,
…ZK nabízí pomoc: dobrovolnickou prací, podporou pro získání technické analýzy stavu koupaliště soudním znalcem zdarma, odbornými konzultacemi se zapojením odborníků a aktivním zapojením se do práce komisí Rady města Úvaly

26.10.          Odpověď starosty na Stanovisko ZK, že město bude konat jako řádný hospodář a že bude varianty projednávat standardně v komisích rady města a na zastupitelstvu, veřejnost  bude vedení města informovat o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách včas

  2.11.           Distribuce Života Úval, aktivity ZK uveřejněny na trojstraně, která se věnuje koupališti

  2.11.        Zveřejněno na webových stránkách a facebooku ZK upozornění na nebezpečí – bazény jsou od října napuštěné a zazimované - díky neuzavřenému areálu koupaliště, které je tak přístupné veřejnosti – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/
 
10.11.          Příprava článků a informací do Života Úval, zveřejnění článku na webových stránkách a facebooku ZK s informací o připravovaném záboru části areálu koupaliště pro vybudování nové asfaltové cyklostezky napříč areálem koupaliště a díky tomu nejen hrozícím zbourání stávajících budov se sociálním zařízením, ale také zmenšení areálu koupaliště – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/
  
10.11.          Konalo se zasedání zastupitelstva města Úvaly, kterého se aktivně zúčastnili zástupci ZK. Koupaliště se na program dostalo až dodatečně na návrh člena zastupitelstva, přestože pan starosta na předešlém zasedání přislíbil zařazení tohoto bodu do programu.

Starosta P. Borecký informoval:
 • O výsledcích říjnového referenda a schůzce se zástupci občanské aktivity ZK. Na základě této schůzky vedení města prý oslovilo soudní znalce – pana Hruschku a Šmída, kteří vypracují analýzu současného stavu koupaliště, analýza bude obsahovat např. geo sondy, betonové sondy do van bazénů včetně rozboru vody
 • Oslovení znalci prý zpracují posudek opatřený kulatým razítkem a navrhnou 3 varianty rekonstrukce – nejlevnější, střední a nejdražší, které se předají do komisí a výborů k projednání a na závěr se představí zastupitelstvu
 • Po schválení zastupitelstvem bude vše probíhat standardní cestou jako u jiných projektů, tzn. bude vypracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na dodavatele
 • O řešení parkoviště pro auta – předpokládá se, že díky koupi pozemku u čistící stanice by se parkoviště mohlo vybudovat právě zde s kapacitou pro cca 100 automobilů
 • Starosta oznámil, že se předpokládá zprovoznění koupaliště v roce 2018
 • Starosta zdůraznil, že do finální zprávy od soudních znalců se na koupališti nic dělat nebude a nebude se nic dalšího bourat, počítá s tím, že posudky by měly být hotovy cca v únoru 2017
 • Zastupitel p. Kolařík informoval o zazimování koupaliště, napuštěno ze studní 3.700 kubíků vody, kapacita studní je dostačující, byly provedeny kamerové zkoušky a sondy, důležitá informacebazény neutíkají a vodu drží

Diskuze zástupců ZK:
 • Požadavek na otevření koupaliště v r.2017, proč vedení města neuvažuje o alternativě otevření koupaliště v r. 2017, ale cílí na rok 2018
 • Zrušení žádosti o územní rozhodnutí vybudovat cyklostezku přes areál koupaliště a vypracovat návrh na trasu kolem areálu koupaliště s využitím stávající stezky
 • Návrh na zajištění bezpečnosti areálu koupaliště - je napuštěné a otevřené, návrh vlastními silami opravit vstupní bránu do koupaliště
 • Návrh na představení výsledků analýzy a 3 variant obnovy koupaliště od soudních znalců veřejnosti a následné diskuze s občany

čtvrtek 10. listopadu 2016

Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!

Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!

Několik týdnů po referendu o úvalském koupališti, kdy se pro obnovu koupaliště vyjádřilo 75% z hlasujících osob se dozvídáme, že dávno před vyhlášením referenda byla na základě zadání ze strany města vyprojektována cyklostezka, která vede přes areál koupaliště. Projekt by měl být v nejbližší době předložen k územnímu rozhodnutí.

Prostor úvalského koupaliště je unikátní a celá lokalita velice přívětivá. V rámci obnovy koupaliště je proto nutné zabránit jeho další devastaci a umenšování využitelné plochy celého areálu.

středa 2. listopadu 2016

Koupaliště je zazimované

Koupaliště je zazimované. 
Doporučujeme vám při vašich procházkách kolem koupaliště, které je uzavřené, dávat pozor na bezpečnost nejen vaši, ale hlavně vašich dětí. 
I když je hlavní vchod na koupaliště uzavřený, přístupová vrata v zadní části areálu jsou zcela otevřená a na koupaliště se dostane každý. 
Vzhledem k tomu, že jsou bazény napuštěné a nezajištěné z pohledu bezpečnosti, nevstupujte do areálu! 
Vedení města budeme o této situaci informovat a požádáme ho o kvalitní zabezpečení.

aktualita 2.11.2016

Vyšlo listopadové číslo Života Úval, ve kterém naleznete ohlédnutí za aktivitami, které jsme připravili pro občany v rámci vyhlášeného referenda o koupališti. 
Podívejte se na fotoalbum z Babího léta, seznamte se s výsledky vyhlášené fotosoutěže „Zaostřeno na koupaliště“, připomeňte si módní přehlídku plavek a nechybí ani poděkování všem, kteří se nejen zúčastnili, ale také se aktivně zapojili a podíleli se na všech přípravných akcích. 
Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.

Víte že?

Víte že?

·       Naše aktivita Zachraňme koupaliště byla spontánní reakcí na odhlasování referenda na veřejném zasedání zastupitelstva města 23. 6. 2016.

·       Poprvé jsme se sešli 13. 7. 2016. Bylo nás celkem 32 Úvaláků různého věku. Ne všichni jsme se do té doby znali osobně. V současné době je lidí ochotných pomoci více než 50.

·       Společným cílem naší občanské aktivity bylo informovat  obyvatele Úval o  vyhlášeném referendu a povzbudit je ve snaze začít se aktivně zajímat o obnovu a zachování areálu koupaliště.  

·       1. 8. 2016 jsme spustili webové stránky www.uvalskekoupaliste.cz a Facebook, kde jsme představili naši aktivitu a začali zveřejňovat články na téma koupaliště – o historii koupaliště, odborné názory, rozhovory, fotogalerii. V poslední době přibyla i videa.

·        19. 8. 2016 jsme vyhlásili  fotografickou soutěž „Zaostřeno na koupaliště“, které se zúčastnilo 12 soutěžících, kteří přihlásili do soutěže 56 fotografií.

·       1. 9., 3. 9., 12. 9.  jsme představili aktivitu „Zachraňme koupaliště“ na náměstí A. z Pardubic veřejnosti.
·       24. 9. 2016 jsme zorganizovali akci  Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne. Návštěvnost  Babího léta odhadujeme  na 1 000 lidí, z toho bylo  asi 450 dětí.

·       Naše aktivita dostala grant od Nadace  VIA ve výši 20 tis. Kč na podporu akcí na záchranu koupaliště. O udělení grantu pro aktivitu požádal spolek  PRO Úvaly. Mnoho Úvaláků přispělo nejen finančně, ale také materiálně a svou prací při přípravě akce na koupališti a přípravě referenda. Ještě jednou děkujeme!

·       Fotografie pořízené na  Babím létě na koupališti jsme představili veřejnosti 1. 10.  ve stánku  před Orange Barem na Husově ulici. Úvaláky jsme zároveň pozvali  na referendum.

·       Na propagaci referenda jsme vyvěsili  6 bannerů  a dobrovolníci  roznesli do schránek místních občanů 2 800 letáků.

·       Referendum se konalo 7.-8. 10. 2016 a své ANO koupališti řeklo 1 803 Úvaláků z celkového počtu 2 404 občanů, kteří měli oprávnění hlasovat. Děkujeme!

·       Již při první schůzce si účastníci aktivity byli vědomi, že referendem jejich práce nekončí a nyní jsou připraveni se účastnit jednání na zadání projektu opravy koupaliště, aby bylo otevřeno nejlépe v roce 2017. První setkání s vedením města se konalo 13. 10. 2016. O práci pracovní skupiny vás budeme pravidelně informovat v Životě Úval a na našich stránkách www.uvalskekoupaliste.cz a Facebooku.

Za občanskou aktivitu  Zachraňme koupaliště


Zdenka Havránková

Poděkování

Poděkování

Děkujeme všem občanům, dobrovolníkům, sponzorům a příznivcům, že přišli k historicky prvnímu referendu v Úvalech.

Ceníme si Vašeho zájmu, pomoci a aktivní podpory. Máme novou cennou zkušenost ze vzájemné komunikace a spolupráce.

Společně se nám podařilo přesvědčit vedení města, že většina občanů města si přeje, aby bylo koupaliště obnoveno a znovu otevřeno.

K referendu se dostavilo 50,24% oprávněných voličů a pro obnovu koupaliště hlasovalo 75% z nich.

Vedení města vydalo prohlášení, že referendum je platné a pro představitele města závazné a že začne v nejbližší době pracovat na obnově koupaliště.

Jsme připraveni spolupracovat s představiteli města na optimálním řešení rekonstrukce koupaliště a informovat všechny občany Úval, jak tento projekt pokračuje.

Koupališti zdar.


Občanská  aktivita   Zachraňme  koupaliště  

Výsledky fotografické soutěže“Zaostřeno na koupaliště“

Výsledky fotografické soutěže“Zaostřeno na koupaliště“

Fotografická soutěž byla zaměřena na unikátní historické fotografie  a momentky z úvalského koupaliště.  Porota o složení Jiří Hlaváček, Vladislav Procházka a František Smolík vybírala z 56 fotografií od 12 autorů. Vedle historických  fotografií se sešly momentky z „největší slávy koupaliště“ i snímky ze současnosti. Každý z těchto tří okruhů fotografií hodnotili porotci samostatně. Přímo na koupališti návštěvníci vybírali svého favorita. Stejně jako při posuzování porotci, byly hodnocené fotografie označeny pouze číslem. Autor byl odtajněn až po uzavření výsledků.
 Zde jsou vítězové:
Kategorie  „Historický unikát“
1.místo Markéta Řepková, foto  rok 1944

2.místo Jindřich Lízner, foto rok 1950

3.místo Václava Baumanová – chytání kaprů, foto  rok 1994


Kategorie „Momentka z koupaliště  do roku 2014“
1.místo Markéta Hranická Pochmanová

2.místo Jan Snitr

3.místo  Václava Baumanová


Kategorie „Momentka z uzavřeného koupaliště“
1.místo Peter Kytlica

2. místo Ester Šťastná

3.místo Lukáš Rubeš


Fotografie „Nebreč..“ od Petera Kytlici získala  i nejvíce hlasů od návštěvníků.
Děkujeme sponzorům Janu Snitrovi a Miloši Pálkovi za ceny pro oceněné.

Za občanskou aktivitu  Zachraňme koupaliště

Zdenka Havránková

Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne

Babí léto na úvalském koupališti, aneb „rozmarný“ odpoledne

24. 9. 2016 proběhl na úvalském koupališti happening s dětskými soutěžemi, hudbou, módní přehlídkou historických koupacích úborů a plavek místního ochotnického souboru Oudiv.

Byly vyhlášeny výsledky fotografické soutěže. Účastníci vybírali „svého favorita“ mezi soutěžními fotografiemi, poslouchali kapely, zacvičili si jógu, s napětím sledovali letovou ukázku úvalského modelářského klubu, mohli se občerstvit v tradiční  koupališťové pobočce  Orange Baru.

Na Babím létě bylo také  účastníky vytvořeno společné  výtvarné dílo. Každý, kdo  chtěl  podpořit koupaliště  ztvrdil svůj názor barevným otiskem dlaně.

Děkujeme všem, kteří se na přípravě i realizaci akce nejen bezplatně podíleli, či ji sponzorsky podpořili, ale také všem, kteří přišli a přikládáme „ochutnávku fotografií“ .

Za aktivitu „Zachraňme koupaliště“

Zdenka Havránková