sobota 1. října 2016

Koupaliště v Úvalech - pohled do kronik

Našemu městskému koupališti je v r. 2016 75 let, což není žádný důvod k oslavě. Stav koupaliště je natolik závažný, že letos a v minulém tropickém létě byl provoz uzavřen. Rybníky nejsou kvůli sinicím nejvhodnější ke koupáním, bez auta se k pískovnám u Labe nelze dostat, takže k osvěžení zbývá sprcha či zahradní bazén.

Koupaliště si postavili občané pro sebe. Obecní rada se usnesla na návrhu, aby každý úvalský muž mezi 18. a 60. rokem svého věku odpracoval 48 hodin, nebo zaplatil za každou neodpracovanou hodinu 5 protektorátních korun. Stavbu zastřešila firma mistra zednického Ladislava Votavy, dozor vykonával Ing. Vladimír Chmelík z Kutné Hory. Kolaudace proběhla 24.7. 1941.


Úvaly získaly v údolí Výmoly za městem areál, kde se setkávaly generace, kde se seznamovala mládež, později učila své děti a pak vnoučata plavat. Koupaliště bylo vyhledáváno i obyvateli okolních vesnic, protože mimo Klánovic s menším koupalištěm a studenou vodou nebylo na trati Praha - Kolín srovnatelnější nabídky.

Velmi kvalitně vybudované betonové bazény, původně jako jeden celek, byly v roce  1979 rekonstruovány firmou Železniční stavitelství Praha, závod 5. Projektantem byl Miloš Malý z Úval, jenž vypracoval i návrh na autokemp s možností stanovat. Pro rekreační účely měla sloužit louka za Výmolou. Firma Železniční stavitelství nedodržela obvyklý postup vlhčení nového betonu, a tak byla oprava velmi nekvalitní. V r. 1980 byl postaven kiosek a vybudováno nekryté hřiště.

Pak přišel rok 1989, který potvrdil majetková práva obce včetně koupaliště, které potřebovalo generální opravu. Město za vedení Ing. Ivana Černého od r. 1989 až 2006 dostavovalo nákupní středisko na nám. Svobody, začalo budovat inženýrské sítě a čističku odpadních vod, stavělo zvláštní školu, kde se měnily podmínky investování, a tak na generální opravu koupaliště nevyzbyly peníze. Přesto došlo k opravám po r. 1996 za část peněz získaných prodejem dostavěného nákupního střediska firmě Vít ve výši cca Kč 4 500 000,-. Návštěvníci si všimli, že zmizel skokanský můstek, nové sprchy byly situovány mimo bazény, které včetně přívodních trubek prošly opravou.

Veřejně prospěšné služby /vedoucím byl p. Jakl/ postavily v r. 2000 nové šatny. Situace nebyla ideální, ale koupaliště fungovalo, získávalo hygienická potvrzení i díky následným nemalým investicím. R. 2004 nabídl městu své služby Pavel Polák, jenž uzavřel nájemní smlouvu do r. 2020 podepsanou starostou Ivanem Černým a místostarostkou Janou Horovou /oba Za rozvoj Úval/ o tom, že finanční náklady oprav budou p. Polákovi i do budoucna odečítány z nájmu koupaliště. Nájemce a pronajímatel konzultovali každé dva měsíce možnost opravy koupaliště a přilehlého domu typu "Okal" z hlediska finančních možností města.

V letech 2004 až 2007 pan P. Polák vybudoval:

 • přechlorovací nádrž,
 • lampy s kabely pro osvětlení hřiště,
 • hřiště na minigolf a petangue,
 • ping pongové hřiště,
 • přístřešek za šatnami,
 • malé občerstvení,
 • vodovodní a kanalizační přípojku ke kiosku,
 • elektro přípojku do šaten, za nimiž byla vybudována r. 2004 opěrná zeď z pískovce, která chránila šatny před sesuvem půdy, zpevněnou plochu za šatnami,
 • zámkovou dlažbu,
 • obruby kolem zpevněné plochy,
 • přípojku dešťové kanalizace do šaten,
 • vodovodní šachtu,
 • hřiště na beach-volejbal,
 • dvě hřiště na tenis či nohejbal.

Areál byl r. 2005 oplocen drátěným plotem s betonovými sloupky. Dále šlo o rozvod vody z čističky, o přípojku vody k malému občerstvení včetně elektro instalace a kanalizace, za malým občerstvením byl vybudován plot. V r. 2007 byly realizovány projekty dohodnuté ještě s J. Horovou: přípojka kanalizace k WC. Provozovatel Orange baru Jan Šnitr postavil na své náklady dřevěnou pergolu. Nájemce vybudoval i elektro a vodovodní přípojku.

Na základě usnesení rady městského zastupitelstva ze dne 13.4. 2001 byl vypracován znalecký posudek č. 122/1087/11 o zhodnocení areálu Koupaliště Úvaly stavebními úpravami a investicemi p. Pavla Poláka, provedenými za období trvání nájemní smlouvy, tj. od března 2004 do 30.8. 20011. Celkové zhodnocení bylo ve zprávě Ing. Bronislavy Kolouchové, soudní znalkyně, vyčísleno částkou Kč 3 201 317- a opravy na domě typu Okal částkou Kč 353 886.  P. Polák nezapočítal do celkové sumy Kč 3 555 203 pravidelnou údržbu, výměnu žlabů šaten, vyčištění a opravu studny, výměnu a opravu čerpadel vody, náklady na likvidaci skládky, zatravňování a terénní úpravy.

Investice vložené městem v letech 2004 až 2011:

 • r. 2004 – 335 380,- /nátěry bazénů, chemikálie do bazénů, elektroinstalační materiál a příslušné práce, elektro revize, instalatérské práce, stavební plány, podlahář. práce/
 • r. 2005 – 173 896,- /výměny čerpadel, demoliční práce, projektová dokumentace/
 • r. 2006 – 22 243,- /zaměření skutečného stavu, budovy občerstvení, služby/
 • r. 2007 – 300 000,- /příspěvek dle rozhodnutí rady MěÚ ze dne 4.10. 2004/
 • r. 2008 –  25 634,- /instalatérské práce, čistička/
 • r. 2009 –  31 500,- /oprava střechy bufetu/
 • r. 2010 –  29 464,- 
 • r. 2011 –   0         
celkem Kč 918 117,-  

Po r. 2008 až do uzavření koupaliště v r. 2015 investovalo město do koupaliště buď žádné, nebo minimální částky.

Nájemce P. Polák dokladoval fakturami za materiál Kč 2 483 815,-, které vložil do koupaliště v letech 2004 až 2010. Město uznalo Kč 400 542,-. Tato částka byla odečtena P. Polákovi z nájmu.
17.7. 2007 napsal Marek Mahdal do diskusního fóra Otevřené Úvaly: "Koupaliště v Úvalech je v těchto dnech nejvyhledávanější destinace v rámci města. Vzduch za poslední tři dny je kolem 35 st., voda příjemných 23-24 st., zelené okolí lahodící oku na pohled... Pivko výborné, jídlo taky, ceny velmi příjemné. Lidí sice hodně, ale plavat se dá pohodlně. Žádná výtka. Prostě parááda. Paní u občerstvení stíhá tak, tak..."

V letech 2006 až 2014 se stal starostou MUDr. Jan Šťastný, v prvním období s místostarostkou Ing. Helenou Váňovou, oba za ODS. V druhém volebním období 2010 -2014 byl místostarostou zvolen Ing. Michal Breda, po jeho abdikaci Mgr. Petr Borecký, jenž se stal starostou r. 2014. Oba za Otevřené Úvaly. Nájemce P. Polák informoval 25.1. 2007 vedení města o špatném stavu koupaliště, kde vedle nového občerstvení by bylo zapotřebí vybudovat budovu čističky odpadních vod, jež byla v havarijním stavu, a další. Smlouva s Pavlem Polákem mezi pronajímatelem a nájemcem zůstala v platnosti, ale po urgencích vyjádřil nájemce znepokojení, zda dobrá spolupráce bude pokračovat. Konkrétně město mělo odsouhlasit investice vložené nájemcem, které se měly odečíst od jeho nájmu. Konzultace skončily. Ještě v r. 2011 vybudoval P. Polák nové toalety včetně přípojek. Jednalo se o finanční prostředky firmy Nova Leasing, Praha.

Do sporu mezi městem a nájemcem o finančním vyrovnání vstoupil 27.9. 2011 městský právník JUDr. Přemysl Hochman, který doporučoval dohodu, nikoliv soudní spor, a varoval před výběrovým řízením s novou nájemní smlouvou. Doporučoval dodatek smlouvy, kde by se pregnantně stanovil postup při provádění dalších investic, jež by byly písemně schváleny městem. Do r. 2016 nebyl spor dohodou, ani soudně vyřešen. Město požaduje na p. Polákovi dlužnou částku za nájem a vodu Kč 247 000, P. Polák dokládá fakturami investice do koupaliště ve výši cca 2 000 000,-.

Na žádost města vypracoval v prosinci 2013 projektový ateliér Bazény a Wellness,
s.r.o., Praha 8, Nad Šutkou 41 E, Zhodnocení technického stavu koupaliště. Jedná se o společnost, jejímž předmětem podnikání je projektová činnost, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Konkrétními zpracovateli byli Ing. Milan Šmíd, Ing. Pavel Macha a Ing. Martina Křenková.
Studie vzpomenula poslední velkou rekonstrukci koupaliště v r. 1996, kdy byly vyměněny trubní rozvody recirkulačního systému v souladu se stávajícími předpisy /směrnice č.48/78/.V elaborátu se uvádí, že na projektové přípravě se tehdy podílel stejný ateliér. / V obchodním rejstříku je však uveden den vzniku firmy Bazény a Wellness, s.r.o., 15. 8. 2007. / "Rekonstrukce vycházela z finančních možností města a předpokládala, že je první etapou rekonstrukce a modernizace koupaliště...

Rekonstrukce se zaměřila na havarijní stav bazénové vany a potrubních rozvodů. Technologie byla doplněna pouze o dávkování chemikálií pomocí membránových dávkovacích čerpadel. Další etapy rekonstrukce ale koupaliště již nepotkaly. Velký dopad na jednotlivé stavby koupaliště měly povodňové stavy, které objekty severně od bazénu zatopily a podemlely. K jejich opravě nedošlo, a tak se dostaly do kritického stavu." /1.3 Úvod / Odborníci popsali všechny objekty a doporučili je přestavět, vyměnit, opravit. Pouze nové toalety shledali vyhovujícími.

Odhad firmy Bazény a Wellness na rekonstrukci dosáhl 29 600 000 korun

 • nejdražší je bazénová technologie, úpravna vody za 4 500 000,
 • rozvody bazénů za 6 000 000,
 • objekt úpravny vody za 5 500 000,
 • M a R technologie by přišla na 500 000,
 • sové stanoviště plavčíka odhadují na 100 000,
 • sprchy za 4 900 000,
 • dětské hřiště za  200 000,
 • vstupní objekt by měl přijít na 900 000,
 • studna na 1 200 000,
 • vypouštěcí šachta, skluzavky, oplocení kiosek po cca 100 000,
 • šatny, tzn. provozní objekt, by vyšel na 700 000,
 • bazény, jejichž rekonstrukci odhadují na více než 3 000 000,
 • dětské brouzdaliště 850 000,
 • objekt toalet na Kč 100 000,
Z cenového odhadu není jasné, z jakých výměr a jednotkových cen bylo vycházeno. Jsou uvedeny pouze celkové ceny, proto tento cenový odhad není možno kontrolovat. Jiné posouzení technického stavu areálu nebylo provedeno. Ideální je firma, která by nebyla realizační, např. Kloknerův ústav při ČVÚT Praha, což by přineslo objektivnější stanovisko technického stavu.

Úvalské koupaliště má kapacitu maximálně 1 500 lidí. V týdnu přišlo denně 100 až 500 návštěvníků, o víkendu kolem 1 000. Podle mínění pracovníků třetinu tvořili Úvaláci. Při zamyšlení nad ziskovostí lze vycházet při tříměsíčním provozu od června do prvního týdne září se základními měsíčními náklady cca 1 milión Kč, které tvoří náklady na vodu, elektrický proud, chemii /chloran sodný, síran hlinitý, stabilizátory/ a zaměstnance. Provozní náklady byly zvyšovány únikem vody včetně chemikálií...

Odhad investičního záměru:

při 30 slunečních dnech za sezónu by se podle hrubého odhadu mohlo vybrat na vstupném Kč 1 500 000,-, při výši vstupného Kč 100,-,     za parkování Kč 50,- a za nájem ze stánků dohromady cca 2 milióny. Město by mohlo několik set tisíc vydělat, záleželo by na množství a pestrosti nabízených služeb třeba i mimo letní sezónu.
                 
Roku 2004 jsme se stali členy Evropské unie a otevřely se nám možnosti dotací. V Praze na Malé Straně sídlí poradní orgán Regionální operační program pro Střední Čechy, jenž uveřejnil výzvu č. 29 ROP- prioritní osa 3 - oblast podpory 3.1. V letech 2007 - 2013 s přesahem do r. 2014 vyzýval ROP k podání žádosti s možností získat dotace na volnočasové aktivity. Pracovnice mi telefonicky vysvětlila, že se jednalo i o koupaliště. V Rožnově pod Radhoštěm dotaci na koupaliště od ROP 3.12. 2013 získali.
Od r. 2014 se změnil program a dotace na koupaliště již nelze získat, snad až po r. 2020.
Zastupitelstvo města Úval dvakrát schválilo koncesní dokumentaci pro akci provozování koupaliště. Zpracovatelem koncesní dokumentace byla firma VRV Praha 5, Nábřežní 4. Poprvé 7.11. 2013 usnesením Z-142/2013, podruhé 24.9. 2015 usnesením č. Z-137/2015. V 24. 9. 2015 schválilo městské zastupitelstvo koncesní dokumentaci, kde byla uvedena i informace o odstranění stávajících budov.

Toto rozhodnutí není uvedeno přímo v usnesení Z-137/2015, jen v projednávání věci. Podle zákona probíhá koncesní řízení 6 měsíců. Dva investoři projevili zájem, ale nakonec neuzavřeli smlouvu, která stanovila povinnost investovat Kč 30 miliónů v horizontu 5 let. Nájemce by vložené investice opravňovaly provozovat koupaliště budoucích 30 let. R. 2014 se opravoval mostek v Horově ulici, což snížilo možnost parkování za koupalištěm. Došlo k jednání mezi zájemcem p. Procházkou a vedením města /Ing. M. Breda, P. Borecký/. Vyřizování smlouvy se táhlo přes rok, a tak možný nájemce investoval své milióny jinde. Koncesní řízení bylo zrušeno.

Starosta P. Borecký se obrátil na okolní obce, jejichž občané na koupaliště dojíždějí, aby městu Úvaly finančně vypomohly. Odpověď byla negativní.

Koupaliště bez průběžných investic chátralo a zastupitelstvo nechalo v r. 2015 koupaliště uzavřít. Občanům bylo uzavření oddůvodněno prováděnou stavbou dešťové kanalizace v Mánesově ulici, navazující na stavební práce Modernizace železniční trati Praha Běchovice - Úvaly. Jednalo se o mimořádně teplé léto s mnoha tropickými dny. Na veřejném zasedání 28.4. 2016 starosta P. Borecký zmínil možnost zasypání, nebo výstavbu volnočasového areálu.

Na jaře 2016 byly Technickými službami Úvaly z důvodu "nevyhovujícího stavu a nebezpečí" odstraněny budovy na koupališti, zůstaly jen nové toalety. Posudek Bazény a Wellness uvádí "1.4.1.6. vstupní objekt na jižní straně koupaliště je relativně v celkem dobrém stavu. Z jižní strany do objektu zatéká a jedna strana je vlhká a praská - tyto stavy vyžadují jen poměrně jednoduché opravy pro zajištění funkce tohoto objektu". Vstupní objekt už také nestojí.
  
Jako reakce překvapených občanů došlo k založení skupiny Zachraňme koupaliště /www.zachranmekoupaliste.cz/.                                                  

V r. 2010 město investovalo do přístavby a rekonstrukce mateřské školky v Kollárově ulici, r. 2011 postavilo patrovou nástavbu školy č. 8 za Kč 38 mil., r. 2012 byla postavena školní jídelna za Kč 14 mil., r. 2013 budova volnočasových aktivit č. 65 za Kč 18,5 mil., r. 2014 mateřská školka za cukrovarem za Kč 27 mil. Průběžně se staví inženýrské sítě včetně bezprašného povrchu. Na dětská hřiště byly čerpány dotace.

Na 7. a 8. října vyhlásilo zastupitelstvo referendum: v souladu s ustanovením par. 14 zák. č. 22/2004 Sb. bude občanům předložena otázka. " Jste pro, aby bylo obnoveno úvalské koupaliště, i když o náklady s tím spojené budou kráceny finanční prostředky určené na rekonstrukci infrastruktury a ostatního majetku města?" Referendum je spojeno s volbami do zastupitelstev krajů.              Poznámka kronikáře: předpokládejme investici ve výši cca Kč 18 000 000 až 22 000 000, což odpovídá kompletnímu vybudování bezprašného povrchu v ulicích Kollárova /18 mil./ a Barákova /4 mil./

V září 2016 byly městem provedeny sondy

Pro zachování koupaliště by bylo zapotřebí opravit stávající bazén v úpravně vody, kde se nachází původní část koupaliště a kde je prasklina. Byla provedena kamerová zkouška potrubí v úpravně vody ke tryskám. Nebyla shledána žádná těžká závada. Oba bazény je nutné povrchově upravit buď nerezovou vložkou, nebo navařenou fólií. Oba bazény i přívodní potrubí nepropouštějí vodu. Filtry jsou staré, ale jdou repasovat do starých železných nádrží na čištění vody. Obojí lze využít nadále mnoho let. Musí se koupit trysky a filtrační písek. Nutností je postavit novou stavbu ze dřeva, poněvadž původní zděná budova úpravny vody je u Výmoly podemletá a trhá se. Vodu do bazénů lze napouštět ze tří studní, které se musí opravit a které stojí na pozemku města.
Celkový odhad investic včetně šaten, sprch, nových WC, zázemí pro zaměstnance lze odhadovat na cca Kč 18 až 22 miliónů.

Dotázaná firma by žádala celkem až Kč 30 miliónů. Dál by se v budoucnu muselo zřídit oficiální parkoviště na pronajatých nebo odkoupených pozemcích. Jen majitel prodejny stavebnin p. Krutský věnoval městu zdarma pozemky za koupalištěm.

Na základě Zákona o obcích předpokládá správa majetku jako je koupaliště pravidelné a odpovídající opravy. Poslední velká oprava proběhla r. 1996, od r. 2008 se téměř neinvestovalo, nebylo využito možných dotací. Koncesní řízení probíhalo bezúspěšně dva roky. Zavřené koupaliště se změnilo v ruinu. Referendum rozhodne...

Z archivních materiálů, znaleckého posudku Ing. B. Kolouchové a ateliéru Bazény a Wellness zpracovala v srpnu 2016 PhDr. Lenka Mandová, kronikářka.    

Žádné komentáře:

Okomentovat