čtvrtek 10. listopadu 2016

Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!

Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku!

Několik týdnů po referendu o úvalském koupališti, kdy se pro obnovu koupaliště vyjádřilo 75% z hlasujících osob se dozvídáme, že dávno před vyhlášením referenda byla na základě zadání ze strany města vyprojektována cyklostezka, která vede přes areál koupaliště. Projekt by měl být v nejbližší době předložen k územnímu rozhodnutí.

Prostor úvalského koupaliště je unikátní a celá lokalita velice přívětivá. V rámci obnovy koupaliště je proto nutné zabránit jeho další devastaci a umenšování využitelné plochy celého areálu.


Řekněme si něco ke stávajícímu stavu. Vlastní bazény koupaliště a technické zázemí se nachází (z části již jen nacházelo) na katastrálním pozemku (KN) 3229/1. Existence většiny těchto objektů byla a je zobrazena v platné mapě katastru nemovitostí. Toto zobrazení vzniklo v rámci mapování v roce 1981. Některé stavby postavené nebo zrekonstruované po tomto datu ovšem nebyly do mapy katastru nemovitostí zaneseny díky nedůslednosti příslušných orgánů. Jedná se především o objekt úpravy vody, sprch, občerstvení a přebudované sociální zařízení.

Plocha využitelná pro areál koupaliště je daná nejenom pozemkem KN 3229/1, ale i sousedními pozemky v majetku města Úvaly, především na jihozápad od tohoto pozemku. Jedná se především o pozemky KN 3233/1, 3233/4, 3232,  3230/1 a další. Zdaleka ne celá plocha těchto pozemků se i v minulosti  využívala pro areál koupaliště. Především v jeho jihozápadní části je stávající oplocení vedeno až 5m uvnitř pozemku KN 3229/1. Areál koupaliště by bylo naopak jihozápadním směrem ještě možné rozšířit cca o 5 až 7 metrů do pozemku KN 3230/1. Jedná se sice o svah, ale po technických úpravách by mohla část tohoto pozemku být použitelná. Uvolnila by se tak mohla zastavěná (spíše dříve zastavěná) plocha pro rekreační účely.

O to více je zarážející, že město Úvaly zadalo zpracování projektu cyklostezky přes prostor koupaliště. Návrh cyklostezky nevyužívá pozemek 3230/1, po kterém již od vzniku koupaliště vedla a stále vede celkem široká cesta, po které se dalo celkem pohodlně projít jak s kočárkem tak i projet na kole. Touto cestou si celé generace nejenom Úvaláků zkracovaly cestu z centra Úval do prostoru Hodova a dále směrem na Horoušánky. Tato cesta je "pouze" zanedbaná, je přes ni spadlý strom a ještě nestačila zarůst roštím. Její revitalizace by byla jedním z možných řešení vedení cyklostezky okolo koupaliště.
Proto je nepochopitelné, že návrh cyklostezky je veden přes v době zadání projektu existující objekty vybavenosti koupaliště, jako jsou sociální zařízení, šatny a restaurace. V projektu cyklostezky jsou tyto objekty zobrazeny jako existující stavby.

Je jasné, že v rámci zadání této studie na vybudování nové cyklostezky  musel logicky existovat pokyn zadavatele na zbourání těchto objektů. Toto zadání bylo zřejmě v souladu se zadáním nerealizované studie z 08/2015, autor arch. Š. Mecnerová.
Z této studie byla převzata pouze demolice stávajících objektů. To znamená včetně zbourání dosud funkčního sociálního zařízení. Jeho funkčnost byla plně prověřena při  akci Babí léto na úvalském koupališti v září 2016. Nedovedu si totiž představit projektanta, který by bez předchozího projednání s vlastníkem nemovitosti, navrhl likvidaci jeho majetku. Navíc v prostoru sociálního zařízení a šaten byl mezi těmito objekty a hranicí obecního pozemku  dostatečný prostor pro vedení navrhované cyklostezky. Řešitelný byl i průtah cyklostezky okolo restaurace.

Revitalizace stávající cesty okolo koupaliště na cyklostezku se jeví jako efektivní způsob nakládání s majetkem a finančními prostředky našeho města.

Výhodou tohoto řešení by bylo:
            - zachování stávajícího sociálního zařízení koupaliště
            - zachování stávajícího oplocení koupaliště
            - zachování funkční plochy areálu koupaliště pro rekreační účely.

Dovolujeme si tímto požádat vedení města Úval, aby se zamyslelo nad plánovanou trasou cyklostezky, která má "ukrojit" kus našeho koupaliště.

A závěrem bych připomněl jeden citát: KDYŽ SE CHCE, TAK JDE I TO CO NEJDE, ALE KDYŽ SE NECHCE, TAK NEJDE ANI TO CO JDE. Pochopitelně je v zájmu všech, aby platila jen jeho pozitivní část.

Projednáno a připomínkováno občanskou aktivitou  ZACHRAŇME KOUPALIŠTĚ

sepsal a sestavil: 9.11.2016 Jaroslav Rydlo
Žádné komentáře:

Okomentovat