čtvrtek 19. ledna 2017

Informace z veřejné prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech 9. 1. 2017

Informace z veřejné prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech 9. 1. 2017
Doc. Čárský a Ing. Kocián z ČVUT Fakulty dopravní  představili občanům velmi srozumitelnou formou výsledky své analýzy, kterou si u nich objednalo vedení města.
Součástí zadání bylo i posouzení návrhu tras cyklostezek, které vzhledem k dispozičnímu rozložení jednotlivých částí města tvoří významnou spojnici okrajových částí s centrem.
Na jednání zazněla informace o dvou uvažovaných variantách propojení oblasti  U Horoušánek, Zálesí a Setých s nádražím a centrem města. Obě varianty vycházely z návrhu cyklotras na oficiálních stránkách města (viz.obr 1 v příloze).  Varianta 1 vede, až na malý úsek protínající zástavbu, podél horoušanské strany ulice Jirenská, dále přes ulici Purkyňovu a ulici Pod Tratí k podchodu nádraží.   Variantou 2 je cyklostezka podél koupaliště.
Varianta 1 byla shledána vhodnou. Posuzovatelé pouze dořešili propojení se zástavbou  u Klánovického lesa a s tím související  místa a způsob bezpečného překročení silnice 101, respektive ulice Jirenská a propojení se stávající cyklostezkou. Navrhli také alternativní trasu Jiráskovou ulicí k hlavní budově nádraží. Obě alternativy varianty 1 zachycuje příloha 39  studie ČVUT Fakulty dopravní (viz.obr.2).

S cyklostezkou přes koupaliště prosazovanou vedením města se studie  vypořádává, cituji:
„Protože byla Alej úvalských dětí II v dubnu (podle informací z měsíčníku Život Úval [17]) přesazena blíže k ulici Jirenská (silnice II/101) (viz obr. 83), aby mohlo stromořadí v budoucnu oddělovat plánovanou komunikaci pro cyklisty podél ulice Jirenské (silnice II/101), bylo po ověření této informace opětovnou prohlídkou dané oblasti od návrhu druhé varianty upuštěno.

Pokud se časem, v rámci budování spojení s centrem, obnoví stávající, dříve často používaná cesta OKOLO koupaliště, jistě bude sloužit ke spokojenosti všech obyvatel Úval a zejména obyvatel Hodova. Stezka přímo PŘES areál koupaliště se v současnosti  jeví jako pochybná investice.

Na dotaz, jaká je priorita návrhů ve studii ČVUT, řekl starosta, že priorita je pro vše stejná.

Další dotaz byl na starostou prosazovanou cyklostezku přes koupaliště (pozn. autora: jedná se o asi 200 m úsek 2 m široké asfaltové komunikace vedený zatím pouze přes území stávajícího areálu koupaliště, přestože za jeho oplocením vede po městském pozemku historicky užívaná, byť v současné době zanedbaná, cesta).

Otázka, zda  vedení města stále počítá s vybudováním cyklostezky přes koupaliště, přestože analýza ji nepovažuje za zásadní pro propojení periferních částí s centrem města, zazněla odpověď pana starosty, že ano, že stezka bude vybudována. 
Doc. Čárský si v osobním rozhovoru hodně pochvaloval situaci, kdy mohli bez ovlivňování ze strany politiků udělat studii , která řeší problematiku dopravy v Úvalech. Jsme rádi za jeho odborné a nestranné posouzení.
Z našeho pohledu však dochází k podobnému jevu jako s (ne)vysvětlováním nejasností kolem obnovy koupaliště. Nechceme zpochybňovat, že pohodlný přístup na koupaliště pěšky i na kole z centra města i kolem čistírny odpadních vod. Je potřebné i propojení s dalšími cestami k Hodovu. Příprava stavby těchto úseků však je zatím, pokud jsme informováni, pouze v ideové podobě.  Zpochybňujeme pouze  tu část cyklostezky, která má „ukrojit“ část areálu koupaliště. Nepochopitelné je  především to, že přípravy na provedení této stavby pokračují i nyní, kdy byl městem zadán architektonický a technický návrh řešení koupaliště. Vzhledem k nelogičnosti postupu vedení města se nelze ubránit dojmu, že zde hrají roli jiné zájmy, které jsou prezentovány jako potřeby úvalských občanů.

Proč a pro koho je cyklostezka přes koupaliště tak důležitá a kdo stezku vlastně doopravdy chce? Proč je tak důležité zmenšit plochu koupaliště?
Tyto otázky tedy stále zůstávají nezodpovězeny!
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště Zdeňka Havránková a Petr Vosecký

Obr.1 – Schematický nákres cyklotras dle návrhu městaObr.2 – Schematické vedení cyklotras ve městě dle přílohy 39 analýzy  vypracované ČVUT  Fakulta dopravní  

KALENDÁRIUM 3.

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb

Co se stalo třetí měsíc po referendu
(10. 12. 2016 – 10. 01. 2017)

Zadání technického auditu městem: Dozvídáme se, že vedení města jednalo 8. 11. s firmou Bazény a Wellness, která 10. 11. zaslala nabídku v rozsahu: technický audit, architektonický návrh tří řešení a předběžnou nabídku na prováděcí projekt.  23. 11. Rada města schválila nabídku v rozsahu zpracování technického auditu touto firmou a 24. 11. přijalo vedení města nabídku firmy Bazény a Wellness v rozsahu Kč 308 308.

14. 12.  Uzávěrka ŽÚ: předali jsme ke zveřejnění reportáž z cesty za inspirací na Krnovské koupaliště

20. 12.  Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště

22. 12.  Předána PF Zachraňme koupaliště s cukrovím do Domova seniorů.

23. 12.  Zjistili jsme, že koupaliště je částečně vypuštěné a dotazováním jsme zjistili, že byla provedena „technická analýza“ bazénů… (nevíme v jakém rozsahu a kým, informace nebyla na veřejně dostupném zdroji k dispozici“). V lednu v ŽÚ jsme se dočetli informaci pana starosty, že za účasti soudního znalce Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc. proběhl na konci prosince technický průzkum koupaliště a že zatím nejsou závěry k dispozici.

28. 12.  Termín na odpověď zastupitelů města na Podnět podaný 28. 11. a projednávaný na VZZM 8. 12. Zápis ze zastupitelstva k 30. 12. nebyl k dispozici (audiovizuální záznam je neúplný, nekvalitní a nesrozumitelný).

31. 12.  Odpoledne jsme si v mrazivém silvestrovském dni připili na ZDAR ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ

3. 1.  ŽÚ: vyšly články z cest za inspirací na koupaliště v Krnově a na koupaliště v Lovosicích, článek „Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku“.
Pan starosta shrnul aktivity města v článku „Co nového na úvalském koupališti?“.  Zde informoval, že byl proveden koncem listopadu rozbor vody ze studny (přítomnost fekálních baktérií, poměrně vysoké hodnoty železa a manganu), harmonogram nejbližších kroků, že cyklostezka bude a povede jižní částí koupaliště  a že koupaliště bude zprovozněno do konce tohoto volebního období.
V odpovědi na své priority v roce 2017 Otevřené Úvaly a ODS zmiňují mimo jiné rekonstrukci koupaliště.

5. 1.  Dotazovali jsme se na osud odpovědi na Podnět. Byli jsme informováni panem starostou, že Podnět byl projednán na zasedání zastupitelstva města, kde se k němu vyjádřil on i zastupitelé, kteří „měli zájem se k této věci vyjádřit“. Vše je prý v zápisu ze zastupitelstva (pozn: v tu dobu ještě nebyl od 8. 12. k dispozici), zastupitelstvo vzalo Podnět na vědomí. Tím považuje pan starosta Podnět za vyřízený. Odpověď na Podnět jsme obdrželi v písemné podobě, byl odeslán v zákonné lhůtě. Bohužel odpovědí je pouze, že zastupitelé vzali podnět „na vědomí“. Otázky položené v Podnětu zůstaly bez odpovědi.

9. 1.  Zúčastnili jsme se veřejné prezentace Generelu dopravy odborníky z ČVUT, tj. prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech. V návrhu trasy cyklostezek nepovažovali odborníci variantu navrhovanou městem přes koupaliště za ideální a potřebnou pro dopravní řešení, naopak rozpracovali druhou z variant navržených městem. Přesto pan starosta ujistil občany, že napříč koupalištěm cyklostezka povede.úterý 3. ledna 2017

Silvestrovsko-novoroční zamyšlení

POHLED NA REKONSTRUKCI AUWALSKÉHO KOUPALIŠTĚ Z DRUHÉ STRANY

Aktivistická skupina Zachraňme koupaliště (ZK), která pomohla vyhrát občanům našeho města referendum o Úvalském koupališti, si opravdu představuje obnovu koupaliště jako, s prominutím, Hurvínek válku. Podívejme se blíže, co tito samozvaní odborníci z řad ZK prezentují. Při svých argumentech se opírají o dezorientované občany Úval (1800 občanů, tj. cca 37,6 % všech Úvalských voličů), kteří uvěřili jejich slibům na levná a rychlá řešení rekonstrukce koupaliště.
Řekneme si hned v úvodu, že to není jen tak za 1 rok zprovoznit koupaliště tak, aby se splňovaly nejpřísnější normy EU, ASTM, dle CEN, CENELEC a ETSI, ,נ ש לא,  ČSN, DIN, ASA, ГOCT, ݩ ڛ چ … a další. To je práce na mnoho let a, jak řekla kolegyně z řad zastupitelů: „… i rok 2018 se stihne tak-tak“.

Ale popořadě.
To, že úvalští předkové vybrali takřka opuštěnou louku na okraji, na periférii, tehdejšího městečka bylo s ohledem na budoucnost Úval krajně nezodpovědné.
Krajina (ta městská zvlášť!) a její hodnota se v čase mění a je potřeba vzít v úvahu určitou „developerizaci“ intravilánu obce. To, že kdysi bezcenná louka (z první poloviny minulého století) je to správné místo pro jakési vodní hrátky je v současné moderní době neudržitelné. Areál má v sobě potenciál na lepší a smysluplnější využití i na jiná sportovní využití, např. horolezectví, cyklocros, dog freesbee, motokros, golf (dotace vlivných politických stran), canicross, kohoutí zápasy (dotace z vietnamských fondů) atd., atd.
No, ale koupaliště je zjevně už umístěné a tak je potřeba se s tím popasovat.

Proberme tedy stavebně-technické a jiné aspekty areálu.

Je zajímavé že, tzv. odborníci z řad ZK, vůbec neberou v potaz přírodní efekt, který vzniká prouděním vzduchu (větrem) nad hladinou bazénů koupaliště! Obrátil jsem se na experta doktora Vodničku z firmy Vodnička a Badness, experta na dynamiku atmosférického proudění (samozřejmě s kulatým razítkem).
Podle jeho mínění vítr, který vane ze směru převládajícího proudění vzduchu – od komunikace Mánesova a dále nejmenovanou komunikací „ke koupališti“ – se dostává do střetu s chladnou frontální poruchou, klesající ze severovýchodního lesa ve svahu  nad koupalištěm. V úzkém koridoru u vstupu na koupaliště u stávajícího (zatím ještě) „ókálu“ vzniká turbulence, která zrychlí pohyb vzduchu nad hladinou v bazénu a v kombinaci se slunečním zářením dojde k tzv. vaporizaci a …. A voda z bazénů je doslova vyssáta do horních vrstev atmosféry.

Fig. 1                                             Fig.2

A vodní hladina v bazénech klesne takřka na nulu.
Potud expertní posudek (s kulatým).

A závěr?
Představte si, že někdo zrovna skáče do vody! Skočí a …. a voda v luftu.!!!! Ne, tohle si zodpovědné vedení města nemůže vzít „na triko“. A jak k tomu přijdou daňoví poplatníci – platit ušlou (ulétlou) vodu!!!!
Samozřejmě opatřením by bylo zabránit proudění vzduchu nějakou vhodnou vilovou zástavbou nebo výsadbou řadou tůjí, typickou zelení pro české obce a hřbitovy.
Ale to není vše!

Obrátil jsem se na doc. Ing. Brašnáře (který je rovněž znalec s kulatým) jak je na tom dotyčné území s geologií.
Řekl mi rovnou a bez obalu: špatně!.
Cituji:
„Areál koupaliště je defakto v záplavovém území toku Výmola a ohrožuje ho 5-ti a více-tisíletá voda – viz Kosmova a Dalimilova kronika, legendy o Cyrilovi a Metodějovi, Ďáblova bible a Vojnychův rukopis. Louka je latentně podmáčená a pokud by kolem bazénů leželi rekreanti, tak váha jejich těl (při průměrné váze 70 kg/rekreanta a cca 1500 návštěvníků) vyvolalo vztlakovou sílu cca 11 500 tun (70 x 1500 x qi x bexp = 115 000 000 kg – za předpokladu, že se na dekách nevrtí) což způsobuje vytlačování bazénů z podloží (zákon akce a reakce - Třetí Newtonův zákon). Toto vytlačování způsobí horizontální náklon bazénových van i s plovající veřejností.

Fig. 3

Aby k tomuto jevu nedocházelo, bylo by potřeba vyvažovat množství lidí ležících kolem bazénu množstvím lidí v bazénu. Ti ovšem zase vytlačí vodu (Archimedův zákon), která ten bazén vlivem přitažlivé síly (Newtonův gravitační zákon) stabilizuje a zatěžuje, aby betonová nádrž „navyplavala“

Fig. 4


N1 = váha nekoupajících se,  vlevo
N2 = váha nekoupajících se,  vpravo
N3 = váha koupajících se,  vč. Vody
N1 + N2 = N3  ↔  ROVNOVÁHA

Jak vidno tento problém nemá řešení – jedině bazénové nádrže ukotvit systémem pilot až do skalního podloží. Ale to je přece jenom drahé řešení.
Ostatně, já nesmím dávat návody na řešení, jsem jen pouhý znalec s kulatým.“
Konec citace.

Rovněž je potřeba vzít v potaz požadavky Ředitelství Letového Provozu a to: vliv odrazu slunečního záření od vodní hladiny do profilu koridoru letových drah.
Speciálně kopilot mjr. vv. Rákossy si ztěžuje, že vždy, když letí nad Úvalama, tak blikající hladina úvalského koupaliště ho oslňuje a ztrácí vizuální kontrolu nad kolegou autopilotem.
I pilot práškovacího létadla Jožka Blážina si spletl vodní odlesk s bludičkami a omylem popráškoval blízkou bio-zoologickou zahradu.

Studii oslunění, včetně návrhu řešení odrazů slunečních paprsků, bude zpracovávat outsourcovaný specialista Lucimil Mýdlo, rovněž s kulatým.

A velký problém jménem cyklostezka!
Ano, ale nejde vlastně o cyklostezku - to je potřeba aktivistům ZK přiznat.
Je to vlastně taková cílová rovinka pro cyklozávody a motozávody s názvem „Radostně okolo Auwal do 21. století“.
Trasa je citlivě vytypována ve spolupráci s katedrou cyklistiky při ČVÚT, pod vedením doc. Šlapavý KLM,  který kulatý nepotřebuje, protože je kapacita.
Docenta zaujal rafinovaný profil trasy a speciálně šikana kolem stávajícího domečku WC v severní části areálu. Ve své zprávě doslova píše: „závodníci budou učurávat strachy z toho závěru trasy, a to je ten správný adrenalín před cílem!“
A není potřeba se držet při zemi. Závody je možno rozšířit o truckcros a rally fekálních vozů (blízkost ČOV je výhodou!)
Akorát tu trochu vadí to koupaliště, ale to se snad uskrovní.
Nakonec je to pro úvalské občany !!!

Ostatně je dotačně slíbeno prodloužení trasy podzemní dráhy, navazující na systém pražského metra – speciálně „linka Ú“, která bude ukončena stanicí – „Úvaly sever - sportovní areál PB“. To vyřeší dopravní problémy v dané lokalitě.
Propojení na tunel Blanka tunelem Lídou, Věrou a Boženou taky není úplně vyloučeno. Už jsou na to alokovány finanční zdroje ze Seychelských a Belizských fondů.
Ale to je opravdu, přiznejme si, hudba budoucnosti.

A nakonec: stávající sociální zázemí je přímo tragické. A argumenty, „ ….že to stačilo do teď a ani hygiena neměla výhrady ….“ jsou velice nedostatečné.
Naštěstí jedna naše kolegyně z vedení města je expertka (bez kulatýho) přes hygienické předpisy. Takže KHSSČK se snad chytí za nos a nebude mást veřejnost svými nekompetentními výroky.
Bude potřeba vybudovat sociální zázemí podle hygienických standardů.
Tzn. min. 200 toilet v doběhové vzdálenosti včetně sprch, šatny, solária, finské i parní sauny, samozřejmě ledová jeskyně (to je standart), sluneční lázně, atd, atd…. prostě vše, co na koupaliště 21. století patří.

A na závěr jedno velké překvapení.
Oslovení experti a znalci zjistili, že koupaliště De Jůra a tím pádem (dle některých právních výkladů) ani De Fuckto neexistuje!!!
Tím se mění celá situace v kauze „úvalské koupaliště“. Máme před sebou jev, který se v matematice a filozofii nazývá „Schrödingerova kočka“ tzn. koupaliště existuje a zároveň neexistuje.

A ergo buch! (kladívko), tady nám vyplynula naivita aktivity ZK v celé nahotě.
JAK JE MOŽNÉ OBNOVIT NĚCO, CO NENÍ ?!?!?!

Ale přesto se naše osvícené vedení města pokusí o zázrak.
A v šibeničním rychlém termínu dvou let (v lepším případě) obnoví úvalské koupaliště! A to bez ohledu na výsledky referenda a vynaložené prostředky.

A já jim věřím! Vy také?

Peter Kytlica (s kulatým)pondělí 2. ledna 2017

Kalendárium - druhý měsíc po referendu


Kalendárium

Co se stalo druhý měsíc po referendu (od 10. 11. do 10. 12.)

12. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Krnově. Chtěli bychom všechny inspirovat dobrými příklady. Krnovští milují své koupaliště, které není v dobrém stavu, protékají bazény. Jeho správce nás ochotně provedl areálem koupaliště i jeho technickým zázemím. V prosinci v Krnově zastupitelé rozhodnou, zda půjdou cestou rekonstrukce či vybudují biotop, více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

19. 11. Opravena brána do koupaliště v rámci prevence bezpečnosti. Nabídli jsme pomoc městu a naši dobrovolníci ze ZK opravili a zprovoznili vstupní bránu na koupaliště tak, aby se dala zamknout a areál koupaliště nebyl otevřený.

4.11. byl k dispozici Zápis z Komise pro výstavbu ze dne 19.10.2016. Bod 7)   Různé:
 2. Pan Kytlica požaduje, aby se znovu projednávala cyklostezka podél koupaliště.

Kdo schválil?
-          Na dopravní komisi se cyklostezka neprobírala, pouze se vzala na vědomí informace o systému cyklostezek ve městě – viz 2015-01-14 zápis
-          Na stavební komisi se cyklostezka se probírala 24.6.2015 okrajově, jako nedílná součást arch. studie arch. Š. Mecnerové. Studie, která se pouze brala na vědomí,  sloužila pro budoucího provozovatele koupaliště p. Procházku. – viz zápis z komise pro výstavbu_24.6.2015 koupaliště


14. 11. Uzávěrka ŽÚ: redakce nepřijala k uveřejnění naše příspěvky, bylo vyjednáno alespoň zveřejnění Stanoviska ZK k návrhu vedení města. Bylo slíbeno, že v lednu příspěvky budou otištěny.

16. 11. Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

24. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Lovosicích, kde proběhla rekonstrukce koupaliště tzv. vyfóliováním. Koupaliště se zprovoznilo během 5 měsíců mimo sezónu. Více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

27. 11. Adventní odpoledne na náměstí A. z Pardubic: zúčastnili jsme se akce „Vánoce pro chlupáče“ – napekli jsme perníkové kosti a cukroví, vyrobili PF 2017. Podařilo se nám vybrat finanční obnos a deky a krmivo pro psí útulek v Lysé nad Labem.

28.11. Podnět pro zastupitele: podali jsme Podnět na zastupitelstvo města s upozorněním na nepravdivé informace přednesené starostou na veřejném zasedání 10. 11. 2016 ohledně soudních znalců a hygienického stavu koupaliště s žádostí o přešetření informací a podání stanoviska.

29. 11. Finanční výbor: v rozpočtu na rok 2017 nejsou plánované prostředky na obnovu koupaliště, naopak jsou plánované prostředky na vybudování cyklostezky přes areál koupaliště. Finanční výbor doporučil s odkazem na výsledek referenda o koupališti připravit rezervní položku na jeho obnovu.

8. 12. Zasedání zastupitelstva: v bodě č. 4 zařazený Podnět aktivity ZK zastupitelům. Bohatá diskuze občanů ze ZK - starosta nepodává pravdivé informace, požadavek na starostu omluvit se, ze strany pana starosty zaznělo, že občané prudí, na dotaz zastupitelům: „Vám nevadí, že starosta lže?“zazněla jedna odpověď, že „nevadí“, ostatní zastupitelé bez odpovědi.  Schváleno usnesení „zastupitelstvo bere na vědomí“.  Záznam ze zastupitelstva je z větší části bez zvuku díky technickým problémům.

10. 12. E-mailová informace zastupitelům s podklady a tzv. minutovníkem ze zastupitelstva z 10. 11. 2016 jako důkaz, že starosta podal nepravdivé informace.


10. 12. Krnovské koupaliště.  Informace od místostarosty Brunclíka o výsledku hlasování zastupitelů v Krnově o budoucnosti koupaliště: zvítězila varianta rekonstrukce/fóliování koupaliště. http://www.krnov.cz/zastupitele-dali-zelenou-rekonstrukci-koupaliste/d-22102