Kalendárium

_______________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo šedesátý druhý a třetí měsíc po referendu (13. 11. 2021 – 13. 01. 2022)

14. 11. Kámen Třešňových skřítků: položili jsme k třešni Leden na Vinici pískovcový kámen s kresbou od Petra Kytlici. K němu kamínky pro radost od dětí a dospělých z akce Babí léto na koupališti, které jsou určeny jak pro skřítky, tak pro kolemjdoucí, kteří si je mohou vzít anebo přinést na oplátku svůj. A ještě jsme vyměnili již těsné úvazy u třešní.

17. 11. Setkání u sekvojovce „živé kroniky města“ : sešli jsme se v Nachlingerově parku u příležitosti 32. výročí sametové revoluce a 2. výročí zasazení stromu, který jsme věnovali městu zásluhou Petra Voseckého, a zapálili svíčky a dali si Masarykovy sušenky. Kolem procházeli skauti a hledali stanoviště svojí hry.

18. 11. Zasedání zastupitelů: schválen nákup hotelu Budka za 20 mil, zastupitelé vzali na vědomí Smlouvu o spolupráci obcí na realizaci Svazkové základní školy Povýmolí-svazková škola jako právnická osoba, schválena nová vyhláška pro odpady a hospodaření s odpady.

27. 11. Vánoce pro chlupáče: letos měla naše charita dynamický průběh. Perníčky dobrovolnice napekly, ale vláda necelé dva dny před konáním Adventního trhu tyto trhy zrušila. Ale po dohodě s městem, jsme měli možnost nabídnout lidem ozdobené zabalené perníčky a malované kameny na náměstí v sobotu dopoledne. Jenom jsme tentokrát museli během pár hodin perníčky sami nazdobit. Dobročinnost lidí byla obrovská, atmosféra nádherná. Pro Projekt Hope, z.s. jsme vybrali prakticky stejné peníze, co obvykle během celého adventního trhu. Celou částku a k tomu další část perníčků a kamenů jsme předali Projektu Hope k vydražení v internetové aukci. Celková částka činila 25 tis Kč. A obraz kočičího a psího nebe s krabicí ozdobených perníčků putoval do Domova seniorů.

6. 12. Vánoční les: Petr Vosecký dohodl s vedoucí odboru OŽPUR, že město podpoří myšlenku vysazování vánočních stromků do přírody a vyčlenilo pro to několik míst. První rok bude pro tento krásný projekt zkušební „rozjezdový“ vzhledem k tomu, že Vánoce jsou za dveřmi. Inzerát vyšel v lednovém ŽÚ.

6. 12. ŽÚ: v rubrice“ Všimli jsme si“ se píše: 2. 11. byl poslední den z osmi natáčecích pilotního dílu seriálu pro zahraniční produkci v Úvalech. Natáčelo se v Husově ulici, v interiéru denního baru Esperanza a nakonec na koupališti. V seriálu hraje kromě hollywoodských herců i vhlavní roli Lucie Vondráčková, která posílá úvalským občanům pozdrav. A tak koupaliště „žije“ i mimo sezónu.

6. 12. Finanční výbor: projednávalo se rozpočtové opatření RO 5, návrh rozpočtu na rok 2022 – velká investice zkraje roku je 20 mil nákup Hotelu Budka, dostavba hasičárny za 15 mil Kč, v investicích je výstavba multifunkčního hřiště na Slovanech za 2 mil, rekonstrukce hřiště na Koupališti v rozpočtu opět není-odhadovaný náklad 4 mil Kč.

16. 12. Zasedání zastupitelů: zastupitelstvo schválilo rozpočet 2022, schválilo navýšení vodného a stočného o 10% na 127,95 Kč/m3, jednalo o přípravě Participativního rozpočtu a uložilo starostovi zajistit jeho zahájení (sběr projektů)v roce 2022. Hřiště na koupališti není v plánu rozpočtu 2022, dotaz P. Voseckého na 200 tis Kč v rozpočtu 2022 v položce opravy koupaliště s tím, že technologie je přeci nová a tudíž v záruce, neuměli zástupci vedení města zodpovědět. Dodatečně se od pana Poláka dozvídáme, že se jedná o rezervu na případnou opravu technologie, protože záruční doba na technologii skončila. Částka je určena na opravu, která by nespadala do povinností propachtovatele.

2. 1. 2022 Novoroční přípitek na koupališti. Tradičně jsme se sešli a připili si na šťastný nový rok. A sešlo se nás opravdu hodně!

4. 1. ŽÚ: starosta uvádí přehled realizovaných investic v 2021 (opravy městských domů, komunikací, nové workoutové hříště Slovany, dvůr za radnicí, zeleň)a plánovaných investic v 2021 (Budka, hasičárna, hřiště Slovany, městská zeleň, proj. dokumentace pro svazkovou školu, PD pro kanalizaci, pro rozšíření ČOV, pro terminál u nádraží), spolek PRO se vyjadřuje k rozpočtu 2022 a nákupu Budky, informace spolku ZK o chystané možnosti umístění stromků v květináčích do Vánočního lesa, článek o charitě spolku ZK pro opuštěné psy a kočky.

12. 1. RM: RM z 19.10. odsouhlasila firmu Linhart jako dodavatele hřiště na Slovanech za 1 324 251 Kč, udělení zakázky firmě Sates Čechy k vydláždění dvora u radnice v čp. 95 za 1.084.484,80 Kč, zřízení náhradního stanoviště pro úvalské hasiče během realizace přístavby hasičárny za max. 950 000 Kč, souhlasí s vybudováním 30 a 50 parkovacích míst v opravených komunikacích v 2022 ve 2 etapách, náklady celkem 2 880 000 Kč, souhlasí s žádostí správce koupaliště BS Property k poskytnutí prostor areálu koupaliště k natáčení v říjnu, ukládá starostovi předložit zastupitelům ke schválení záměr města koupit hotel Budka (RM nedošla k žádnému závěru), souhlasí s vydáním souhlasného stanoviska k dokumentaci pro územní rozhodnutí na akci - Obytný soubor - Úvaly Vinice, projekt inženýrských sítí a komunikací, k.ú. Úvaly u Prahy pro společenství vlastníků lokality Na Vinici, schválena obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady a o odpadovém hospodářství. RM z 18. 11. schválila dodatek smlouvy s BBP Stavby na údržbu bytů. RM z 30. 11. schválila návrh zvýšení ceny vodného a stočného o 10%, zvýšení nájemného o 3,5% v městských bytech, z účelně vynaložených nákladů na obnovu, schválila smluvního dodavatele plynu EP Energy Trading a elektřiny Centropol Energy a.s. bez fixace ceny, schválila vypsat výběrové řízení na PD pro rozšíření ČOV, bere na vědomí aktualizaci Generelu zeleně od Ing. Štefla a ukládá zajistit realizaci.
_______________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo šedesátý a šedesátý první měsíc po referendu (13. 09. – 13. 11. 2021)

15. 9. Výroční schůze spolku: byla schválena závěrka 2020 včetně výroční a kontrolní zprávy, projednána organizace Babího léta, přijat nový člen, diskutována a projednána metodika a pravidla pro sponzorské dary, dar spolku pro Moravu, aktivity spolku uskutečněné i plánované.

23. 9. Zasedání zastupitelů: na otázku, jak bude zajištěno parkování pro koupaliště v roce 2022, odpověděl místostarosta Polák, že stejně jako letos. Kromě jiného byla projednávána petice občanů proti 35m vysokému telekomunikačnímu stožáru na Výpustku, schválena nová zřizovací listina pro TSÚ, „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou infrastrukturu“, schválena dotace 500 000 Kč pro stavební úpravy rybářské chaty.

25. 9. Babí léto na koupališti: opět jsme se rozloučili s letní sezónou na koupališti sousedskou akcí s množstvím her pro děti i dospělé-tentokrát se zaměřením na Retro hry, ping pongem, předvedením modelů letadel a lodí úvalského Modelářského klubu a dynamickou ukázkou záchrany utonulého. Malovaly se kamínky s přáním pro Třešňové skřítky i obraz ZOO na koupališti. Atmosféru skvěle podtrhovala celou dobu kapela Děsband ze Škvorce. Při teplém slunečním počasí jsme si zajógovali, zaplavali, objali koupaliště a zamknuli ho zlatým klíčem a krásně veršovaným přáním. Babí léto na koupališti uspořádal již potřetí spolek Zachraňme koupaliště.

26. 09. RM: RM 14. 9. mimo jiné projednala petice občanů proti výstavbě telekomunikačního stožáru na Výpustku a petici občanů ohledně parkovacích míst na Horním Úvaláku, poskytnutí dotace od kraje 300 tis Kč pro auto pečovatelské služby, výsledek výběrových řízení pro dodavatele zeleně pro město na 2 roky za cenu do výše 2 mil Kč (BonSoft, Praha) a pro dodavatele pro ozelenění ul. Sovova za 360 tis (bez DPH), odsouhlasila projekt firmy Architektura s.r.o. (arch. Kraus) pro Lom Teenagerů, novelu Zásad pro poskytování příspěvků za technickou infrastrukturu a žádost spolku ZK o poskytnutí parkovacích ploch pro akci Babí léto na koupališti…

6. 10. ŽÚ: starosta Borecký zmiňuje probíhající opravy komunikací a další projekty, nastávající volby, představen vítězný návrh dopravního terminálu (investice za cca 50 mil Kč, odhad dokončení 2024-2025)-vítězná firma O-VA vyhrála soutěž i na terminál v Nehvizdech, článek digitální úřad spouští on line služby, článek J. Černého reagující na článek Participativni rozpočet a senior taxi.

7. - 8. 10. 5. výročí referenda o osudu úvalského koupaliště

21. 10. Mimořádné zasedání zastupitelů: Zastupitelstvo města Úvaly drtivou většinou přítomných zastupitelů schválilo nákup hotelu Budka za 20 mil Kč včetně usnesení, že rekonstrukce objektu bude prioritně zaměřena pro potřeby MDDM. Starosta upozornil, že město bude muset „osekat“ již plánované investice, aby tuto novou investici mohlo realizovat. Náklady na rekonstrukci objektu města zmiňovány ve výši 50 mil. Kč, zdroje finančních prostředků na rekonstrukci prý budou řešeny až v budoucnu.

8. 11. ŽÚ: starosta zhodnotil výsledek voleb (kandidoval za STAN), zmínil šanci na získání společenského sálu, místa pro knihovnu, MDDM nebo společenské centrum nákupem hotelu Budka od soukromé osoby za 20 mil Kč (pořizovací cena) plus 50 mil Kč (rekonstrukce), pozvánka na veřejné projednání územního plánu včetně přiloženého výkresu návrhu (bez textu), články PRO Úvaly: informace o veřejném projednání změny územního plánu pro OC Pražská bez podmínky pro investora napojit dopravu na silnici I/12, názor na postup města při „ozelenění“ ulic tzv. „na sílu“ bez předchozího zmapování situace na místě a diskusi s dotčenými občany, jak řešit péči o zeleň v jejich ulici, aby mohla být zachována dobrovolná iniciativa občanů, dále článek spolku ZK o zářijovém Babím létě na koupališti.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo padesátý sedmý až devátý měsíc po referendu (13. 06. – 13. 09. 2021)

LETNÍ PRÁZDNINY. KOUPALIŠTĚ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY, ZEJMÉNA V ČERVNU A ČERVENCI, ALE JINAK LÉTO BYLO DOST CHLADNÉ.

25. 6. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční pomoc obcím postiženým tornádem na Břeclavsku a Hodonínsku 100 tis Kč a obcím Stebno a Kryr 20 tis Kč

25. 6. Dar spolku ZK pro Moravu zasaženou tornádem 10 tis Kč: bezprostředně po živelné události proběhla sbírka mezi členy spolku a peníze byly převedeny na účet Nadace Via.

6. 7. ŽÚ: starosta Borecký zmiňuje probíhající opravy komunikací a další projekty, zajímavý je Malý průvodce částmi Úval – skvělý počin od Aleny Janurové, záznam z veřejné debaty na téma rozšíření provozu frmy Tawesco Automotiv, kterou město uzavřelo s návrhem na kompromis mezi dotčenými občany s podporou sdružení Arnika a firmou – uzavřít plánovací smlouvu, článek Veřejné koupaliště slaví 80. narozeniny od Zdeňky Havránkové s připomenutím historie úvalského koupaliště i jeho oblibě u občanů a článek o opětovném neschválení participativního rozpočtu zastupiteli od Jana Černého.

13. 7. 5. výročí vzniku Zachraňme koupaliště jako občanské aktivity

srpen Třešňoví skřítci: několikrát během prázdnin jsme provedli údržbu vysázených třešní Na Vinici, posekání trávy, odborné ošetření stromů a postřik. Doplnili jsme Observatorio o stupínek pro malé návštěvníky.

9. 9. Finanční výbor: FV projednal návrh RO 4 (příjmy navýšeny o 14 mil Kč, z toho 6 mil RUD) a ředitel TSÚ představil výsledky hospodaření 2020, plán 2021 a koncepci, výbor nebyl usnášeníschopný.

9. 9. ŽÚ: starosta Borecký vyčísluje hlavní projekty města a jejich aktuální stav, zmiňuje např. připravovaná pravidla pro parkování v Úvalech, kdy primární by mělo být, aby si lidé svá osobní auta parkovali na svém pozemku a nezabírali jimi veřejný prostor, dále vyhlášení soutěže na architektonický návrh terminálu bus/kolo/P+R/vlak u nádraží v Úvalech s odbornou komisí v sestavě arch. Kraus, arch. Froelich, arch. Šlapetová, Mag. Borecký, P. Matura. V článku participativní rozpočet a taxi pro seniory místostarosta Kimbembe reaguje na článek z prázdninového čísla ŽÚ a svádí nezavedení participativního rozpočtu na špatnou práci PRO Úvaly a na finanční výbor a opomíjí fakt, že realizací participativního rozpočtu byl vloni pověřen zastupiteli starosta a Rada města. V dalším článku jsou občané seznamováni s výstavbou bytového domu na spodním okraji ul. Arnošta z Pardubic a jeho architektonickým návrhem, který podle mnoha občanů narušuje ráz centra města. Dále článek Hany Kameníkové Vysoce rizikové chodníky v Úvalech, který upozorňuje na špatné provedení a uvádí nedostatky, jež zjistil bezpečnostní audit. Je uveden plakátek s pozvánkou spolku Zachraňme koupaliště na Babí léto aneb rozmarné sousedské odpoledne.

13. 9. RM: RM 15. 6. souhlasila se zřízením Svazkové školy Povýmolí v prostorách ZŠ v Jirnech pro 50 žáků, souhlasí s nájmem pozemku (parc. č. 2842, 2840, 2841, 2839/1 v k.ú. Úvaly) na parkování ke koupališti od Ing. Tomáška od 1.6. do 30.9. 2021 za 5 000 Kč, souhlasí se stavebním záměrem „Odhlučnění areálu Tawesco Automotiv s.r.o. za podmínky uzavření plánovací smlouvy, doporučuje uzavřít plánovací smlouvu s eTruhlárna s finančním plněním 4,5 mil Kč a věcným 0,5 mil Kč (zařízení Skate parku u fotbalového hřiště).
RM 27. 7. Nesouhlasí s navrženou studií Úvaly 2021 – Lokalita v Rohožni, souhlasí s přestavbou křižovatky I/12 a ul. Dobročovická s přípravou na zřízení semaforu do budoucna, u obytného souboru Úvaly Vinice nutno řešit likvidaci dešťových vod bezodtokově.
RM 24. 8. souhlasí s vyhlášením výběrového řízení na dodavatele „ozelenění Úval“ včetně následné péče na 2 roky za max. 2 mil Kč a výběrovým řízením.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo padesátý pátý a šestý měsíc po referendu (13. 04. 2021 – 13. 6. 2021)

15. 4. Finanční výbor on line: v návrhu RO 2 v rozpočtu na tento rok v investicích byla vyškrtnuta hřiště u koupaliště (1 mil Kč) a na Skeříkově, ale byla navýšena částka na PD na 500 tis Kč. Dále např. přibyly opravy ulic za 5 mil Kč a investice do parkování ve dvoře radnice za 1 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům revidovat odmítnutí participativního rozpočtu.

20. 4. Sportoviště u koupaliště: schůzka s místostarostou Polákem s cílem, aby už v projektech sportoviště byla připravena verze sportoviště pro celoroční využití veřejností.

24. 4. Observatorio: základy Observatoria byly dnes vybagrovány a slavnostně položeny. Zabudovány byly i 2 stylové lavičky „štokrlátka“ podle našeho návrhu. Navíc byl objeven historický triangulační kámen z roku 1937. Spolek je na dobré cestě svůj dobrovolnický projekt realizovat.

27. 4. Anketa Sportoviště u koupaliště: přes sociální sítě jsme oslovili veřejnost s otázkami, týkajícími se budoucí podoby a účelu chystané investice města.

29. 4. Zasedání zastupitelů: projekt sídliště na Vinici: problém řešení srážkových vod a napojení na vodovodní řad-nutný dodatek k plánovací smlouvě, návrh FV na opětovné schválení participativního rozpočtu nebyl schválen, bylo povoleno zastupiteli Černému uspořádat veřejnou diskusi s občany o Sportovišti u koupaliště.

4. 5. ŽÚ: město plánuje zbavit ulice bahna, opravit městské bytové domy, zastávky autobusu na I/12, novou výsadbu veřejné zeleně. V areálu Cukrovar se zabývá myšlenkou postavit „mrakodrap“ se 68 byty a obchodní zónu. Přispěli jsme úvahou, zda budou Úvaly i za 50 let městem v zeleni, když se stále zastavují zelené plochy – plán sídliště Vinice se 105 domky, domy u Škvorecké obory.

16. 5. Slavnostní otevření Observatoria na Vinici: slavnostně jsme nainstalovali poslední díl Observatoria a kompletní Observatorio i s lavičkami a historickým kamenem jsme odhalili, pokřtili a předali ho jménem spolku Zachraňme koupaliště do užívání veřejnosti. Ať slouží!

2. 6. Mariánský dub ve Škvorecké oboře: požádali jsme odborníky o názor na památný strom. Bohužel to vypadá, že dub příliš důkladný ořez v minulosti nemusí přežít.

3. 6. Odemknutí koupaliště: zlatým klíčem jsme tradičně odemkli koupaliště, popřáli mu skvělou sezónu a někteří stateční si i zaplavali.

5. 6. ŽÚ: město plánuje stavbu lávky pod mostem Devět kanálů, svazkovou školu místo Hostína do vyřešení problémů umístit ve škole v Jirnech, připravuje projekt přestupního terminálu u nádraží, článek o výstavbě sportoviště u koupaliště a jeho odsunu do 2022 kvůli upřednostnění investice do opravy komunikací, články Observatorio na Vyhlídce Na Vinici je hotové a Objeven kámen s historií Jardy Rydla.

15. 6. Finanční výbor: schváleny dokumenty o hospodaření - Závěrka a Zpráva auditora za 2020 (ukazatel rozpočtové odpovědnosti města 95% stále vysoko překračuje max. limit stanovený MF na 60%), v RO 3 došlo konečně k vyčlenění výdajů na Hřiště a na Spolky z kapitoly 3412 Koupaliště a tím i důležitému kroku ke zpřehlednění výdajových položek. Byla vznesena námitka proti účelové argumentaci města při vyřazení investice Sportoviště u koupaliště (1 mil Kč) z rozpočtu 2021 – argument: prostředky budou použity na opravy komunikací, přičemž do rozpočtu byla vzápětí zařazena 2 nová hřiště (1,1 mil Kč) – skatepark u fotbalového hřiště a workout Slovany - viz místostarosta Polák v posledním čísle ŽÚ: “…Někteří občané také zapomněli, že když budeme opravovat koupaliště, nezbude mnoho finančních prostředků na opravy či rekonstrukce hliněných úvalských komunikací a naopak.“

18. 6. Vyhodnocení Ankety Sportoviště u koupaliště: poslali jsme zprávu o výsledku Ankety panu starostovi, místostarostovi Polákovi a provozovateli Slavíkovi. Kompletní Zpráva je umístěna na webu spolku. Drtivá většina respondentů chce hřiště, veřejně a celoročně přístupné a nesouhlasí s pískovým povrchem na většině plochy areálu. Pan starosta poděkoval s tím, že se podněty budou nějakým způsobem zabývat.

18. 6. RM: RM 13. 4. souhlasila se součinností při převodu pohřebišť ve vlastnictví farnosti na město, souhlasila s opravou úvalských hliněných silnic za 6,4 mil Kč, souhlasila se zpracováním PD pro Lom teenagerů v částce 625 tis Kč společností Architektura s.r.o. ing. arch. D. Krause. RM 25. 5. schválila záměr vybudovat v tomto roce skatepark u fotbalového hřiště za 766 tis (z toho 500 tis Kč finanční dar od eTruhlárna, zbytek město), schválila investici do hřiště „workout“ na Slovanech za 883 tis Kč, souhlasila s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru - výstavba Souboru staveb Náměstí Svobody Úvaly - tři samostatně stojící objekty A, B, objekty s více funkcemi, C bytový dům, včetně přípojek technické infrastruktury, pro společnost Fisolta Property, a.s., jmenovala Ing. arch. Miroslava Hofmana vedoucím OID.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo padesátý druhý až čtvrtý měsíc po referendu (13. 01. 2021 – 13. 4. 2021)

25. 1. Finanční výbor on line: v návrhu RO 1 v rozpočtu na tento rok v investicích přibylo mimo jiné hřiště na koupališti za 1 mil Kč a hřiště na Skeříkově za 3 mil Kč+PD za 100 tis Kč.

4. 2. Zasedání zastupitelů: ve schválené strategii města v oblasti sportu je mezi strategickými cíli uvedeno vybudování sportoviště u koupaliště. Zastupitelé odhlasovali zrušení usnesení o zavedení participativního rozpočtu v Úvalech (usnesení z r. 2019).

4. 2. ŽÚ: starosta shrnuje plánované investice města: realizace základních úprav povrchů prašných ulic, budování chodníků, dodělání projektu rozšíření mateřské školy v Cukrovaru, pokračování projektu realizace svazkové školy na Hostíně, přípravy terminálu P+R, bus/vlak/ auto u nádraží, projektová příprava na realizaci kanalizace v Zálesí. Informace o přeložce II/101, budování optické sítě v 2021, organizace očkování proti covidu.

4. 3. ŽÚ: starosta uvádí, že Středočeský kraj zařadil bývalé pozemky uhelných skladů v Úvalech mezi své prioritní projekty pro budování sítě krajských P+R skapacitou 250 parkovacích míst, takže pro tuto chvíli odloží zavedení regulace parkování u nádraží. Informace o zrušení participativního rozpočtu v Úvalech od J. Černého a J. Gloce, článek o nebezpečných chodnících od J. Jelínka s otevřeným dotazem na starostu města.

6. 4. ŽÚ: starosta zmiňuje situace plynoucí z omezení v době covidové a plán oprav ulic na rok 2021. Článek „Participativní rozpočet má smysl“ o jeho významu pro komunikaci města s občany a jejich zapojení do utváření veřejného prostoru od J. Kytlicové.

8. 4. Sportoviště u koupaliště: snažíme se jako spolek ZK zapojit do přípravy projektu sportoviště u koupaliště, zejména s cílem, aby investice města sloužila co nejširší veřejnosti a po celý rok (informaci o zrušení projektu na rok 2021 z rozhodnutí Rady města se dozvídáme z fb města).

11. 4. Observatorio a třešně: provedli jsme postřik námi vysazených třešní na Vinici a vykolíkování prostoru pro umístění laviček a observatoria.

12. 4. RM: 12. 1. RM souhlasí se zadáním vypracování PD pro LOM TEENEGERŮ arch. Krausovi, městskému architektovi za 756 tis Kč, dále se zahájením řízení o změně ÚP podanou společností RP Pražská s.r.o. pro OC Pražská, RM 16. 2. rozhodla odložit řešení parkovacího systému u nádraží v návaznosti na P+R bývalé uhelné sklady v gesci Středočeského kraje. A souhlasí, aby nebyla provedena čerpací stanice u OC Pražská a aby byla zadána dopravní studie napojení OC Pražská na I/12 a řešení křižovatek. RM 16.3. schválila vyhlášení architektonické soutěže na P+R a autobusový terminál – náklady 732 tis Kč.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo padesátý a pedesátý první měsíc po referendu (13. 11. 2020 – 13. 1. 2021)

17. 11.  Sekvojovec obrovský aneb Živá kronika věnovaný městu spolkem ZK, jmenovitě Petrem Voseckým, zasazený při příležitosti 30. výročí 17. listopadu v Nachlingerově parku, má roční výročí. Zapálili jsme svíčky a připomněli si událost. Ještě by bylo fajn, kdyby strom byl označen cedulkou s popiskem, aby arboretum plnilo i vzdělávací funkci.

22. 11. Závěrečná zpráva Nadaci Partnerství o následné péči o vloni vysazené třešně Na Vinici byla odeslána. 

1. 12. ŽÚ: časopis má novou grafiku a nového tiskaře Tiskárna Chrt-Marek Dvořák, Praha 9. Starosta potvrzuje v článku „Změna starosty“, že stal krajským radním pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Chce se vzdát pozice uvolněného starosty města Úval a pokračovat jako neuvolněný. Spolek ZK přeje Úvalákům klidný adventní čas plný naděje a radostné vánoční svátky a věnuje jim model Observatoria, který si mohou vystřihnout, složit a použít při procházce na Vinici.

3. 12. Zasedání zastupitelů: bohužel zvukový záznam přímého přenosu nefungoval. Zatím není k dispozici na webu zápis z jednání zastupitelů, pouze zvukový záznam. Na zasedání místostarosta Polák informoval, že proběhlo jednání s pronajímatelem koupaliště a po dohodě bylo zadáno vypracování návrhu sportovišť firmě Benisport s.r.o.  Počítá se s plážovým volejbalem a multifunkčním hřištěm. O dalších možných sportovištím se bude ještě jednat. Po schválení návrhu bude zadána projektová dokumentace pro stavební povolení.

1. leden Připili jsme symbolicky koupališti na úspěšný nový rok, ať slouží k radosti co nejvíce návštěvníků. Také jsme mu popřáli, aby už bylo konečně dokončené a vypadalo jako koupaliště 21. století a ne jako provizorium. Rok 2021 bude jeho jubilejním – koupaliště oslaví 80. Výročí od svého vzniku.

6. 1. ŽÚ: Podle informace článku o průběhu zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2020 došlo ke schválení návrhu na další zdražení „ceny vody“, tentokráte o 8,2% na 117,32 Kč. (naše pozn.: Úvaly tak budou mít jednu z nejdražší ch„cen vody“ v ČR. Podle ekonoma Kovandy z 29. 12. činí předběžně rozptyl cen vody v ČR v roce 2021 od 56 Kč (Krnov) do 112 Kč (Ivančice). Dále se píše, že došlo k navýšení ceny za svoz odvoz odpadu na 996 Kč (naše pozn.: ze zákona město mohlo požadovat max. 1000Kč). Zákon pro odpady nově schvalovaný sněmovnou bude znamenat další navýšení.  Byl schválen schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 158 mil Kč vyrovnaný úsporami z roku 2020. V článku starosty o roku 2021 se uvádí výše rozpočtu města jako 163 mil Kč. Prý jsou v rozpočtu prostředky na přípravu projektu svazkové školy 10 mil Kč, dále na rekonstrukci komunikací, hasičárny a dostavbu školky. Kvůli opatřením na straně státu vyvolanými  koronavirovou epidemií, mají přijít Úvaly o 12 mil Kč, ale očekává se, že 8,5 mil Kč se do rozpočtu města vrátí jinými opatřeními. Místostarosta Kimbembe v článku o rozpočtu 2021 uvádí výši rozpočtu 2021 jako 158 mil Kč. Plánované běžné saldo je prý „méně vyhovující“ a činí 12,8% (dle doporučení by mělo činit 15 – 25%).

13. 1. RM: 12. 11. jmenovala mimořádná Rada města Jaroslava Špačka ředitelem TSÚ od 1. 12. 2020. RM 24. 11. projednala návrh na rozpočet 2021 ve výši 158 mil Kč, zvýšení ceny vody a poplatku za komunální odpad. RM 15. 12. 2020 ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Pořízení komponent pro parkovací systém" a to z důvodu, že všechny předložené nabídky překračují hranici 2 mil. Kč, která je pro tento typ zakázek stanovena jako maximální.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý devátý měsíc po referendu (13. 10. 2020 – 13. 11. 2020)

22. 10. OBSERVATORIO: byli jsme informováni starostou, že Rada města schválila naši žádost na realizaci projektu Observatoria a 2 laviček Na vyhlídce mezi třešněmi, které jsme vloni vysázeli. Projekt bude realizován na jaře 2021 v gesci spolku Zachraňme koupaliště dobrovolníky jako veřejně prospěšná akce.

5. 11. ŽÚ: starosta informuje, že stal členem krajského zastupitelstva a je nominován do rady jako radní pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Pokud bude zvolen krajským radním, vzdá se pozice uvolněného starosty města Úval. Funkci bude nadále vykonávat jako neuvolněný starosta a bude se věnovat klíčovým projektům, oba místostarostové převezmou operativní řízení města. Vyšel článek Babí léto na koupališti 2020 s informací o zrušení akce a slavnostním zamknutí koupaliště a přáním“ Kéž se staneš konečně tím proklamovaným koupalištěm se zázemím 21. století!“.

10. 11. Kalendárium slaví 4 roky.
Dosud se věnovalo Kalendárium primárně událostem, které ovlivňovaly obnovu a provoz úvalského koupaliště, a to od vyhlášení referenda o osudu koupaliště. Do budoucna bude mapovat i další projekty spolku Zachraňme koupaliště a události s nimi související. Perioda vydávání Kalendária bude 1 – 3 měsíční.

12. 11. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční účast města na svazkové škole.
Při diskuzi o financích města místostarosta Polák opět poukázal na to, že kdyby se neopravovalo koupaliště, mělo by město prostředky na jiné projekty.
Na dotaz také informoval, že konkrétní výběr sportovišť, která budou vybudována na koupališti, vyplyne z diskuse s pronajímatelem koupaliště. Stejně jako eventuální oddělení sportovišť k využití mimo sezónu koupaliště. Jednání i úvahy jsou zatím na počátku. Proto není možné upřesnit ani termín dokončení.

13. 11. RM: 22. 10. schválila Rada města k bodu 24, týkajícího se PD na sportovní část koupaliště, usnesení č. R-501/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í s t í m , ž e projektová dokumentace na sportovní část areálu koupaliště bude zahrnovat tyto hřiště: plážový volejbal, multifunkční hřiště, workout, kuželky, minigolf
I I . s o u h l a s í
s objednáním prací k zajištění zpracování projektové dokumentace na sportovní část v areálu koupaliště dle specifikace v objednávce za cenovou nabídku 117.000,- Kč bez DPH (141.570,- Kč vč. DPH) od společnosti BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, IČO: 25148133
I I I . p o v ě ř u j e
starostu podpisem objednávky s vybraným dodavatelem
IV. u k l á d á
vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.11.2020

Dále RM v bodu 40 projednala žádost spolku ZK o schválení projektu OBSERVATORIO a přijala usnesení č. R-517/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í
s realizací OBSERVATORIA - lehká konstrukce, která bude umístěna v lokalitě Na Vinici, na nejvyšším místě zvaném Na vyhlídce, na severním okraji stávající obecní cesty vedoucí od silnice k rozhledně (vysílači). Přesná lokalizace bude uprostřed mezi třešněmi nesoucími názvy Březen a Duben. Po obou stranách OBSERVATORIA budou umístěny dřevěné lavičky. OBSERVATORIO bude tvořit polokruhový stolek o průměru cca 60 cm, na kterém bude umístěno panorama českých hor a schematická mapa viditelného sektoru Čech. Tento stolek bude připevněn na dvou železných tyčích ve výšce cca 120 cm nad terénem. Tyče budou ukotveny v betonovém bloku o rozměrech 60 x 60 x 60 cm
I I . u k l á d á
vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2021
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý osmý měsíc po referendu (13. 9. 2020 – 13. 10. 2020)

22. 9. Koupaliště: bylo letos naposledy otevřeno pro veřejnost.

24. 9. Zasedání zastupitelů: schváleno rozpočtové opatření RO 3, představen pověřený ředitel TSÚ, nebyla schválena výstavba OC Pražská, nebyl schválen prodej pozemků pro Natrix, nebyl schválen prodej č. 105, atd. Opět pan starosta použil v diskusi neférový argument, že nemohou opravovat komunikace, když obnovovali koupaliště.

26. 9. Babí léto a uzamčení koupaliště: akce Babí léto byla letos zrušena kvůli koronaviru a kvůli počasí. Ale ceremoniál uzamknutí koupaliště zlatým klíčem a plavba otužilců se za chladného počasí a deště uskutečnila díky odvážným a příznivcům koupaliště.

2.-3. 10.Volby do krajského zastupitelstva. Vítězná koalice STAN, ODS, Piráti a Spojenci pro Středočeský kraj nahradila ve Středočeském kraji koalici v čele s ANO. Do zastupitelstva se dostal za STAN z 9. místa Petr Borecký, který zřejmě zasedne i do rady kraje a bude mít na starosti veřejnou dopravu. V Úvalech se voleb zúčastnilo rekordních 50% voličů.

5. 10. ŽÚ: v článku Jaké bylo léto v Úvalech místostarosta Polák hodnotil práci provozovatele koupaliště jako výbornou a že bude třeba se dohodnout, jak vylepšit koupaliště do příští sezóny. Poukazuje ale na to, že návštěvníci kradli nejen toaletní papír, ale i štětky a záchodová prkénka. V příspěvcích čtenářů pan Havel upozorňuje na příkladu dopravní komise, že informace o jednání komisí města jsou pro občany nedostatečně a opožděně dostupné.

5. 10. Vyhlášení nouzového stavu v ČR z důvodu zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-CoV-2 na 30 dní.

8. 10. Třešně na Vinici: provedli jsme opatření proti hlodavcům, kteří napadli kořeny námi vysázených třešní.

12. 10. RM: poslední zápis zveřejněný na stránkách města je z Rady města z 31.8.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý šestý a sedmý měsíc po referendu (13. 7. 2020 – 13. 9. 2020)

LETNÍ PRÁZDNINY. KOUPALIŠTĚ JEDE NA PLNÉ OBRÁTKY, ZEJMÉNA V SRPNU JSOU SLUNEČNÉ DNY, TEPLÁ VODA A HODNĚ NÁVŠTĚVNÍKŮ.

3. 9. ŽÚ: ve Slově starosty se mimo jiné dozvídáme, že se Úvaly chtějí stát odrazovým můstkem pro tchajwanské technologické firmy v ČR a v Evropě a připravily prezentaci v rámci cesty předsedy Senátu na Tchajwan. 
Pozn. v minulém čísle ŽÚ pan starosta zmiňuje, že na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích-to bohužel nebylo naplněno. 
V dalším článku se oznamuje, že zastupitelstvem schválený projekt výstavby rodinných domů na Homolce byl developerem s ohledem na nový územní plán pozastaven na neurčito. 
O provozu koupaliště se zmiňuje článek A. Janurové Dva měsíce na koupališti. 
Plakátek zve na akci Babí léto na koupališti 26. září, kterou organizuje spolek Zachraňme koupaliště s podporou provozovatele koupaliště.

7. 9. FV: bylo projednáno rozpočtové opatření RO 3, diskuse o naplňování příjmů z rozpočtového určení daní od státu, není stále znám rozpočet projektu Parkovací systém v Úvalech, v blízkém výhledu jsou 2 velké projekty – Svazková škola (asi 650 mil Kč) a Obchvat Jiren (asi 250mil Kč). 2 nově uzavřené úvěry na 15 a 20 let se zajištěním nemovitostí-úvěry nebyly předem projednány s FV. Bude vyhotovena kontrolní zpráva „kontrola investičních nákladů na obnovu koupaliště a vyčíslení provozních nákladů na provoz prvních 2 sezón“. Informace o náhlé změně ředitele TSÚ k 1. 9. - novým ředitelem se stává Jaroslav Špaček na přechodnou dobu než bude ukončeno výběrové řízení na pozici.

13. 9. RM: poslední zápis zveřejněný na stránkách města je z Rady města z 21.7. 
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý pátý měsíc po referendu (13. 6. 2020 – 13. 7. 2020)

17. 6. Výroční schůze ZK: schválili jsme závěrku spolku za rok 2019, Závěrečnou zprávu o činnosti a hospodaření spolku, Kontrolní zprávu a Plán aktivit 2020, diskutovali aktuální témata v Úvalech: stav úvalského koupaliště, skleněné hřiště na Vinici, parkovací systém, finance města, aj. 

21. 6. Odemčení koupaliště: za slunečného počasí koupací sezóna 2020 pro veřejnost na úvalském koupališti začala (v předchozím týdnu mohli koupaliště vyzkoušet zaměstnanci městského úřadu). Zlatým klíčkem jsme tradičně symbolicky odemknuli koupaliště, popřáli mu krásné počasí a ať slouží lidem co nejlépe a hned jsme jeho průzračnou vodu vyzkoušeli. S provozovatelem p. Slavíkem jsme domluvili předběžně další Babí léto na koupališti na závěr sezóny.

25. 6. Zasedání zastupitelstva: na jednání byl mimo jiné schválen dokument „Zásady pro poskytování příspěvků na technickou, dopravní a veřejnou infrastrukturu při realizaci bytové a nebytové výstavby na území města Úvaly“, který ovlivní náklady na stavbu nových bytových jednotek v Úvalech a zajistí příjmy pro rozpočet města. Návrh zastupitele na odložení Parkovacího systému u nádraží a v jeho okolí neprošel, systém včetně sledovacích kamer má být spuštěn 1. 10. t.r. Byly schváleny plánovací smlouvy se společnostmi Homolka Úvaly a YD Real Estate Alfa s.r.o. - Radlická čtvrť. Naopak nebyla přijata Plánovací smlouva se společností SMV INVEST s.r.o. - rekonstrukce nemovitosti Štefánikova 89, kde se zastupitelstva zúčastnili dotčení občané společně s jejich právním zástupcem. Byla schválena účetní závěrka 2019, ze které vyplývá stále vysoké zadlužení města (koeficient dluhové odpovědnosti ve výši 105% přesahuje o 45% doporučenou hranici MF městům), bylo schváleno rozpočtové opatření RO 2, přijetí dalších 2 dlouhodobých úvěrů v celkové výši 17,5 mil Kč-smlouvy nebyly projednány s FV.

30. 6. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově jmenuje investice, které musí město z důvodu nedostatku prostředků škrtnout a jako investici uvádí začínající rekonstrukci školy za 10 mil Kč (z rozpočtu školy), dále zmiňuje nutnost regulace výstavby a zavedení příspěvku na rozvoj infrastruktury města ze strany investorů - za novou bytovou jednotku ve výši 450 tis Kč. Zve k návštěvě koupaliště a v dalším článku uvádí, že, na koupališti budou nápoje prodávány v nových vratných kelímcích. Místostarosta Polák informuje o připravení koupaliště na novou sezónu v samostatném článku. Městská policie informuje o tom, kde zaparkovat při návštěvě koupaliště.

13. 7. RM: Rada města z 16. 6. schválila uzavření smlouvy o nájmu pozemku od 16.6.2020 do 30.9.2020 za cenu 5.000,- Kč za celé období nájmu -parkoviště mezi městem Úvaly a Ing. Pavlem Tomášem, Praha - Černý Most. Jedná se o pozemky parc.č. 2842, 2841, 2840 a 2939/1 v k.ú. Úvaly

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý čtvrtý měsíc po referendu (13. 5. 2020 – 13. 6. 2020)

14. 5. Zasedání zastupitelstva: na programu nebyla témata spojená s koupalištěm, diskutovalo se o dokončované investici Park Vinice, kdy bylo upozorněno na velké množství střepů a rizika z možného zranění při provozu hřiště. 

19. 5. Sázení stromů: zvažovali jsme zapojit se opět dobrovolnicky do sázení stromů a požádat Nadaci Partnerství o udělení grantu (až 40 tis Kč). Jednali jsme se zástupci města, ale nenašli jsme vhodnou lokalitu.

1.6. Park Vinice byl slavnostně otevřen. Odborníci z našich řad prostudovali na odboru investic města podklady k této dotační akci a vznesli námitky k bezpečnosti hřiště vzhledem k tomu, jakým způsobem proběhla jeho realizace na bývalé skládce.

2. 6. Areál koupaliště: už jsou umístěny kontejnery, bohužel 2 kontejnery jsou usazeny na původní travnaté pláži a celkový estetický dojem není dobrý – zázemí koupaliště pravděpodobně nebylo navrhováno architektem. Původní projekty počítaly se zázemím pouze podél plotu a s dřevěným povrchem, aby byl zachován ráz přírodního koupaliště. U investice přesahující částku 45 mil Kč je výsledný dojem tristní.

5. 6. ŽÚ: zmínka v článku Všimli jsme si… o podmínkách nošení roušky na koupalištích (o otevření koupaliště v Úvalech veřejná městská média zatím mlčí).

8. 6. FV: v návrhu rozpočtového opatření RO 2 chybí příjem z 1. splátky za propachtování koupaliště na tento rok, tj. 1,98 mil Kč, bylo navrženo sledovat příjmy a výdaje z koupaliště odděleně od zájmových spolků a hřišť. Ve výdajích na investice je na koupaliště plánováno 2,45 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům, že vypracuje kontrolní zprávu na koupaliště (náklady na obnovu a provoz za první 2 roky).

11. 6. Informace o plánovaném otevření koupaliště na fb města. Koupaliště má být otevřeno „příští týden“, termín bude ještě upřesněn.

13. 6. RM: Rada města z 5. 5. schválila žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na řešení kontejnerové nebazénové části areálu koupaliště na parc.č. 3229/1.

13. 6. Smlouvy/objednávky: pachtovní smlouva ze dne 15. 5. 2020 s BS Property s.r.o. na provozování koupaliště na 10 let.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý třetí měsíc po referendu (13. 4. 2020 – 13. 5. 2020)

6. 5. ŽÚ: místostarosta Polák v článku o koupališti hovoří o přípravě letní sezóny, o schválení výběrového řízení na provozovatele ministerstvem financí a o dodávce 6 kontejnerů, která je těsně před dokončením. V článku od Rady města se uvádí, že RM rozhodla snížit výdaje v rozpočtu o 25% v reakci na důsledky koronavirové epidemie, škrty se nebudou týkat investic do koupaliště a sběrného dvora. 

13. 5. RM: v zápisu RM z 10. 3. 2020 se uvádí, že bod 40 Výsledek koncesního řízení na Výběr provozovatele koupaliště byl z jednání stažen. V zápisu z RM z 9. 4. 2020 se uvádí v bodu 18 týkajícího se koncesního řízení na provozovatele koupaliště v Usnesení č. R-189/2020, že „Rada města Úvaly rozhodla v souladu s doporučením komise pověřené zadavatelem provedením hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v koncesním řízení koncese na služby s názvem „Město Úvaly – Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště“ (dále jen „Koncese“) o výběru dodavatele, a to účastníka č. 1, společnosti BS Property s.r.o., IČO: 27886824, se sídlem Cukrovarská 957/21b, 196 00 Praha 9 – Čakovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 124252, a to na základě doporučení komise uvedeného v protokolu o 2. jednání komise pověřené provedením hodnocení nabídek a posouzením splnění podmínek účasti v koncesním řízení Koncese ze dne 20. března 2020. Výše pachtovného za celou dobu trvání smlouvy, tj. do 31. prosince 2029, nabídnutá účastníkem č. 1 činí 6.600.100,- Kč bez DPH.“ 
Splatnost pachtovného je následující:
(a) k 31. říjnu 2020 - 30 % z částky Pachtovného, tj. 1.980.030 Kč;
(b) k 31. říjnu 2021 - 20 % z částky Pachtovného, tj. 1.320.020 Kč;
(c) k 31. říjnu 2022 - 10 % z částky Pachtovného, tj. 660.010 Kč;
(d) k 31. říjnu 2023 - 10 % z částky Pachtovného, tj. 660.010 Kč;
(e) k 31. říjnu 2024 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(f) k 31. říjnu 2025 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(g) k 31. říjnu 2026 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(h) k 31. říjnu 2027 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(i) k 31. říjnu 2028 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč;
(j) k 31. říjnu 2029 - 5 % z částky Pachtovného, tj. 330.005 Kč. Pozn 1: Podle Usnesení č. R-457/2019 zasedání RM z 26. 11. 2019 měla činit minimální výše pachtovného 7 mil Kč (neuvádí se, zda částka je bez DPH).
Pozn 2: Jednatelem BS Property s.r.o. je pan Martin Slavík, který byl provozovatelem koupaliště v roce 2019. 


V bodu 22 v Usnesení č. R-193/2020 Rada města Úvaly souhlasí se zajištěním nutných přípravných prací pro budoucí osazení nových kontejnerů pro zázemí koupaliště v areálu koupaliště u Technických služeb města Úvaly p.o., Riegerova 12, 250 82 Úvaly. Cenová nabídka činí 103 818,- Kč bez DPH ( 125 620,-Kč vč.DPH) a bude hrazena z kapitoly 3412 – 6121 a ukládá vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení v termínu do 30. 6. 2020.

13. 5. Smlouvy/objednávky: smlouva ze 17. 3. 2020 s CUBESPACE na nákup kontejnerů na koupaliště.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý druhý měsíc po referendu (13. 3. 2020 – 13. 4. 2020)

12. 3. Nouzový stav: vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

18. 3. Postřik třešní: „proti hmyzákům“ jsme postříkali třešně, které jsme zasázeli vloni z Grantu.

2. 4. VZZM: kvůli koronaviru schůze zastupitelů byla přesunuta postupně až na 14. 5. Bohužel zůstatky na transparentních účtech města jsou velmi nízké, často v řádu stotisíců a není výjimkou ani opakovaný mínusový stav na účtu u KB.

3. 4. ŽÚ: starosta se v úvodním slově věnuje především koronavirovým opatřením města a zapojení občanů, ohledně investic zmiňuje výsadbu v ulici 5. května, otevření Parků Vinice a U Horoušánek a úpravu lesních cest v Klánovickém lese.

13. 4. RM: v zápisu RM z 10. 3. 2020 se uvádí, že bod 40 Výsledek koncesního řízení na Výběr provozovatele koupaliště byl z jednání stažen.


13. 4. Smlouvy/objednávky: žádné nové.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý první měsíc po referendu (13. 2. 2020 – 13. 3. 2020)


25. 2. Cyklostezka kolem koupaliště: odvolání proti územnímu rozhodnutí o umístění stavby cyklostezky kolem koupaliště podal majitel dotčených pozemků pan Rábel 22. 11. 2019.

25. 2. Výběrové řízení na provozovatele areálu koupaliště: spolek ZK nebyl zastoupen, předali jsme ale členu výběrové komise připomínky a doporučení (např. povinnost umožnit návštěvníkům třídit odpady, město by mělo „ohlídat“, aby koupaliště sloužilo řádně veřejnosti, aj.).

26. 2. Proč není „koupaliště“ samostatnou kapitolou v rozpočtu? Došla informace z OID ohledně nákladů na koupaliště (odpověď na dotaz na VZZM 9. 12. 2019): „kapitola 3412 položka 5164 (nájemné) ve věci částky 12.000 Kč. Jak je uvedeno v rozpočtu, kapitola 3412 není pouze koupaliště, ale jedná se o sportovní zařízení. Částka 12.156 Kč se musí hradit na základě pachtovní smlouvy s Lesy České republiky, s.p. ve věci pozemků u fotbalového hřiště. Zbylá částka na této kapitole je pro případný pronájem přilehlých pozemků, zejména za účelem parkování.“ Nebylo by praktičtější vyčlenit „KOUPALIŠTĚ“ jako samostatnou kapitolu v rozpočtu (jako třeba Park Úvaly Vinice-investice v řádu 2 mil Kč) a ne ho vést v kapitole společně s dalšími sportovními zařízeními? Odpadly by podobné dotazy, na které se odpověď musí pracně a dlouho zjišťovat. Jde přeci jenom o investici přes 40 mil, která navíc bude provozovaná pod koncesionářskou smlouvou soukromou firmou.

27. 2. VZZM: Pan Polák informoval o koncesním řízení na provozování koupaliště do roku 2029. Přihlásil se jeden uchazeč a ten splnil požadavky zadání. Po úplném doložení všech povolení k provozování této činnosti s ním bude podepsána smlouva a zveřejněno jméno.
Dále byla schválena kromě jiného rozpočtová opatření 5/2019 (příjmy a výdaje 227 mil Kč) a 1/2020 (175 mil Kč), koupě pozemku na autobusovou točnu v ulici Klánovická za 2,5 mil Kč.
Starosta informoval o zakoupení pozemku parkoviště u nádraží od ČD (smlouva podepsána, zaplaceno 5,8 mil Kč), zahájení územního řízení na stavbu svazkové školy, o osobním jednání s předsedou vlády Babišem o dotacích na školky (dotace nejsou podle návrhu určeny obcím nad 3 tisíce obyvatel – mají prý dost peněz z rozpočtového určení daní), soud potvrdil po 5 letech vrácení dotace zadržené v souvislosti s tzv. „úvalskou losovačkou“ (6 mil Kč – část bude zaplacena zhotoviteli, část zůstane městu).
Parkovací zóny budou zřízeny podle starosty v průběhu roku. Ceny parkovného 20 až 30 Kč/ den, způsob kontroly pomocí městské policie, nebo s pomocí kamerového, či jiného systému se zatím vyhodnocuje. Podle starosty bude město rádo, když provozní náklady a příjmy budou na nule.
Zastupitelka připomínkovala nekoncepční a normě odporující projektové řešení rekonstrukce ulice 5. května (nefrekventovaný chodník široký na úkor frekventovanějšího chodníku a vozovky, nevhodné umístění stromů, parkování).

1. 3. Skřítci pečují v předjaří o třešně: spolek ZK zorganizoval předjarní péči o na jaře vysazené třešně z Grantu NP za účasti dobrovolníků – zatlučení nových kůlů a posílení opory stromů, jarní výchovný řez, přisypání zeminy, postřik. Sešlo se nás asi 20, jako obvykle byla príma atmosféra. A na závěr opékání buřtů.

2. 3. ŽÚ: pan starosta v úvodním slově zmiňuje pokračování ozeleňování města a obrací se na občany nápad nebo pomoc městu.

10. 3. RM: v zápisu RM z 14. 1. 2020 je schváleno vyhlášení koncesního řízení na provozovatele koupaliště, v zápisu RM z 29. 1. 2020 je schváleno zrušení výběrového řízení na dodavatele kontejnerů na koupaliště, v zápisu RM z 11. 2. 2020 se v Usnesení č. R-85/2020 ukládá starostovi podepsat smlouvu s firmou CUBESPACE s.r.o., Praha 8, vítězem výběrového řízení na dodavatele „kontejnery pro zázemí koupaliště II“.

13. 3. Smlouvy/objednávky: žádné nové. 


_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtyřicátý měsíc po referendu (13. 1. 2020 – 13. 2. 2020)

27. 1. Veřejná zakázka města: Výběr provozovatele areálu venkovního koupaliště do roku 2029 (lhůta pro podání nabídky do 20. 2.), hodnota zakázky 25 mil Kč (bez DPH), popis zakázky: „Předmětem koncese je zajištění provozování areálu venkovního koupaliště včetně občerstvení nacházejícího se na pozemcích parc. č. 3229/1, 3233/1, 3232, 3233/4, 3233/5, 3226/10, 3228 a 3227 (jehož součástí je budova č.p. 1282), katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na adrese Horova (u č.p. 1282), a to na dobu určitou do 31. prosince 2029. Podrobné podmínky a požadavky na plnění koncese jsou popsány v návrhu pachtovní smlouvy, jejíž návrh tvoří Přílohu 1 zadávací dokumentace, a příloze 2 zadávací dokumentace, která obsahuje popis předmětu plnění a informace o areálu koupaliště.“

31. 1. Veřejná zakázka města: na kontejnery pro zázemí koupaliště II (lhůta pro podání nabídky do 10. 2.), hodnota zakázky 1,7 mil Kč, popis „Předmětem zakázky je dodávka kontejnerové nebazénové části areálu venkovního koupaliště nacházejícího se na pozemku parc. č. 3229/1, katastrální území Úvaly u Prahy, obec Úvaly, na adrese Horova (u č.p. 1282), 250 82 Úvaly (dále jen „Koupaliště“) s tím, že předmět dodávky bude sestávat z následujících částí: (a) 1 kontejner pro pokladnu; (b) 1 kontejner k užívání jako zázemí plavčíka; a (c) 4 kontejnery se sociálním zařízením pro muže, ženy a invalidy včetně zařizovacích předmětů, jejichž podrobný popis je uveden v technické specifikaci, která tvoří Přílohu 1 zadávací dokumentace. Předmět dodávky bude nový a dosud nepoužitý a bude splňovat požadavky stanovené v technické specifikaci. Součástí Zakázky je také poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který tvoří Přílohu 4 zadávací dokumentace. Předmět dodávky bude dodavatelem dopraven do areálu Koupaliště a následně v něm bude dodavatelem umístěn v souladu se situací, která je součástí technické specifikace a dle požadavků Zadavatele. Připojení předmětu dodávky na jednotlivá média a služby (tj. voda, kanalizace a elektrická energie) není předmětem plnění v rámci zakázky a bude provedeno Zadavatelem.“

3. 2. ŽÚ: informace o spuštění optické sítě letos a o dostavbě vodovodního přivaděče z Jiren v letech 2021-2022 (akce za 234 mil Kč), v jednání je dotace od státu ve výši 80%, je nutno získat prostředky pro zbylých 20%. Úvalské zastupitelstvo o tom bude jednat na svém jarním zasedání.

5. 2. Územní plán: podle informace pověřeného zastupitele J. Černého dojde k veřejnému projednání nového územního plánu v březnu, či dubnu. V rámci projednávání by měl být vypořádán i balík připomínek, kterou podávalo ZK a jeho příznivci k textové části k pozemkům stávajícího koupaliště, kde bylo v návrhu uvedeno sportoviště a vypuštěno původní označení koupaliště.

6. 2. VZZM mimořádné: zastupitelé se sešli mimořádně kvůli hlasování o rozšíření výrobního areálu firmy Tawesco a dali jednohlasně najevo nesouhlas. Jednací sál zaplnili převážně občané bydlící v okolí areálu a členové spolku Nové Úvaly.

10. 2. FV: v RO 1/2020 Výdaje na koupaliště: zvýšena částka na 2,3 mil Kč (zázemí koupaliště: stavba a PD), dále ve výdajích je 175 tis na elektřinu, 12 156 Kč nájemné za pozemky parc. č. 3460/3, 3460/4,3460/5, 3460/6, 3460/7(koupaliště hřiště)+provoz koupaliště 450 tis Kč (pol. opravy a udržování). V příjmech je v rozpočtu 2020 částka 500 tis za pronájem koupaliště.

10. 2. RM: zápis z RM z 26. 11. 2019 uvádí v Usnesení č. R-457/2019, že Rada města Úvaly
I . souhlasí s
1. výběrem provozovatele koupaliště formou koncesního řízení v Úvalech od sezóny 2020 za níže
uvedených podmínek:
- minimální výše nájemného po dobu provozování, tj. 10 let bude 7 mil. Kč, z toho se provozovatel zavazuje: první rok provozování koupaliště uhradit městu 3 mil. Kč (za tyto finance bude uhrazena nebazénová část - kontejnery);
- druhý rok provozování koupaliště uhradit městu 2 mil. Kč (za tyto finance bude město Úvaly zrealizovat
sportoviště na koupališti);
- zbylých osm let bude minimální výše nájemného 250.000 Kč/rok;
- zhotovení finančního plánu;
- výše kauce po dobu trvání koncesního řízení bude 200.000 Kč;
- ve prospěch města Úvaly bude vydána bankovní záruka ve výši 1 mil. Kč po dobu provozování koupaliště od provozovatele
2. objednáním služeb ve věci administrace koncesního řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně přípravy veškeré dokumentace a včetně správy profilu zadavatele pro výběr provozovatele koupaliště u advokátní kanceláře Mgr. Klára Zábrodská, advokáta, se sídlem Rybná 24, 110 00 Praha 1 v hodnotě 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč včetně DPH), hrazeno z rozpočtu 3412 - 6121 pro rok 2020
I I . pověřuje
1. Mgr. Petra Boreckého, starostu
1. podpisem objednávky ve věci administrace koncesního řízení v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, včetně přípravy veškeré
dokumentace a včetně správy profilu zadavatele u advokátní kanceláře Mgr. Klára Zábrodská,
advokáta, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 za 90.000 Kč bez DPH (108.900 Kč včetně DPH),
hrazeno z rozpočtu města 3412 - 6121 pro rok 2020
I I I . ukládá
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID
1. zajistit realizaci usnesení
Termín: 31.12.2019


13. 2. Smlouvy/objednávky: Administrace koncesního řízení na provozovatele koupaliště z 11.12.2019/Klára Zábrodská


_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý devátý měsíc po referendu (13. 12. 2019 – 13. 1. 2020)


1.leden Novoroční přípitek: u koupaliště jsme připili sobě i koupališti na šťastný a úspěšný nový rok.

4. 1. ŽÚ: v úvodním slově pan starosta uvádí, že v květnu nás čeká realizace definitivní podoby nebazénového zázemí koupaliště, které bylo loni provozováno v provizoriu. Pan místostarosta Kimbembe uvádí, že v rozpočtu je částka 1 mil Kč na dostavbu koupaliště. V článku Živá kronika pro Úvaly je vysvětleno, proč by mohl být nově vysazený sekvojovec obrovský kronikou města a zmínka o dalších zajímavých stromech ve městě. V článku Odstoupení kronikářky informuje paní Mandová o svém odstoupení k 31. 12. 2019 a mezi hlavními důvody neschválení jejího zápisu kroniky 2016 uvádí, že v příloze uvedla podle dostupných archivních pramenů historii uzavření koupaliště.

4. 1. RM: zápis z RM z 5. 11. 2019 uvádí, že RM (R-427/2019) schválila, že nebude realizován původní návrh na zděné zázemí koupaliště od společnosti Arden-SYS s.r.o., ale řešení bude prozatím s pomocí kontejnerů, pouze se jejich počet rozšíří o 2 ks (protože se navýší kapacita koupaliště z 500 na 1000 návštěvníků). Zděná varianta bude realizována až budou finanční prostředky. Bude vyhlášeno výběrové řízení na zázemí (kontejnery) formou zjednodušené podlimitní veřejné zakázky, a to do 31. 1. 2020. Odhadovaná cena 2 420 000 Kč vč. DPH/z rozpočtu 2020+administrace výběrového řízení za 84 700 Kč/rozpočet 2020. Členové komise: Josef Polák, Ing. arch. Miroslav Hofman, Ing. Alexis Kimbembe. Náklady na společnou projektovou dokumentaci jsou 235 950 Kč vč. DPH/rozpočet 2019. A dále RM (R-428/2019) schválila v bodě návrh na automatizaci bazénové technologie na koupališti (obsluha čerpadel). Realizace za 138 720 Kč od firmy Antonín Pácal, Úvaly.
Zápis z RM z 26. 11. zatím není zveřejněn.

13. 1. Faktury koupaliště: faktura Antonín Pácal z 18. 12. částka 138 720 Kč. Smlouvy: Arden – SYS s.r.o. z 15. 11. 2019 Dodatek 1 na 235 950 Kč (projektová příprava pro sloučení územního a stavebního řízení).

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý osmý měsíc po referendu (13. 11. 2019 – 13. 12. 2019)


14. 11. Konference o odpadech: Zajímalo nás, jaké jsou v ČR plány v oblasti nakládání s odpady a recyklaci, tak jsme zašli na diskusi s odborníky. Spaloven je nedostatek, řeší se dosažení cíle zvýšení podílu separovaného komunálního odpadu a poplatky za skládky, šťavnatá byla diskuse o tom, zda zavést systém vratných PET lahví-pro byl GŘ Mattoni, pan A. Pasguale. Ale neřešilo se např. co patří mezi bioodpady.

20. 11. FV: na rok 2020 je v návrhu rozpočtu 1,3 mil na koupaliště (na stavbu a PD), v příjmech je plánováno 500 tis. Kč za pronájem. V zásobníku projektů je na koupaliště navrhováno 7 mil. Kč.

30. 11. Advent s chlupáči: již tradičně jsme podpořili Hanku při sbírce pro útulek Projekt Hope, z.s. pro osamělé pejsky a kočičky na adventním trhu v Úvalech, a to perníkovou dílničkou. Letos byla vybraná rekordní částka 17 040 Kč (z toho na adventním trhu 12 040 Kč a v Pejskovici 5 000 Kč) i materiální pomoc (krmivo, deky, atd.). Kéž pomůže potřebným chlupáčům. A navíc jsme měli krásné oříškové myšky a nalepovaly se pro štěstí figurky na obraz betlémské krajiny od Aleny.

3. 12. Schůze spolku ZK: na předvánočním setkání jsme zhodnotili úspěšné podzimní akce spolku, přijali 3 nové členy, diskutovali plán na rok 2020 a body z programu blížícího se zastupitelstva.

4. 12. ŽÚ: v rubrice Všimli jsme si … je zmíněno vysazení sekvojovce obrovského v Nachlingerově parku jako iniciativa Petra Voseckého a ZK. Článek Do Úval přibylo nové třešňové stromořadí informuje o akci ZK.

9. 12. Zasedání zastupitelů: byl schválen schodkový rozpočet na rok 2020 s příjmy 158 mil. Kč, financováním z účtu města 11,5 mil a výdaji 169,5 mil (z toho investice 23,5 mil, splátka úvěrů a úroků 18,6 mil). Dluh města ke konci tohoto roku bude 162 mil Kč. Na koupaliště má jít investice do vybudování zázemí (kontejnery) 1 mil a projektovou dokumentaci 300 tis Kč! Bližší vysvětlení k těmto částkám+ k výdaji za nájem na koupališti ve výši 12 tis Kč bude zasláno vedoucím OI. Byl přijat i zásobník projektů 2020-2024 (v něm je i Rozvoj úvalského koupaliště za 7 mil Kč, z toho 1 mil z prostředků města). Zatím není řešeno, jak budou financovány investice města ze zásobníku, zastupitel Petržílek přednesl úvahu o tom, že by bylo pro město přijatelné čerpání dalšího úvěru. Bylo schváleno navýšení poplatku za popelnice o 35% na 924 Kč, zvýšena cena vodného a stočného na 113,36 Kč do dubna a od května díky snížení DPH na 108,44 Kč. Zdražení daně z nemovitosti a zavedení poplatku pro stavebníky bylo odloženo na příští rok.

13. 12. Faktury koupaliště: Bazény a wellnes faktura z 11. 11. (spl. 28. 11.) Kč 26 862, Centroprojekt faktura z 21. 11. (spl. 19. 12.) Kč 65 340.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý sedmý měsíc po referendu (13. 10. 2019 – 13. 11. 2019)


17. 10. Ocenění úvalského koupaliště: na fb města Úvaly se objevila informace, že úvalské koupaliště získalo ocenění Vítěz Orel sportu, které uděluje společnost Beautyful s. r. o. Jakou hodnotu takovéto ocenění má pro úvalské koupaliště? Připomínáme ocenění koupaliště z roku 1995 - Oskara za nejčistší vodu a kvalitní služby, bylo to tehdy v novinách.
21. 10. FV: provozně je koupaliště v roce 2019 podle informace místostarosty Poláka pro město v plusu, a to až do konce roku. Výši celkové investice města na koupaliště nechá pan Polák prověřit (podle informace města je to 37 mil Kč-ale jen v cash flow plánu AK je to za letošek 31 mil Kč!). FV schválil návrh usnesení na zastupitelstvo na zavedení participativního rozpočtu v Úvalech.

29. 10. Komentovaná prohlídka Památníku Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra. Vypravili jsme se na prohlídku zorganizovanou pouze pro naši skupinu. Ocitli jsme se v bytě
velikánů Palackého a Riegra a jejich rodin a přenesli jsme se do jejich doby. Byt je totiž zachován tak, jak byl za jejich života. K bytu se dojde po starých vyšlapaných dřevěných schodech, po kterých v době obrozenecké chodili na společenská setkání i plesy velikáni české kultury a politiky, včetně Boženy Němcové a T. G. Masaryka.

2. 11. Třešňoví skřítci zasadili 12 třešní na cestě k rozhledně Vinice. ZK zorganizovalo sázení stromů na polní cestě u rozhledny Vinice. Zúčastnilo se přes 20 dobrovolníků a výsledek stojí za to. Dobrovolnicky jsme zajistili i vodu na zalévání a její dopravu. Součinnost všech při sázení byla skvělá.

6. 11. Územní rozhodnutí pro cyklostezku kolem koupaliště: Stavební úřad v Úvalech vydal dne 9. 10. 2019 územní rozhodnutí pro smíšenou stezku pro chodce a cyklisty u koupaliště včetně veřejného osvětlení. Stezka má vytvořit chybějící propojení pro pěší a cyklistickou dopravu mezi částí Hodov a centrem města.

Stezka je situačně vedena podél jihozápadní hranice areálu koupaliště. Napojení začátku stezky je na stávající asfaltovou  příjezdovou komunikaci ke koupališti - ulice Horova, a ukončení na severní straně areálu, v místě stávající nezpevněné cesty. Celková délka stezky 188 m. Stezka pro pohyb chodců a cyklistů ve společném pásu pro obousměrný provoz, šířka 2,0 m, bezpečnostní odstupy šířky 0,25 m po obou stranách. Povrch asfaltový s obrubami po obou stranách. Odvodnění povrchu stezky vyspádováním do přilehlé zeleně. V místě napojení na stávající asfaltovou vozovku bude provedeno její doplnění a obnova povrchu. Napojení nového osvětlení bude provedeno z koncového stožáru VO - UL00497 podél komunikace ke koupališti. Tento úsek cca 100 m bude v rámci napojení stezky rekonstruován. Stávající tři osvětlovací stožáry budou nahrazeny pěti novými bezpaticovými typu K6 s výbojkovými svítidly 70W, včetně kabelového vedení. Úsek stezky v délce cca 170 m bude osvětlen výbojkovými svítidly 50W na sedmi bezpaticových stožárech výšky 5 m, rozteč 30m.

7. 11. Zasedání zastupitelů: na programu byla mimo jiné fixace úroků úvěru KB, byl přijat návrh FV na zavedení „participativního rozpočtu“ v Úvalech, podána informace o připravovaném koncesním řízení na provozovatele koupaliště na období 10 let.

7. 11. ŽÚ: Starosta se věnuje vysvětlení důvodů proč zavést maximální možnou sazbu daně
z nemovitosti v Úvalech (doposud to tak má pouze 17 obcí z 6260 obcí v ČR), proč zavést
plošné poplatky na novou výstavbu (návrh 450 000 Kč na bytovou jednotku), obojí jako podíl
občanů na financování investic v Úvalech, a objasňuje prioritní projekty z navrhovaného
Zásobníku projektů na roky 2020-2024. Místostarosta Polák informuje, že zazimování
technologie na koupališti povedla firma Centroprojekt ve spolupráci s provozovatelem
Slavíkem a že budou odvezeny pronajaté kontejnery. Dále vyzdvihuje podíl práce firmy
Hovorka na rekonstrukci koupaliště. V rubrice organizace a spolky vyšel článek o zářijovém
Babím létě na úvalském koupališti s výčtem přání na zlepšení služeb na koupališti z Pošty pro
koupaliště.

11. 11. Veřejné představení Zásobníku projektů: vedení města vyšlo vstříc požadavku občanů
prezentovat plánovaný Zásobník projektů na roky 2020-2024. Ujal se toho pan starosta.
Diskutovalo se i financování investic. V Zásobníku projektů se nachází také projekt Rozvoj
úvalského koupaliště za 7 mil Kč (částečně pod dotací).

12. 11. Faktury koupaliště: Centroprojekt faktura z 10. 10. (spl. 21.10.) Kč 46 343.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý šestý měsíc po referendu (13. 9. 2019 – 13. 10. 2019)

Jsou to tři roky od referenda o koupališti (historicky prvního referenda v Úvalech). Na otázku „JSTE PRO, ABY BYLO OBNOVENO ÚVALSKÉ KOUPALIŠTĚ, I KDYŽ O NÁKLADY S TÍM SPOJENÉ BUDOU KRÁCENY FINANČNÍ PROSTŘEDKY URČENÉ NA REKONSTRUKCI INFRASTRUKTURY A OSTATNÍHO MAJETKU MĚSTA?“ odpovědělo „ano“ 75% z 50,24% zúčastněných oprávněných voličů. 

15. 9. Rada města z 20. 8. Usnesením 342/2019 ukládá vedoucímu OID 1. Připravit pro radu města alternativy technického zázemí koupaliště ve smyslu odkoupení stávajících buněk případně rozšíření o nové buňky, 2. Předložit radě města cenovou kalkulaci na turnikety ke koupališti (automatizaci), 3. Předložit RM návrh sportovní části koupaliště (plážový volejbal, víceúčelové hříště-tenis, fotbal, nohejbal, venkovní kuželky), 4. Zajistit realizaci tohoto usnesení (Termín do 31. 10. 2019) a místostarostovi Polákovi připravit RM podmínky pro vypsání koncesního řízení (Termín do 31. 10. 2019).

21. 9. Babí léto na koupališti aneb rozmarné sousedské odpoledne. Na závěr první plavecké sezóny obnoveného koupaliště jsme uspořádali společně s provozovatelem koupaliště zábavné odpoledne na koupališti. Děti se bavily a soutěžily, mohly plavat v suchých vlnách, velcí i malí malovali společný obraz koupaliště, měli k dispozici 2 pingpongové stoly s profesionálním trenérem, úvalští modeláři předvedli modely letadel i lodí, plavčík zase záchranu utonulého, náladu umocňovala jazzová hudby hudebníků z kapely Děs Band ze Škvorce, v rámci sousedského muzicírování se hrálo na harmoniku a zpívalo, ke slovu se dostal i DJ, výborně celé odpoledne provázela Šimona Mašatová, tancovalo se s Lucií Na vlně a hlavně odvážlivci plavali v bazénech s vodou o 15°C. Do vody se poté, co lidský řetěz obkroužil a objal bazén, ponořili i úvalští „otužilci“. A na závěr jsme koupaliště zamkli zlatým klíčkem. Spolek Zachraňme koupaliště představil veřejnosti projekt výsadby třešní u rozhledny Vinice s možností se zúčastnit jako dobrovolníci a v Poště pro koupaliště se shromáždilo mnoho námětů na vylepšení koupaliště v dalších letech. Počasí kouzelné. Jako vždy solidarita dobrovolníků při organizaci akce zafungovala skvěle. Dobrá zpráva.


25. 9. Smlouva s Nadací Partnerství na Grant na výsadbu třešní je podepsána.

1. 10. Zasedání zastupitelů: na programu mimo jiné fix úroků úvěru KB, zásobník projektů, nové zdroje jejich financování: zpoplatnění nových stavebníků, zvýšení místního koeficientu na 5 u daně z nemovitosti. Místostarosta Polák uvedl statistiku provozu koupaliště za 3 letní měsíce: 18 tis návštěvníků, tržby provozovatele celkem 2,3 mil Kč, náklady provozovatele 600 tis Kč, příjem města z nájemného 343 tis Kč, náklady města 200 tis za pronájem kontejnerů. Celkem za obnovu koupaliště (bez zázemí) město prý vydalo 37 mil Kč. 

3. 10. ŽÚ: Starosta na adresu koupaliště uvádí ve svém úvodním slově: „ Přes poměrně slušnou 
návštěvnost se potvrzuje, že provoz koupaliště bude pro město v konečném důsledku ztrátový, ale snad tuto ztrátu vynahradí spokojenost návštěvníků, kteří si na koupališti užili hezké léto.“ Místostarosta Polák uvádí čísla ohledně 3 měsíčního provozu koupaliště, ze kterých zatím ztrátovost pro město nevyplývá.

8. 10. Schůze spolku ZK: hlavním bodem byl plán organizace sázení třešní, byl dohodnut termín 2. 11. 2019. V druhé části schůze jsme probrali akce minulé a budoucí, novinky z jednání zastupitelstva, rozšíření členské základny spolku.

13. 10. Faktury koupaliště: Centroprojekt faktura z 8.7. (spl. 2.8.) Kč 736 975,01, faktura z 9.7. (spl. 3.8.) Kč 523 763,02, faktura z 26.7. (spl. 6.8.) Kč 60 500, faktura z 16.8. (spl. 30.9.) Kč 176 251,60. Bazény a wellnes faktura z 9.7. (spl. 29.7.) Kč 48 400, Slavík Martin faktura z 27.8. (spl 28.8.) Kč 20 028. Za září není žádná faktura. Smlouvy a objednávky koupaliště: žádné nové za září.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý pátý měsíc po referendu (13. 8. 2019 – 13. 9. 2019)

Jsou letní prázdniny a koupaliště zažívá svůj 3 měsíční zkušební provoz. 

Koupaliště zažívalo „své slavné dny“, kdy bylo v horku plné vodychtivých malých i velkých plavců. Reakce návštěvníků jsou vesměs velmi pozitivní. Od 6. 9. Je bohužel zavřeno kvůli špatnému počasí.

4. 9. Babí léto. Schůzka organizátorů se zástupci správce koupaliště, organizační záležitosti, spolupráce na přípravě programu. 


5. 9. Grant na výsadbu stromů. Dostali jsme zprávu od Nadace Partnerství, že našemu projektu byl udělen grant na výsadbu stromů. Solidarita hlasujících zafungovala, a tak se můžeme pustit do projektu Osázení polní cesty vedoucí k rozhledně Vinice ovocnými stromy, tj. 12 vysokokmennými třešněmi. Projekt představíme na Babím létě na koupališti. 

6. 9. ŽÚ: vyšla naše pozvánka na Babí léto a poděkování za podporu při obnově koupaliště, dále článek o progresu aktivity proti používání celoplošných prostředků k hubení plevele „čistý chodník“, informace místostarosty Poláka o otevření a fungování koupaliště. Pan starosta v úvodním slově v jedné větě zve na koupaliště. O dění na koupališti informuje podrobně A. Janurová. 


9. 9. FV: příjmy za červenec z tržeb koupaliště pro město činí 147 tis Kč (15% z tržeb). Náklady město přeúčtovává na správce koupaliště s výjimkou platby za vodu při prvním napuštění bazénů. Spolupráci se správcem si město pochvaluje.

13. 9. Faktury koupaliště: na webu města nejsou zatím zveřejněny faktury za červenec a srpen.
Smlouvy koupaliště: žádné nové za srpen, Objednávky: žádné nové za srpen.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý čtvrtý měsíc po referendu (13. 7. 2019 – 13. 8. 2019)

Jsou letní prázdniny a koupaliště zažívá svůj 3 měsíční zkušební provoz.

Od 18. 7. koupaliště zase funguje nepřetržitě pro veřejnost, nejdříve teplota vody 21°C, po pár horkých dnech vystoupá na 24°C. Na koupališti se také tancuje ve vodě, proběhla velká pěnová párty, hraje se ping pong, probíhají masáže. Dokonce je možné uspořádat zde soukromou oslavu.

Koupaliště žije!
Kritizován byl krkolomný přístup ke koupališti od parkoviště aut, nabídka občerstvení. Nabídka služeb se zlepšuje.

Zachraňme koupaliště se snaží na místě aktivně pomoci „vychytat počáteční nedostatky provozu koupaliště“ včetně zlepšení informovanosti veřejnosti na fb ZK. Oslovili jsme i okolní obce. Informovanost probíhá na webu a fb Koupaliště Úvaly.

Informace na webu města o koupališti jsou stále strohé, tj. uvádí se jen web adresa koupaliště Úvaly, bez fotky, bez jakýchkoliv dalších informací.

Youtube kanál o úvalském koupališti uvedl v červnu t. r. následující videa:
Video reportáž Jarky Broki (video z 11. 6. 2019)se starostou na ještě neodevzdaném koupališti https://www.youtube.com/watch?v=u0w2ukd3z30, kde starosta Borecký zmiňuje náklady na zhotovení koupaliště (bez zázemí) ve výši 32 mil Kč (!).
Dále promo video zhotovitele koupaliště firmy Centroprojekt Group z kolaudace koupaliště 18. 6. 2019 https://www.youtube.com/watch?v=WZnrapwp328, kde zástupce Centroprojektu zmiňuje chyby v projektu a vyzdvihuje subdodavatele, zejména firmu Hovorka z Hradešína. Také se uvádí, že pro stavbyvedoucího to byla jeho první realizace koupaliště.

26. 7. Schůzka aktivity proti používání celoplošných prostředků k hubení plevele se starostou a ředitelkou TSÚ. Návrh používat kyselinu pelargonovou jako alternativu ke glyfosátům.

1. 8. Grant na výsadbu stromů. Dostali jsme zprávu od Nadace Partnerství, že náš projekt postoupil do hlasování společně s dalšími 10 projekty. Oslovili jsme spřátelené adresy, také vedení města, Region Pošembeří, atd. Do konce srpna se pokusíme získat maximum hlasů na adrese https://www.makro.cz/spolecenska-odpovednost/stromy-misto-letaku/hlasovani-pro-stromy

13. 8. Babí léto na koupališti. Požádali jsme o možnost uspořádání sousedského setkání pod názvem Babí léto na koupališti aneb rozmarné sousedské odpoledne dne 21. září. Správce koupaliště souhlasí, pan starosta vyslovil také souhlas.

13. 8. Faktury koupaliště: na webu města nejsou zatím zveřejněny faktury za červenec.
Smlouvy koupaliště: na webu města zveřejněn Dodatek č. 2 k SOD s Centroprojektem o navýšení ceny na 25 989 091,13 Kč bez DPH ze dne 28. 5. 2019 a pachtovní smlouva s provozovatelem koupaliště Martinem Slavíkem z 28. 6. 2019, Objednávky: žádné nové za červenec.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý třetí měsíc po referendu (13. 6. 2019 – 13. 7. 2019)

18. 6. Oznámení otevření koupaliště dne 29. 6. 2019. Koupaliště prý bylo zkolaudováno. Na webu města bylo oznámeno, že po 4 letech v sobotu 29. června se otevírá koupaliště v Úvalech, zatím v provizorním provozu (zázemí, vstup, sportovní část areálu – budou dobudovány později). 

18. 6. Přednáška o drogách. DropIn, pan Martin Titman přijel přednášet a diskutovat na téma užívání drog a prevence. Přednáška proběhla v komorní atmosféře se zajímavou diskusí. Akci zorganizoval spolek ZK. 

23. 6. Občané pleli městské chodníky. Občanská aktivita Čistý chodník návazně na dubnové zasedání zastupitelů vyhlásila pilotní akci na pletí chodníků bez chemie. Spolek ZK akci podporuje. 

26. 6. Rada města z 21. 5. Projednávala bod 6/objednávka tréninkových drah od Ploutvička s.r.o za 44,4 tis Kč, bod 13/pronájem pozemků od Ing. Tomáše pro parkování návštěvníků koupaliště do 30.9.2019 za 5 tis Kč, bod 18/Dodatek č. 2 k SOD Centroprojekt Group ohledně méně/víceprací s cenou Kč 803 369 (např. chlor na 3 měsíce za 169 tis, chemické kotvy za 347 tis, atd.) a nový termín pro předání a realizaci díla na 28. 6. 2019. Dále bod 27/výsadba stromů na Vinici spolkem ZK. 

27. 6. Rada města z 28. 5. Projednávala parametry pro Výběrové řízení na provozovatele koupaliště na sezónu 2019: kritérium % z tržeb (vstup a občerstvení), min 3%. A dále jmenovala komisi pro výběrové řízení. 
Město poskytne provozovateli: první napuštění bazénu, chemii pro 3 měsíce, předání pronajímaného prostoru ve funkčním a uklizeném stavu schopném okamžitého provozu.
Povinnosti provozovatele: Zajištění vývozu sociálních zařízení, Sledovat a hlásit průběžný stav skladu chemie pro provoz bazénu, Sledovat a hlásit průběžný stav nádob pro odpady - popelnice. Pro zajištění včasného vývozu. Pravidelné reporty o stavu zásob, tržeb a návštěvnosti, na jehož základě město vystaví fakturu. Nájemce zajistí běžnou údržbu celého areálu koupaliště, zejména úklid sociálního zařízení, úklid okolního prostranství, péči o čistotu a nezávadnost vody v koupališti, sečení a odklízení trávy z prostoru koupaliště. Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu do jakéhokoli užívání jinému subjektu bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele
Případné opravy provozního vybavení a drobnou údržbu hradí nájemce. Tyto opravy nebudou pronajímatelem kompenzovány, stavební úpravy budou předem konzultovány a odsouhlaseny pronajímatelem. Nájemce užíváním předmětu nájmu zajistí jeho kvalitní provoz v souladu s platnými právními předpisy (živnostenské oprávnění, hygienické předpisy - kvalita vody) Personální zajištění prostoru parkoviště Personální zajištění stálého dozoru při provozu koupaliště (plavčík)
Nájemce bude na své náklady provádět údržbu a drobné úpravy v areálu koupaliště po dobu trvání nájmu. Nájemce bude oprávněn provozovat v areálu stánek s občerstvením v souladu s právními předpisy (hygiena, živnostenské oprávnění atd.) Průběžné/závěrečné vyúčtování: Energie+vodné a stočné - od začátku provozu do konce jeho předání Odpady Úklid a předání koupaliště zpět městu. 


27. 6. Zasedání zastupitelů. Zápis k 12. 7. není na webu dostupný. Na jednání zastupitelstva pan Polák informoval, že nájemcem koupaliště je provozovatel přehrady v Hostivaři, zmínil podmínky pachtovní smlouvy, že o výši a režimu vstupného rozhodoval nájemce, nikoliv město. Totéž platí i o správě webových stránek koupaliště. 

28. 6. Rada města z 5. 6. bodu 3/ schválila dodatečné práce na koupališti za 201 223 Kč (dodavatel TSÚ) (přívody pro stánky a zázemí, kamery, VO, převlékárny,…) a bod 4/ zrušení veřejné zakázky na provozovatele koupaliště (přihlásili se 2 zájemci: Priority Order s.r.o. a Martin Slavík), v bodu 5 schválila vyhlášení záměru na uzavření pachtovní smlouvy. 

28. 6. Zkušební provoz koupaliště. Na koupališti probíhají závěrečné dodělávky a úpravy, již několik dnů se tam objevují různí plavci, kteří zkouší, zda koupaliště funguje. Zaměstnanci MěÚ mohli koupaliště vyzkoušet den před otevřením, a to včetně občerstvení. 

29. 6. KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO. Otevření koupaliště proběhlo v 10 hodin v režii vedení města přestřižením pásky skromně a krátce, bez účasti starosty, kterého zastoupili oba místostarostové. Byli jsme u toho ve frontě s ostatními zájemci o vstup na koupaliště. A někteří z nás si na vlastní kůži koupaliště vyzkoušelo – první koupel v obnoveném koupališti. 
Reportáž z prvního týdne otevřeného koupaliště jsme zveřejnili na našem webu a fb. 

DĚKUJEME VÁM VŠEM, KDO JSTE OBNOVU KOUPALIŠTĚ V REFERENDU PODPOŘILI. 

 3. 7. 3. výročí založení občanské aktivity Zachraňme koupaliště 

3. 7. ŽÚ. Na titulce je fotka koupaliště před otevřením. Pan starosta v úvodním slově říká:“…náklady na jeho (pozn. koupaliště)rekonstrukci byly dle očekávání vysoké, ale věřím, že výsledek stojí za to…“. Pan Polák v článku o otevření koupaliště uvádí „… Samozřejmě, zázemí ještě není kompletní, nejsou dokončená sportoviště, ale voda v bazénech má již nyní 26°C…“ a informuje o změnách v přístupových cestách ke koupališti. Zveřejněn je i ceník vstupného na koupaliště. Bližší informace o investici za cca 40 mil Kč zatím chybí. V názorech čtenářů jsou 3 články na téma postřik glyfosátů a odstraňování plevelů z chodníků – všechny 3 články hledají alternativu k chemii, podle všeho se nepodařilo najít společné řešení s městem. 

3. 7. Rada města z 18. 6. schválila v bodu 12 Dodatek k pojištění majetku č. 4 – rozšíření o Areál koupaliště (náklad 35 912 Kč do 14. 3. 2020) a v bodu 13 nákup vysavačů na čištění bazénových van a brouzdaliště a nákup van pro chemii, celkem za 523 763 Kč (vč. DPH) 

3. 7. Rada města z 28. 6. schválila uzavření Pachtovní smlouvy o provozování městského koupaliště v Úvalech na zkušební provoz koupaliště s provozovatelem. 

7. 7. Koupaliště bylo zavřené z důvodu nepřízně počasí po celý den. Stejně tak i 8. a 9. 7. Škoda. Snad takových dnů během sezóny nebude mnoho. Kdo nečetl webové stránky, šel na koupaliště zbytečně. Z ohlasů na webu koupaliště je vidět, že ani při otevření koupaliště není dodržována avizovaná otevírací doba. 10. 7. bylo koupaliště otevřené, ale 11. a 12. 7. bylo opět zavřené. Skóre: 9:5. 

11. 7. Informace o koupališti na webu města chybí. Je zde pouze informace z 18. 6. o plánovaném otevření koupaliště. V rubrice VOLNÝ ČAS, SPORT se pod heslem KOUPALIŠTĚ stále uvádí stará informace „Městské koupaliště - v současné době mimo provoz. Upozornili jsme tajemnici MěÚ na chybný údaj. Výsledek: odstraněna zmínka „mimo provoz“ a uvedena web. adresa koupaliště. V aktualitách byl znovu přetištěn plakátek o avizovaném otevření koupaliště 29. 6. Nic víc. PROČ SE MĚSTO BRÁNÍ POZVAT NA KOUPALIŠTĚ NÁVŠTĚVNÍKY? Máme informace, že o otevření koupaliště mnoho lidí vůbec neví. 

12. 7. Faktury koupaliště: na webu města jsou za červen v/p Bazény a wellness faktura 48 400 Kč (spl. 30. 6.) a v/p Centroprojektu faktura 9 025 422 Kč (spl. 6. 7.) 
Smlouvy koupaliště: na webu města není zveřejněna za květen ani za červen žádná smlouva ke koupališti, 
Objednávky: záznam z 2. 1. 2019 AD Obnova Úvalské koupaliště/Centroprojekt Group-objednávka autorského dozoru za 242 tis Kč.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý druhý měsíc po referendu (13. 5. 2019 – 13. 6. 2019)

23. 5 fb Otevřené Úvaly. Dozvídáme se z fb OÚ, že na koupališti probíhá pokládka travního koberce, dokončují se prvky technologie, instaluje se oplocení,…. Následuje diskuse, ve které starosta vysvětluje, že koupaliště nakonec nebude stát 30, ale 40 mil Kč! A že ty peníze zoufale chybí na školku, ČOV, terminál, atd. Ale už se tam neuvádí, že 300 tis stály květináče na náměstí a za 30 tis bylo odzimování fontány, 250 tis čarodějnice, vloni přes 4,5 mil za ozeleňování města, atd. To je ten úhel pohledu. Ohledně parkování se dozvídáme, že se bude parkovat za Masnou, se SŽDC jedná město o pronájmu rampy nad US, v Mánesově a Horově bude zákaz parkování mimo rezidentů a jejich návštěv. 

30. 5. Schůze spolku ZK. Hlavními tématy byly: žádost o grant na výsadbu stromů na polní cestě k rozhledně Vinice, organizace přednášky o drogách, výsledek akce podpory Domova seniorů, náměty na další aktivity ZK. A aktuality kolem dokončování obnovy koupaliště. 

31. 5. Grant na sázení stromků. V termínu jsme podali žádost o grant Nadace Partnerství na výsadbu ovocných stromů na podzim 2019. Původně městem preferovanou lokalitu Zasakovací pás jsme odmítli z důvodu, že majitelem pozemku není město. S odborem OŽPÚR jsme vybrali lokalitu polní cesty vedoucí k rozhledně Vinice. Rada města schválila dne 28. 5. 2019 záměr spolku ZK vysázet 12 stromů třešní. Během července a srpna bychom se měli dozvědět, zda náš projekt grant získá. 

3. 6. ŽÚ: pan Polák, místostarosta v informaci o stavu obnovy koupaliště uvádí, že 27. 5. Je plánováno napuštění koupaliště vodou (v nočních hodinách z vodovodního řadu) a poté je plánován zkušební provoz. Datum slavnostního otevření koupaliště zatím není známo. 

3. 6. Výběrové řízení na provozovatele koupaliště. Výběrové řízení bylo vypsáno městem jako malá veřejná zakázka 14. 5. webu s uzávěrkou 29. 5. Byli jsme zastupitelkou osloveni se zúčastnit výběrové komise za ZK, 1. 6. jsme obdrželi podklady, 3. 6. náš nominovaný zástupce za ZK nebyl vpuštěn na jednání výběrové komise. Přesto jsme alespoň neoficiálně předali naše připomínky k podkladům výběrového řízení. 

10. 6. FV. Jednal o RO 2, závěrečných zprávách a auditu města a TSÚ. V RO 2 je v investicích navýšena částka na koupaliště na 28, 52 mil Kč, ve výdaji na služby položka ozeleňování města navýšena na 1,32 mil – kolik je z této částky určeno na ozelenění koupaliště, není zřejmé. Výdaje na provoz koupaliště v 2019 nejsou v rozpočtu uvedeny. 

14. 6. Provozovatel koupaliště byl vybrán. Na úřední desce města byly vyvěšeny dokumenty: 
1) Záměr na pacht na zkušební provoz provozování městského koupaliště v Úvalech – záměr byl schválen 5. 6. 2019 RM pro společnost Martin Slavík, IČO 65429125 se sídlem Praha 10, a to na období od předání do konce září 2019. K záměru města lze zaslat vyjádření či nabídky. Podmínky pachtu jsou vyvěšeny. Na úřední desce je vyvěšena i text pachtovní smlouvy (bez podpisu). 2) Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu v okolí koupaliště v Úvalech - pro ulici Mánesova v období červen-září 2019 umístění značek Zóna s dopravním omezením a Zákaz zastavení (mimo povolení MěÚ Úvaly). 

14. 6. Rada města: RM z 7. 5. – bod 17: zajištění provizorního provozu koupaliště v 2019, 2. část. 
Bylo změněno původní rozhodnutí RM instalovat letos turnikety, s ohledem na rozpočet města k instalaci dojde asi až v r. 2020. Schválena nabídka TSÚ na částku Kč 1,582 mil na dodávku vstupních zpevněných ploch, ploch kolem kontejnerů, zhotovení vodoměrných šachet, napojení na vodu a kanalizaci nebazénové části, úprava nestabilního svahu, zhotovení recyklátové cesty k filtraci a položení travního koberce. 

14. 6. Faktury koupaliště: na webu města jsou za květen v/p Bazény a wellness faktura 48 400 Kč (spl. 30. 5.) a v/p Centroprojektu faktura 6 283 277 Kč (spl. 9. 6.) 
Smlouvy koupaliště: na webu města není zveřejněna za květen žádná smlouva ke koupališti 

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý první měsíc po referendu (13. 4. 2019 – 13. 5. 2019)


21. 3. Zasedání zastupitelů (zápis byl uveřejněn později). P. Polák informoval o připravovaném výběrovém řízení na provozovatele koupaliště (k 13. 5. není znám výsledek), oplocení a vstupní systém bude napojen na pokladnu. Na dotaz občana p. Matura informuje, že na cyklostezku přes koupaliště není zatím vydáno územní rozhodnutí.

9. 4. Rada města: RM z 2. 4. – navýšení výdajů na koupaliště o 13 mil Kč, schválen návrh úvěrové smlouvy KB na 30 mil Kč, schváleno povolení rozdělat oheň pro ZK během jarního úklidu.
Mimořádné RM 27. 3. a 23. 4. se netýkaly koupaliště.

16. 4. Spolek Zachraňme koupaliště, z.s. byl zaregistrován v rejstříku spolků.

25. 4. Zasedání zastupitelstva 25. 4.: Postřehy z přenosu zasedání ohledně koupaliště: p. Polák informoval o průběhu prací na koupališti, na dotaz občana ohledně nákladů na zalévání-bude zaléváno ze 2 studní.
Návrh rozpočtového opatření RO1 byl schválen, tj. včetně úvěru 30 mil Kč, který bude použit na dostavbu koupaliště 16 mil a na rekonstrukci ulice 5. května. Na koupaliště je v RO 1 navrhováno 27 mil (v tom je i plot, pronájem kontejnerů a vstupní turnikety), kromě toho je v rozpočtu velkoryse plánováno 130 tis na PD a 350 tis na realizaci ozelenění (travní koberec) koupaliště. Úvěrová smlouva s KB na 30 mil schválena.
Starosta odmítl taxativně schválit investice, které budou z úvěru financovány. Podle stavu prostředků (cash flow) město předkládá faktury bance k financování u různých projektů. Plán investic do roku 2020 nebyl předložen (prý až v červnu jako Zásobník projektů). Dotaz na zdroje financování budoucích investic – úvěr? vlastní zdroje? developeři? prodej majetku? Nebyla dána odpověď. Při diskusi o zbytných výdajích a projektech v současném rozpočtu pan starosta zmínil jako příklad „projekt koupaliště“.
Zástupci občanů z Hodova předali zastupitelům podnět, ve kterém se staví proti skládce stavebního materiálu a proti budování parkoviště u ČOV kvůli koupališti. Důvod: nevyhovující komunikace ul. Muchova a doprava obytnou čtvrtí. Dotaz: kde budou parkovat návštěvníci koupaliště letos? Starosta zmínil 2 varianty: u PT servisu anebo rampa nad Uhelnými sklady (město zatím nemá stanovisko SŽDC). V usnesení zastupitelů Podnět občanů vzali na vědomí.

1. 5. ŽÚ: v úvodním slově starosta informuje: „řešíme poměrně intenzivně řízení parkování návštěvníků úvalského koupaliště, které se otevře dle plánů pro provizorní provoz během prvního červencového týdne (směřujeme k 1. 7.). V současné době zvažujeme několik variant, mohu však s určitostí vyloučit variantu, že bychom návštěvníky koupaliště směrovali parkovat k pozemku u čistírny odpadních vod“.

2. 5. Jednání se starostou a zástupkyní OŽPÚR o podpoře města Projektu spolku Zachraňme koupaliště na osazování stromů dobrovolníky v rámci Grantu Nadace Partnerství.

13. 5. Faktury koupaliště: na webu města jsou za duben v/p Bazény a wellness faktura 48 400 Kč (spl. 29. 4.) a v/p Centroprojektu faktura 3 128 662 Kč (spl. 4. 5.)
Smlouvy koupaliště: na webu města není zveřejněna za duben žádná smlouva ke koupališti

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třicátý měsíc po referendu (13. 3. 2019 – 13. 4. 2019)


21. 3. Zasedání zastupitelstva 21. 3.: k 12. 4. není zveřejněn zápis z VZZM

1. 4 Rada města z 12. 3.: 1. 4. byl zveřejněn zápis ze zasedání RM. V usnesení č. R-78/2019 RM 

 • I. bere na vědomí zajištění provizorního provozu koupaliště pro sezónu 2019,
 • II. souhlasí s 1. vybudováním plotu TSÚ v souladu s budoucí výstavbou nebazénového zázemí a plánovanou cyklostezkou za celkovou cenu do 1 mil Kč vč. DPH, 2. Objednáním kontejnerů pro zázemí (WC, plavčík, pokladna) od společnosti TOI TOI, sanitní systémy, s.r.o. za 186 945 Kč vč. DPH, 3. Vybudováním turniketů ve složení sestavy: branka pro kočárky, 2x3 ramenového turniketu včetně systému vstupného – čip.
 • III. Vyhlašuje výběrové řízení na provozovatele koupaliště.
 • IV. ukládá
  • -vedoucímu OID zajistit realizaci bodu II usnesení a
  • -starostovi Boreckému jednat s panem Ing. Tomášem o pronájmu pozemků parc.č. 2842, 2840, 2841, 2836/1 v k.ú. Úvaly za účelem parkování
  • -M. Šístkovi zajistit výběrové řízení na provozovatele na sezónu 2019 (T: 31. 3. 2019).
1. 4. ŽÚ: pan starosta píše: „Spolu se stavbou silnic a ulic pokračuje i rekonstrukce úvalského koupaliště. Betonáž bazénů je prakticky dokončena, instalují se technická zařízení a vše směřujeme k tomu, abychom v létě mohli koupaliště v provizorním provozu otevřít. Proč v provizorním? Nebude ještě kompletně hotové nebazénové zázemí (bufet, sprchy, toalety, zázemí pro plavčíky). Přípravu tohoto nebazénového zázemí zdržely dlouhé diskuse o jeho budoucí podobě, takže realizace bude na řadě až po roce 2019. V letošním roce budou roli nebazénového zázemí zastávat kontejnery, ale věříme, že příznivcům koupaliště to tak vadit nebude, protože to hlavní – bazény, bude v provozu“.
   A pan místostarosta Polák píše: „Díky příznivému počasí se na rekonstrukci koupaliště od poloviny února opět pracuje. Vybetonované jsou všechny pochozí plochy a přepadové žlábky. Vše připraveno pro pokládku rozvodů vody v bazénové části. 4. března proběhl už druhý kontrolní den v tomto roce a práce jsou v souladu s harmonogramem. 11. března se uskutečnila první informativní schůzka, na které bylo vedení města seznámeno s možností registračních systémů, které v současné době trh nabízí. Po konzultaci s hygienou bude provizorní kontejnerové zázemí pro 500 lidí. Připravuje se výběrové řízení na pronájem koupaliště na sezonu 2019.

6. 4. Úklid stezky kolem koupaliště: akce v rámci Ukliďme svět, ukliďme Česko se opravdu vydařila. Uklízeli jsme stezku kolem koupaliště, před hlavním vchodem až k parkovišti, kolem ČOVky, lesní stezky ke Stonehenge. Tentokrát bylo odpadků méně, také díky tomu, že uklízela i jiná skupinka dobrovolníků. Počasí bylo skvělé, opekli jsme si buřty a probrali aktuality. Stálo to za to.

8. 4. Finanční výbor: projednával novou verzi rozpočtového opatření RO 1 a úvěru, protože návrh z března nebyl na březnové zastupitelstvo předložen. Nový úvěr má být ve výši 30 mil na 15 let s 2 letou odloženou splatností. Použitý má být na financování ulice 5. května (13 mil) a obnovu koupaliště (16 mil). Současný 20 letý úvěr ve výši 110 mil bude v září splacen na 90 mil. Městu se podle Monitoru MF za loňský rok zhoršil ukazatel zadluženosti na 112% (doporučený je limit max 60%). FV v této souvislosti už v březnu upozornil na vysoký podíl „zbytných“ investic, město by mělo šetřit prostředky na již nastartované projekty. Na koupaliště je v rozpočtu navrhováno 27 mil Kč (viz rozhodnutí RM výše).

10. 4. Schůzka ZK: bylo odsouhlaseno zaregistrovat Zachraňme koupaliště jako spolek, jehož hlavní náplní bude podpora rozvoje občanské společnosti, znovuotevření koupaliště, jeho provozu a zachování pro budoucí generace, a veřejně prospěšná činnost pro rozvoj obce.

12. 4. Faktury koupaliště: na webu města jsou za březen v/p Bazény a wellness 2 faktury: 48 400 Kč (spl. 25. 3.) a 48 400 Kč (spl. 29. 3.)
Smlouvy koupaliště: na webu města není zveřejněna za březen žádná smlouva ke koupališti 

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýdevátý měsíc po referendu (13. 2. 2019 – 13. 3. 2019)

18. 2. Schůzka ZK: probírala se obvyklá témata a náměty na rok 2019 včetně veřejně prospěšné činnosti. Investice města do obnovy koupaliště se bohužel stále vleče a jsou kolem ní nejasnosti-financování, projekt nebazénové části, provozování, atd. 

26. 2. PRAHA TV Starosti starostů: Starosta Borecký se v televizní relaci vyjadřoval k otázkám moderátora na téma Přeložka, OC Pražská, Parkování, spolky, Potřeby Úval, kronikářka a koupaliště. Prohlásil, že koupaliště by se mohlo otevřít v červenci 2019 s poloprovozem nebazénové části, která bude dokončená do roku 2020. 

27. 2. Mimořádná RM z 31. 1.: ze zápisu vyplývá, že se projednával jediné téma, a to Opatření obecné povahy na "Stavební uzávěru pro vyjmenované stavby" 

27. 2. Komise RM: RM má 10 komisí jako svůj poradní orgán, o jejichž činnosti se můžeme dozvědět pouze z webu města. K dnešnímu dni jsou dispozici pouze zápisy ze 4 komisí, a to Komise dopravy (8. 1. 2019), Komise pro školství (10. 1. 2019), Komise pro výstavbu (3. 12. 2018) a redakční rady ŽÚ (12. 12. 2018). 

1. 3. ŽÚ: neobsahuje novinky ohledně obnovy koupaliště 

4. 3. Finanční výbor: projednával se nový úvěr na 30 mil na 15 let, který by měl být účelově čerpaný na koupaliště (na bazénovou část a plot), opravu ulice 5. května a ZŠ-dostavbu budovy B. Celkově by pak dlouhodobý úvěr měl činit 110 mil, tj. o 20 mil více než bylo v roce 2016 s bankou dojednáno. Zadluženost města se nesníží tak, jak bylo původně plánováno. Zázemí koupaliště by podle odhadu mělo stát 3 mil Kč. Na koupaliště je v rozpočtu na tento rok vyčleněno v investicích 23,4 mil Kč (13 mil z nového úvěru, zbytek z vlastních zdrojů města), dále se počítá i s prostředky na ozelenění plochy a na projektovou dokumentaci na cyklostezku ke koupališti 170 tis Kč. 

8. 3. Domov seniorů: schůzka ZK na téma další možné spolupráce. 

11. 3. Faktury koupaliště: na webu města jsou za únor v/p Centroprojektu 2 faktury: 345 707 Kč (spl. 9. 3.) a 80 223 Kč (spl. 28. 3.) 
Smlouvy koupaliště: na webu města není zveřejněna za únor žádná smlouva ke koupališti 
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýosmý měsíc po referendu (13. 1. 2019 – 13. 2. 2019)

29. 1. Rada města 15. 1.: (zdroj web města) Bod 15. Odsouhlasení vzorků na akci "Úvalské koupaliště - obnova bazénových van a úpravny vody" Usnesení č. R-13/2019-schvaluje světle hnědou barvu dřeva na mola a pískovou barvu betonové dlažby okolo. 
Usnesení č. R-16/2019 Rada města Úvaly 
I . bere na vědomí zápis z jednání č. 1a/2018 z Komise pro výstavbu, územní plánování a investice ze dne 3. 12. 2018, 
II. konstatuje, že s ohledem na připomínky komise pro výstavbu, územního plánování a investice: 1. pověřuje vedoucího odboru investic a dopravy, aby požádal člena komise Ing.arch. Michala Grošupa o dopracování jeho ideje alternativního řešení nebazénové části koupaliště tak, aby návrh mohl být projednán na příštím zasedání komise pro výstavbu, územního plánování a investice a 2. pověřuje p. Martina Šístka - projektového manažera, aby ve spolupráci s vedoucím odboru investic a dopravy oslovili firmu Koma Modular s.r.o. ve věci předložení alternativního návrhu nebazénové části koupaliště tak, aby tento návrh mohl být předložen komisi pro výstavbu, územní plánování a investice a 3. pověřuje vedoucího odboru investic a dopravy, aby si vyžádal stanovisko městského architekta Ing. arch. Davida Krause k předloženým návrhům firmou Koma Modular s.r.o. a ke stávajícímu návrhu rozložení nebazénových povrchů na koupališti (dětského hřiště, parkoviště pro kola, sportoviště) 
III . souhlasí s doporučením komise pro výstavbu, územního plánování a investice ve věci bodu č. 1) Koupaliště - nebazénová část v rámci jednání ze dne 3. 12. 2018, a to: 
1. prověřit řešení vstupu do areálu koupaliště u zpracovatele projektové dokumentace; 
2. prověřit velikost a umístění bistra u zpracovatele projektové dokumentace; 
3. prověřit velikost, umístění a nutnost realizace dětského hřiště zpracovatelem projektové dokumentace; 
4. prověřit etapizaci výstavby nebazénové části koupaliště na zpracovatele projektové dokumentace; 
5. prověřit využití okálu v budoucnosti; 
6. prověřit vedení cyklostezky podél koupaliště s další variantou u zpracovatele projektové dokumentace a to: a) posunutí cyklostezky až na kraj pozemku; b) posunutí cyklostezky na druhý břeh potoka Výmola 

31. 1. Zasedání zastupitelů 31. 1.: (zdroj:záznam na youtube v délce 3,38 hod) největší část zabralo „grilování“ kronikářky PhDr. Lenky Mandové při projednávání návrhu Rady města na její odvolání (mimo jiné i kvůli její interpretaci dění kolem koupaliště). Ostudný způsob vedení města jak se zbavit nepohodlného člověka. Věřme, že se to nestane standardem. Na dotaz občanky na koupaliště odpověděl starosta, že koupaliště bude letos v létě otevřeno, byť s provizorním zázemím. Návrh zázemí bude projednáván ve 2 variantách (první arch. Hofman, druhá arch. Grošup) na stavební komisi. Finance budou řešeny v RO 1 2019 v březnu, tématem se prý bude zabývat schůzka zastupitelů v únoru, provozovatel zatím není znám (bude to někdo se zkušeností s provozováním koupaliště). Dále byl projednáván požadavek na odkoupení pozemků a nemovitosti u koupaliště (Okál), což Rada města nedoporučila a zastupitelé neschválili. Starosta potvrdil, že této nemovitosti by se město nemělo zbavovat. 

4. 2. ŽÚ: místostarosta Polák informuje o stavu prací na staveništi („vyarmovaný celý obvod koupaliště včetně odtokových žlábků, vybetonované stropy technolog. zázemí a ¾ odtokových žlábků“), v prosinci byly zastaveny práce kvůli zimě, za rok 2018 bylo prý prostavěno z plánovaných 10 mil pouze 8 847 253 Kč. Potěšilo nás veřejné poděkování ředitelky DS za podporu kulturní akce. V reakci na článek P. Hrubého Postřehy……. uvádí místostarosta Kimbembe, že město sice nyní v rozpočtu má na koupaliště jen 10 mil Kč, ale ten zbytek ceny investice prostě musí město zajistit. Neuvádí jak. 

4. 2. Veřejné projednání návrhu omezení parkování kolem nádraží: v reakci na dotazy občanů bylo zmíněno panem starostou, že město neuvažuje nákup pozemku „Uhelné sklady“ jako možné parkování pro občany (v létě možnost využít pro návštěvníky koupaliště), naopak uvažují letos využít stávající louku v Mánesově ulici a v příštím roce vybudovat parkoviště u ČOV (přístup obytnou čtvrtí Hodov) - proti tomuto návrhu se již dříve postavili obyvatelé Hodova. 

6. 2. Stavební komise: není prozatím k dispozici zápis z komise. Předběžně výsledkem bylo doporučení komise zajistit pro tuto sezónu provizorní variantu zázemí koupaliště tak, jak ji schválí Okresní hygienická stanice a dopracovat architektonické řešení, které by se zrealizovalo v roce 2020 (jako o jednom z řešení se hovořilo o využití použitých lodních kontejnerů, tato varianta by však znamenala další náklady). Bylo doporučeno připravit celkovou koncepci využití areálu – město by to rádo nechalo na budoucím nájemci. 

13. 2. Faktury koupaliště: na webu města nejsou žádné faktury za leden v/p Centroprojektu a BaW 
Smlouvy koupaliště: na webu města zveřejněna za leden pouze smlouva Dodatek 1 k SOD Centroprojekt v částce 364 337 Kč z 17.12.2018. 
_____________________________________________________________________


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýsedmý měsíc po referendu (13. 12. 2018 – 13. 1. 2019)

20. 12. Navýšení ceny stavby koupaliště: ze zápisu z Rady města konané 4. 12. 18 z usnesení č. R-78a/2018 vyplývá, že RM schválila k podpisu do 31. 12. 2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s Centroprojektem na stavbu „Obnova úvalského koupaliště“, ve které se cena díla navyšuje o vícepráce v hodnotě 364 336,80 Kč na 25.325.149,80 Kč bez DPH, aktualizuje se harmonogram (termín dokončení je beze změny).

28. 12. Podpora akce pro seniory: občanská aktivita ZK se rozhodla podpořit akci na závěr roku pořádanou Domovem seniorů pro klienty DS a DPS sponzorským finančním darem a zapojením se do programu. DS jsme věnovali také obraz Stromu štěstí z akce na podporu chlupáčů a obraz Ptáka ohniváka, na jehož vytvoření se senioři podíleli. Členové ZK přispěli svým domácím vánočním cukrovím.

1.1. Novoroční přípitek ZK: tradičně jsme se sešli před koupalištěm, připili si na zdraví a na znovuotevření koupaliště, přes plot okoukli stav staveniště. A nechyběl ani zpěv…. ten se zlepšuje J.

4. 1. ŽÚ: starosta uvádí v článku Co nás čeká v roce 2019, že „Největší část volných peněz poputuje, podobně jako loni na podzim, do rekonstrukce úvalského koupaliště (cca 20 mil. Kč)“ a dále že „S výjimkou koupaliště jsou všechny výše zmíněné akce spolufinancovány z dotací nebo finanční spoluúčastí Středočeského kraje.“, pan místostarosta uvádí v článku Rozpočet 2019 byl schválen – co nás čeká?, že na investice koupaliště je v rozpočtu 10 mil Kč. Oba články pracují s odlišnými daty (např. starosta uvádí, že splátky jistiny a úroků budou v 2019 16 mil Kč, místostarosta uvádí, že 33,1 mil Kč, atd.). V rozpočtu 2019, schváleném zastupiteli, se uvádí částka 36,2 mil Kč. Tak se nechme překvapit, co nás v roce 2019 doopravdy čeká.

13. 1. Faktury koupaliště: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 3 081 620 Kč (spl. 3. 1. 2019) a 1 460 359 Kč (spl. 23. 1. 19), Bazény a Wellness 48 400 Kč (spl. 28. 12. 2018) – účel platby se neuvádí. Podle rozpočtu 2018 a RO 4/2018 je na koupaliště alokováno 10,5 mil Kč. Na rok 2019 byly seškrtány v rozpočtu prostředky na koupaliště z 20 mil na 10 mil Kč. Ale podepsané smlouvy s oběma dodavateli přesahují částku plnění 30 mil Kč (s DPH)! A to ještě nejsou uzavřené smlouvy na vybavení koupaliště (informace z fb města z 23. 5. 2018 hovoří o nákladech 8 mil Kč).
_____________________________________________________________________


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýšestý měsíc po referendu (13. 11. 2018 – 13. 12. 2018)

29. 11. Finanční výbor: na koupaliště na letošek v rozpočtu jsou sníženy prostředky na Kč 10 mil, které by měly být do konce roku vyčerpány na stavbu. Do konce roku by mělo město plně vyčerpat úvěrové prostředky do výše Kč 110 mil. Do návrhu rozpočtu 2019 se zvažuje na koupaliště Kč 20 mil. Je otázka, zda tyto prostředky budou stačit jak na stavbu a technologie, tak na vybavení areálu pro jeho zprovoznění a zda město bude mít dostatečné zdroje.

1. 12. Adventní trh+Vánoce s chlupáči:
Již třetím rokem jsme úspěšně pomohli získat finanční prostředky a pomůcky pro opuštěné pejsky a kočičky, tentokrát pro Projekt Hope Praha. Zorganizovali jsme perníkovou dílničku a zdobení krásného ručně malovaného stromku pro štěstí a výběr dobrovolných příspěvků.

3. 12. Stavební komise: byl předložen návrh projektu arch. Hofmana na budovy pro vybavení koupaliště (sprchy, šatny, WC,…), který byl členy komise rozporován. Zpochybněna i trasa cyklostezky přes koupaliště. Průjezd cyklistů může způsobovat kolizi u vstupu do areálu koupaliště. A současně byl vznesen dotaz, proč byl projekt zaslán k územnímu řízení a poté teprve předložen k připomínkám. Zápis ze stavební komise není k dispozici.


4. 12. Rada města: RM snížila v návrhu rozpočtu na straně příjmů o 10 mil Kč a na straně výdajů 10 mil Kč z projektu koupaliště, takže na příští rok na koupaliště je plánováno 10 mil Kč. Vyvstává otázka: JAKÝ ZÁMĚR S REALIZACÍ KOUPALIŠTĚ MÁ NYNÍ MĚSTO? Zápis z RM k 13. 12. není k dispozici.


5. 12. ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“


12. 12. Faktury koupaliště: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 3 827 128 (spl. 13. 12. 2018), Bazény a Wellness 96 800 (spl. 30. 11. 2018) – účel platby se neuvádí. Na rok 2018 byly seškrtány v rozpočtu prostředky na koupaliště na 10 mil Kč. Využijí se vzhledem k tempu stavby a počasí?


13. 12. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé počtem 12 hlasů z 15 schválili rozpočet na rok 2019, ve kterém je mimo jiné na koupaliště alokováno 10 mil Kč. Z diskuse vyplynulo, že se očekávají vyšší příjmy než je plánováno v návrhu rozpočtu a že prostředky na investice budou, bude se to řešit rozpočtovými opatřeními. Návrh na zřízení výboru pro ÚP a výstavbu nebyl koaličními zastupiteli podpořen. Podle vyjádření místostarosty Poláka (osloveného dotazem, proč nepodpořil vznik výboru) je po zkušenosti z poslední stavební komise z diskuse o projektu koupaliště prostě lepší, když o některých věcech jedná méně lidí. Přítomný člen komise mu oponoval, že poslední jednání o koupališti bylo naprosto konstruktivní a z debaty vyplynulo, že pan Polák na zmiňované komisi vůbec nebyl. Místostarosta Polák dále informoval o stavu realizace projektu koupaliště. Je spokojen s dodavatelem stavby i se stavebním dozorem. Postup při betonování byl narušen mrazy.
_____________________________________________________________________


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýpátý měsíc po referendu (13. 10. 2018 – 13. 11. 2018)

14. 10. Smlouva s Bazény a wellness, s.r.o. na technický dozor: dne 1. 10. 2018 uzavřelo město smlouvu o technickém dozoru za stavbou koupaliště na částku 484 000 Kč, a to bez výběrového řízení (schváleno Radou města 4. 9. 2018 usnesení R-375/2018). 
Citace ze zápisu RM: „…Předpokládaný termín zahájení činnosti je již září, jelikož stavba má taktéž v září 2018 zahájit stavební práce. Předpokládané ukončení činnosti je 06/2018, tzn. 10 měsíců (kdy se předpokládá 3 měsíce technologická pauza). Na základě Vnitřní směrnice č. 2/2016 o zadávání zakázek malého rozsahu je možné schválit výjimku v rámci výběrového řízení a přidělit veřejnou zakázku konkrétní společnosti, v tomto případě odbor investic a dopravy doporučuje společnost Bazény a Wellness s.r.o., Nad Šutkou 41 E, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 279 41 931. Tato společnost je velmi blízce obeznámena s celou záležitostí okolo „rekonstrukce koupaliště v Úvalech“, již v 90 letech se zabývala 1. etapou rekonstrukce koupaliště. Dále v roce 2013 pro město zpracovávala Zhodnocení technického stavu koupaliště, v r. 2016 - 2017 prováděla Technický audit koupaliště, který byl podkladem pro výběr projektantské firmy. Se zástupcem společnosti Bazény a wellnes s.r.o panem Ing. Milanem Šmídem byla konzultována a připomínkována projektová dokumentace a dále i zpracovával pro město posouzení rozpočtu rekonstrukce koupaliště…..“

14. 10. Rada města 4. 9. 2018: rozhodla o uskladnění vyřazeného gastro vybavení ze školní jídelny ZŠ k použití pro provoz koupaliště (R-362/2018). Výsledek RM se dozvídáme později, protože zápisy o jednání RM, které jsou jediným zdrojem informace, jsou publikovány s významným zpožděním.

30. 10. Faktury Centroprojekt: na webu města je informace o následujících platbách dodavatelům/Centroprojekt Group a.s.: 629 200 Kč (spl. 13. 9. 2018), 97 000 Kč (spl. 7. 11. 2018) a 740 058,50 Kč (spl. 17. 11. 2018) – účel platby se neuvádí.

1. 11. Policejní cvičení u koupaliště: na fb města byli občané upozorněni na cvičení Policie ČR:
„Dne 1. 11. 2018 bude Policie České republiky ve spolupráci s městem Úvaly provádět součinnostní cvičení zaměřené na osvobození rukojmí držených nebezpečným pachatelem. V době od 8:00 – 12:00 hodin bude uzavřena část ulice Horova (pouze od parkoviště směrem ke koupališti).... Jedná se o cvičení Policie ČR, nikoli skutečný zákrok, bezpečnost občanů nebude nijak ohrožena. Je možné, že uslyšíte střelbu nebo výbuchy, nenechte se však nijak znepokojit. Přítomnost občanů na místě cvičení nebude z bezpečnostních důvodů možná.“

1. 11. Schůzka ZK: povolební setkání, aktuální stav smluv, realizace obnovy koupaliště, budoucí podoba a provoz koupaliště, schůze VZZM, charitativní činnost, aj.

5. 11.  ŽÚ: p. starosta uvádí, že investice obnova koupaliště „absorbuje přes 80% investičních peněz, které bude mít město k dispozici“ na investiční akce v roce 2019, článek od p. Poláka s informací o první a druhé kontrole na staveništi koupaliště, stavba má prý předstih, vyskytly se problémy se statikou přepážky koupaliště: „Hlavní problém tohoto druhého kontrolního dne bylo vyřešit nekvalitní propojení dělící příčky v bazénu. A to jak ve dně bazénu, tak v obvodové stěně. Tato chyba- nedostatek se objevila až po celkovém odstranění této příčky. Statik má za úkol problém do konce 42. týdne tohoto roku vyřešit.“

5. 11. Zasedání nového zastupitelstva: přenos zasedání na youtube byl až na malý úsek zcela bez zvuku. Než bude zápis, tak to chvíli potrvá. Na webu města je informace, že bylo zvoleno nové vedení města v čele se starostou Petrem Boreckým.


10. 11. Stav na staveništi: na koupališti je možné vidět vybetonování van.
_____________________________________________________________________


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýčtvrtý měsíc po referendu (13. 9. 2018 – 13. 10. 2018)

20. 9. Zasedání zastupitelstva: občané se v diskusi ptají, z čeho bude financováno koupaliště. Starosta říká, že bude otevřeno v 2019, že letos půjde na koupaliště cca 16 mil Kč a příští rok zbytek, že příští rok Úvaly nebudou mít peníze na nic jiného. Občan zdůrazňuje, že koupaliště mělo být financováno z úvěru, ale tyto prostředky byly již vynaloženy na jiné projekty.

1. 10. Leták ZK: letákem ZK, který osobně roznášíme, chceme připomenout občanům nenaplněný slib vedení města a naši vizi, že budeme sledovat a pravdivě informovat občany o probíhající obnově koupaliště. Zároveň informujeme i na webových stránkách a fb ZK.

4. 10. Náklady na bourací práce: na základě podnětu na VZZM, přišla odpověď od vedoucího OI, že tyto práce stály 1 127 599 Kč včetně DPH.

4. 10. Progres stavebních prací: Na koupališti jsou rozestavěny stavební buňky. Je vybouraná stěna bazénu v místech bývalé strojovny. Na městských nástěnkách se nachází papír bez hlavičky a podpisu s textem "Rekonstrukce koupaliště v září zahájena".

5./6.10. Komunální volby+ výsledek: 6 zastupitelů OÚ, 5 zastupitelů PRO, 2 zastupitelé ODS, 1 zastupitel TOP 09 a 1 zastupitel Kdo z koho. Staronová koalice OÚ a ODS (8 zastupitelů) bude i nadále řídit chod města.

8. 10. Dvouleté výročí referenda o koupališti: máme 2 roky po referendu a po slibu vedení města, že výsledek referenda obnovit koupaliště je pro ně závazný. V areálu koupaliště to zatím na brzkou obnovu koupaliště nevypadá.

11.10. Život Úval: do schránek občanů se dostal ŽÚ až po volbách (!) s oficiálním odůvodněním, že byly dodatečně doplněny informace o oslavách 100 let republiky a že v něm byly přibaleny i výsledky komunálních voleb. Článek paní Mandové s komentářem účastníků komunálních voleb včetně kritických postřehů tak vyšel až 5 minut po dvanácté.
_____________________________________________________________________


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýtřetí měsíc po referendu (13. 8. 2018 – 13. 9. 2018)

1. 9. ŽÚ: vyjádření p. Matury k termínům výstavby koupaliště: „…práce budu zahájeny během měsíce září-říjen sejmutím ornice v nezbytném rozsahu……jen nezbytné bourací práce, které budou spočívat v odbourání horní hrany bazénu, aby mohl vzniknout nový žlábek, který zajistí odvod vody z hladiny….., ….vyhloubení stavební jámy pro novou akumulační jímku a strojovnu čerpadel a také drážky pro potrubní rozvody v mělké části bazénu……, započaty práce na objektu strojovny….upraveny dělící stěny mezi dětským brouzdalištěm a neplaveckou částí,…..,položeno bazénové potrubí v bazénové vaně, armování dna a následně betonáž, ….práce na přelivovém žlábku. ..práce na strojovně technologie, aku.jímce a betonáž bazénu by se měly stihnout ještě letos. ..na jaře osazeny trysky, fólie v dubnu+zpevněné plochy, brodítka, sadové úpravy… Předpoklad….ukončení stavby na konec května 2019, kdy budou provedeny komplexní zkoušky. V červnu by měl být udělen kolaudační souhlas……..“. Pan starosta prohlašuje v článku Krátké vyjádření ke kauze úvalské koupaliště, že už vše ke koupališti řekl a že komentovat situaci v ŽÚ nebude a odkazuje na svůj osobní fb, kde předkládá svůj pohled v asi 2,5 stránkovém elaborátu). Jsou zde volební programy stran anebo odkazy na web. V názorech čtenářů zaznívají pochyby ohledně řízení projektu koupaliště adresované převážně starostovi: „…kdybyste k rekonstrukci koupaliště přistupoval jako k rekonstrukci náměstí, na které jste měl zájem, bylo by koupaliště již v provozu…“, vyjádřené pochybnosti ohledně zdroje financování koupaliště (z prostředků rezervovaných na koupaliště byly letos i vloni financovány jiné projekty města). Je zde i naše reportáž o červencovém happeningu s fotkami. 

6. 9. předvolební agitka: reakce ZK na fb na „pohled z druhé strany starosty Boreckého na jeho fb“ na téma koupaliště, v němž často zaznívá „kdo tvrdí opak…. v horším případě LŽE“. Argumentárium starosty je naopak dle nás účelově předvolebně připravené, na začátku uráží skupinu občanů, s jeho závěry nelze už vůbec souhlasit. Je cílené na tu část občanů, kteří projekt koupaliště neznají v detailu a nemohou tak rozpoznat manipulaci s fakty. Pan starosta i nadále z tématu koupaliště dělá politikum ve svůj prospěch, aniž by mu šlo o skutečnou obnovu koupaliště. 
ZK do voleb nejde, nemá zapotřebí se účelově zviditelňovat, nepoužívá lživé argumenty. Jde nám o obnovu unikátního přírodního koupaliště s respektováním principu hospodárnosti nakládání s majetkem města, a dále o férové jednání s občany. 
Strany a spolky jdoucí do voleb o koupališti: „Kdo z koho“ v prohlášení v ŽÚ informace, že se pokusí o dotaci pro koupaliště, PRO Úvaly v klipu o koupališti vyjadřuje podporu, OÚ má koupaliště ve volebním programu s financováním ze stávajícího úvěru (ale ten je vyčerpán-na koupaliště dotační titul prý není), TOP 09 ve volebním programu má obnovu koupaliště a využití areálu i mimo letní sezónu, ODS volební program pro Úvaly nenalezen. 

11. 9. schůzka ZK: sešli jsme se v hojném počtu a jako vždy velká diskuze na témata stav projektu koupaliště (prý je smlouva s Centroprojektem podepsaná), plánované kroky města, předvolební události, jak reagovat na opakující se lživé argumenty, atd.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM 
aneb Co se stalo dvacátýdruhý měsíc po referendu (13. 7. 2018 – 13. 8. 2018) 

14. 7. Happening KOUPALIŠTĚ DNES OTEVŘENO: Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu 14. července 2018 otevřeli z recese koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezónu nemají a kdo ví, kdy a zda vůbec ho budou opět mít. A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezóny, proslovu a přestřihnutí pásky. Bylo otevřeno koupaliště 21. století. 
Co tam bylo? Čestná vstupenka v podobě originální záložky do knihy, koupalo se ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně koupacích a plážových potřeb, půjčovala se i voda, nechyběla střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro děti. Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Navečer byla koupací sezóna slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezóny proběhlo v duchu filmu Bílá paní se slovy: „Drž hubu a plav!“ a závěrečným smutečním maršem. Happening je krásně zdokumentovaný ve filmu Jarky Broki na youtube. Příspěvek o happeningu s fotkami by měl přes prvotní odmítnutí redakce vyjít v zářijovém Životě Úval. 

17. 7. Zasedání Rady města: V návaznosti na VZZM z 21. 6. 2018 projednávala RM bod 19: „Výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště obnova bazénových van a úpravny vody" a přijala Usnesení č. R-304/2018: 

Rada města Úvaly 

I . schvaluje 
1. v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 21.6.2018 č. Z -52/108, které se týká zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Město Úvaly - Obnova úvalského koupaliště - obnova bazénových van a úpravny vody" (dále jen „Zakázka“), přidělení realizace Zakázky společnosti Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, a rozhoduje o výběru dodavatele na plnění Zakázky, a to účastníka zadávacího řízení č. 1, společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 0164354, který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení Zakázky, a jehož nabídková cena činí 25.024.045,- Kč bez DPH (30.279.094,- Kč vč. DPH) 

2. uzavření Smlouvy o dílo se společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, v souladu s výsledkem zadávacího řízení Zakázky
I I . pověřuje 
1. starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

I I I . ukládá 
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 14.8.2018 

V příloze k zápisu z RM je zveřejněna i Smlouva o dílo s podpisem zástupce Centroprojektu z 15. 5. 2018. Podle informace z městského úřadu Smlouva zatím nebyla podepsána. 
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýprvní měsíc po referendu (13. 6. 2018 – 13. 7. 2018)

20. 6. Výzva zastupitelům: v e-mailu jsme upozornili zastupitele města na fakta kolem obnovy koupaliště, že výsledkem je demolice a neodborným zásahem napáchány škody, dále to, že byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel stavby z jednoho jediného přihlášeného a za cenu, jejíž reálnost není možno porovnat s konkurencí. Vítěz navíc neplní podmínky předchozí smlouvy na dodávku projektu. Kromě toho prostředky, které měly být použity na obnovu koupaliště z úvěru, jsou čerpány na jiné projekty města a úvěr je již z větší části vyčerpán. A je otázkou, jak by obnova koupaliště byla financována. A protože se během 2 let slibů nedělo kromě demolice s koupalištěm nic, vyzvali jsme zastupitele, aby přešli od slibů k činům. Celý text výzvy najdete na webu www.uvalskekoupaliste.cz 

21. 6. Zasedání zastupitelstva: zatím není dostupný zápis ze zasedání zastupitelů, k dispozici je pouze 6 hodinový videozáznam. Koupaliště a jeho další osud bylo na programu jednání a diskuse kolem tohoto bodu byla vydatná jak ze strany zastupitelů, tak ze strany občanů a zástupců ZK. Nicméně výsledkem je, podle informace ze strany vedení města umístěné na webu a fb města, že hlasování zastupitelů prý „dává koupališti zelenou“. Hlasovalo se o zastavení výběrového řízení na dodavatele koupaliště - většina zastupitelů byla proti. Zajímavé je, že hlasování proběhlo, aniž by se zpochybnil výsledek výběrového řízení s účastí 1 zájemce a aniž by bylo starostou řečeno, z jakých zdrojů bude obnova financována. Vedle těchto nejasností není známo, kdy bude splněna dodávka projektové dokumentace, kdy budou získána potřebná povolení pro stavbu, jak vypadá platný projekt areálu koupaliště. A tak se nelze zbavit dojmu, že jde pouze o politickou taktiku před volbami. 
Pozn: není dostupný ani zápis z Rady města z 11. 6. ohledně výsledku výběrového řízení na dodavatele koupaliště. 

1. 7. ŽÚ: ve slově starosty se koupaliště nezmiňuje. Jediný článek, který se koupalištěm zabývá, je článek zastupitele Jana Černého „Koupaliště za všechny prachy“ v rubrice Názory čtenářů o tom, že obnova koupaliště bude stát naprosto zbytečně přes 30 mil korun. Autor se mimo jiné zabývá otázkou Proč? a argumentuje proti výmluvám a chybným krokům ze strany starosty a vedení města. Upozorňuje na záměrné oddalování otevření koupaliště, doporučuje prověřit reálnost nabídky vítěze výběrového řízení. 

27. 6. Dopravní komise: na programu komise byla informace o „smíšené stezce u koupaliště“. Stezka bude podle původního projektu (asfalt, široká asi 2,5 m). Komise doporučila dopravní označení, aby po ní nejezdila auta. Areálem koupaliště tak povede cyklostezka (nyní již „smíšená stezka“), jak starosta rozhodl již v minulém roce. Opět se potvrzuje, že co starosta chce, to jde. 

13. 7. 2. výročí založení občanské aktivity Zachraňme koupaliště
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátý měsíc po referendu (13. 5. 2018 – 13. 6. 2018)


23. 5. Výběrová komise dodavatele pro obnovu bazénových van a úpravny vody: 
(Zdroj: fb města Úvaly, 23. 5. 2018 v 10,24 hod)

Rekonstrukce úvalského koupaliště vyjde na 38 milionů Kč.
Dnes bylo ukončeno výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci úvalského koupaliště. Podána byla jedna nabídka, a to od společnosti Centroprojekt.
Nabídková cena na rekonstrukci bazénových van, rozvodů a filtrací činí 30,3 mil. Kč včetně DPH. Kromě této rekonstrukce bude nutné zhotovit nové oplocení + nebazénové zázemí (občerstvení, sprchy, šatny, toalety tad.) s celkovými náklady cca 8 mil. Kč včetně DPH.
Jelikož cena rekonstrukce přesahuje výrazně limit 20 mil. Kč stanovený loni zastupitelstvem, bude muset zastupitelstvo provedení rekonstrukce odsouhlasit na svém zasedání 21. června 2018. Pokud zastupitelstvo souhlas vydá, začnou rekonstrukční práce ještě letos v srpnu a koupaliště by mělo být připraveno k otevření v červnu 2019.
Vzhledem k nákladům rekonstrukce, které navíc nejsou kryté žádnou dotací, je zřejmé, že v letech 2019 a 2020 bude muset město omezit investice do ostatních oblastí na nezbytné minimum.

29. 5. Schůzka ZK: témata/ výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště (město vybralo z JEDINÉHO zájemce, kterým je firma Centroprojekt, která je v mnohaměsíčním zpoždění s dodávkou dokumentace pro stavbu! Není obvyklé, že pro tak velkou investici se schválí výběrové řízení s JEDINOU NABÍDKOU. Starosta nezadal obnovu, ale výstavbu nového koupaliště. Pro dosažení zrušení koupaliště jsou manipulována fakta!, informace starosty o výsledku výběrového řízeni + bohatá diskuse na fb města, volby do zastupitelstva (půjdeme do voleb?), podání stížnosti na státní zastupitelství, připravovaný happening ZK aj.
 
1. 6. ŽÚ: ve slově starosty je stručně zmíněno výběrové řízení na dodavatele, v názorech čtenářů je shrnutí kroků města při obnově koupaliště od H.Kameníkové, poukázání na neodbornost vedení města při realizaci tohoto projektu a požadavek na zpřístupnění podkladů, na základě nichž dovedlo vedení města koupaliště do stavu, v němž se v současnosti nachází, požadavek na zadání města firmě Centroprojekt ke zpracování projektové dokumentace a penále za špatnou dokumentaci. 

3.6. Česká televize na svém programu ČT2 odvysílala pořad Rychlé granty Nadace Via, ve kterém byla zmiňována podpora referenda o koupališti v Úvalech, byly zveřejněny záběry ze zdevastovaného úvalského koupaliště, ale z natočeného rozhovoru se zástupci Zachraňme koupaliště a PRO Úvaly nebylo odvysíláno nic.

5. 6. FV: z rozpočtu na obnovu koupaliště bylo ubráno a z 21 mil zbylo 14 mil. Vzhledem k tomu, že k čerpání úvěru zbývá částka 8 mil Kč a koupaliště mělo být financováno z úvěru, není jasné, co ve skutečnosti vedení města zamýšlí. Na FV byla velká diskuse ohledně investice a provozu koupaliště. Členové FV obdrželi nabídky firem na obnovu koupaliště z let 2016/17 v cenovém rozpětí 10-30 mil Kč. FV nakonec ve svém usnesení doporučuje zastupitelům zrušit výběrové řízení na dodavatele, kam se přihlásil pouze jediný dodavatel. Mělo by se vyhlásit nové výběrové řízení, ideálně až nově zvolené vedené města.

11. 6.  Rada města má projednat/schválit výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště. Zápis zatím nebyl k dispozici.

12.6.   Stavební komise: neprojednávala projekt koupaliště 
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo devatenáctý po referendu (13. 4. 2018 – 13. 5. 2018)

26.4. Faktura Baw: na webu města je uvedena Proplacená faktura na firmu Bazény a wellnes z března 23.3.2018 Kč 39 930-účel platby zde není patrný, ale dá se předpokládat, že se jedná o koupaliště. 

1. 5. ŽÚ: informace o koupališti ze strany vedení města není, ze strany ZK článek o úklidu stezky, opravě mostku přes Výmolu a nahlášení nepořádku kolem vybydlené chatky u Stonehenge. 

2. 5. Reportáž ČT: redakce ČT nás požádala o rozhovor na téma využití prostředků Nadace Via. Prostředky jsme použili při akcích na podporu referenda o koupališti. Díky podpoře Nadace jsme uskutečnili i akci Babí léto aneb Rozmarný odpoledne na koupališti. Rozhovor jsme poskytli do připravovaného pořadu ČT o využití prostředků nadací na podporu občanské společnosti. 

2. 5. Krnovské koupaliště: v Krnově obnova koupaliště jede na plný plyn. Držíme pěsti, aby to do prázdnin stihli, viz http://www.krnov.cz/prace-na-koupalisti-postupuji-podle-planu/d-26734/p1=20840.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo osmnáctý po referendu (13. 3. 2017 – 13. 4. 2018)

20.3. FV: zadluženost města roste (t.č. přesahuje 135 mil Kč), na koupaliště je v rozpočtu 2018 vyčleněno zatím 20 mil Kč z úvěru KB - čerpání úvěru je povoleno jen do března 2019, od 2019 podle rozpočtového výhledu budou velmi omezené zdroje města na investice (např. v 2019 je na kapitálové výdaje plánováno 11 mil Kč) 

28. 3. Stavební komise: jedním z bodů jednání bylo téma Koupaliště. Přítomni byli také zástupci Centroprojektu a další hosté. Jednání trvalo hodinu. Závěry: chybí vodoprávní vyjádření, chybí požárně bezpečnostní řešení, Centroprojekt dělá jen bazény a technologii, zbytek dělá jiná firma. Menší koupaliště znamená podle starosty úspory (původní objem vody byl 3 700 m3, nový objem bude 1 900 m3, tj. téměř poloviční), starosta oznámil, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE

3. 4. ŽÚ:
 ve slově starosty zaznívá „…jeho otevření (koupaliště) v letošním létě se však zcela upřímně řečeno stává spíše zbožným přáním…“ a „než šidit kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lepší udělat věci pořádně a s dobrou životností…“, v článku Petra Matury, vedoucího odboru investic a dopravy se uvádí, „…je ohrožen slib, že koupaliště bude otevřeno letos v létě…“ s odkazem na chyby v projektové dokumentaci Centroprojektu v důsledku jeho přetíženosti. Projektant prý předložil minimum vyjádření od dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytnou přílohou zadávací dokumentace, posouvá se termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Ve volebním medailonku Otevřené Úvaly o koupališti mlčí, občan J. Jelínek mimo jiné upozorňuje ve svém článku na neoprávněnou demolici na koupališti s rizikem jeho poškození a zpochybňuje kompetenci při provádění zásahů do bazénových van. 

4. 4. Dodatek ke smlouvě s CENTROPROJEKT Group z 25.1./13.2.2018 – na webu města jsme náhodně objevili Dodatek ke smlouvě s Centroprojektem. Řeší zásadní změny, např. posun termínů dodávky projektové dokumentace v bodu 1, odst. 3.1. na „do 15. ledna 2018“ (místo do 10 týdnů od podpisu Smlouvy) a v bodu 3, odst. 3.1. na „do 10 týdnů od předání PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení Zadavateli“ (místo 10 týdnů od vydání staveb.povolení). Změny termínů plnění jsou posunuty s odvoláním na požadavky stavební komise v souvislosti s přemístěním brouzdaliště. O tomto dodatku nebyla na stavební komisi 28. 3. žádná zmínka! Kromě toho byla na stavební komisi zpochybňována legálnost dodatečné revokace hlasování o brouzdališti. 

7. 4. Ukliďme stezku od koupaliště po Stonehenge: opravili jsme hlavně lávku přes Výmolu, kterou poškodil neznámý vandal, posbírali jsme odpadky na trase, nahlásili jsme městu rizikovou znečištěnou oblast kolem vybydlené chatky nedaleko od Stonehenge.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo sedmnáctý po referendu (13. 2. 2017 – 13. 3. 2018)

21. 2. Stav projektové dokumentace ke koupališti: máme informaci, že stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení pro koupaliště. Byli jsme přizváni k nahlédnutí do opravené projektové dokumentace na odbor investic a doporučili konzultaci s odborníkem (nabídli jsme organizaci schůzky). Stav dokumentace pro stavební povolení nebudeme hodnotit, nicméně ačkoliv není městem převzatá, již se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. Postup města při realizaci této investice je z pohledu odborníků nepochopitelný. Centroprojekt už je s předáním projektové dokumentace pro stavební povolení ve více než 3 měsíčním skluzu oproti smlouvě s městem. Termín plnění dodávky Centroprojektem dle článku 3 Smlouvy o dílo podepsané dne 11./30. 8. 2017 je dojednán následovně (citujeme ze Smlouvy):
„ Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:
1. Předání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli. Do deseti (10) týdnů od podpisu této Smlouvy (tj. do 10. 11. 2017)
2. Předáni Stavebního povolení Zadavateli. Do dvanácti (12) týdnů ode dne obdržení písemného schválení dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavatelem.
3. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Do deseti (10) týdnů od vydání Stavebního povolení.

Pozn: Aktuální informace o probíhajícím projektu rekonstrukce koupaliště lze najít na webu města Úvaly na adrese http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796, bohužel na rozdíl od jiných projektů města, informace nejsou aktualizovány. Informaci o znění celé smlouvy dílo uzavřené městem s firmou Centroprojekt Group a.s. lze najít na adrese http://www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/smlouvy-mesta/smlouva-135-2017-1071.html.

27. 2. Schůze občanské aktivity ZK: diskuse o uskutečněných aktivitách ZK a aktuálním stavu rekonstrukce koupaliště → rekonstrukce koupaliště je zatím na mrtvém bodě. Na místě jsou obavy, zda rekonstrukci město podporuje a zda mrazy nepoškodí rozbagrované bazény. V Krnově, který také rekonstruuje koupaliště, kde je projektantem také firma Centroprojekt jako v Úvalech, už rekonstrukce probíhá, aniž by bylo nutné vynechat koupací sezónu.

3. 3. ŽÚ: ze strany města žádná zmínka o realizaci rekonstrukce koupaliště a naplňování výsledku referenda.

5. 3. Stavební komise: navržený bod „rekonstrukce koupaliště“ byl starostou odložen na příští jednání stavební komise v dubnu, která se prý bude věnovat hlavně koupališti.

9. 3. Projektová dokumentace: komunikujeme s odborem investic ve fázi připomínkování projektové dokumentace. Kvalita projektové dokumentace dodaná Centroprojektem je velmi špatná. Stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo šestnáctý měsíc po referendu (13. 1. 2017 – 13. 2. 2018)


21. 1. Finanční výbor: tématem bylo rozpočtové opatření č. 5 za rok 2017, kde k žádným úpravám ohledně investice na koupališti nedošlo. 

22. 1. Stav projektové dokumentace ke koupališti: nejsou dostupné informace ohledně stavu projektu koupaliště, proto jsme se zajímali a ptali se tajemnice města. Na otázky ohledně stavu projektu (v listopadu 2017 měl být projekt odevzdán) a stavebního povolení jsme místo odpovědí byli pozváni na odbor investic k nahlédnutí do projektové dokumentace. Výsledkem bylo nalezení velkého množství nesrovnalostí a hrubých opomenutí (zejména díky použití dokumentace k projektu koupaliště v Krnově) ze strany Centroprojektu, které jsme městu postoupili. Město reklamovalo chyby v projektové dokumentaci. 
Nabídli jsme opět odbornou bezplatnou pomoc. 

3. 2. ŽÚ: pan starosta Borecký informoval o aktuálním stavu projektu koupaliště s tím, že „společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).“ K článku je připojena fotografie návrhu koupaliště, který neodpovídá schválenému, prý se jedná o ilustrační fotografii. 

8. 2. Zasedání zastupitelstva: na zasedání zastupitelů města byl zástupcem ZK vznesen dotaz na aktuální stav projektu obnovy koupaliště a upozornění na chyby v článku v Životě Úval 2/2018 napsaném panem Boreckým (chybný obrázek návrhu projektu koupaliště). Ohledně termínů realizace projektu na náš dotaz potvrdil zastupitel Polák, že „projektová dokumentace není odevzdaná“. 
Pozn: ke dni 13. 2. 2018 záznam z veřejného zasedání zastupitelstva neobsahuje pasáž, ve které se diskutovalo o koupališti a o komisi pro výstavbu. Požádali jsme proto město Úvaly o zvukový záznam. 

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo patnáctý měsíc po referendu (13. 12. 2017 – 13. 1. 2018)

18. 12. Vánoční setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

31. 12. Silvestrovský přípitek na koupališti: pohled přes plot skýtá pohled na rozbourané stěny bazénu. Připíjíme koupališti na jeho znovuotevření v letní sezóně 2018, tak jak to slíbil starosta občanům Úval. Nemáme aktuální informace o průběhu investice, zda bylo zahájeno řízení o stavebním povolení, finální verze schváleného projektu.

3. 1. ŽÚ: pan starosta ve výčtu toho, co přinese rok 2018 překvapivě uvádí: „…velkou investicí bude i rozjezd rekonstrukce úvalského koupaliště (cca 25 mil. Kč)“. Znamená to snad, že se neplánuje otevřít koupaliště pro veřejnost v letní sezóně, jak slíbil??? V rubrice „Probíhající investice města Úvaly“ informace o investici do rekonstrukce koupaliště zcela chybí, i když na koupališti práce od října probíhají.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtrnáctý měsíc po referendu (13. 11. 2017 – 13. 12. 2017)

27. 11. Finanční výbor: FV projednával mimo jiné návrh rozpočtového opatření RO 4 a návrh rozpočtu 2018.

Rozpočet 2017 (RO4): na koupaliště byly z důvodu posunu realizace investice sníženy prostředky z plánovaných 10,5 mil Kč na 2,65 mil Kč (z toho „PD“ 1,15 mil a „posudky a průzkumy“ 1,5 mil), na „PD“ na cyklostezku na koupališti byly sníženy z 170 tis Kč na nulu.
Z důvodu zpoždění realizace investice koupaliště došlo k převodu prostředků do rozpočtu 2018.
Rozpočet 2018: investice na koupaliště 21,4 mil Kč (z toho „PD“ 0,4 a „posudky a průzkumy“ 21 mil), na cyklostezku na koupališti 1,27 mil Kč (z toho „PD“ 170 tis a „stavba“ 1,1 mil). Dále jsou rozpočtovány drobné přípravné práce na provoz koupaliště 100 tis Kč.
Jako zdroj financování je uváděn úvěr – u koupaliště 21 mil Kč a u cyklostezky 1,1 mil Kč.
Vysvětlivka: v uvozovkách jsou uvedeny názvy položek ve znění uvedeném v rozpočtu města. FV upozornil na chybné označení položky „posudky a průzkumy“ v rozpočtu 2018, nicméně OE ponechal tuto položku v rozpočtu beze změny. Proč?

2. 12. Advent s chlupáči v Úvalech: ZK opět jako vloni pomohlo s organizací stánku s perníkovou dílničkou na adventních trzích na náměstí v Úvalech a se sbírkou pro opuštěné pejsky a kočičky pro psí útulky, která byla opět velmi úspěšná.

12. 12. VZZM: schvaloval se rozpočet 2017 (RO4), rozpočet 2018 a výhled hospodaření do r. 2023. Bohužel k 11. 1. 2018 není k dispozici zápis ze zasedání zastupitelů.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třináctý měsíc po referendu (13. 10. 2017 – 13. 11. 2017)

17. 10. Interview: byli jsme požádání reportérkou o odpovědi na otázky kolem koupaliště do připravované reportáže „Rok po referendu o koupališti v Úvalech“. Na youtube je možné shlédnout reportáž Jarky Brokešové,  https://youtu.be/KNk2qU6wbSM.

18. 10. Zasedání stavební komise: 2 členové požádali o zařazení stavby na koupališti do programu, pan starosta zařazení tohoto bodu odmítl. Během zasedání nicméně padaly dotazy ohledně toho, co se děje na koupališti a co bude na koupališti realizováno. Starosta komisi předčasně ukončil, aniž by podal informace.

24. 10. Demoliční práce na koupališti pokračují rychle a ve velkém rozsahu. Nikde ale nevisí žádná cedule ohledně povolení, na příslušných úřadech (OI, TS, stavební úřad) neumí dát odpověď.

25. 10. Odpověď města na Žádost o poskytnutí informací: na 5 položených otázek sice přišlo 5 odpovědí, ale bohužel žádná otázka nebyla zodpovězena, odpovědi byly vyhýbavé. Např. na dotaz „kdo vydal stavební povolení na bourání na koupališti“, přišla odpověď „…jedná se o přípravné práce související s obnovou stávajícího koupaliště. Projektovou dokumentaci zpracovává na základě výběrového řízení společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s….“. Požadavek na zaslání dokumentace (k bourání) byl tajemnicí města vyřízen zasláním zápisu z jednání Rady města a Zastupitelstva (oba zápisy jsou na webu města).
Proč je kolem stavebních prací na koupališti tolik tajností?

6. 11. Schůzka zástupců ZK s tajemnicí městského úřadů a vedoucím odboru investic. Po dohodě s tajemnicí města se uskutečnila schůzka, která měla navázat na písemnou odpověď města na žádost ZK o poskytnutí informací o postupu města při obnově koupaliště. Schůzky se částečně zúčastnil starosta města. Oceňujeme vstřícný krok ze strany tajemnice ke zlepšení komunikace města se ZK a snahu poskytnout informace. Bohužel významná část otázek zůstala stále bez odpovědi. Požadovaná dokumentace ohledně prací na koupališti neexistuje. Zaznělo i to, že pokud bude aktivita ZK brzdit průběh stavby, tak se to nedostaví už nikdy. Podle nás hodně neférový argument, zvlášť po 9 měsících nečinnosti města.

8. 11. Stavební komise: jediný bod programu bylo koupaliště/obnova bazénových van a úpravny vody koupaliště + návrh nebazénové části koupaliště za přítomnosti projektantů z firmy Centroprojekt Zlín. Konečně proběhla řádná diskuse odborníků ze stavební komise nad projektem koupaliště. Na dotaz, podle jakého zadání postupují projektanti - prý podle 3 variant Bazény a wellness (což je v rozporu s výsledky diskuse na květnovém zasedání zastupitelů). Byla vznesena obava z narušení betonu nadbytečnými bouracími pracemi před zimou. A dále obava, zda projektanti mohou stihnout termín odevzdání projektu ke stavebnímu řízení 17. 11. 2017 (výkresy ještě nejsou hotové) a zda je vůbec reálné dokončit obnovu před sezónou 2018. Kromě toho bylo kritizováno zmenšení prostoru pro plavání (významné snížení objemu vody v m3 a snížení hloubky v plavecké zóně na maximálně 1,65 m! To prý je v intencích současných trendů, je to v pořádku a je to ekonomické. Výsledkem diskuse byl komisí schválený návrh vyčlenit brouzdaliště z velké bazénové vany mimo do travnaté plochy tak, jak tomu bylo před demolicí. Odpovědi zatím nejsou na finanční stránku, tj. cenu obnovy a odhad provozních nákladů.
Dovětek: následně 9. 11. byli členové komise starostou mailem vyzváni k revokaci usnesení vyčlenit brouzdaliště s odkazem na mail ředitele Ševely z Centroprojektu. Několik členů komise na tento nestandardní krok nepřistoupilo.

9. 11. VZZM: téma koupaliště nebylo projednáváno

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvanáctý měsíc po referendu (13. 09. 2017 – 13. 10. 2017)

21. 9. Zasedání zastupitelů města Úvaly: DEMOLICE OBJEKTŮ NA KOUPALIŠTI BYLA KOALICÍ SCHVÁLENA. Stěží se tomu dá uvěřit, ale nejen, že se dosud nezačala realizace obnovy koupaliště (zatím se začalo projektovat), ale starostou předložený návrh na demolici objektů na koupališti (včetně oplocení) byl koaliční většinou schválen, aniž by byl předložen finanční rozpočet demolice či zodpovězeny otázky ze strany zastupitelů a občanů a aniž by byl předložen plán realizace obnovy koupaliště. Kromě toho, zastupitelé hlasující o zcela odlišné variantě řešení koupaliště nedostali podklady předem, ale byly jim promítnuty přímo na zasedání. Bourání na koupališti jde vedení města rychle (1. část objektů byla zbourána již na začátku roku 2016). Půjde stejně rychle i jeho obnova (mluvíme stále ještě o OBNOVĚ?) a zprovoznění koupaliště? Budou mít občané unikátní přírodní koupaliště, anebo atrakci s tobogánem?
Je vůbec v Úvalech možné prosadit něco, co starosta nepodporuje? Starosta k tomu obvykle dodává, že se jedná nejen o jeho názor/stanovisko, ale i názor/stanovisko jeho kolegyň/kolegů z Rady města.

5. 10. Demolice na koupališti: 14 dnů po schválení návrhu na demolici zařízení a oplocení areálu jsme zaznamenali, že se demoliční práce na koupališti rozběhly.

5. 10. Schůze občanské aktivity ZK: mezi mnohými tématy převažovala debata nad kroky vedení města k „obnově“ koupaliště – demolice na koupališti byla zahájena, aniž by bylo známo, kdo za demolici a její rozsah odpovídá, kdo ji bude provádět (pravděpodobně firma pana Hovorky), kolik bude stát a jak se zamezí škodám na majetku města. Odpovědi na tyto otázky ústní cestou nám byly zamítnuty. Kromě toho bylo na místě zjištěno, že okál v areálu koupaliště používaný správcem koupaliště, je vyrabován – tato skutečnost byla nahlášena Policii ČR a městské policii. Dalším bodem diskuse byly připomínky ke změnám Územního plánu města.

11. 10. Žádost o poskytnutí informací ohledně demolice byla podána na městský úřad.

13. 10. Připomínky k ÚP města: do tohoto termínu bylo v rámci změnového řízení územního plánu podáno městskému úřadu podle našeho odhadu přes 120 připomínek týkajících se areálu koupaliště. Důvodem podání připomínek byla obava občanů o narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje v areálu koupaliště výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.), či obava ze „zasypání“ bazénových van.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo jedenáctý měsíc po referendu (13. 08. 2017 – 13. 09. 2017)

29. 8. Centroprojekt Group a.s., Zlín, budoucí dodavatel projektové dokumentace pro koupaliště, jeho zástupci obhlédli koupaliště.

5. 9. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. R-388/2017 schválit návrh řešení bazénové plochy a úpravny vody a schválila okamžitou demolici objektů na koupališti. K návrhu řešení s výjimkou obrázku nejsou k dispozici jiné podklady. Nutno podotknout, že obrázek (návrh řešení) projednávaný na zasedání zastupitelů 21. 9. 2017 se lišil od obrázku prezentovaného starostou jako podklad pro projednání zastupitelům. T.č. (23. 9.) obrázek (návrh řešení) nemáme k dispozici. 

6. 9. Finanční výbor: byla poskytnuta informace, že faktura pro Bazény a wellnes v částce Kč 260 150 byla dne 26. 6. 2017 proplacena (pozn.: i přes nedodržení termínu dodání, velké množství zásadních chyb a fakt, že ani jedna jimi navržená varianta nebyla zastupiteli přijata). V RO č. 3 dochází ke snížení položky Koupaliště/Posudky a průzkumy z Kč 19 mil na Kč 10 mil (zdůvodnění místostarostou: v tomto roce se nestačí celá částka proinvestovat, název položky? není to prý jen na průzkumy, název a jeho obsah nebyl vyjasněn). 

11. 9. Podepsána starostou Smlouva s Centroprojekt Group a.s., Zlín na zabezpečení projekční činnosti v souladu se zadávací dokumentací Zakázky. Je zajímavé, že oprava bazénové vany bude řešena dle odst. 2. 3. a) Smlouvy v souladu s návrhem řešení firmy Bazény a wellness ve variantě 1, ačkoliv zastupitelé na zasedání dne 22. 5. 2017 odmítli všechny 3 návrhy firmy Bazény a wellness a schválili pro koupaliště řešení č. 1 předložené spolkem PRO Úvaly. Bohužel v přijatém Usnesení tato skutečnost explicitně zaznamenána není, takže se „jede“ podle odmítnuté varianty 1 od Bazény a wellness.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo desátý měsíc po referendu (13. 07. 2017 – 13. 08. 2017)


15. 7. Oslava ročního výročí vzniku ZK: sešli jsme se před vstupní bránou na koupaliště a symbolicky jako před rokem v dešti jsme roční výročí oslavili. Tentokrát ovšem s 3 variantami buřtguláše.

17. 7. Výběrová komise na dodavatele projektové dokumentace ke koupališti: byl vybrán a potvrzen dodavatel, firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín. Jediným výběrovým kritériem byla CENA. ZK mělo zástupce ve výběrové komisi, kteří se na místě kriticky vyjádřili k postupu města, tj. a) proč město nevybralo na tuto jednoduchou investici přímo dodavatele a zdržuje tak obnovu zbytečným výběrem dodavatele pouze projektu-dodávka projektu včetně stavebního povolení bude trvat přibližně 8,5 měsíců a teprve pak bude vybrán dodavatel stavby a technologie!, b) proč stanovilo zbytečně vysoký maximální limit ceny za projekt, ke kterému se všichni účastníci tendru rádi přiblížili a samotný projekt tak bude stát více než Kč 1 mil!! Jedná se tak o plýtvání finančních prostředků města. Vzhledem k tomu, že příští koupací sezóna začíná za 10 – 11 měsíců, je namístě se ptát, zda město dodrží svůj slib občanům.

28. 7. Náš region: v časopise Náš region vyšel kompilát z různých informačních zdrojů o stavu přípravy obnovy koupaliště v Úvalech.


L  E  T  N  Í    P  R  Á  Z  D  N  I  N  Y   (odjeli jsme se koupat tam, kde je to možné)
________________________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo devátý měsíc po referendu (13. 06. 2017 – 13. 07. 2017)

28. 6. Šíří se zvěsti, že pan starosta chce vyhlásit nové referendum o koupališti. Tomu lze těžko uvěřit. Slíbil závazně, že koupaliště bude otevřené příští letní sezónu. Nebyla potvrzena pravdivost těchto zpráv.

30. 6. Náš region: v časopise Náš region vyšla informace o možnostech koupání v letních vedrech. A tak je zde vedle Klánovic zmíněno i koupaliště Úvaly se sportovním vyžitím (beachvolejbal, nohejbal, minigolf), půjčovnou lehátek, atd. Bylo by to krásné, kdyby to byla pravda…

1. 7. ŽÚ: pan starosta se tvrdě opřel do občanů ze ZK – nerozumí či nechtějí rozumět problematice kolem koupaliště, myslí si, že to bude jako za jejich „mládí“ (myslí tím snad, že už jsou staří a nemají co do toho mluvit?). Vidí rozhodnutí zastupitelstva a jeho schválení varianty obnovy koupaliště jako to nejhorší možné, obnova koupaliště bude…… Trochu to připomíná označení členů finančního výboru jako nekompetentních v momentě, kdy FV neschválil rozpočet a úvěr. Pan starosta neumí dostát svému závazku a vinu schvaluje na občany. A tak paradoxně v ŽÚ vedle sebe jsou 3 naprosto odlišné pohledy na průběh zastupitelstva o koupališti (starostův, PRO Úvaly, ZK). Výsledkem je, že koupaliště v Úvalech stále nemáme.

3. 7. Vandalismus na koupališti: Na koupališti byla vyvrácená část vstupní brány, vysazená brána vjezdu do garáže, rozbitá okna a vypáčené dveře domu správce koupaliště, do domu tak rozbitým oknem v horním patře prší, toalety na koupališti jsou zdevastované, demontované baterie, utržené sifony, poničené dveře do kabin, vstupní dveře vyvrácené, elektro skříňka u vstupu poničená. PV podal trestní oznámení na neznámého pachatele, pan starosta se na fb vyjádřil: „V tomhle stavu je to už nějaký čas. Fotky sice vypadají dramaticky pro toho, kdo chce, aby dramatické byly, ale jedná se objekt záchodů, které byly hnusné už v době, kdy bylo koupaliště v provozu. A pokud tento objekt zmizí ze světa, jedině dobře.“ Smutný postoj správce městského majetku…

12. 7. Naše upozornění na ničení městského majetku na koupališti bylo vyslyšeno alespoň tak, že byla opravena vstupní brána na koupaliště a označena zákazem vstupu.

13. 7. Roční výročí od vzniku občanské aktivity Zachraňme koupaliště na podporu obnovy koupaliště.
________________________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo osmý měsíc po referendu (13. 05. 2017 – 13. 06. 2017)

16. 5. schůzka ZK: mimo jiné nad variantami obnovy koupaliště, které budou projednávat zastupitelé

17. 5. Stavební komise: nebyla usnášeníschopná, přítomni byli pouze předseda p. Borecký, pánové Ivan a Jan Černých, p. Kytlica a jako host p. Šmíd z firmy Bazény a wellness a městský architekt p. Kraus. Diskuse nad variantami obnovy koupaliště jako jednoho z více bodů programu komise byla krátká a bez konkrétních výstupů. Podle usnesení Rady města z 1. 11. 2016 měla stavební komise jako odborný poradní orgán Rady města projednat návrhy variant. To se však nestalo.

22. 5. VZZM: hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva byla prezentace variant obnovy koupaliště. Byly prezentovány 3 varianty firmou Bazény a wellness (Baw) a 2 varianty spolkem PRO Úvaly. Na zasedání bylo mnoho dotazů ze strany občanů, projevily se opakující se technické nedostatky s ozvučením a přenosem, obava vedení města před reakcemi občanů s nepřiměřenou pohrůžkou vyvedením ze sálu policií, prezentace analýzy technického stavu koupaliště firmou Baw, která obsahovala hrubá pochybení a tudíž její závěry a doporučení byly zpochybněny, usnesením byla přijata varianta spolku PRO č. 1 a byl potvrzen záměr otevřít koupaliště na letní sezónu 2018, místostarostou byl zmíněn finanční limit v rozpočtu města na obnovu koupaliště 20 mil Kč (tj. 16 mil Kč bez DPH). Z pohledu finančního limitu vyvstává otázka, jaké měla firma Baw zadání od města, když její varianty se pohybovaly v částkách kolem 30 až 50 mil Kč?
Návrh občana, aby cyklostezka nevedla přes areál koupaliště, nebyl většinou zastupitelů přijat. Starosta nebyl ochoten vysvětlit, proč na cyklostezce tak urputně trvá.
Občané z Hodova vznesli námitky proti parkovišti u ČOV s odkazem na neodpovídající příjezdovou komunikaci, ohrožení bezpečnosti a toxický materiál povrchu parkoviště v zátopové oblasti Výmoly. Usnesením zastupitelů bylo potvrzeno, že se prozatím parkoviště u ČOV nebude užívat jako parkoviště pro koupaliště.
Více informací viz článek Postřehy ze včerejšího zastupitelstva na www.uvalskekoupaliste.cz

2. 6. ŽÚ: pan starosta chválí dobrovolníky včetně nás ze Zachraňme koupaliště, v článku jsme zhodnotili úspěšný průběh Cesty za májovým překvapením.

6. 6. FV: koupaliště je jednou z 8 investic, která by měla být financována z 20 letého úvěru KB (v rozpočtu je 19,5 mil Kč). V rozpočtu v RO 2 je v příjmech i ve výdajích celá částka úvěru 110 mil Kč-byť první čerpání úvěru ještě neproběhlo, nejsou ještě ani ukončena výběrová řízení na projekty, na které bude úvěr vyplácen účelově. Je tedy na místě se ptát, jak chce město stihnout čerpat celou částku úvěru do konce roku (na čerpání má město 30 měsíců)… Na otázku, zda faktura pro Bazény a wellness (ca 300 tis Kč) i přes nesplnění termínu a hrubé chyby v údajích ve studii bude městem proplacena, bylo odpovězeno, že faktura projde standardním schvalovacím kolečkem na úřadu města.

13. 6. Nabídli jsme panu Maturovi, vedoucímu odboru investic, odborníky z občanské aktivity Zachraňme koupaliště do pracovní skupiny. Rada města bohužel s odborníky ze ZK do pracovní skupiny nepočítá. Počítá pouze s jejich obsazením do výběrové komise na výběr projektové organizace pro bazén a technologii. Bohužel odborníci ze ZK neměli možnost se vyjádřit k podmínkám a předmětu výběrového řízení.
________________________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo sedmý měsíc po referendu (13. 04. 2017 – 13. 05. 2017)


13. 4. ŽÚ: pozvánka na akci CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ, kterou pro rodiny připravili dobrovolníci z občanské aktivity Zachraňme koupaliště na 13. května t.r.

17. 4. Schůzka ZK na koupališti-půlroční výročí od referenda: sešli jsme se pod velikonočním věnečkem půlroku po referendu o koupališti. Koupaliště je zpustošené – vyražená okna a dveře u záchodů, rozbitý plot z přední strany, takže koupaliště je přístupné vandalům. Velmi tristní pohled. Na stránkách města nelze najít informace kolem referenda o koupališti, otázku položenou občanům v referendu. Dobrá zpráva: Stezka, kterou jsme uklidili a proklestili, vydržela i vydatné deště.

20. 4. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé stanovili termín mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města, na kterém bude projednávány jako jediný bod studie rekonstrukce koupaliště, na 22.5. od 18 hodin. v čp. „65“.  Starosta informoval, že finální podoby projektů budou k dispozici kolem 5.5. a následně zveřejněny na webu města. Projekty na veřejném zasedání představí autoři z firmy Bazény a Wellness, s.r.o. a pan starosta se vyjádřil, že se na jednání nemusí rozhodnout, ale bude rád, pokud se debaty zúčastní všichni úvalští odborníci na koupaliště.

26. 4. Odpověď Ministerstva vnitra z 21. 4. 2017 na náš podnět k uplatnění dozorových oprávnění ve věci budování cyklostezky v prostoru stávajícího koupaliště z 27. 2. 2017: odpověď MV je na 6 stránkách (uveřejníme na webu), sděluje, že dozor provedlo MV na základě podkladů od města Úvaly a v rozsahu kompetencí MV. Závěrem odpovědi je, že nebyl důvod k uplatnění dozorových oprávnění.
Hodnocení odpovědi MV ze strany ZK:
MV postavilo svoji odpověď pouze na citaci vybraných podkladů od města, tj. strany, na níž byl podán podnět, a dále aniž by si ověřilo jejich správnost.
V citaci je uveden např. chybně odkaz na zasedání zastupitelů dne 1. 11. 2016 (toho dne se nekonalo), dále nepravdivě uvedeno „ se domluvilo složení komise pro obnovu koupaliště na zasedání zastupitelstva“.
Ohledně cyklostezky MV vychází z toho, že o zřízení cyklostezky bylo jednáno následovně: stavební komise 9. 9. 2015 vzala na vědomí předložený materiál ohledně plánované rekonstrukce koupaliště a nově 3m široké cyklostezky. Je rovno „vzetí na vědomí“ komisí „schválení“?!?
A dále MV vychází ze schválení Zásobníku projektů většinou zastupitelů 23. 6. 2016, jehož součástí je i cyklostezka a koupaliště. Město poukazuje na to, že zásobník byl připravován během široké diskuse s obyvateli Úval, tj. v přeneseném slova smyslu občané schválili cyklostezku přes koupaliště…
Pokud ale nahlédnete do aktuálního Zásobníku (web města dne 1. 6. 2017), pak cyklostezka je plánována do II. etapy a naceněna na Kč 2,4 mil a koupaliště je plánováno dokonce do III. etapy a naceněno Kč 30 mil! (tj. kdovíkdy a ne v r. 2018).
Dále MV staví i na zasedání zastupitelstva 30. 1. 2017, kde prý starosta uvedl, že cyklostezka je součástí všech 3 variant na vybudování koupaliště (pozn.: tedy argument ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“ jak zaznělo z úst pana starosty na VZZM 22. 5. 2017).
Jak je vidět, s podklady se dá pracovat flexibilně.

26. 4. Dopravní komise: neřešilo se koupaliště

2. 5. ŽÚ: starosta sděluje, že mají k dispozici studii obnovy koupaliště, napsali jsme jak dobrovolníci ze ZK uklidili stezku kolem koupaliště, Petr Vosecký kritizuje situaci kolem naplnění výsledku referenda a ptá se v článku Jak to chodí v Úvalech, kdo je zodpovědný za současnou neutěšenou situaci areálu koupaliště. Téma výpověď koaliční smlouvy: přetahovaná mezi ČSSD a OÚ se dotkla i o koupaliště.

10. 5. Cyklostezka: dostáváme informaci, že „demoliční výměr platí“, „rozhodnutí o cyklostezce zatím nebylo vydáno“.

13. 5. CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ. Připravili jsme vlastními silami a prostředky zábavně-naučnou akci pro rodiny v přírodě v okolí koupaliště. Vydařila se skvěle, kdo přišel, určitě nelitoval. Děti i jejich dospělácký doprovod se zapojili do soutěží a otázek především kolem vody, zvířat, rostlin a hub na 6 stanovištích.  Rýžovalo se i zlato a zlaté kameny. Díky TS a panu Kolaříkovi se účastníci mohli podívat i do čističky vod. A na konci cesty čekal kouzelný strom „lízátkovník“, na který si děti věšely svoje přání a vyhrané pentle. A byly i buřtíky.
________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo šestý měsíc po referendu (10. 03. 2017 – 10. 04. 2017)

13. 3. Kdybych já byl starostou: příspěvky všech, kteří svoji esej napsali, jsme pro inspiraci zveřejnili v rámci Týmu ZK.

15. 3. Stavební komise: upozornili jsme na nedodržený termín ze strany firmy Bazény a Wellness (15. 2. 2017) – odpověď starosty: zpoždění je kvůli mrazu bez jakýchkoliv dalších vysvětlení či informace o náhradním termínu. Starosta kromě toho nevidí důvod proč penalizovat firmu za nedodržení termínu.

16. 3. Zasedání zastupitelstva: koalice svorně a jednotně odhlasovala schválení přijetí nabídky KB na úvěr 110/90 mil Kč na 20 let na vybrané projekty. Není jasné, na jaké projekty to bude (v podkladech na FV byly projekty vyjmenované, ale z odpovědi na dotazy ze strany opozice není jisté, že to bude právě na tyto projekty). Zastupitelé pravděpodobně nebudou odsouhlasovat, jaké projekty budou navrženy k financování v rámci nového úvěru.

22. 3. Vypovězení koaliční smlouvy stranou ČSSD. Jedním ze zmíněných důvodů uvedených v dopisu předsedům koaličních stran je koupaliště. ČSSD zde uvádí, že „Otevřené Úvaly bránily rekonstrukci koupaliště a naštěstí se přepočítaly, když předpokládaly neplatnost referenda k této otázce.“

2. 4. ŽÚ v článku „Zastupitelstvo rozhodlo o financování….“ pan starosta informuje, že schválením přijetí úvěru město může realizovat dlouho připravované investice, v jejich výčtu uvádí i koupaliště s částkou Kč 20 mil. V „Aréně názorů“ jednotlivé strany hodnotí finanční situaci města. Kromě Otevřených Úval, všechny strany ve svém příspěvku zmiňují opravu koupaliště.

5. 4. Vývěska v Orange baru. ZK má svoji vývěsku, kde budeme umísťovat pozvánky na akce a aktuální informace kolem koupaliště a akcí občanské iniciativy ZK

8. 4. Akce Vyčistíme stezku: zapojili jsme se do celostátní uklízecí akce Ukliďme Česko a s podporou TSÚ jsme zajistili úklidovou akci kolem areálu koupaliště zaměřenou na vyčištění a lepšímu zprůchodnění stezky kolem koupaliště. Přírodní stezka je tu, jak říkají pamětníci „odjakživa“, jenom nebyla udržovaná……..
________________________________________________________________________________

Kalendárium Co se stalo pátý měsíc po referendu (10. 02. 2017 – 10. 03. 2017)

13. 2. ŽÚ: uzávěrka, předali jsme článek s názvem Letní den o tom, jaké by to bylo krásné, kdybychom v Úvalech měli opět koupaliště a že to „fakt“ nemusí být vůbec drahé.

15. 2. Lhůta na předložení návrhů 3 řešení firmou Bazény a Wellness. Návrhy zatím nebyly předloženy. Termín dodání 15. 2. 2017 nebyl dodržen. Na dotaz proč? Prý kvůli mrazům zatím nemohly proběhnout sondy do bazénu. A čas vesele plyne…

17. 2. Podnět zastupitelům z 28. 11. 2016: obdrželi jsme písemnou odpověď na požadavek vznesený na VZZM 31. 1. 2017. Namítali jsme, že odpověď vedení města na Podnět obsahující otázky na zastupitele ve smyslu „zastupitelé vzali na vědomí“ je nedostatečná a neodpovídá Směrnici. Pan starosta dopisem dne 17. 2. 2017 odpověděl, že podnět byl řádně projednán zastupiteli a vyřízen a zmíněnou Směrnicí se neřídí. Viditelně nikoho netrápí, že na otázky nebyly zaslány odpovědi.

20. 2. Prezentace možného řešení filtrace biologickou cestou pomocí biofilmu : přijali jsme nabídku prezentace možných řešení od Michala Vránka člena asocice bio bazénů a jezírek. Co jsme se dozvěděli? Principy bio čištění vody pro bazény. Čištění vody probíhá nárůstem bakteriálního filmu na povrchu vystavenému proudění vody. Bakteriální film pohlcuje nečistoty z protékající vody a je po čase odstraněn výplachem. Bazénová voda se tak obejde bez chemie. Pan Vránek ve své přednášce zmínil například koupaliště v Borovanech s roční návštěvností cca 25 tisíc lidí za sezónu.

21. 2. Stížnost na MV: Podali jsme na Ministerstvo vnitra podnět k uplatnění dozorových opatření v souvislosti s neoprávněným vedením cyklostezky v prostoru stávajícího koupaliště.

1. 3. Zabráníme demolici objektů na koupališti? PRO Úvaly požádaly tajemnici Městského úřadu Úvaly o přezkoumání rozhodnutí o demolici objektů na koupališti z 12. 2. 2016, ke kterému dle zákona musí být rozhodnutí rady města a které neexistuje.

2. 3. ŽÚ: za ZK publikován článek Letní den (www.uvalskekoupaliste.cz). Na téma koupaliště byl otištěn názor úvalské rodačky na zbytečnou a drahou cyklostezku v prostoru koupaliště a prohospodařené peníze na zavřeném koupališti. Na názor občanky byla publikována dvakrát delší odpověď pana starosty.

7. 3. FV: řešilo se primárně výběrové řízení na nový úvěr 110/90 mil Kč na 20 let na investice ze Zásobníku projektů. Jednou z deklarovaných investic vedení města k financování je koupaliště s částkou 19 mil Kč (!) FV nepodpořil návrh na úvěr od KB vzhledem k tomu, že se ze 7 bank zúčastnila pouze jediná, a to banka, která již město financuje a ne zcela levně a která nesplnila podmínky výběrového řízení.

11. 3. Vycházka kolem koupaliště. Sešli jsme se u koupaliště - 5. měsíc po referendu je koupaliště beze změny, jen bazény jsou oproti zimnímu období bez vody, prošli jsme se stezkou vedle koupaliště, dále kolem čističky-zde se připravuje prostor pro parkovistě, přes lávku přes Výmolu, do kopce k rozhledně a zpět kolem Prokůpčáku. Krásná předjarní vycházka!
________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo čtvrtý měsíc po referendu (od 10. 1. 2017 do 10. 2. 2017)

11. 1. Dopravní komise: koupaliště/cyklostezka neřešeno

13. 1. Vyhlášena literární soutěž „Kdybych já byl starostou“

17. 1. ŽÚ: uzávěrka, předali jsme článek z veřejného projednávání Generelu dopravy města, týkající se cyklostezky přes koupaliště, šéfredaktor odmítnul uveřejnit Podnět a Odpověď města

17. 1. Finanční výbor: zrušeno v RO 6 částka 80 tis Kč na demolici na koupališti

18. 1. Územní řízení o povolení cyklostezky přes koupaliště: již na jaře 2016 (dávno před referendem!) zadán projekt cyklostezka přes koupaliště s předpokládanou demolicí WC). Územní řízení nebylo vyhlášeno na úřední desce, mělo proběhnout bez účasti ostatních. Jako účastník řízení se za PRO Úvaly zúčastnil Honza Černý. Asi je to marná snaha zvrátit rozhodnutí vedení města. Cyklostezka bude navzdory všem. Pan starosta si tak přeje.

20. 1. Rozbor vody: Dozvídáme se, že město v listopadu zadalo laboratoři v Říčanech provést analýzu vzorku vody ze studny u koupaliště. Výsledkem je v prosinci hotová analýza, ze které mimo jiné vyplývá větší množství železa, manganu než je přípustné, dále koliformních bakterií, atd. S novou úpravnou vody se při obnově koupaliště počítá od začátku.

31. 1. Schůze VZZM
 • -pan starosta se „svým způsobem“ omluvil za chybné použití termínu soudní znalec na minulém VZZM
 • -byl projednán podnět V. Baumanové týkající se pojmu „obnova“ koupaliště a termínu otevření v 2017, na který za vedení města reagoval pan Polák (viz materiál VZZM)
 • -byl vznesen dotaz na to, zda na Podnět ZK z 28. 11. 2016 vedení města odpovědělo v souladu se zákonem (odpovědí totiž bylo pouhé „vzetí na vědomí zastupiteli“-čili žádná odpověď na podnět), tajemnice města má věc prověřit a informovat zastupitele. 
 • -na dotaz: jak je možné, že o variantě obnovy koupaliště nebylo rozhodnuto, ale cyklostezka přes koupaliště už je připravovaná k realizaci, odpověděl pan starosta, že cyklostezka přes koupaliště bude v každé variantě obnovy koupaliště
 • -občané: pojďme obnovovat koupaliště postupně, s co nejnižšími náklady, nepotřebujeme „mercedes“ když na to město nemá
 • -diskuse ohledně zbourání záchodů na koupališti (kvůli cyklostezce), město chce záchody „21. století“
 • -vznesen dotaz, proč výběr firmy pověřené technickým auditem a přípravou návrhů obnovy koupaliště neproběhl formou výběrového řízení-zakázka byla zadaná pro 1. etapu v hodnotě přes Kč 300 tis, 2. etapa je předběžně v hodnotě kolem Kč 1 mil (s DPH). Odpověď: Rada města využila své kompetence do výše Kč 500 tis.
 • -na námitku ze strany občanů, že do koupaliště se zbytečně dávají peníze na různé studie (Bazény a Wellness 2013, Mecnerová 2014, nyní Bazény a Wellness (1. etapa), projekt cyklostezka skrz koupaliště-celkem kolem Kč 600 tis) – to vše prozatím bez prováděcího projektu! Padla od vedení města informace, že studie arch. Mecnerové byla uhrazena soukromou osobou, tedy ne městem 
 • -občané vznesli dotaz na parkoviště u čističky a nedostatečně dimenzovanou příjezdovou cestu a dále na objem prostředků na parkoviště v rozpočtu na koupaliště
1. 2. Distribuce letáku občanům do schránek – v letáku je otištěn příspěvek, který byl redakcí ŽÚ odmítnut k otištění, tj. text Podnětu zastupitelům z 28. 11. 2016 a Odpovědi vedení města na něj z 28. 12. 2016.

3. 2. ŽÚ: vyšly články: Posouzení cyklostezky odborníky z ČVUT (viz také na www.uvalskekoupaliste.cz), Jsme rozumnými hospodáři? (viz www.mestouvaly.cz)

8. 2. Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště
________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo třetí měsíc po referendu (od 10. 12. 2016 do 10. 1. 2017)

Zadání technického auditu městem: Dozvídáme se, že vedení města jednalo 8. 11. s firmou Bazény a Wellness, která 10. 11. zaslala nabídku v rozsahu: technický audit, architektonický návrh tří řešení a předběžnou nabídku na prováděcí projekt. 23. 11. Rada města schválila nabídku v rozsahu zpracování technického auditu touto firmou a 24. 11. přijalo vedení města nabídku firmy Bazény a Wellness v rozsahu Kč 308 308.

14. 12. Uzávěrka ŽÚ: předali jsme ke zveřejnění reportáž z cesty za inspirací na Krnovské koupaliště

20. 12. Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště

22. 12. Předána PF Zachraňme koupaliště s cukrovím do Domova seniorů.

23. 12. Zjistili jsme, že koupaliště je částečně vypuštěné a dotazováním jsme zjistili, že byla provedena „technická analýza“ bazénů… (nevíme v jakém rozsahu a kým, informace nebyla na veřejně dostupném zdroji k dispozici“). V lednu v ŽÚ jsme se dočetli informaci pana starosty, že za účasti soudního znalce Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc. proběhl na konci prosince technický průzkum koupaliště a že zatím nejsou závěry k dispozici.

28. 12. Termín na odpověď zastupitelů města na Podnět podaný 28. 11. a projednávaný na VZZM 8. 12. Zápis ze zastupitelstva k 30. 12. nebyl k dispozici (audiovizuální záznam je neúplný, nekvalitní a nesrozumitelný).

31. 12. Odpoledne jsme si v mrazivém silvestrovském dni připili na ZDAR ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ

3. 1. ŽÚ: vyšly články z cest za inspirací na koupaliště v Krnově a na koupaliště v Lovosicích, článek „Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku“.
 • Pan starosta shrnul aktivity města v článku „Co nového na úvalském koupališti?“. Zde informoval, že byl proveden koncem listopadu rozbor vody ze studny (přítomnost fekálních baktérií, poměrně vysoké hodnoty železa a manganu), harmonogram nejbližších kroků, že cyklostezka bude a povede jižní částí koupaliště a že koupaliště bude zprovozněno do konce tohoto volebního období.
 • V odpovědi na své priority v roce 2017 Otevřené Úvaly a ODS zmiňují mimo jiné rekonstrukci koupaliště.
5. 1. Dotazovali jsme se na osud odpovědi na Podnět. Byli jsme informováni panem starostou, že Podnět byl projednán na zasedání zastupitelstva města, kde se k němu vyjádřil on i zastupitelé, kteří „měli zájem se k této věci vyjádřit“. Vše je prý v zápisu ze zastupitelstva (pozn: v tu dobu ještě nebyl od 8. 12. k dispozici), zastupitelstvo vzalo Podnět na vědomí. Tím považuje pan starosta Podnět za vyřízený. Odpověď na Podnět jsme obdrželi v písemné podobě, byl odeslán v zákonné lhůtě. Bohužel odpovědí je pouze, že zastupitelé vzali podnět „na vědomí“. Otázky položené v Podnětu zůstaly bez odpovědi.
9. 1. Zúčastnili jsme se veřejné prezentace Generelu dopravy odborníky z ČVUT, tj. prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech. V návrhu trasy cyklostezek nepovažovali odborníci variantu navrhovanou městem přes koupaliště za ideální a potřebnou pro dopravní řešení, naopak rozpracovali druhou z variant navržených městem. Přesto pan starosta ujistil občany, že napříč koupalištěm cyklostezka povede.

________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo druhý měsíc po referendu (od 10. 11. do 10. 12.)

12. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Krnově. Chtěli bychom všechny inspirovat dobrými příklady. Krnovští milují své koupaliště, které není v dobrém stavu, protékají bazény. Jeho správce nás ochotně provedl areálem koupaliště i jeho technickým zázemím. V prosinci v Krnově zastupitelé rozhodnou, zda půjdou cestou rekonstrukce či vybudují biotop, více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

19. 11. Opravena brána do koupaliště v rámci prevence bezpečnosti. Nabídli jsme pomoc městu a naši dobrovolníci ze ZK opravili a zprovoznili vstupní bránu na koupaliště tak, aby se dala zamknout a areál koupaliště nebyl otevřený.

4.11. byl k dispozici Zápis z Komise pro výstavbu ze dne 19.10.2016. Bod 7) Různé:

2. Pan Kytlica požaduje, aby se znovu projednávala cyklostezka podél koupaliště.
Kdo schválil?
 • - Na dopravní komisi se cyklostezka neprobírala, pouze se vzala na vědomí informace o systému cyklostezek ve městě – viz 2015-01-14 zápis
 • - Na stavební komisi se cyklostezka se probírala 24.6.2015 okrajově, jako nedílná součást arch. studie arch. Š. Mecnerové. Studie, která se pouze brala na vědomí, sloužila pro budoucího provozovatele koupaliště p. Procházku. – viz zápis z komise pro výstavbu_24.6.2015 koupaliště
14. 11. Uzávěrka ŽÚ: redakce nepřijala k uveřejnění naše příspěvky, bylo vyjednáno alespoň zveřejnění Stanoviska ZK k návrhu vedení města. Bylo slíbeno, že v lednu příspěvky budou otištěny.

16. 11. Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

24. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Lovosicích, kde proběhla rekonstrukce koupaliště tzv. vyfóliováním. Koupaliště se zprovoznilo během 5 měsíců mimo sezónu. Více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

27. 11. Adventní odpoledne na náměstí A. z Pardubic: zúčastnili jsme se akce „Vánoce pro chlupáče“ – napekli jsme perníkové kosti a cukroví, vyrobili PF 2017. Podařilo se nám vybrat finanční obnos a deky a krmivo pro psí útulek v Lysé nad Labem.

28.11. Podnět pro zastupitele: podali jsme Podnět na zastupitelstvo města s upozorněním na nepravdivé informace přednesené starostou na veřejném zasedání 10. 11. 2016 ohledně soudních znalců a hygienického stavu koupaliště s žádostí o přešetření informací a podání stanoviska.

29. 11. Finanční výbor: v rozpočtu na rok 2017 nejsou plánované prostředky na obnovu koupaliště, naopak jsou plánované prostředky na vybudování cyklostezky přes areál koupaliště. Finanční výbor doporučil s odkazem na výsledek referenda o koupališti připravit rezervní položku na jeho obnovu.

8. 12. Zasedání zastupitelstva: v bodě č. 4 zařazený Podnět aktivity ZK zastupitelům. Bohatá diskuze občanů ze ZK - starosta nepodává pravdivé informace, požadavek na starostu omluvit se, ze strany pana starosty zaznělo, že občané prudí, na dotaz zastupitelům: „Vám nevadí, že starosta lže?“zazněla jedna odpověď, že „nevadí“, ostatní zastupitelé bez odpovědi. Schváleno usnesení „zastupitelstvo bere na vědomí“. Záznam ze zastupitelstva je z větší části bez zvuku díky technickým problémům.

10. 12. E-mailová informace zastupitelům s podklady a tzv. minutovníkem ze zastupitelstva z 10. 11. 2016 jako důkaz, že starosta podal nepravdivé informace.

10. 12. Krnovské koupaliště. Informace od místostarosty Brunclíka o výsledku hlasování zastupitelů v Krnově o budoucnosti koupaliště: zvítězila varianta rekonstrukce/fóliování koupaliště. http://www.krnov.cz/zastupitele-dali-zelenou-rekonstrukci-koupaliste/d-22102

________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo měsíc po referendu (8. 10. – 10. 11. 2016)

8.10. Prohlášení vedení města k závaznosti referenda – viz http://www.mestouvaly.cz/

13.10. První setkání zástupců občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK) se starostou, vedením města a zástupci zastupitelů města Úvaly

13.10. Na základě tohoto jednání starosta zveřejnil na webových stránkách města své stanovisko a požadavky – viz http://www.mestouvaly.cz/

15.10. Do redakce Života Úval zaslala občanská aktivita ZK články o akci na koupališti včetně fotoalba, výsledcích fotosoutěže, ohlédnutí za podporou referenda a poděkování všem, kteří se podíleli a dali své ANO koupališti

19.10. Komise pro výstavbu
 • Peter Kytlica informoval komisi o proběhlém referendu o koupališti a z toho vyplývající povinnosti města řešit koupaliště jako reálnou investici. Požadoval, aby projednávání investice koupaliště probíhalo standardními postupy, jako každá jiná stavební investice. Dále požádal, aby se znovu, s ohledem na výsledky referenda, přehodnotila trasa cyklostezky, protože znehodnocuje areál koupaliště
20.10. Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště a diskuze o požadavcích vedení města a příprava reakce na tyto požadavky

21.10. Občanská aktivita Zachraňme koupaliště zaslala Stanovisko ZK k návrhu starosty – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/ :
 • …netvořme nové výbory,
 • …zajistěme obnovu „koupaliště v jeho původním rozsahu“ v roce 2017,
 • …ZK je proti zbytečnému plýtvání prostředků při realizaci obnovy koupaliště,
 • …ZK je proti znehodnocování a zmenšování areálu koupaliště,
 • …ZK nabízí pomoc: dobrovolnickou prací, podporou pro získání technické analýzy stavu koupaliště soudním znalcem zdarma, odbornými konzultacemi se zapojením odborníků a aktivním zapojením se do práce komisí Rady města Úvaly
26.10. Odpověď starosty na Stanovisko ZK, že město bude konat jako řádný hospodář a že bude varianty projednávat standardně v komisích rady města a na zastupitelstvu, veřejnost bude vedení města informovat o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách včas

2.11. Distribuce Života Úval, aktivity ZK uveřejněny na trojstraně, která se věnuje koupališti

2.11. Zveřejněno na webových stránkách a facebooku ZK upozornění na nebezpečí – bazény jsou od října napuštěné a zazimované - díky neuzavřenému areálu koupaliště, které je tak přístupné veřejnosti – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/

10.11. Příprava článků a informací do Života Úval, zveřejnění článku na webových stránkách a facebooku ZK s informací o připravovaném záboru části areálu koupaliště pro vybudování nové asfaltové cyklostezky napříč areálem koupaliště a díky tomu nejen hrozícím zbourání stávajících budov se sociálním zařízením, ale také zmenšení areálu koupaliště – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/

10.11. Konalo se zasedání zastupitelstva města Úvaly, kterého se aktivně zúčastnili zástupci ZK. Koupaliště se na program dostalo až dodatečně na návrh člena zastupitelstva, přestože pan starosta na předešlém zasedání přislíbil zařazení tohoto bodu do programu.

Starosta P. Borecký informoval:
 • O výsledcích říjnového referenda a schůzce se zástupci občanské aktivity ZK. Na základě této schůzky vedení města prý oslovilo soudní znalce – pana Hruschku a Šmída, kteří vypracují analýzu současného stavu koupaliště, analýza bude obsahovat např. geo sondy, betonové sondy do van bazénů včetně rozboru vody 
 • Oslovení znalci prý zpracují posudek opatřený kulatým razítkem a navrhnou 3 varianty rekonstrukce – nejlevnější, střední a nejdražší, které se předají do komisí a výborů k projednání a na závěr se představí zastupitelstvu 
 • Po schválení zastupitelstvem bude vše probíhat standardní cestou jako u jiných projektů, tzn. bude vypracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
 • O řešení parkoviště pro auta – předpokládá se, že díky koupi pozemku u čistící stanice by se parkoviště mohlo vybudovat právě zde s kapacitou pro cca 100 automobilů 
 • Starosta oznámil, že se předpokládá zprovoznění koupaliště v roce 2018 
 • Starosta zdůraznil, že do finální zprávy od soudních znalců se na koupališti nic dělat nebude a nebude se nic dalšího bourat, počítá s tím, že posudky by měly být hotovy cca v únoru 2017 
 • Zastupitel p. Kolařík informoval o zazimování koupaliště, napuštěno ze studní 3.700 kubíků vody, kapacita studní je dostačující, byly provedeny kamerové zkoušky a sondy, důležitá informace – bazény neutíkají a vodu drží 
Diskuze zástupců ZK:
 • Požadavek na otevření koupaliště v r.2017, proč vedení města neuvažuje o alternativě otevření koupaliště v r. 2017, ale cílí na rok 2018 
 • Zrušení žádosti o územní rozhodnutí vybudovat cyklostezku přes areál koupaliště a vypracovat návrh na trasu kolem areálu koupaliště s využitím stávající stezky 
 • Návrh na zajištění bezpečnosti areálu koupaliště - je napuštěné a otevřené, návrh vlastními silami opravit vstupní bránu do koupaliště 
 • Návrh na představení výsledků analýzy a 3 variant obnovy koupaliště od soudních znalců veřejnosti a následné diskuze s občany

Žádné komentáře:

Okomentovat