Kalendárium


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacáčtvrtý měsíc po referendu (13. 9. 2018 – 13. 10. 2018)

20. 9. Zasedání zastupitelstva: občané se v diskusi ptají, z čeho bude financováno koupaliště. Starosta říká, že bude otevřeno v 2019, že letos půjde na koupaliště cca 16 mil Kč a příští rok zbytek, že příští rok Úvaly nebudou mít peníze na nic jiného. Občan zdůrazňuje, že koupaliště mělo být financováno z úvěru, ale tyto prostředky byly již vynaloženy na jiné projekty.

1. 10. Leták ZK: letákem ZK, který osobně roznášíme, chceme připomenout občanům nenaplněný slib vedení města a naši vizi, že budeme sledovat a pravdivě informovat občany o probíhající obnově koupaliště. Zároveň informujeme i na webových stránkách a fb ZK.

4. 10. Náklady na bourací práce: na základě podnětu na VZZM, přišla odpověď od vedoucího OI, že tyto práce stály 1 127 599 Kč včetně DPH.

4. 10. Progres stavebních prací: Na koupališti jsou rozestavěny stavební buňky. Je vybouraná stěna bazénu v místech bývalé strojovny. Na městských nástěnkách se nachází papír bez hlavičky a podpisu s textem "Rekonstrukce koupaliště v září zahájena".

5./6.10. Komunální volby+ výsledek: 6 zastupitelů OÚ, 5 zastupitelů PRO, 2 zastupitelé ODS, 1 zastupitel TOP 09 a 1 zastupitel Kdo z koho. Staronová koalice OÚ a ODS (8 zastupitelů) bude i nadále řídit chod města.

8. 10. Dvouleté výročí referenda o koupališti: máme 2 roky po referendu a po slibu vedení města, že výsledek referenda obnovit koupaliště je pro ně závazný. V areálu koupaliště to zatím na brzkou obnovu koupaliště nevypadá.

11.10. Život Úval: do schránek občanů se dostal ŽÚ až po volbách (!) s oficiálním odůvodněním, že byly dodatečně doplněny informace o oslavách 100 let republiky a že v něm byly přibaleny i výsledky komunálních voleb. Článek paní Mandové s komentářem účastníků komunálních voleb včetně kritických postřehů tak vyšel až 5 minut po dvanácté.
_____________________________________________________________________


KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýtřetí měsíc po referendu (13. 8. 2018 – 13. 9. 2018)

1. 9. ŽÚ: vyjádření p. Matury k termínům výstavby koupaliště: „…práce budu zahájeny během měsíce září-říjen sejmutím ornice v nezbytném rozsahu……jen nezbytné bourací práce, které budou spočívat v odbourání horní hrany bazénu, aby mohl vzniknout nový žlábek, který zajistí odvod vody z hladiny….., ….vyhloubení stavební jámy pro novou akumulační jímku a strojovnu čerpadel a také drážky pro potrubní rozvody v mělké části bazénu……, započaty práce na objektu strojovny….upraveny dělící stěny mezi dětským brouzdalištěm a neplaveckou částí,…..,položeno bazénové potrubí v bazénové vaně, armování dna a následně betonáž, ….práce na přelivovém žlábku. ..práce na strojovně technologie, aku.jímce a betonáž bazénu by se měly stihnout ještě letos. ..na jaře osazeny trysky, fólie v dubnu+zpevněné plochy, brodítka, sadové úpravy… Předpoklad….ukončení stavby na konec května 2019, kdy budou provedeny komplexní zkoušky. V červnu by měl být udělen kolaudační souhlas……..“. Pan starosta prohlašuje v článku Krátké vyjádření ke kauze úvalské koupaliště, že už vše ke koupališti řekl a že komentovat situaci v ŽÚ nebude a odkazuje na svůj osobní fb, kde předkládá svůj pohled v asi 2,5 stránkovém elaborátu). Jsou zde volební programy stran anebo odkazy na web. V názorech čtenářů zaznívají pochyby ohledně řízení projektu koupaliště adresované převážně starostovi: „…kdybyste k rekonstrukci koupaliště přistupoval jako k rekonstrukci náměstí, na které jste měl zájem, bylo by koupaliště již v provozu…“, vyjádřené pochybnosti ohledně zdroje financování koupaliště (z prostředků rezervovaných na koupaliště byly letos i vloni financovány jiné projekty města). Je zde i naše reportáž o červencovém happeningu s fotkami. 

6. 9. předvolební agitka: reakce ZK na fb na „pohled z druhé strany starosty Boreckého na jeho fb“ na téma koupaliště, v němž často zaznívá „kdo tvrdí opak…. v horším případě LŽE“. Argumentárium starosty je naopak dle nás účelově předvolebně připravené, na začátku uráží skupinu občanů, s jeho závěry nelze už vůbec souhlasit. Je cílené na tu část občanů, kteří projekt koupaliště neznají v detailu a nemohou tak rozpoznat manipulaci s fakty. Pan starosta i nadále z tématu koupaliště dělá politikum ve svůj prospěch, aniž by mu šlo o skutečnou obnovu koupaliště. 
ZK do voleb nejde, nemá zapotřebí se účelově zviditelňovat, nepoužívá lživé argumenty. Jde nám o obnovu unikátního přírodního koupaliště s respektováním principu hospodárnosti nakládání s majetkem města, a dále o férové jednání s občany. 
Strany a spolky jdoucí do voleb o koupališti: „Kdo z koho“ v prohlášení v ŽÚ informace, že se pokusí o dotaci pro koupaliště, PRO Úvaly v klipu o koupališti vyjadřuje podporu, OÚ má koupaliště ve volebním programu s financováním ze stávajícího úvěru (ale ten je vyčerpán-na koupaliště dotační titul prý není), TOP 09 ve volebním programu má obnovu koupaliště a využití areálu i mimo letní sezónu, ODS volební program pro Úvaly nenalezen. 

11. 9. schůzka ZK: sešli jsme se v hojném počtu a jako vždy velká diskuze na témata stav projektu koupaliště (prý je smlouva s Centroprojektem podepsaná), plánované kroky města, předvolební události, jak reagovat na opakující se lživé argumenty, atd.
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM 
aneb Co se stalo dvacátýdruhý měsíc po referendu (13. 7. 2018 – 13. 8. 2018) 

14. 7. Happening KOUPALIŠTĚ DNES OTEVŘENO: Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se rozhodla ke svému 2 letému výročí uspořádat vlastními silami a prostředky happening. Alespoň na pár hodin v parném létě jsme v sobotu 14. července 2018 otevřeli z recese koupaliště po svém, protože Úvaláci koupaliště již 4. sezónu nemají a kdo ví, kdy a zda vůbec ho budou opět mít. A tak účastníci happeningu (mnozí v odvážných modelech klobouků a pokrývek hlavy) byli svědky slavnostního zahájení koupací sezóny, proslovu a přestřihnutí pásky. Bylo otevřeno koupaliště 21. století. 
Co tam bylo? Čestná vstupenka v podobě originální záložky do knihy, koupalo se ve velkém (nafukovacím) bazénu a brouzdališti, nechyběla ani sprcha a plavčík. Na bezpečnost dohlížela zdravotní sestra. Komu chybělo vybavení, mohl si ho zapůjčit v půjčovně koupacích a plážových potřeb, půjčovala se i voda, nechyběla střelnice, půjčovna koloběžek, fotokoutek, hrací koutek pro děti. Kdo měl zájem, mohl se účastnit kvízu anebo společného malování obřího obrazu úvalského koupaliště. Občerstvení zajišťoval profesionálně Orange bar. O jedinečný zážitek se postaraly svým vystoupením na suchu akvabely. Navečer byla koupací sezóna slavnostně ukončena a koupaliště odklizeno. Ukončení koupací sezóny proběhlo v duchu filmu Bílá paní se slovy: „Drž hubu a plav!“ a závěrečným smutečním maršem. Happening je krásně zdokumentovaný ve filmu Jarky Broki na youtube. Příspěvek o happeningu s fotkami by měl přes prvotní odmítnutí redakce vyjít v zářijovém Životě Úval. 

17. 7. Zasedání Rady města: V návaznosti na VZZM z 21. 6. 2018 projednávala RM bod 19: „Výběr dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce "Město Úvaly – Obnova úvalského koupaliště obnova bazénových van a úpravny vody" a přijala Usnesení č. R-304/2018: 

Rada města Úvaly 

I . schvaluje 
1. v souladu s usnesením zastupitelstva města ze dne 21.6.2018 č. Z -52/108, které se týká zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Město Úvaly - Obnova úvalského koupaliště - obnova bazénových van a úpravny vody" (dále jen „Zakázka“), přidělení realizace Zakázky společnosti Centroprojekt Group a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, a rozhoduje o výběru dodavatele na plnění Zakázky, a to účastníka zadávacího řízení č. 1, společnosti CENTROPROJEKT GROUP a.s., se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 0164354, který splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení Zakázky, a jehož nabídková cena činí 25.024.045,- Kč bez DPH (30.279.094,- Kč vč. DPH) 

2. uzavření Smlouvy o dílo se společností CENTROPROJEKT GROUP a.s., Štefánikova 167, 760 01 Zlín, IČO: 01643541, v souladu s výsledkem zadávacího řízení Zakázky
I I . pověřuje 
1. starostu podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem 

I I I . ukládá 
1. vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 14.8.2018 

V příloze k zápisu z RM je zveřejněna i Smlouva o dílo s podpisem zástupce Centroprojektu z 15. 5. 2018. Podle informace z městského úřadu Smlouva zatím nebyla podepsána. 
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátýprvní měsíc po referendu (13. 6. 2018 – 13. 7. 2018)

20. 6. Výzva zastupitelům: v e-mailu jsme upozornili zastupitele města na fakta kolem obnovy koupaliště, že výsledkem je demolice a neodborným zásahem napáchány škody, dále to, že byl na základě výběrového řízení vybrán dodavatel stavby z jednoho jediného přihlášeného a za cenu, jejíž reálnost není možno porovnat s konkurencí. Vítěz navíc neplní podmínky předchozí smlouvy na dodávku projektu. Kromě toho prostředky, které měly být použity na obnovu koupaliště z úvěru, jsou čerpány na jiné projekty města a úvěr je již z větší části vyčerpán. A je otázkou, jak by obnova koupaliště byla financována. A protože se během 2 let slibů nedělo kromě demolice s koupalištěm nic, vyzvali jsme zastupitele, aby přešli od slibů k činům. Celý text výzvy najdete na webu www.uvalskekoupaliste.cz 

21. 6. Zasedání zastupitelstva: zatím není dostupný zápis ze zasedání zastupitelů, k dispozici je pouze 6 hodinový videozáznam. Koupaliště a jeho další osud bylo na programu jednání a diskuse kolem tohoto bodu byla vydatná jak ze strany zastupitelů, tak ze strany občanů a zástupců ZK. Nicméně výsledkem je, podle informace ze strany vedení města umístěné na webu a fb města, že hlasování zastupitelů prý „dává koupališti zelenou“. Hlasovalo se o zastavení výběrového řízení na dodavatele koupaliště - většina zastupitelů byla proti. Zajímavé je, že hlasování proběhlo, aniž by se zpochybnil výsledek výběrového řízení s účastí 1 zájemce a aniž by bylo starostou řečeno, z jakých zdrojů bude obnova financována. Vedle těchto nejasností není známo, kdy bude splněna dodávka projektové dokumentace, kdy budou získána potřebná povolení pro stavbu, jak vypadá platný projekt areálu koupaliště. A tak se nelze zbavit dojmu, že jde pouze o politickou taktiku před volbami. 
Pozn: není dostupný ani zápis z Rady města z 11. 6. ohledně výsledku výběrového řízení na dodavatele koupaliště. 

1. 7. ŽÚ: ve slově starosty se koupaliště nezmiňuje. Jediný článek, který se koupalištěm zabývá, je článek zastupitele Jana Černého „Koupaliště za všechny prachy“ v rubrice Názory čtenářů o tom, že obnova koupaliště bude stát naprosto zbytečně přes 30 mil korun. Autor se mimo jiné zabývá otázkou Proč? a argumentuje proti výmluvám a chybným krokům ze strany starosty a vedení města. Upozorňuje na záměrné oddalování otevření koupaliště, doporučuje prověřit reálnost nabídky vítěze výběrového řízení. 

27. 6. Dopravní komise: na programu komise byla informace o „smíšené stezce u koupaliště“. Stezka bude podle původního projektu (asfalt, široká asi 2,5 m). Komise doporučila dopravní označení, aby po ní nejezdila auta. Areálem koupaliště tak povede cyklostezka (nyní již „smíšená stezka“), jak starosta rozhodl již v minulém roce. Opět se potvrzuje, že co starosta chce, to jde. 

13. 7. 2. výročí založení občanské aktivity Zachraňme koupaliště
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvacátý měsíc po referendu (13. 5. 2018 – 13. 6. 2018)


23. 5. Výběrová komise dodavatele pro obnovu bazénových van a úpravny vody: 
(Zdroj: fb města Úvaly, 23. 5. 2018 v 10,24 hod)

Rekonstrukce úvalského koupaliště vyjde na 38 milionů Kč.
Dnes bylo ukončeno výběrové řízení na firmu, která provede rekonstrukci úvalského koupaliště. Podána byla jedna nabídka, a to od společnosti Centroprojekt.
Nabídková cena na rekonstrukci bazénových van, rozvodů a filtrací činí 30,3 mil. Kč včetně DPH. Kromě této rekonstrukce bude nutné zhotovit nové oplocení + nebazénové zázemí (občerstvení, sprchy, šatny, toalety tad.) s celkovými náklady cca 8 mil. Kč včetně DPH.
Jelikož cena rekonstrukce přesahuje výrazně limit 20 mil. Kč stanovený loni zastupitelstvem, bude muset zastupitelstvo provedení rekonstrukce odsouhlasit na svém zasedání 21. června 2018. Pokud zastupitelstvo souhlas vydá, začnou rekonstrukční práce ještě letos v srpnu a koupaliště by mělo být připraveno k otevření v červnu 2019.
Vzhledem k nákladům rekonstrukce, které navíc nejsou kryté žádnou dotací, je zřejmé, že v letech 2019 a 2020 bude muset město omezit investice do ostatních oblastí na nezbytné minimum.

29. 5. Schůzka ZK: témata/ výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště (město vybralo z JEDINÉHO zájemce, kterým je firma Centroprojekt, která je v mnohaměsíčním zpoždění s dodávkou dokumentace pro stavbu! Není obvyklé, že pro tak velkou investici se schválí výběrové řízení s JEDINOU NABÍDKOU. Starosta nezadal obnovu, ale výstavbu nového koupaliště. Pro dosažení zrušení koupaliště jsou manipulována fakta!, informace starosty o výsledku výběrového řízeni + bohatá diskuse na fb města, volby do zastupitelstva (půjdeme do voleb?), podání stížnosti na státní zastupitelství, připravovaný happening ZK aj.
 
1. 6. ŽÚ: ve slově starosty je stručně zmíněno výběrové řízení na dodavatele, v názorech čtenářů je shrnutí kroků města při obnově koupaliště od H.Kameníkové, poukázání na neodbornost vedení města při realizaci tohoto projektu a požadavek na zpřístupnění podkladů, na základě nichž dovedlo vedení města koupaliště do stavu, v němž se v současnosti nachází, požadavek na zadání města firmě Centroprojekt ke zpracování projektové dokumentace a penále za špatnou dokumentaci. 

3.6. Česká televize na svém programu ČT2 odvysílala pořad Rychlé granty Nadace Via, ve kterém byla zmiňována podpora referenda o koupališti v Úvalech, byly zveřejněny záběry ze zdevastovaného úvalského koupaliště, ale z natočeného rozhovoru se zástupci Zachraňme koupaliště a PRO Úvaly nebylo odvysíláno nic.

5. 6. FV: z rozpočtu na obnovu koupaliště bylo ubráno a z 21 mil zbylo 14 mil. Vzhledem k tomu, že k čerpání úvěru zbývá částka 8 mil Kč a koupaliště mělo být financováno z úvěru, není jasné, co ve skutečnosti vedení města zamýšlí. Na FV byla velká diskuse ohledně investice a provozu koupaliště. Členové FV obdrželi nabídky firem na obnovu koupaliště z let 2016/17 v cenovém rozpětí 10-30 mil Kč. FV nakonec ve svém usnesení doporučuje zastupitelům zrušit výběrové řízení na dodavatele, kam se přihlásil pouze jediný dodavatel. Mělo by se vyhlásit nové výběrové řízení, ideálně až nově zvolené vedené města.

11. 6.  Rada města má projednat/schválit výsledek výběrového řízení na dodavatele koupaliště. Zápis zatím nebyl k dispozici.

12.6.   Stavební komise: neprojednávala projekt koupaliště 
_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo devatenáctý po referendu (13. 4. 2018 – 13. 5. 2018)

26.4. Faktura Baw: na webu města je uvedena Proplacená faktura na firmu Bazény a wellnes z března 23.3.2018 Kč 39 930-účel platby zde není patrný, ale dá se předpokládat, že se jedná o koupaliště. 

1. 5. ŽÚ: informace o koupališti ze strany vedení města není, ze strany ZK článek o úklidu stezky, opravě mostku přes Výmolu a nahlášení nepořádku kolem vybydlené chatky u Stonehenge. 

2. 5. Reportáž ČT: redakce ČT nás požádala o rozhovor na téma využití prostředků Nadace Via. Prostředky jsme použili při akcích na podporu referenda o koupališti. Díky podpoře Nadace jsme uskutečnili i akci Babí léto aneb Rozmarný odpoledne na koupališti. Rozhovor jsme poskytli do připravovaného pořadu ČT o využití prostředků nadací na podporu občanské společnosti. 

2. 5. Krnovské koupaliště: v Krnově obnova koupaliště jede na plný plyn. Držíme pěsti, aby to do prázdnin stihli, viz http://www.krnov.cz/prace-na-koupalisti-postupuji-podle-planu/d-26734/p1=20840.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo osmnáctý po referendu (13. 3. 2017 – 13. 4. 2018)

20.3. FV: zadluženost města roste (t.č. přesahuje 135 mil Kč), na koupaliště je v rozpočtu 2018 vyčleněno zatím 20 mil Kč z úvěru KB - čerpání úvěru je povoleno jen do března 2019, od 2019 podle rozpočtového výhledu budou velmi omezené zdroje města na investice (např. v 2019 je na kapitálové výdaje plánováno 11 mil Kč) 

28. 3. Stavební komise: jedním z bodů jednání bylo téma Koupaliště. Přítomni byli také zástupci Centroprojektu a další hosté. Jednání trvalo hodinu. Závěry: chybí vodoprávní vyjádření, chybí požárně bezpečnostní řešení, Centroprojekt dělá jen bazény a technologii, zbytek dělá jiná firma. Menší koupaliště znamená podle starosty úspory (původní objem vody byl 3 700 m3, nový objem bude 1 900 m3, tj. téměř poloviční), starosta oznámil, že KOUPALIŠTĚ LETOS NEBUDE

3. 4. ŽÚ:
 ve slově starosty zaznívá „…jeho otevření (koupaliště) v letošním létě se však zcela upřímně řečeno stává spíše zbožným přáním…“ a „než šidit kvalitu kvůli stihnutí letního termínu, je lepší udělat věci pořádně a s dobrou životností…“, v článku Petra Matury, vedoucího odboru investic a dopravy se uvádí, „…je ohrožen slib, že koupaliště bude otevřeno letos v létě…“ s odkazem na chyby v projektové dokumentaci Centroprojektu v důsledku jeho přetíženosti. Projektant prý předložil minimum vyjádření od dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytnou přílohou zadávací dokumentace, posouvá se termín vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby. Ve volebním medailonku Otevřené Úvaly o koupališti mlčí, občan J. Jelínek mimo jiné upozorňuje ve svém článku na neoprávněnou demolici na koupališti s rizikem jeho poškození a zpochybňuje kompetenci při provádění zásahů do bazénových van. 

4. 4. Dodatek ke smlouvě s CENTROPROJEKT Group z 25.1./13.2.2018 – na webu města jsme náhodně objevili Dodatek ke smlouvě s Centroprojektem. Řeší zásadní změny, např. posun termínů dodávky projektové dokumentace v bodu 1, odst. 3.1. na „do 15. ledna 2018“ (místo do 10 týdnů od podpisu Smlouvy) a v bodu 3, odst. 3.1. na „do 10 týdnů od předání PD pro územní řízení a PD pro stavební povolení Zadavateli“ (místo 10 týdnů od vydání staveb.povolení). Změny termínů plnění jsou posunuty s odvoláním na požadavky stavební komise v souvislosti s přemístěním brouzdaliště. O tomto dodatku nebyla na stavební komisi 28. 3. žádná zmínka! Kromě toho byla na stavební komisi zpochybňována legálnost dodatečné revokace hlasování o brouzdališti. 

7. 4. Ukliďme stezku od koupaliště po Stonehenge: opravili jsme hlavně lávku přes Výmolu, kterou poškodil neznámý vandal, posbírali jsme odpadky na trase, nahlásili jsme městu rizikovou znečištěnou oblast kolem vybydlené chatky nedaleko od Stonehenge.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo sedmnáctý po referendu (13. 2. 2017 – 13. 3. 2018)

21. 2. Stav projektové dokumentace ke koupališti: máme informaci, že stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení pro koupaliště. Byli jsme přizváni k nahlédnutí do opravené projektové dokumentace na odbor investic a doporučili konzultaci s odborníkem (nabídli jsme organizaci schůzky). Stav dokumentace pro stavební povolení nebudeme hodnotit, nicméně ačkoliv není městem převzatá, již se zpracovává dokumentace pro provedení stavby. Postup města při realizaci této investice je z pohledu odborníků nepochopitelný. Centroprojekt už je s předáním projektové dokumentace pro stavební povolení ve více než 3 měsíčním skluzu oproti smlouvě s městem. Termín plnění dodávky Centroprojektem dle článku 3 Smlouvy o dílo podepsané dne 11./30. 8. 2017 je dojednán následovně (citujeme ze Smlouvy):
„ Zhotovitel se zavazuje provést Dílo nejpozději v následujících termínech:
1. Předání projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) a projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavateli. Do deseti (10) týdnů od podpisu této Smlouvy (tj. do 10. 11. 2017)
2. Předáni Stavebního povolení Zadavateli. Do dvanácti (12) týdnů ode dne obdržení písemného schválení dokumentace pro stavební povolení (DSP) Zadavatelem.
3. Předání dokumentace pro provedení stavby (DPS). Do deseti (10) týdnů od vydání Stavebního povolení.

Pozn: Aktuální informace o probíhajícím projektu rekonstrukce koupaliště lze najít na webu města Úvaly na adrese http://www.mestouvaly.cz/mesto/majetek-a-investice-mesta/probihajici-investice-mesta/?more=796#msg796, bohužel na rozdíl od jiných projektů města, informace nejsou aktualizovány. Informaci o znění celé smlouvy dílo uzavřené městem s firmou Centroprojekt Group a.s. lze najít na adrese http://www.mestouvaly.cz/mestsky-urad/smlouvy-mesta/smlouva-135-2017-1071.html.

27. 2. Schůze občanské aktivity ZK: diskuse o uskutečněných aktivitách ZK a aktuálním stavu rekonstrukce koupaliště → rekonstrukce koupaliště je zatím na mrtvém bodě. Na místě jsou obavy, zda rekonstrukci město podporuje a zda mrazy nepoškodí rozbagrované bazény. V Krnově, který také rekonstruuje koupaliště, kde je projektantem také firma Centroprojekt jako v Úvalech, už rekonstrukce probíhá, aniž by bylo nutné vynechat koupací sezónu.

3. 3. ŽÚ: ze strany města žádná zmínka o realizaci rekonstrukce koupaliště a naplňování výsledku referenda.

5. 3. Stavební komise: navržený bod „rekonstrukce koupaliště“ byl starostou odložen na příští jednání stavební komise v dubnu, která se prý bude věnovat hlavně koupališti.

9. 3. Projektová dokumentace: komunikujeme s odborem investic ve fázi připomínkování projektové dokumentace. Kvalita projektové dokumentace dodaná Centroprojektem je velmi špatná. Stále nebyla předložena dokumentace ke stavebnímu povolení.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo šestnáctý měsíc po referendu (13. 1. 2017 – 13. 2. 2018)


21. 1. Finanční výbor: tématem bylo rozpočtové opatření č. 5 za rok 2017, kde k žádným úpravám ohledně investice na koupališti nedošlo. 

22. 1. Stav projektové dokumentace ke koupališti: nejsou dostupné informace ohledně stavu projektu koupaliště, proto jsme se zajímali a ptali se tajemnice města. Na otázky ohledně stavu projektu (v listopadu 2017 měl být projekt odevzdán) a stavebního povolení jsme místo odpovědí byli pozváni na odbor investic k nahlédnutí do projektové dokumentace. Výsledkem bylo nalezení velkého množství nesrovnalostí a hrubých opomenutí (zejména díky použití dokumentace k projektu koupaliště v Krnově) ze strany Centroprojektu, které jsme městu postoupili. Město reklamovalo chyby v projektové dokumentaci. 
Nabídli jsme opět odbornou bezplatnou pomoc. 

3. 2. ŽÚ: pan starosta Borecký informoval o aktuálním stavu projektu koupaliště s tím, že „společnost Centroprojekt zpracovávala projektovou dokumentaci pro rekonstrukci bazénů a filtrace vody. Na konci ledna bude předána dokumentace pro provedení stavby a bude vyhlášena veřejná soutěž na zhotovitele prací. Počátkem dubna by se měly rozběhnout samotné stavební práce tak, aby v létě mohlo být koupaliště alespoň v částečném provozu otevřeno (dodělávky nebazénových částí koupaliště budou probíhat nejspíše i v létě a na podzim).“ K článku je připojena fotografie návrhu koupaliště, který neodpovídá schválenému, prý se jedná o ilustrační fotografii. 

8. 2. Zasedání zastupitelstva: na zasedání zastupitelů města byl zástupcem ZK vznesen dotaz na aktuální stav projektu obnovy koupaliště a upozornění na chyby v článku v Životě Úval 2/2018 napsaném panem Boreckým (chybný obrázek návrhu projektu koupaliště). Ohledně termínů realizace projektu na náš dotaz potvrdil zastupitel Polák, že „projektová dokumentace není odevzdaná“. 
Pozn: ke dni 13. 2. 2018 záznam z veřejného zasedání zastupitelstva neobsahuje pasáž, ve které se diskutovalo o koupališti a o komisi pro výstavbu. Požádali jsme proto město Úvaly o zvukový záznam. 

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo patnáctý měsíc po referendu (13. 12. 2017 – 13. 1. 2018)

18. 12. Vánoční setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

31. 12. Silvestrovský přípitek na koupališti: pohled přes plot skýtá pohled na rozbourané stěny bazénu. Připíjíme koupališti na jeho znovuotevření v letní sezóně 2018, tak jak to slíbil starosta občanům Úval. Nemáme aktuální informace o průběhu investice, zda bylo zahájeno řízení o stavebním povolení, finální verze schváleného projektu.

3. 1. ŽÚ: pan starosta ve výčtu toho, co přinese rok 2018 překvapivě uvádí: „…velkou investicí bude i rozjezd rekonstrukce úvalského koupaliště (cca 25 mil. Kč)“. Znamená to snad, že se neplánuje otevřít koupaliště pro veřejnost v letní sezóně, jak slíbil??? V rubrice „Probíhající investice města Úvaly“ informace o investici do rekonstrukce koupaliště zcela chybí, i když na koupališti práce od října probíhají.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo čtrnáctý měsíc po referendu (13. 11. 2017 – 13. 12. 2017)

27. 11. Finanční výbor: FV projednával mimo jiné návrh rozpočtového opatření RO 4 a návrh rozpočtu 2018.

Rozpočet 2017 (RO4): na koupaliště byly z důvodu posunu realizace investice sníženy prostředky z plánovaných 10,5 mil Kč na 2,65 mil Kč (z toho „PD“ 1,15 mil a „posudky a průzkumy“ 1,5 mil), na „PD“ na cyklostezku na koupališti byly sníženy z 170 tis Kč na nulu.
Z důvodu zpoždění realizace investice koupaliště došlo k převodu prostředků do rozpočtu 2018.
Rozpočet 2018: investice na koupaliště 21,4 mil Kč (z toho „PD“ 0,4 a „posudky a průzkumy“ 21 mil), na cyklostezku na koupališti 1,27 mil Kč (z toho „PD“ 170 tis a „stavba“ 1,1 mil). Dále jsou rozpočtovány drobné přípravné práce na provoz koupaliště 100 tis Kč.
Jako zdroj financování je uváděn úvěr – u koupaliště 21 mil Kč a u cyklostezky 1,1 mil Kč.
Vysvětlivka: v uvozovkách jsou uvedeny názvy položek ve znění uvedeném v rozpočtu města. FV upozornil na chybné označení položky „posudky a průzkumy“ v rozpočtu 2018, nicméně OE ponechal tuto položku v rozpočtu beze změny. Proč?

2. 12. Advent s chlupáči v Úvalech: ZK opět jako vloni pomohlo s organizací stánku s perníkovou dílničkou na adventních trzích na náměstí v Úvalech a se sbírkou pro opuštěné pejsky a kočičky pro psí útulky, která byla opět velmi úspěšná.

12. 12. VZZM: schvaloval se rozpočet 2017 (RO4), rozpočet 2018 a výhled hospodaření do r. 2023. Bohužel k 11. 1. 2018 není k dispozici zápis ze zasedání zastupitelů.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo třináctý měsíc po referendu (13. 10. 2017 – 13. 11. 2017)

17. 10. Interview: byli jsme požádání reportérkou o odpovědi na otázky kolem koupaliště do připravované reportáže „Rok po referendu o koupališti v Úvalech“. Na youtube je možné shlédnout reportáž Jarky Brokešové,  https://youtu.be/KNk2qU6wbSM.

18. 10. Zasedání stavební komise: 2 členové požádali o zařazení stavby na koupališti do programu, pan starosta zařazení tohoto bodu odmítl. Během zasedání nicméně padaly dotazy ohledně toho, co se děje na koupališti a co bude na koupališti realizováno. Starosta komisi předčasně ukončil, aniž by podal informace.

24. 10. Demoliční práce na koupališti pokračují rychle a ve velkém rozsahu. Nikde ale nevisí žádná cedule ohledně povolení, na příslušných úřadech (OI, TS, stavební úřad) neumí dát odpověď.

25. 10. Odpověď města na Žádost o poskytnutí informací: na 5 položených otázek sice přišlo 5 odpovědí, ale bohužel žádná otázka nebyla zodpovězena, odpovědi byly vyhýbavé. Např. na dotaz „kdo vydal stavební povolení na bourání na koupališti“, přišla odpověď „…jedná se o přípravné práce související s obnovou stávajícího koupaliště. Projektovou dokumentaci zpracovává na základě výběrového řízení společnost CENTROPROJEKT GROUP a.s….“. Požadavek na zaslání dokumentace (k bourání) byl tajemnicí města vyřízen zasláním zápisu z jednání Rady města a Zastupitelstva (oba zápisy jsou na webu města).
Proč je kolem stavebních prací na koupališti tolik tajností?

6. 11. Schůzka zástupců ZK s tajemnicí městského úřadů a vedoucím odboru investic. Po dohodě s tajemnicí města se uskutečnila schůzka, která měla navázat na písemnou odpověď města na žádost ZK o poskytnutí informací o postupu města při obnově koupaliště. Schůzky se částečně zúčastnil starosta města. Oceňujeme vstřícný krok ze strany tajemnice ke zlepšení komunikace města se ZK a snahu poskytnout informace. Bohužel významná část otázek zůstala stále bez odpovědi. Požadovaná dokumentace ohledně prací na koupališti neexistuje. Zaznělo i to, že pokud bude aktivita ZK brzdit průběh stavby, tak se to nedostaví už nikdy. Podle nás hodně neférový argument, zvlášť po 9 měsících nečinnosti města.

8. 11. Stavební komise: jediný bod programu bylo koupaliště/obnova bazénových van a úpravny vody koupaliště + návrh nebazénové části koupaliště za přítomnosti projektantů z firmy Centroprojekt Zlín. Konečně proběhla řádná diskuse odborníků ze stavební komise nad projektem koupaliště. Na dotaz, podle jakého zadání postupují projektanti - prý podle 3 variant Bazény a wellness (což je v rozporu s výsledky diskuse na květnovém zasedání zastupitelů). Byla vznesena obava z narušení betonu nadbytečnými bouracími pracemi před zimou. A dále obava, zda projektanti mohou stihnout termín odevzdání projektu ke stavebnímu řízení 17. 11. 2017 (výkresy ještě nejsou hotové) a zda je vůbec reálné dokončit obnovu před sezónou 2018. Kromě toho bylo kritizováno zmenšení prostoru pro plavání (významné snížení objemu vody v m3 a snížení hloubky v plavecké zóně na maximálně 1,65 m! To prý je v intencích současných trendů, je to v pořádku a je to ekonomické. Výsledkem diskuse byl komisí schválený návrh vyčlenit brouzdaliště z velké bazénové vany mimo do travnaté plochy tak, jak tomu bylo před demolicí. Odpovědi zatím nejsou na finanční stránku, tj. cenu obnovy a odhad provozních nákladů.
Dovětek: následně 9. 11. byli členové komise starostou mailem vyzváni k revokaci usnesení vyčlenit brouzdaliště s odkazem na mail ředitele Ševely z Centroprojektu. Několik členů komise na tento nestandardní krok nepřistoupilo.

9. 11. VZZM: téma koupaliště nebylo projednáváno

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo dvanáctý měsíc po referendu (13. 09. 2017 – 13. 10. 2017)

21. 9. Zasedání zastupitelů města Úvaly: DEMOLICE OBJEKTŮ NA KOUPALIŠTI BYLA KOALICÍ SCHVÁLENA. Stěží se tomu dá uvěřit, ale nejen, že se dosud nezačala realizace obnovy koupaliště (zatím se začalo projektovat), ale starostou předložený návrh na demolici objektů na koupališti (včetně oplocení) byl koaliční většinou schválen, aniž by byl předložen finanční rozpočet demolice či zodpovězeny otázky ze strany zastupitelů a občanů a aniž by byl předložen plán realizace obnovy koupaliště. Kromě toho, zastupitelé hlasující o zcela odlišné variantě řešení koupaliště nedostali podklady předem, ale byly jim promítnuty přímo na zasedání. Bourání na koupališti jde vedení města rychle (1. část objektů byla zbourána již na začátku roku 2016). Půjde stejně rychle i jeho obnova (mluvíme stále ještě o OBNOVĚ?) a zprovoznění koupaliště? Budou mít občané unikátní přírodní koupaliště, anebo atrakci s tobogánem?
Je vůbec v Úvalech možné prosadit něco, co starosta nepodporuje? Starosta k tomu obvykle dodává, že se jedná nejen o jeho názor/stanovisko, ale i názor/stanovisko jeho kolegyň/kolegů z Rady města.

5. 10. Demolice na koupališti: 14 dnů po schválení návrhu na demolici zařízení a oplocení areálu jsme zaznamenali, že se demoliční práce na koupališti rozběhly.

5. 10. Schůze občanské aktivity ZK: mezi mnohými tématy převažovala debata nad kroky vedení města k „obnově“ koupaliště – demolice na koupališti byla zahájena, aniž by bylo známo, kdo za demolici a její rozsah odpovídá, kdo ji bude provádět (pravděpodobně firma pana Hovorky), kolik bude stát a jak se zamezí škodám na majetku města. Odpovědi na tyto otázky ústní cestou nám byly zamítnuty. Kromě toho bylo na místě zjištěno, že okál v areálu koupaliště používaný správcem koupaliště, je vyrabován – tato skutečnost byla nahlášena Policii ČR a městské policii. Dalším bodem diskuse byly připomínky ke změnám Územního plánu města.

11. 10. Žádost o poskytnutí informací ohledně demolice byla podána na městský úřad.

13. 10. Připomínky k ÚP města: do tohoto termínu bylo v rámci změnového řízení územního plánu podáno městskému úřadu podle našeho odhadu přes 120 připomínek týkajících se areálu koupaliště. Důvodem podání připomínek byla obava občanů o narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje v areálu koupaliště výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.), či obava ze „zasypání“ bazénových van.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo jedenáctý měsíc po referendu (13. 08. 2017 – 13. 09. 2017)

29. 8. Centroprojekt Group a.s., Zlín, budoucí dodavatel projektové dokumentace pro koupaliště, jeho zástupci obhlédli koupaliště.

5. 9. Rada města doporučila zastupitelstvu města usnesením č. R-388/2017 schválit návrh řešení bazénové plochy a úpravny vody a schválila okamžitou demolici objektů na koupališti. K návrhu řešení s výjimkou obrázku nejsou k dispozici jiné podklady. Nutno podotknout, že obrázek (návrh řešení) projednávaný na zasedání zastupitelů 21. 9. 2017 se lišil od obrázku prezentovaného starostou jako podklad pro projednání zastupitelům. T.č. (23. 9.) obrázek (návrh řešení) nemáme k dispozici. 

6. 9. Finanční výbor: byla poskytnuta informace, že faktura pro Bazény a wellnes v částce Kč 260 150 byla dne 26. 6. 2017 proplacena (pozn.: i přes nedodržení termínu dodání, velké množství zásadních chyb a fakt, že ani jedna jimi navržená varianta nebyla zastupiteli přijata). V RO č. 3 dochází ke snížení položky Koupaliště/Posudky a průzkumy z Kč 19 mil na Kč 10 mil (zdůvodnění místostarostou: v tomto roce se nestačí celá částka proinvestovat, název položky? není to prý jen na průzkumy, název a jeho obsah nebyl vyjasněn). 

11. 9. Podepsána starostou Smlouva s Centroprojekt Group a.s., Zlín na zabezpečení projekční činnosti v souladu se zadávací dokumentací Zakázky. Je zajímavé, že oprava bazénové vany bude řešena dle odst. 2. 3. a) Smlouvy v souladu s návrhem řešení firmy Bazény a wellness ve variantě 1, ačkoliv zastupitelé na zasedání dne 22. 5. 2017 odmítli všechny 3 návrhy firmy Bazény a wellness a schválili pro koupaliště řešení č. 1 předložené spolkem PRO Úvaly. Bohužel v přijatém Usnesení tato skutečnost explicitně zaznamenána není, takže se „jede“ podle odmítnuté varianty 1 od Bazény a wellness.

_____________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo desátý měsíc po referendu (13. 07. 2017 – 13. 08. 2017)


15. 7. Oslava ročního výročí vzniku ZK: sešli jsme se před vstupní bránou na koupaliště a symbolicky jako před rokem v dešti jsme roční výročí oslavili. Tentokrát ovšem s 3 variantami buřtguláše.

17. 7. Výběrová komise na dodavatele projektové dokumentace ke koupališti: byl vybrán a potvrzen dodavatel, firma CENTROPROJEKT GROUP a.s., Zlín. Jediným výběrovým kritériem byla CENA. ZK mělo zástupce ve výběrové komisi, kteří se na místě kriticky vyjádřili k postupu města, tj. a) proč město nevybralo na tuto jednoduchou investici přímo dodavatele a zdržuje tak obnovu zbytečným výběrem dodavatele pouze projektu-dodávka projektu včetně stavebního povolení bude trvat přibližně 8,5 měsíců a teprve pak bude vybrán dodavatel stavby a technologie!, b) proč stanovilo zbytečně vysoký maximální limit ceny za projekt, ke kterému se všichni účastníci tendru rádi přiblížili a samotný projekt tak bude stát více než Kč 1 mil!! Jedná se tak o plýtvání finančních prostředků města. Vzhledem k tomu, že příští koupací sezóna začíná za 10 – 11 měsíců, je namístě se ptát, zda město dodrží svůj slib občanům.

28. 7. Náš region: v časopise Náš region vyšel kompilát z různých informačních zdrojů o stavu přípravy obnovy koupaliště v Úvalech.


L  E  T  N  Í    P  R  Á  Z  D  N  I  N  Y   (odjeli jsme se koupat tam, kde je to možné)
________________________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo devátý měsíc po referendu (13. 06. 2017 – 13. 07. 2017)

28. 6. Šíří se zvěsti, že pan starosta chce vyhlásit nové referendum o koupališti. Tomu lze těžko uvěřit. Slíbil závazně, že koupaliště bude otevřené příští letní sezónu. Nebyla potvrzena pravdivost těchto zpráv.

30. 6. Náš region: v časopise Náš region vyšla informace o možnostech koupání v letních vedrech. A tak je zde vedle Klánovic zmíněno i koupaliště Úvaly se sportovním vyžitím (beachvolejbal, nohejbal, minigolf), půjčovnou lehátek, atd. Bylo by to krásné, kdyby to byla pravda…

1. 7. ŽÚ: pan starosta se tvrdě opřel do občanů ze ZK – nerozumí či nechtějí rozumět problematice kolem koupaliště, myslí si, že to bude jako za jejich „mládí“ (myslí tím snad, že už jsou staří a nemají co do toho mluvit?). Vidí rozhodnutí zastupitelstva a jeho schválení varianty obnovy koupaliště jako to nejhorší možné, obnova koupaliště bude…… Trochu to připomíná označení členů finančního výboru jako nekompetentních v momentě, kdy FV neschválil rozpočet a úvěr. Pan starosta neumí dostát svému závazku a vinu schvaluje na občany. A tak paradoxně v ŽÚ vedle sebe jsou 3 naprosto odlišné pohledy na průběh zastupitelstva o koupališti (starostův, PRO Úvaly, ZK). Výsledkem je, že koupaliště v Úvalech stále nemáme.

3. 7. Vandalismus na koupališti: Na koupališti byla vyvrácená část vstupní brány, vysazená brána vjezdu do garáže, rozbitá okna a vypáčené dveře domu správce koupaliště, do domu tak rozbitým oknem v horním patře prší, toalety na koupališti jsou zdevastované, demontované baterie, utržené sifony, poničené dveře do kabin, vstupní dveře vyvrácené, elektro skříňka u vstupu poničená. PV podal trestní oznámení na neznámého pachatele, pan starosta se na fb vyjádřil: „V tomhle stavu je to už nějaký čas. Fotky sice vypadají dramaticky pro toho, kdo chce, aby dramatické byly, ale jedná se objekt záchodů, které byly hnusné už v době, kdy bylo koupaliště v provozu. A pokud tento objekt zmizí ze světa, jedině dobře.“ Smutný postoj správce městského majetku…

12. 7. Naše upozornění na ničení městského majetku na koupališti bylo vyslyšeno alespoň tak, že byla opravena vstupní brána na koupaliště a označena zákazem vstupu.

13. 7. Roční výročí od vzniku občanské aktivity Zachraňme koupaliště na podporu obnovy koupaliště.
________________________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo osmý měsíc po referendu (13. 05. 2017 – 13. 06. 2017)

16. 5. schůzka ZK: mimo jiné nad variantami obnovy koupaliště, které budou projednávat zastupitelé

17. 5. Stavební komise: nebyla usnášeníschopná, přítomni byli pouze předseda p. Borecký, pánové Ivan a Jan Černých, p. Kytlica a jako host p. Šmíd z firmy Bazény a wellness a městský architekt p. Kraus. Diskuse nad variantami obnovy koupaliště jako jednoho z více bodů programu komise byla krátká a bez konkrétních výstupů. Podle usnesení Rady města z 1. 11. 2016 měla stavební komise jako odborný poradní orgán Rady města projednat návrhy variant. To se však nestalo.

22. 5. VZZM: hlavním bodem veřejného zasedání zastupitelstva byla prezentace variant obnovy koupaliště. Byly prezentovány 3 varianty firmou Bazény a wellness (Baw) a 2 varianty spolkem PRO Úvaly. Na zasedání bylo mnoho dotazů ze strany občanů, projevily se opakující se technické nedostatky s ozvučením a přenosem, obava vedení města před reakcemi občanů s nepřiměřenou pohrůžkou vyvedením ze sálu policií, prezentace analýzy technického stavu koupaliště firmou Baw, která obsahovala hrubá pochybení a tudíž její závěry a doporučení byly zpochybněny, usnesením byla přijata varianta spolku PRO č. 1 a byl potvrzen záměr otevřít koupaliště na letní sezónu 2018, místostarostou byl zmíněn finanční limit v rozpočtu města na obnovu koupaliště 20 mil Kč (tj. 16 mil Kč bez DPH). Z pohledu finančního limitu vyvstává otázka, jaké měla firma Baw zadání od města, když její varianty se pohybovaly v částkách kolem 30 až 50 mil Kč?
Návrh občana, aby cyklostezka nevedla přes areál koupaliště, nebyl většinou zastupitelů přijat. Starosta nebyl ochoten vysvětlit, proč na cyklostezce tak urputně trvá.
Občané z Hodova vznesli námitky proti parkovišti u ČOV s odkazem na neodpovídající příjezdovou komunikaci, ohrožení bezpečnosti a toxický materiál povrchu parkoviště v zátopové oblasti Výmoly. Usnesením zastupitelů bylo potvrzeno, že se prozatím parkoviště u ČOV nebude užívat jako parkoviště pro koupaliště.
Více informací viz článek Postřehy ze včerejšího zastupitelstva na www.uvalskekoupaliste.cz

2. 6. ŽÚ: pan starosta chválí dobrovolníky včetně nás ze Zachraňme koupaliště, v článku jsme zhodnotili úspěšný průběh Cesty za májovým překvapením.

6. 6. FV: koupaliště je jednou z 8 investic, která by měla být financována z 20 letého úvěru KB (v rozpočtu je 19,5 mil Kč). V rozpočtu v RO 2 je v příjmech i ve výdajích celá částka úvěru 110 mil Kč-byť první čerpání úvěru ještě neproběhlo, nejsou ještě ani ukončena výběrová řízení na projekty, na které bude úvěr vyplácen účelově. Je tedy na místě se ptát, jak chce město stihnout čerpat celou částku úvěru do konce roku (na čerpání má město 30 měsíců)… Na otázku, zda faktura pro Bazény a wellness (ca 300 tis Kč) i přes nesplnění termínu a hrubé chyby v údajích ve studii bude městem proplacena, bylo odpovězeno, že faktura projde standardním schvalovacím kolečkem na úřadu města.

13. 6. Nabídli jsme panu Maturovi, vedoucímu odboru investic, odborníky z občanské aktivity Zachraňme koupaliště do pracovní skupiny. Rada města bohužel s odborníky ze ZK do pracovní skupiny nepočítá. Počítá pouze s jejich obsazením do výběrové komise na výběr projektové organizace pro bazén a technologii. Bohužel odborníci ze ZK neměli možnost se vyjádřit k podmínkám a předmětu výběrového řízení.
________________________________________________________________________________

KALENDÁRIUM
Co se stalo sedmý měsíc po referendu (13. 04. 2017 – 13. 05. 2017)


13. 4. ŽÚ: pozvánka na akci CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ, kterou pro rodiny připravili dobrovolníci z občanské aktivity Zachraňme koupaliště na 13. května t.r.

17. 4. Schůzka ZK na koupališti-půlroční výročí od referenda: sešli jsme se pod velikonočním věnečkem půlroku po referendu o koupališti. Koupaliště je zpustošené – vyražená okna a dveře u záchodů, rozbitý plot z přední strany, takže koupaliště je přístupné vandalům. Velmi tristní pohled. Na stránkách města nelze najít informace kolem referenda o koupališti, otázku položenou občanům v referendu. Dobrá zpráva: Stezka, kterou jsme uklidili a proklestili, vydržela i vydatné deště.

20. 4. Zasedání zastupitelstva: zastupitelé stanovili termín mimořádného veřejného zasedání zastupitelstva města, na kterém bude projednávány jako jediný bod studie rekonstrukce koupaliště, na 22.5. od 18 hodin. v čp. „65“.  Starosta informoval, že finální podoby projektů budou k dispozici kolem 5.5. a následně zveřejněny na webu města. Projekty na veřejném zasedání představí autoři z firmy Bazény a Wellness, s.r.o. a pan starosta se vyjádřil, že se na jednání nemusí rozhodnout, ale bude rád, pokud se debaty zúčastní všichni úvalští odborníci na koupaliště.

26. 4. Odpověď Ministerstva vnitra z 21. 4. 2017 na náš podnět k uplatnění dozorových oprávnění ve věci budování cyklostezky v prostoru stávajícího koupaliště z 27. 2. 2017: odpověď MV je na 6 stránkách (uveřejníme na webu), sděluje, že dozor provedlo MV na základě podkladů od města Úvaly a v rozsahu kompetencí MV. Závěrem odpovědi je, že nebyl důvod k uplatnění dozorových oprávnění.
Hodnocení odpovědi MV ze strany ZK:
MV postavilo svoji odpověď pouze na citaci vybraných podkladů od města, tj. strany, na níž byl podán podnět, a dále aniž by si ověřilo jejich správnost.
V citaci je uveden např. chybně odkaz na zasedání zastupitelů dne 1. 11. 2016 (toho dne se nekonalo), dále nepravdivě uvedeno „ se domluvilo složení komise pro obnovu koupaliště na zasedání zastupitelstva“.
Ohledně cyklostezky MV vychází z toho, že o zřízení cyklostezky bylo jednáno následovně: stavební komise 9. 9. 2015 vzala na vědomí předložený materiál ohledně plánované rekonstrukce koupaliště a nově 3m široké cyklostezky. Je rovno „vzetí na vědomí“ komisí „schválení“?!?
A dále MV vychází ze schválení Zásobníku projektů většinou zastupitelů 23. 6. 2016, jehož součástí je i cyklostezka a koupaliště. Město poukazuje na to, že zásobník byl připravován během široké diskuse s obyvateli Úval, tj. v přeneseném slova smyslu občané schválili cyklostezku přes koupaliště…
Pokud ale nahlédnete do aktuálního Zásobníku (web města dne 1. 6. 2017), pak cyklostezka je plánována do II. etapy a naceněna na Kč 2,4 mil a koupaliště je plánováno dokonce do III. etapy a naceněno Kč 30 mil! (tj. kdovíkdy a ne v r. 2018).
Dále MV staví i na zasedání zastupitelstva 30. 1. 2017, kde prý starosta uvedl, že cyklostezka je součástí všech 3 variant na vybudování koupaliště (pozn.: tedy argument ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“ jak zaznělo z úst pana starosty na VZZM 22. 5. 2017).
Jak je vidět, s podklady se dá pracovat flexibilně.

26. 4. Dopravní komise: neřešilo se koupaliště

2. 5. ŽÚ: starosta sděluje, že mají k dispozici studii obnovy koupaliště, napsali jsme jak dobrovolníci ze ZK uklidili stezku kolem koupaliště, Petr Vosecký kritizuje situaci kolem naplnění výsledku referenda a ptá se v článku Jak to chodí v Úvalech, kdo je zodpovědný za současnou neutěšenou situaci areálu koupaliště. Téma výpověď koaliční smlouvy: přetahovaná mezi ČSSD a OÚ se dotkla i o koupaliště.

10. 5. Cyklostezka: dostáváme informaci, že „demoliční výměr platí“, „rozhodnutí o cyklostezce zatím nebylo vydáno“.

13. 5. CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ. Připravili jsme vlastními silami a prostředky zábavně-naučnou akci pro rodiny v přírodě v okolí koupaliště. Vydařila se skvěle, kdo přišel, určitě nelitoval. Děti i jejich dospělácký doprovod se zapojili do soutěží a otázek především kolem vody, zvířat, rostlin a hub na 6 stanovištích.  Rýžovalo se i zlato a zlaté kameny. Díky TS a panu Kolaříkovi se účastníci mohli podívat i do čističky vod. A na konci cesty čekal kouzelný strom „lízátkovník“, na který si děti věšely svoje přání a vyhrané pentle. A byly i buřtíky.
________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo šestý měsíc po referendu (10. 03. 2017 – 10. 04. 2017)

13. 3. Kdybych já byl starostou: příspěvky všech, kteří svoji esej napsali, jsme pro inspiraci zveřejnili v rámci Týmu ZK.

15. 3. Stavební komise: upozornili jsme na nedodržený termín ze strany firmy Bazény a Wellness (15. 2. 2017) – odpověď starosty: zpoždění je kvůli mrazu bez jakýchkoliv dalších vysvětlení či informace o náhradním termínu. Starosta kromě toho nevidí důvod proč penalizovat firmu za nedodržení termínu.

16. 3. Zasedání zastupitelstva: koalice svorně a jednotně odhlasovala schválení přijetí nabídky KB na úvěr 110/90 mil Kč na 20 let na vybrané projekty. Není jasné, na jaké projekty to bude (v podkladech na FV byly projekty vyjmenované, ale z odpovědi na dotazy ze strany opozice není jisté, že to bude právě na tyto projekty). Zastupitelé pravděpodobně nebudou odsouhlasovat, jaké projekty budou navrženy k financování v rámci nového úvěru.

22. 3. Vypovězení koaliční smlouvy stranou ČSSD. Jedním ze zmíněných důvodů uvedených v dopisu předsedům koaličních stran je koupaliště. ČSSD zde uvádí, že „Otevřené Úvaly bránily rekonstrukci koupaliště a naštěstí se přepočítaly, když předpokládaly neplatnost referenda k této otázce.“

2. 4. ŽÚ v článku „Zastupitelstvo rozhodlo o financování….“ pan starosta informuje, že schválením přijetí úvěru město může realizovat dlouho připravované investice, v jejich výčtu uvádí i koupaliště s částkou Kč 20 mil. V „Aréně názorů“ jednotlivé strany hodnotí finanční situaci města. Kromě Otevřených Úval, všechny strany ve svém příspěvku zmiňují opravu koupaliště.

5. 4. Vývěska v Orange baru. ZK má svoji vývěsku, kde budeme umísťovat pozvánky na akce a aktuální informace kolem koupaliště a akcí občanské iniciativy ZK

8. 4. Akce Vyčistíme stezku: zapojili jsme se do celostátní uklízecí akce Ukliďme Česko a s podporou TSÚ jsme zajistili úklidovou akci kolem areálu koupaliště zaměřenou na vyčištění a lepšímu zprůchodnění stezky kolem koupaliště. Přírodní stezka je tu, jak říkají pamětníci „odjakživa“, jenom nebyla udržovaná……..
________________________________________________________________________________

Kalendárium Co se stalo pátý měsíc po referendu (10. 02. 2017 – 10. 03. 2017)

13. 2. ŽÚ: uzávěrka, předali jsme článek s názvem Letní den o tom, jaké by to bylo krásné, kdybychom v Úvalech měli opět koupaliště a že to „fakt“ nemusí být vůbec drahé.

15. 2. Lhůta na předložení návrhů 3 řešení firmou Bazény a Wellness. Návrhy zatím nebyly předloženy. Termín dodání 15. 2. 2017 nebyl dodržen. Na dotaz proč? Prý kvůli mrazům zatím nemohly proběhnout sondy do bazénu. A čas vesele plyne…

17. 2. Podnět zastupitelům z 28. 11. 2016: obdrželi jsme písemnou odpověď na požadavek vznesený na VZZM 31. 1. 2017. Namítali jsme, že odpověď vedení města na Podnět obsahující otázky na zastupitele ve smyslu „zastupitelé vzali na vědomí“ je nedostatečná a neodpovídá Směrnici. Pan starosta dopisem dne 17. 2. 2017 odpověděl, že podnět byl řádně projednán zastupiteli a vyřízen a zmíněnou Směrnicí se neřídí. Viditelně nikoho netrápí, že na otázky nebyly zaslány odpovědi.

20. 2. Prezentace možného řešení filtrace biologickou cestou pomocí biofilmu : přijali jsme nabídku prezentace možných řešení od Michala Vránka člena asocice bio bazénů a jezírek. Co jsme se dozvěděli? Principy bio čištění vody pro bazény. Čištění vody probíhá nárůstem bakteriálního filmu na povrchu vystavenému proudění vody. Bakteriální film pohlcuje nečistoty z protékající vody a je po čase odstraněn výplachem. Bazénová voda se tak obejde bez chemie. Pan Vránek ve své přednášce zmínil například koupaliště v Borovanech s roční návštěvností cca 25 tisíc lidí za sezónu.

21. 2. Stížnost na MV: Podali jsme na Ministerstvo vnitra podnět k uplatnění dozorových opatření v souvislosti s neoprávněným vedením cyklostezky v prostoru stávajícího koupaliště.

1. 3. Zabráníme demolici objektů na koupališti? PRO Úvaly požádaly tajemnici Městského úřadu Úvaly o přezkoumání rozhodnutí o demolici objektů na koupališti z 12. 2. 2016, ke kterému dle zákona musí být rozhodnutí rady města a které neexistuje.

2. 3. ŽÚ: za ZK publikován článek Letní den (www.uvalskekoupaliste.cz). Na téma koupaliště byl otištěn názor úvalské rodačky na zbytečnou a drahou cyklostezku v prostoru koupaliště a prohospodařené peníze na zavřeném koupališti. Na názor občanky byla publikována dvakrát delší odpověď pana starosty.

7. 3. FV: řešilo se primárně výběrové řízení na nový úvěr 110/90 mil Kč na 20 let na investice ze Zásobníku projektů. Jednou z deklarovaných investic vedení města k financování je koupaliště s částkou 19 mil Kč (!) FV nepodpořil návrh na úvěr od KB vzhledem k tomu, že se ze 7 bank zúčastnila pouze jediná, a to banka, která již město financuje a ne zcela levně a která nesplnila podmínky výběrového řízení.

11. 3. Vycházka kolem koupaliště. Sešli jsme se u koupaliště - 5. měsíc po referendu je koupaliště beze změny, jen bazény jsou oproti zimnímu období bez vody, prošli jsme se stezkou vedle koupaliště, dále kolem čističky-zde se připravuje prostor pro parkovistě, přes lávku přes Výmolu, do kopce k rozhledně a zpět kolem Prokůpčáku. Krásná předjarní vycházka!
________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo čtvrtý měsíc po referendu (od 10. 1. 2017 do 10. 2. 2017)

11. 1. Dopravní komise: koupaliště/cyklostezka neřešeno

13. 1. Vyhlášena literární soutěž „Kdybych já byl starostou“

17. 1. ŽÚ: uzávěrka, předali jsme článek z veřejného projednávání Generelu dopravy města, týkající se cyklostezky přes koupaliště, šéfredaktor odmítnul uveřejnit Podnět a Odpověď města

17. 1. Finanční výbor: zrušeno v RO 6 částka 80 tis Kč na demolici na koupališti

18. 1. Územní řízení o povolení cyklostezky přes koupaliště: již na jaře 2016 (dávno před referendem!) zadán projekt cyklostezka přes koupaliště s předpokládanou demolicí WC). Územní řízení nebylo vyhlášeno na úřední desce, mělo proběhnout bez účasti ostatních. Jako účastník řízení se za PRO Úvaly zúčastnil Honza Černý. Asi je to marná snaha zvrátit rozhodnutí vedení města. Cyklostezka bude navzdory všem. Pan starosta si tak přeje.

20. 1. Rozbor vody: Dozvídáme se, že město v listopadu zadalo laboratoři v Říčanech provést analýzu vzorku vody ze studny u koupaliště. Výsledkem je v prosinci hotová analýza, ze které mimo jiné vyplývá větší množství železa, manganu než je přípustné, dále koliformních bakterií, atd. S novou úpravnou vody se při obnově koupaliště počítá od začátku.

31. 1. Schůze VZZM
 • -pan starosta se „svým způsobem“ omluvil za chybné použití termínu soudní znalec na minulém VZZM
 • -byl projednán podnět V. Baumanové týkající se pojmu „obnova“ koupaliště a termínu otevření v 2017, na který za vedení města reagoval pan Polák (viz materiál VZZM)
 • -byl vznesen dotaz na to, zda na Podnět ZK z 28. 11. 2016 vedení města odpovědělo v souladu se zákonem (odpovědí totiž bylo pouhé „vzetí na vědomí zastupiteli“-čili žádná odpověď na podnět), tajemnice města má věc prověřit a informovat zastupitele. 
 • -na dotaz: jak je možné, že o variantě obnovy koupaliště nebylo rozhodnuto, ale cyklostezka přes koupaliště už je připravovaná k realizaci, odpověděl pan starosta, že cyklostezka přes koupaliště bude v každé variantě obnovy koupaliště
 • -občané: pojďme obnovovat koupaliště postupně, s co nejnižšími náklady, nepotřebujeme „mercedes“ když na to město nemá
 • -diskuse ohledně zbourání záchodů na koupališti (kvůli cyklostezce), město chce záchody „21. století“
 • -vznesen dotaz, proč výběr firmy pověřené technickým auditem a přípravou návrhů obnovy koupaliště neproběhl formou výběrového řízení-zakázka byla zadaná pro 1. etapu v hodnotě přes Kč 300 tis, 2. etapa je předběžně v hodnotě kolem Kč 1 mil (s DPH). Odpověď: Rada města využila své kompetence do výše Kč 500 tis.
 • -na námitku ze strany občanů, že do koupaliště se zbytečně dávají peníze na různé studie (Bazény a Wellness 2013, Mecnerová 2014, nyní Bazény a Wellness (1. etapa), projekt cyklostezka skrz koupaliště-celkem kolem Kč 600 tis) – to vše prozatím bez prováděcího projektu! Padla od vedení města informace, že studie arch. Mecnerové byla uhrazena soukromou osobou, tedy ne městem 
 • -občané vznesli dotaz na parkoviště u čističky a nedostatečně dimenzovanou příjezdovou cestu a dále na objem prostředků na parkoviště v rozpočtu na koupaliště
1. 2. Distribuce letáku občanům do schránek – v letáku je otištěn příspěvek, který byl redakcí ŽÚ odmítnut k otištění, tj. text Podnětu zastupitelům z 28. 11. 2016 a Odpovědi vedení města na něj z 28. 12. 2016.

3. 2. ŽÚ: vyšly články: Posouzení cyklostezky odborníky z ČVUT (viz také na www.uvalskekoupaliste.cz), Jsme rozumnými hospodáři? (viz www.mestouvaly.cz)

8. 2. Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště
________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo třetí měsíc po referendu (od 10. 12. 2016 do 10. 1. 2017)

Zadání technického auditu městem: Dozvídáme se, že vedení města jednalo 8. 11. s firmou Bazény a Wellness, která 10. 11. zaslala nabídku v rozsahu: technický audit, architektonický návrh tří řešení a předběžnou nabídku na prováděcí projekt. 23. 11. Rada města schválila nabídku v rozsahu zpracování technického auditu touto firmou a 24. 11. přijalo vedení města nabídku firmy Bazény a Wellness v rozsahu Kč 308 308.

14. 12. Uzávěrka ŽÚ: předali jsme ke zveřejnění reportáž z cesty za inspirací na Krnovské koupaliště

20. 12. Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště

22. 12. Předána PF Zachraňme koupaliště s cukrovím do Domova seniorů.

23. 12. Zjistili jsme, že koupaliště je částečně vypuštěné a dotazováním jsme zjistili, že byla provedena „technická analýza“ bazénů… (nevíme v jakém rozsahu a kým, informace nebyla na veřejně dostupném zdroji k dispozici“). V lednu v ŽÚ jsme se dočetli informaci pana starosty, že za účasti soudního znalce Doc. Ing. Jiřího Dohnálka, CSc. proběhl na konci prosince technický průzkum koupaliště a že zatím nejsou závěry k dispozici.

28. 12. Termín na odpověď zastupitelů města na Podnět podaný 28. 11. a projednávaný na VZZM 8. 12. Zápis ze zastupitelstva k 30. 12. nebyl k dispozici (audiovizuální záznam je neúplný, nekvalitní a nesrozumitelný).

31. 12. Odpoledne jsme si v mrazivém silvestrovském dni připili na ZDAR ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ

3. 1. ŽÚ: vyšly články z cest za inspirací na koupaliště v Krnově a na koupaliště v Lovosicích, článek „Nechceme umenšovat koupaliště o cyklostezku“.
 • Pan starosta shrnul aktivity města v článku „Co nového na úvalském koupališti?“. Zde informoval, že byl proveden koncem listopadu rozbor vody ze studny (přítomnost fekálních baktérií, poměrně vysoké hodnoty železa a manganu), harmonogram nejbližších kroků, že cyklostezka bude a povede jižní částí koupaliště a že koupaliště bude zprovozněno do konce tohoto volebního období.
 • V odpovědi na své priority v roce 2017 Otevřené Úvaly a ODS zmiňují mimo jiné rekonstrukci koupaliště.
5. 1. Dotazovali jsme se na osud odpovědi na Podnět. Byli jsme informováni panem starostou, že Podnět byl projednán na zasedání zastupitelstva města, kde se k němu vyjádřil on i zastupitelé, kteří „měli zájem se k této věci vyjádřit“. Vše je prý v zápisu ze zastupitelstva (pozn: v tu dobu ještě nebyl od 8. 12. k dispozici), zastupitelstvo vzalo Podnět na vědomí. Tím považuje pan starosta Podnět za vyřízený. Odpověď na Podnět jsme obdrželi v písemné podobě, byl odeslán v zákonné lhůtě. Bohužel odpovědí je pouze, že zastupitelé vzali podnět „na vědomí“. Otázky položené v Podnětu zůstaly bez odpovědi.
9. 1. Zúčastnili jsme se veřejné prezentace Generelu dopravy odborníky z ČVUT, tj. prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech. V návrhu trasy cyklostezek nepovažovali odborníci variantu navrhovanou městem přes koupaliště za ideální a potřebnou pro dopravní řešení, naopak rozpracovali druhou z variant navržených městem. Přesto pan starosta ujistil občany, že napříč koupalištěm cyklostezka povede.

________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo druhý měsíc po referendu (od 10. 11. do 10. 12.)

12. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Krnově. Chtěli bychom všechny inspirovat dobrými příklady. Krnovští milují své koupaliště, které není v dobrém stavu, protékají bazény. Jeho správce nás ochotně provedl areálem koupaliště i jeho technickým zázemím. V prosinci v Krnově zastupitelé rozhodnou, zda půjdou cestou rekonstrukce či vybudují biotop, více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

19. 11. Opravena brána do koupaliště v rámci prevence bezpečnosti. Nabídli jsme pomoc městu a naši dobrovolníci ze ZK opravili a zprovoznili vstupní bránu na koupaliště tak, aby se dala zamknout a areál koupaliště nebyl otevřený.

4.11. byl k dispozici Zápis z Komise pro výstavbu ze dne 19.10.2016. Bod 7) Různé:

2. Pan Kytlica požaduje, aby se znovu projednávala cyklostezka podél koupaliště.
Kdo schválil?
 • - Na dopravní komisi se cyklostezka neprobírala, pouze se vzala na vědomí informace o systému cyklostezek ve městě – viz 2015-01-14 zápis
 • - Na stavební komisi se cyklostezka se probírala 24.6.2015 okrajově, jako nedílná součást arch. studie arch. Š. Mecnerové. Studie, která se pouze brala na vědomí, sloužila pro budoucího provozovatele koupaliště p. Procházku. – viz zápis z komise pro výstavbu_24.6.2015 koupaliště
14. 11. Uzávěrka ŽÚ: redakce nepřijala k uveřejnění naše příspěvky, bylo vyjednáno alespoň zveřejnění Stanoviska ZK k návrhu vedení města. Bylo slíbeno, že v lednu příspěvky budou otištěny.

16. 11. Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště

24. 11. Cesta za inspirací: Návštěva koupaliště v Lovosicích, kde proběhla rekonstrukce koupaliště tzv. vyfóliováním. Koupaliště se zprovoznilo během 5 měsíců mimo sezónu. Více na http://www.uvalskekoupaliste.cz/

27. 11. Adventní odpoledne na náměstí A. z Pardubic: zúčastnili jsme se akce „Vánoce pro chlupáče“ – napekli jsme perníkové kosti a cukroví, vyrobili PF 2017. Podařilo se nám vybrat finanční obnos a deky a krmivo pro psí útulek v Lysé nad Labem.

28.11. Podnět pro zastupitele: podali jsme Podnět na zastupitelstvo města s upozorněním na nepravdivé informace přednesené starostou na veřejném zasedání 10. 11. 2016 ohledně soudních znalců a hygienického stavu koupaliště s žádostí o přešetření informací a podání stanoviska.

29. 11. Finanční výbor: v rozpočtu na rok 2017 nejsou plánované prostředky na obnovu koupaliště, naopak jsou plánované prostředky na vybudování cyklostezky přes areál koupaliště. Finanční výbor doporučil s odkazem na výsledek referenda o koupališti připravit rezervní položku na jeho obnovu.

8. 12. Zasedání zastupitelstva: v bodě č. 4 zařazený Podnět aktivity ZK zastupitelům. Bohatá diskuze občanů ze ZK - starosta nepodává pravdivé informace, požadavek na starostu omluvit se, ze strany pana starosty zaznělo, že občané prudí, na dotaz zastupitelům: „Vám nevadí, že starosta lže?“zazněla jedna odpověď, že „nevadí“, ostatní zastupitelé bez odpovědi. Schváleno usnesení „zastupitelstvo bere na vědomí“. Záznam ze zastupitelstva je z větší části bez zvuku díky technickým problémům.

10. 12. E-mailová informace zastupitelům s podklady a tzv. minutovníkem ze zastupitelstva z 10. 11. 2016 jako důkaz, že starosta podal nepravdivé informace.

10. 12. Krnovské koupaliště. Informace od místostarosty Brunclíka o výsledku hlasování zastupitelů v Krnově o budoucnosti koupaliště: zvítězila varianta rekonstrukce/fóliování koupaliště. http://www.krnov.cz/zastupitele-dali-zelenou-rekonstrukci-koupaliste/d-22102

________________________________________________________________________________

Kalendárium
Co se stalo měsíc po referendu (8. 10. – 10. 11. 2016)

8.10. Prohlášení vedení města k závaznosti referenda – viz http://www.mestouvaly.cz/

13.10. První setkání zástupců občanské aktivity Zachraňme koupaliště (dále ZK) se starostou, vedením města a zástupci zastupitelů města Úvaly

13.10. Na základě tohoto jednání starosta zveřejnil na webových stránkách města své stanovisko a požadavky – viz http://www.mestouvaly.cz/

15.10. Do redakce Života Úval zaslala občanská aktivita ZK články o akci na koupališti včetně fotoalba, výsledcích fotosoutěže, ohlédnutí za podporou referenda a poděkování všem, kteří se podíleli a dali své ANO koupališti

19.10. Komise pro výstavbu
 • Peter Kytlica informoval komisi o proběhlém referendu o koupališti a z toho vyplývající povinnosti města řešit koupaliště jako reálnou investici. Požadoval, aby projednávání investice koupaliště probíhalo standardními postupy, jako každá jiná stavební investice. Dále požádal, aby se znovu, s ohledem na výsledky referenda, přehodnotila trasa cyklostezky, protože znehodnocuje areál koupaliště
20.10. Setkání občanské aktivity Zachraňme koupaliště a diskuze o požadavcích vedení města a příprava reakce na tyto požadavky

21.10. Občanská aktivita Zachraňme koupaliště zaslala Stanovisko ZK k návrhu starosty – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/ :
 • …netvořme nové výbory,
 • …zajistěme obnovu „koupaliště v jeho původním rozsahu“ v roce 2017,
 • …ZK je proti zbytečnému plýtvání prostředků při realizaci obnovy koupaliště,
 • …ZK je proti znehodnocování a zmenšování areálu koupaliště,
 • …ZK nabízí pomoc: dobrovolnickou prací, podporou pro získání technické analýzy stavu koupaliště soudním znalcem zdarma, odbornými konzultacemi se zapojením odborníků a aktivním zapojením se do práce komisí Rady města Úvaly
26.10. Odpověď starosty na Stanovisko ZK, že město bude konat jako řádný hospodář a že bude varianty projednávat standardně v komisích rady města a na zastupitelstvu, veřejnost bude vedení města informovat o rekonstrukci koupaliště a připravovaných variantách včas

2.11. Distribuce Života Úval, aktivity ZK uveřejněny na trojstraně, která se věnuje koupališti

2.11. Zveřejněno na webových stránkách a facebooku ZK upozornění na nebezpečí – bazény jsou od října napuštěné a zazimované - díky neuzavřenému areálu koupaliště, které je tak přístupné veřejnosti – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/

10.11. Příprava článků a informací do Života Úval, zveřejnění článku na webových stránkách a facebooku ZK s informací o připravovaném záboru části areálu koupaliště pro vybudování nové asfaltové cyklostezky napříč areálem koupaliště a díky tomu nejen hrozícím zbourání stávajících budov se sociálním zařízením, ale také zmenšení areálu koupaliště – viz http://www.uvalskekoupaliste.cz/

10.11. Konalo se zasedání zastupitelstva města Úvaly, kterého se aktivně zúčastnili zástupci ZK. Koupaliště se na program dostalo až dodatečně na návrh člena zastupitelstva, přestože pan starosta na předešlém zasedání přislíbil zařazení tohoto bodu do programu.

Starosta P. Borecký informoval:
 • O výsledcích říjnového referenda a schůzce se zástupci občanské aktivity ZK. Na základě této schůzky vedení města prý oslovilo soudní znalce – pana Hruschku a Šmída, kteří vypracují analýzu současného stavu koupaliště, analýza bude obsahovat např. geo sondy, betonové sondy do van bazénů včetně rozboru vody 
 • Oslovení znalci prý zpracují posudek opatřený kulatým razítkem a navrhnou 3 varianty rekonstrukce – nejlevnější, střední a nejdražší, které se předají do komisí a výborů k projednání a na závěr se představí zastupitelstvu 
 • Po schválení zastupitelstvem bude vše probíhat standardní cestou jako u jiných projektů, tzn. bude vypracována projektová dokumentace a zahájeno výběrové řízení na dodavatele 
 • O řešení parkoviště pro auta – předpokládá se, že díky koupi pozemku u čistící stanice by se parkoviště mohlo vybudovat právě zde s kapacitou pro cca 100 automobilů 
 • Starosta oznámil, že se předpokládá zprovoznění koupaliště v roce 2018 
 • Starosta zdůraznil, že do finální zprávy od soudních znalců se na koupališti nic dělat nebude a nebude se nic dalšího bourat, počítá s tím, že posudky by měly být hotovy cca v únoru 2017 
 • Zastupitel p. Kolařík informoval o zazimování koupaliště, napuštěno ze studní 3.700 kubíků vody, kapacita studní je dostačující, byly provedeny kamerové zkoušky a sondy, důležitá informace – bazény neutíkají a vodu drží 
Diskuze zástupců ZK:
 • Požadavek na otevření koupaliště v r.2017, proč vedení města neuvažuje o alternativě otevření koupaliště v r. 2017, ale cílí na rok 2018 
 • Zrušení žádosti o územní rozhodnutí vybudovat cyklostezku přes areál koupaliště a vypracovat návrh na trasu kolem areálu koupaliště s využitím stávající stezky 
 • Návrh na zajištění bezpečnosti areálu koupaliště - je napuštěné a otevřené, návrh vlastními silami opravit vstupní bránu do koupaliště 
 • Návrh na představení výsledků analýzy a 3 variant obnovy koupaliště od soudních znalců veřejnosti a následné diskuze s občany

Žádné komentáře:

Okomentovat