úterý 29. listopadu 2016

Podnět pro zastupitelstvo města Úvaly

Zastupitelstvo města Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly


PODNĚT PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA ÚVALY


Věc: naplňování závazného výsledku referenda ze 7.- 8. 10. 2016, tj. obnovy koupaliště a oslovení nezávislých soudních znalců pro zpracování posouzení stávajícího stavu koupaliště a návrhu zadání realizace obnovy koupaliště ze strany vedení města Úvaly


Vážení zastupitelé,

dovolujeme si vás upozornit na zavádějící a nepravdivé informace, které byly sděleny vedením města Úvaly na zasedání zastupitelstva ve městě Úvaly dne 10. listopadu 2016 ve věci oslovení nezávislých soudních znalců, kteří by měli posoudit současný stav úvalského koupaliště před jeho revitalizací.

Rádi bychom tímto poukázali na statut soudního znalce.
Soudní znalec musí být uvedený v databázi soudních znalců Ministerstva spravedlnosti České republiky - viz. registr www.justice.cz . Soudní znalec pouze posuzuje a dává své stanovisko
k současnému stavu věci, tzn., k současnému technickému stavu úvalského koupaliště.
Stanovisko soudního znalce by mělo být odrazovým můstkem pro zadání projektu obnovy koupaliště na základě výběrového řízení.

Soudní znalci posuzují stav daného objektu, ale nenavrhují varianty projektového řešení, jak o tom informoval pan starosta P. Borecký na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2016.

Dovolujeme si vás, zastupitele města Úvaly, upozornit, že pan starosta P. Borecký uvádí veřejnost
v omyl, pokud tvrdí, že jím jmenovaní pan Hruschka a pan Šmíd jsou soudní znalci.
Jmenovaní pánové Hruschka a Šmíd nejsou uvedeni v seznamu soudních znalců České republiky. Tuto skutečnost jsme ověřili u Ministerstva spravedlnosti. Byli jsme současně upozorněni, že by bylo protiprávní, pokud by se za soudního znalce vydával ten, který soudním znalcem není.

Věříme, že oba pánové jsou odborníky se zaměřením na výstavbu bazénů.  Pan Ing. Petr Hruschka je jednatelem firmy H-projekt, s.r.o., Praha a pan Ing. Milan Šmíd je vedoucím projekčního ateliéru Bazény a Wellness s.r.o., Praha. Firmu Bazény a Wellness s.r.o. vedení města Úvaly již jednou oslovilo v záležitosti úvalského koupaliště. Firma zpracovala v prosinci 2013 pro vedení města Úvaly studii „Zhodnocení technického stavu koupaliště“, ve které se hovoří o obnově koupaliště za cca 30 milionů korun. Tím je podle našeho názoru zpochybněna i nezávislost dotyčného odborníka. Zpracovatelé studie byli: Ing. Milan Šmíd, Ing. Pavel Mach a Ing. Martina Křenková.

Vážení zastupitelé, myslíte si, že tento postup je ze strany vedení města správný a etický?
Dovolujeme si vás požádat o vaše stanovisko.

Pan zastupitel Kolařík na zasedání zastupitelstva 10. 11. 2016 informoval o zazimování koupaliště
s důrazem na to, že bazénové betonové vany neprotékají a jsou v pořádku. Proto je zarážející, že vedení města plánuje zavedení sond do bazénů, i když, jak jsme se informovali u odborníků, mohou být těmito sondami stávající bazény poškozeny a znehodnoceny. Jak je doložena nezbytnost tohoto kroku?

Další zavádějící informace ze strany vedení města Úvaly se týkají koupaliště a nedodržování hygienických norem. Opak je pravdou, o čemž svědčí vyjádření odborníka z Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze.

Citujeme z e-mailové korespondence ze dne 11. 11. 2016:

„Venkovní koupaliště bylo řádně provozováno Pavlem Polákem, ulice Horova 1282, Úvaly. V letních měsících bylo koupaliště pravidelně kontrolováno a nebyly zjištěny hrubé hygienické nedostatky bránící užívání. Poslední kontrola KHS byla provedena v roce 2014 bez závad. V roce 2015 pan Polák přestal koupaliště provozovat a město nehledalo jiného provozovatele. V prosinci 2015 se KHS písemně vyjadřovala k demolici stávajících objektů kiosku, šaten a sociálního zařízení. Od roku 2015 tedy není koupaliště v provozu. Další provozování nebo uzavření objektu je plně v kompetenci Města Úvaly.“

Co zkreslováním informací vedení města Úvaly sleduje? Proč město ignoruje vyjádření odborníků a neinformuje korektně veřejnost?


Vážení zastupitelé, tímto vás žádáme o prošetření výše uvedených informací a sdělení vašeho stanoviska k výše uvedeným skutečnostem pokud možno na nejbližším zasedání zastupitelstva města Úvaly.


V Úvalech, dne 28. listopadu 2016                                                                                   Občanská aktivita
Zachraňme koupaliště
Kontakt:

P.O. BOX č. 8
250 82 Úvaly

e-mail: zachranme@uvalskekoupaliste.czŽádné komentáře:

Okomentovat