úterý 23. května 2017

Postřehy z jednání zastupitelstva 22.5.2017


POSTŘEHY ZE VČEREJŠÍHO ZASTUPITELSTVA

Včera, tj. 22. 5. 2017 se konalo mimořádné zasedání zastupitelů města Úvaly, jehož hlavním bodem byla obnova koupaliště. Přijaté usnesení je možno si přečíst na stránkách města. Záznam ze zasedání byl dnes dopoledne z podstatné části bez zvuku.

Na zasedání byli pozváni i zástupci firmy Bazény a wellness a jejich spolupracující architektka. Firma Bazény a wellness byla vloni v listopadu městem pověřena (objednávka č. 476/O/2016 z 24. 11. 2016) zpracovat technický audit do 15. 2. 2017 za celkovou částku 303 308 Kč (částka zahrnuje i prezentaci návrhu firmy na zastupitelstvu v hodnotě 6 tis Kč bez DPH). K objednávce není známé, jaké bylo zadání. Přílohou objednávky je nabídka od Bazény a wellness z číslo.: 161110/Mi/16203 z 10. 11. 2017.

Zasedání se konalo v budově „65“ a z řad občanů přišlo velké množství lidí, byla zastoupena občanská aktivita Zachraňme koupaliště. Atmosféra v sále byla nabitá.

Hned na začátku starosta napomenul občany stěžující si na špatnou slyšitelnost, aby nehlučeli a respektovali, že jsou na zasedání zastupitelů, jinak je nechá vykázat z místnosti za asistence městské policie. Také upozornil důrazně, že se jedná o zasedání zastupitelů, takže přítomní občané nemají jejich jednání narušovat. Naproti tomu opačným způsobem později vystoupil zastupitel Pokorný, který napomenul aktivně diskutující občany s tím, že by ho zajímal názor i ostatních občanů.

Průběh zasedání bohužel narušil fakt, že nefungoval přenos zvuku, dalším nedostatkem bylo, že prezentující i řečníci nebyli slyšet. To, že nefungoval přenos zvuku ze zastupitelstva (přenos je snímán on line pro nepřítomné občany a tento záznam je také jediným existujícím podrobným zápisem z jednání), podstatně zhoršilo již tak napjatou atmosféru. Tyto technické nedostatky způsobily zbytečné slovní přestřelky mezi předsedajícím a přítomnými účastníky. Věřme, že již po několikáté se opakující problém v zajištění přenosu ze zasedání zastupitelů bude do příštího zasedání městem vyřešen.Slabinou byla prezentace 3 návrhů řešení obnovy koupaliště a architektonického řešení přítomných projektantů a architekty. Ne jejich vinou byla snížená srozumitelnost prezentace, velká část vystoupení však byla zbytečně věnována historii a promítání snímků zdevastovaného koupaliště. Ale co bylo podstatné - v prezentovaných údajích o kapacitě bazénů a předpokládané návštěvnosti byly zásadní chyby, takže prezentované návrhy firmy Bazény a wellness, např. část týkající se ekonomických údajů o provozních nákladech, ztratily vypovídací schopnost. Nebylo možné udělat si představu o odhadovaných budoucích nákladech provozování koupaliště. Další slabinou bylo nerozpracování varianty zprovoznění a využití studny jako zdroje vody vedle vodovodního řadu. Ze strany občanů byl vznesen dotaz, jak je možné, že údaje z rozboru vody, provedeného laboratoří Říčany, zapracovala firma Bazény a wellness do prezentovaného materiálu s chybami (např. překročení normy u železa místo správného údaje 15x, uvádí chybně 30x, atd.). Odpověď na dotaz, zda na kvalitu vody ve studni má vliv její odstavení a nepoužívání již od r. 2014, zněla, že samozřejmě ano, a že bude měření před započetím projektování třeba ještě mnohokrát různými způsoby zopakovat, aby naměřené hodnoty odpovídaly skutečnému stavu.

V diskusi s občany se ukázalo, že není známo zadání ze strany města firmě Bazény a wellnes. Na přímý dotaz nebyla občanům dána odpověď ani od firmy ani od zástupců města.

Spolek PRO Úvaly představil své 2 návrhy, které připravil krátce před zasedáním po konzultaci s odborníky. Návrh varianty PRO1 byl všeobecně přijat jako vhodný odrazový můstek pro realizaci obnovy, a to nejen pro architektonické řešení areálu respektující jeho unikátní přírodní charakter, ale i pro nejnižší navrhovanou cenu.Následně se zastupitelé dohodli na společném usnesení, ze kterého vyplynula definice základních parametrů pro obnovu koupaliště a zadání výběrového řízení pro prováděcí firmu.

Limitním parametrem pro realizaci obnovy koupaliště je částka na realizaci obnovy, tj. 20 mil Kč s DPH (tj. ca 16mil bez DPH). Tolik je podle informace vedení města rezervováno v rozpočtu. Bez definice, co bude do limitní částky započítáváno, nelze ale posoudit, jak dalece je tento parametr reálný. Vyjdeme-li z prohlášení zastupitelů včetně starosty, měly se závěry zasedání soustředit na bazény se zázemím a technologii, nikoliv na hřiště, parkoviště či starostou prosazovanou cyklostezku přes koupaliště a další. Tyto investice by neměly být obsaženy v limitní částce.

Termín zprovoznění koupaliště pro návštěvníky byl zastupiteli potvrzen na letní sezónu 2018.

Parkování aut u koupaliště v sezóně byl věnován zvláštní bod na základě požadavků občanů z Hodova. Ti upozornili na nedostatečnou kapacitu, bezpečnost - chybějící chodníky- v ulici Muchova. A dále upozornili na toxický materiál povrchu parkoviště, které je v záplavovém území. Vyjádřili svůj nesouhlas s vybudováním parkoviště u ČOV Hodov. Výsledná diskuse a usnesení zastupitelů podpořila jejich návrh: parkoviště u ČOV PROZATÍM nebude využíváno jako parkoviště pro koupaliště.

Naopak návrh Petra Voseckého na zrušení vedení cyklostezky přes areál koupaliště nebyl zastupiteli odsouhlasen. Nebyl ani zodpovězen dotaz „z jakého důvodu pan starosta trvá na vybudování cyklostezky přes areál“, tedy pokud jako odpověď nepočítáme vyjádření pana starosty ve smyslu: „to víte, paní Mandová, ráno jsem se probudil a….“. Náklady na cyklostezku budou tak dalším výdajem pro městský rozpočet.

Za pozornost stojí i fakt, že byla předložena dvě řešení:
 • jedno od firmy Bazény a wellness na zakázku ze strany města, která řešení dodala více jak 2 měsíce po termínu za cenu více jak 300 tis Kč,
 • druhé od zastupitelů PRO, které bylo vytvořeno ve volném čase za 1 týden a bez nároku na honorář zúčastněných spolupracovníků.
Bohužel mezi referendem a usnesením zastupitelstva uběhlo již 7 měsíců!
Otázkou zůstává, zda město bude platit za zakázku, která obsahovala zásadní nedostatky a nebyla zastupiteli akceptována.

Věřme, že do realizace obnovy budou konečně zapojeny i místní organizace a firmy včetně TS a také příslušné odborné komise rady města.občanská aktivita
Zachraňme koupalištěneděle 21. května 2017

Vyjádření bývalého správce koupaliště k návrhům obnovy koupaliště

Dobrý den pí.Mandová,

  po přečtení celé složky, kterou jste mě přeposlala musím konstatovat toto, podle mého uvážení není ani jedna varianta přestavby koupaliště pro Město Úvaly vhodná. Myslím, že návrhy psal někdo od stolu, aniž by měl nějaké zkušenosti z provozováním takového areálu. Všechny moznosti jsou zbytečně přehnané a do Úval se nehodí. Ze své zkušenosti vím, že Úvalské koupaliště bylo oblíbené hlavně z důvodu toho, že přesně zapadalo do prostředí a se svým vzhledem připomínalo starší dobu. Varianty pro Úvaly jsou navrhovány spíše jako aquapark a těch je všude dostatek.

  Ve všech variantách jsou špatné odhady návštěvnosti a od toho se samozřejmě vše odvíjí. Počet návštěvníků, který je uváděn by se do areálu ani nevešel a průměr na jeden den je nesmyslný. Nikdo asi nepočítal, kdy se koupaliště otevírá a kolik slunečných dnů připadalo na víkend a kolik slunečných dnů bylo v minulých sezónách, výše vstupného atd. Areál jsem přebíral od města v roce 2004 a celkově jsem do rekonstrukce dal něco kolem 3 500 000 Kč a areál odpovídal stavu a mohl být provozován. Myslím, že kdyby se areál nenechal po mém ukončení takto zdevastovat a nebylo rozkradeno to co jsem zde vybudoval a mimo jiné je doposud v mém majetku tak stačila investice do deseti miliónu a areál mohl fungovat dalších patnáct let. Mrzí mě, že od uzavření koupaliště se na mě nikdo neobrátil s radou jaké koupaliště by bylo NEJLEPŠÍ jelikož si myslím, že po deseti letech strávení jeho provozováním o něm vím nejvíce a navíc mám veškeré podklady o spotřebě energie, vody, chemie, počtů návštěvníků jak dospělých tak dětí, spotřebě materiálu a to vše od roku 2004. Nemusely se tedy dělat žádné varianty, ale mohl se objektivně udělat průměr z jednotlivých let a podle toho zvolit nejrozumnější a myslím i ekonomicky nejvýhodnější variantu. Tyto všechny tři varianty jsou sice hezké, ale velmi vzdálené skutečnému chodu a údržby areálu.

-          špatný počet návštěvníku

-          špatný výpočet energii a nakladu na provoz

-          zbytečné stavění šaten a toalet

-          venkovní sprchy mohou být v případě brodítek v menším počtu

-          ČOV nemusí podle nové normy být nutně ve zděné budově,  ale může být volně v prostoru

-          Počet plavčíku a personálu se musí odvíjet podle počasí

-          Nutný 24 hodinový dohled na čistění a přechlorování odpouštěné vody

-          Nutná večerní směna na úklid a údržbu areálu (nelze stihnout před otevřením např. sekání trávy, dopouštěni a čistění bazénu  apod.)

-           Výše mzdových prostředků nemůže být fixní

-          Není pravda, že čerpadla neodpovídala normě, vše bylo zhotoveno v roce2004 pod dohledem města, hygieny a revize

-          Není pravda, že vodu ze studně nelze používat, sám jsem jí osobně nechal v roce 2006 vyčistit nelze sice vodu používat na napuštění bazénu,  ale muže sloužit a sloužila jako voda užitková na hřiště, sprchy, praní filtru apod. Tím se výrazně snížily náklady na vodu z řádu

-          Technologie ČOV byla na velikost bazénu plně dostačující, problém byl v přívodu a vracení vody v přechlorovaní a v celkové stavbě budovy atd.

-          Celkový závěr z mé strany je,  že se dělá něco co se již dělalo a bude to stát zbytečné finanční prostředky, které bohužel zaplatí obyvatele Uval


S pozdravem


 Pavel Polák

sobota 20. května 2017

PARAMETRY PRO VARIANTU OBNOVY KOUPALIŠTĚ

PARAMETRY PRO VARIANTU OBNOVY KOUPALIŠTĚ

Po diskusi ohledně toho, jaké základní parametry by měla splňovat vhodná varianta pro obnovu úvalského koupaliště jsme se shodli na těchto základních:
 • ZACHOVAT UNIKÁTNÍ PŘÍRODNÍ RÁZ ÚVALSKÉHO KOUPALIŠTĚ (žádný akvapark, minimální zásahy do terénu, nezastavovat zbytečnými stavbami)
 • ZPROVOZNIT KOUPALIŠTĚ V LETNÍ SEZÓNĚ 2018 (požadavek na zprovoznění 2017 nebyl naplněn)
 • NEZMENŠOVAT PLOCHU BAZÉNŮ (velký bazén jen na plavání, podélné schody do něho nepatří)
 • NEZMENŠOVAT AREÁL KOUPALIŠTĚ
 • MINIMALIZOVAT NÁKLADY NA OBNOVU (obnovit základní a nutné funkce koupaliště, tj. bazény, technologii/v moderní verzi a WC, sprchy, převlékárny-v jednoduché variantě)
 • MINIMALIZOVAT PROVOZNÍ NÁKLADY (využít studnu, zapojit brigádníky, pracovníky TS)
 • PARKOVIŠTĚ: V MÁNESOVĚ/HOROVĚ (jedná se pouze o využití v letní sezóně) a/nebo PARKOVIŠTĚ v uhelných skladech (celoroční využití), 
 • NE PARKOVIŠTĚ U ČOV
 • OMEZIT VJEZD MOTOROVÝCH VOZIDEL (pouze mimo provozní dobu)
 • OBNOVU ZAJISTIT PŘEDNOSTNĚ POMOCÍ MÍSTNÍCH FIREM A ORGANIZACÍ

občanská aktivita
Zachraňme koupaliště

pondělí 15. května 2017

CESTOU MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

CESTOU MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

Na odpoledne 13. května připravila občanská aktivita Zachraňme koupaliště rodinnou poznávací procházku od koupaliště  na  Stonehenge.  Malí i velcí se na cestě za májovým překvapením dozvěděli něco nového. Mnozí dokonce poznamenali, že touto částí Úval procházejí poprvé.


Na 6 stanovištích byly pro děti a pro jejich doprovod připraveny různé úkoly a kvízy, které měly společné téma: příroda. Na stanovišti věnovaném vodě děti rýžovaly zlato a hledaly diamanty, rodinné týmy odpovídaly na záludné otázky týkající se vody, vyzkoušely své znalosti v různých kvízech a zpívaly písničky o vodě. Mimochodem: uměli byste vyjmenovat všechny úvalské rybníky?


Díky ochotě Technických služeb Úvaly a především pana Kolaříka, si zájemci mohli prohlédnout městskou čističku odpadních vod a vidět v praxi, jak se voda čistí. Na dalších stanovištích účastníci hledali nesmysly na obrázcích koupaliště, u vyhlídky na Úvaly soutěžili ve znalostech úvalského místopisu, v lese na ně čekala krásná paní muchomůrka a dědeček hříbeček s úkolem najít co nejvíce hub, určovala se zvířata a jejich stopy, květiny, houby.  Děti si mohly zahrát na mravence a postavit mraveniště, zarecitovat básničku Polámal se mraveneček od úvalského spisovatele Josefa Kožíška. Na Stonehenge čekalo na účastníky akce překvapení v podobě kouzelného  stromu „lízátkovníku“, který za lízátko děti ozdobily vysoutěženými   pentličkami a zavěsily na něj kartičku se svým přáním. A byla to přání různá, od samých jedniček na vysvědčení a hraček, až po přání, aby se lidi měli rádi a také aby už brzy bylo koupaliště a mohly si tam jít zaplavat.

Musíme doufat, že se dětem všechna jejich přání splní.

Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště Zdeňka Havránková a Jana Kytlicová

pátek 12. května 2017

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ - již zítra (13. května)

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

se koná již tuto sobotu (13. května) ve 14:00 u úvalského koupaliště. Přijďte se pobavit i dozvědět spoustu zajímavostí.

Počasí nám jistě bude přát.
předpověď ZDE

K májovému překvapení se dostaneme přes různá stanoviště, kde se mohou děti i dospělí dozvědět zábavnou formou zajímavosti o vodě i o tom, co kolem nás roste, kvete a běhá lese. A na konci  cesty Vás čeká malá odměna a zdobení májového stromu pentlemi, které dostanete na stanovištích za správné odpovědi.

Těšíme se na Vás!

občanská iniciativa 
Zachraňme koupaliště

čtvrtek 4. května 2017

Pozvánka na zasedání zastupitelstvaZASTUPITELÉ MĚSTA BUDOU JEDNAT O DALŠÍM OSUDU KOUPALIŠTĚ

DNE 22. KVĚTNA 2017 SE V 18 HOD. KONÁ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELŮ MĚSTA ÚVALY.

Na stránkách města Úvaly je tato informace o zasedání Zastupitelstva:

„Pozvánka na zasedání zastupitelstva.
Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva města Úvaly, které se koná v mimořádném termínu v pondělí 22. 5. 2017 od 18 hodin v Centru volnočasových aktivit Pětašedesátka, Riegerova čp. 65, Úvaly. Hlavním tématem bude koupaliště.“

Bližší  informace k programu Zastupitelstva město občanům zatím nedává k dispozici.

Podle jednacího řádu Zastupitelstva, čl. 4, bod 4: „Občané mohou nahlédnout do materiálů určených pro zasedání zastupitelstva, pořídit opis, výpis nebo kopii na sekretariátu městského úřadu nejdříve 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva.  V tomto termínu jsou též zveřejněny v elektronické podobě na webových stránkách města www.mestouvaly.cz. Zveřejněné materiály nebudou obsahovat údaje, spadající např. pod režim obchodního tajemství nebo zákona o ochraně osobních údajů.“ 

úterý 2. května 2017

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ

CESTA MÁJOVÉHO PŘEKVAPENÍ


Rádi bychom Vás pozvali na májovou rodinnou akci v přírodě, a to v sobotu 13. května u úvalského koupaliště. Přijďte se pobavit i dozvědět spoustu zajímavostí. 

Cesta začíná před vchodem do koupaliště mezi 14. a 15. hodinou (přístup od Mánesovy ulice). Zde dostanete informace  a vše potřebné a můžete se vydat za májovým překvapením.
Cesta vede po lesní stezce kolem areálu koupaliště. Stezku se nám podařilo vyčistit a zprůchodnit v rámci akce „Ukliďme Česko“.
Dále pokračuje kolem čističky, po lávce přes Výmolu a do kopečka lesní stezkou s výhledem na koupaliště a Úvaly, přes les až k úvalským Stonehenge.
K májovému překvapení se dostanete přes různá stanoviště, kde se mohou děti i dospělí dozvědět zábavnou formou zajímavosti o vodě i o tom, co kolem nás roste, kvete a běhá v lese. A na konci  cesty Vás čeká malá odměna a zdobení májového stromu pentlemi, které dostanete na stanovištích za správné odpovědi.
Věříme, že Vás akce potěší a využijete možnosti projít se kolem koupaliště a poznat i tuto, pro někoho nepříliš frekventovanou část Úval.
S sebou si vezměte dobrou náladu a pohodlné boty.
Přejme si, aby se nám vydařilo počasí. Za deště se akce nebude konat.

Informaci o konání akce je možno získat na mailové adrese:zachranme@uvalskekoupaliste.cz

Těšíme se na Vás!

za občanskou aktivitu
Zachraňme koupaliště

Zdenka Havránková, Jana Kytlicová, Hanka Šťastná, Jindra Dvořáčková, Petr Vosecký a mnoho dalších

P.S.
Ochráncům stromů slibujeme, že žádný strom trápit nebudeme a po skončení akce ho pentliček zbavíme!