čtvrtek 16. září 2021

DAR SPOLKU NA POMOC LIDEM NA MORAVĚ POSTIŽENÝM TORNÁDEM

Jsme rádi, že jsme se mohli zapojit do pomoci lidem v nouzi. Děkujeme všem členům i nečlenům spolku ZK, kteří obratem pomohli a zaslali sponzorský dar na náš transparentní účet. Přidali jsme peníze spolku a zaslali Nadaci Via, která pomoc organizovala.

Spolek Zachraňme koupalištěčtvrtek 9. září 2021

POZVÁNKA NA BABÍ LÉTO NA KOUPALIŠTI ANEB ROZMARNÉ SOUSEDSKÉ ODPOLEDNE

 Milí přátelé koupaliště a sousedé,

Blíží se konec další plavecké sezóny na obnoveném úvalském koupališti. Tradičně chystáme zábavné sousedské odpoledne se živým hudebním doprovodem a spoustou her a zábavy. Na závěr společně obejmeme plavecký bazén a uzavřeme zlatým klíčem koupaliště.

Přijďte strávit konec babího léta na koupališti.

Spolek Zachraňme koupalištěčtvrtek 24. června 2021

KALENDÁRIUM 55, 56

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý pátý a šestý měsíc po referendu
(13. 04. – 13. 06. 2021)

15. 4. Finanční výbor on line: v návrhu RO 2 v rozpočtu na tento rok v investicích byla vyškrtnuta hřiště u koupaliště (1 mil Kč) a na Skeříkově, ale byla navýšena částka na PD na 500 tis Kč. Dále např. přibyly opravy ulic za 5 mil Kč a investice do parkování ve dvoře radnice za 1 mil Kč. FV navrhuje zastupitelům revidovat odmítnutí participativního rozpočtu.

20. 4. Sportoviště u koupaliště: schůzka s místostarostou Polákem s cílem, aby už v projektech sportoviště byla připravena verze sportoviště pro celoroční využití veřejností.

24. 4. Observatorio: základy Observatoria byly dnes vybagrovány a slavnostně položeny. Zabudovány byly i 2 stylové lavičky „štokrlátka“ podle našeho návrhu. Navíc byl objeven historický triangulační kámen z roku 1937. Spolek je na dobré cestě svůj dobrovolnický projekt realizovat.

27. 4. Anketa Sportoviště u koupaliště: přes sociální sítě jsme oslovili veřejnost s otázkami, týkajícími se budoucí podoby a účelu chystané investice města.

29. 4. Zasedání zastupitelů: projekt sídliště na Vinici: problém řešení srážkových vod a napojení na vodovodní řad-nutný dodatek k plánovací smlouvě, návrh FV na opětovné schválení participativního rozpočtu nebyl schválen, bylo povoleno zastupiteli Černému uspořádat veřejnou diskusi s občany o Sportovišti u koupaliště.

4. 5. ŽÚ: město plánuje zbavit ulice bahna, opravit městské bytové domy, zastávky autobusu na I/12, novou výsadbu veřejné zeleně. V areálu Cukrovar se zabývá myšlenkou postavit „mrakodrap“ se 68 byty a obchodní zónu. Přispěli jsme úvahou, zda budou Úvaly i za 50 let městem v zeleni, když se stále zastavují zelené plochy – plán sídliště Vinice se 105 domky, domy u Škvorecké obory.

16. 5. Slavnostní otevření Observatoria na Vinici: slavnostně jsme nainstalovali poslední díl Observatoria a kompletní Observatorio i s lavičkami a historickým kamenem jsme odhalili, pokřtili a předali ho jménem spolku Zachraňme koupaliště do užívání veřejnosti. Ať slouží!

2. 6. Mariánský dub ve Škvorecké oboře: požádali jsme odborníky o názor na památný strom. Bohužel to vypadá, že dub příliš důkladný ořez v minulosti nemusí přežít.

3. 6. Odemknutí koupaliště: zlatým klíčem jsme tradičně odemkli koupaliště, popřáli mu skvělou sezónu a někteří stateční si i zaplavali.

5. 6. ŽÚ: město plánuje stavbu lávky pod mostem Devět kanálů, svazkovou školu místo Hostína do vyřešení problémů umístit ve škole v Jirnech, připravuje projekt přestupního terminálu u nádraží, článek o výstavbě sportoviště u koupaliště a jeho odsunu do 2022 kvůli upřednostnění investice do opravy komunikací, články Observatorio na Vyhlídce Na Vinici je hotové a Objeven kámen s historií Jardy Rydla.

15. 6. Finanční výbor: schváleny dokumenty o hospodaření - Závěrka a Zpráva auditora za 2020 (ukazatel rozpočtové odpovědnosti města 95% stále vysoko překračuje max. limit stanovený MF na 60%), v RO 3 došlo konečně k vyčlenění výdajů na Hřiště a na Spolky z kapitoly 3412 Koupaliště a tím i důležitému kroku ke zpřehlednění výdajových položek. Byla vznesena námitka proti účelové argumentaci města při vyřazení investice Sportoviště u koupaliště (1 mil Kč) z rozpočtu 2021 – argument: prostředky budou použity na opravy komunikací, přičemž do rozpočtu byla vzápětí zařazena 2 nová hřiště (1,1 mil Kč) – skatepark u fotbalového hřiště a workout Slovany - viz místostarosta Polák v posledním čísle ŽÚ: “…Někteří občané také zapomněli, že když budeme opravovat koupaliště, nezbude mnoho finančních prostředků na opravy či rekonstrukce hliněných úvalských komunikací a naopak.“

18. 6. Vyhodnocení Ankety Sportoviště u koupaliště: poslali jsme zprávu o výsledku Ankety panu starostovi, místostarostovi Polákovi a provozovateli Slavíkovi. Kompletní Zpráva je umístěna na webu spolku. Drtivá většina respondentů chce hřiště, veřejně a celoročně přístupné a nesouhlasí s pískovým povrchem na většině plochy areálu. Pan starosta poděkoval s tím, že se podněty budou nějakým způsobem zabývat.

18. 6. RM: RM 13. 4. souhlasila se součinností při převodu pohřebišť ve vlastnictví farnosti na město, souhlasila s opravou úvalských hliněných silnic za 6,4 mil Kč, souhlasila se zpracováním PD pro Lom teenagerů v částce 625 tis Kč společností Architektura s.r.o. ing. arch. D. Krause. RM 25. 5. schválila záměr vybudovat v tomto roce skatepark u fotbalového hřiště za 766 tis (z toho 500 tis Kč finanční dar od eTruhlárna, zbytek město), schválila investici do hřiště „workout“ na Slovanech za 883 tis Kč, souhlasila s vydáním souhlasného stanoviska ke stavebnímu záměru - výstavba Souboru staveb Náměstí Svobody Úvaly - tři samostatně stojící objekty A, B, objekty s více funkcemi, C bytový dům, včetně přípojek technické infrastruktury, pro společnost Fisolta Property, a.s., jmenovala Ing. arch. Miroslava Hofmana vedoucím OID.

pondělí 21. června 2021

ANKETA „Sportoviště u koupaliště“ - vyhodnocení

 I. Sportoviště u koupaliště 

Město Úvaly chystá rekonstrukci sportoviště u koupaliště. Sportoviště bude součástí areálu koupaliště, který patří městu, a bude provozováno stejným provozovatelem na základě uzavřené pachtovní smlouvy z 15. 5. 2020. 
Letos má být hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a ideálně v příštím roce by mohlo být sportoviště hotové (realizace hřiště byla odložena z důvodu, že prostředky určené na hřiště mají být přednostně investovány do opravy komunikací). Domníváme se, že plánované sportoviště by mělo sloužit veřejnosti i mimo sezónu koupaliště, tedy nejen během otevření koupaliště v letní sezóně. A to stejně jako ostatní hřiště ideálně zdarma. Svoje názory a argumenty jsme přednesli na schůzce s místostarostou p. Polákem a provozovatelem koupaliště p. Slavíkem dne 20. 4. 2021. 

Záznam ze schůzky:

Návrh sportoviště (výkres) byl předložen panem Polákem účastníkům jednání.

Celoroční provoz sportoviště u koupaliště:
Byl navržen následující scénář provozu sportoviště pro variantu, kdy bude koupaliště zavřené. Provozovatelem sportoviště stejně jako koupaliště bude BS Property s.r.o. Sportoviště bude odděleno od koupaliště plotem. Vstup bude vstupní brankou z koupaliště a druhou brankou z cesty, tudíž bude možné sportovat i mimo otevírací hodiny koupaliště. Uživatelé sportoviště se zaregistrují na určitý den a hodinu u správce (ten je v areálu koupaliště celoročně) a bude jim na jméno umožněn vstup.
Sportoviště bude primárně k dispozici veřejnosti bezplatně. Bezplatně bude k dispozici v rámci otevřeného provozu koupaliště. Mimo sezónu je zatím v plánu v prvním roce provozování poskytovat sportoviště bezplatně, ale za určitých podmínek. Půjčovné míčů, raket, pálek a jiných sportovních potřeb bude symbolicky zpoplatněno. Na základě vyhodnocení údržby, poničení, provozních nákladů po zaváděcí sezoně je možné, že provozovatel poskytování sportovišť mimo sezónu zpoplatní.

Je plánováno otevření malého občerstvovacího stánku v části sportoviště. Bylo by vhodné řešit sociální zařízení, např. regulovaným přístupem k sociálnímu zařízení koupaliště. 

Sportoviště je navrženo s písečným povrchem ing. arch. Krausem. Důvodem je údajně nižší nákladovost ve srovnání s travnatým povrchem. Namítaly jsme nevhodnost písečného povrchu (s výjimkou beach volejbalového hřiště) pro provoz mimo letní sezónu a také v kombinaci s víceúčelovým hřištěm z umělého povrchu (náročná údržba hřiště). 

Termíny: PD pro stavební povolení letos, realizace podle finančních možností města, ideálně v příštím roce. 

Koupaliště: doporučily jsme nabídnout návštěvníkům možnost třídit odpady (zvolit citlivě design nádob), dále aby nad rámec smluvních povinností by pachtýř oznámil městu celkový
počet návštěvníků za rok. Údaj by mohl být zveřejněn a napomoci propagaci koupaliště. Byly jsme informovány, že za rok 2019 přišlo přes 17 tis návštěvníků, v roce 2020 byla návštěvnost o trochu nižší díky počasí a koronavirové pandemii.“ 

Zdá se tedy, že řešení je možné a především je v rukou investora, tedy města. 

II. Anketa 

Užitečné by bylo podle nás znát názory veřejnosti na sportoviště a jeho využití. Proto jsme se rozhodli alespoň touto cestou zeptat se na názor veřejnosti. Anketa proběhla na webu a fb Zachraňme koupaliště. Ptali jsme se:

1. Uvítáte nové sportoviště u koupaliště? ANO/NE 
2. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště využívat? ANO/NE 
3. Budete mít zájem využívat sportoviště u koupaliště i mimo dny a měsíce, kdy bude koupaliště otevřeno? ANO/NE 
4. Jaké sporty/aktivity by sportoviště mělo umožňovat? 
5. Souhlasíte s tím, že písek bude pokrývat celou plochu areálu sportoviště (hrací i pochozí plochy) s výjimkou jedné hrací plochy (multifunkčního hřiště) s umělým povrchem? ANO/NE 
6. Bydlíte v některé z těchto ulic nebo čtvrtí: oblast mezi ulicemi Pod Tratí, Mánesova, Smetanova, Na Ztraceném korci a Horova, V Setých, U Hodova, Zálesí a U Horoušánek. ANO/NE 

Děkujeme za Vaše názory – vyjádřené buď přímo na stránkách fb anebo mailem na adrese zachranme@uvalskekoupaliste.cz. 

III.Výsledky ankety

Anketa byla vyhlášena 27. 4. 2021 a ukončena po měsíci.

Anketní formulář vyplnilo 48 respondentů. Řada respondentů poslala komentář mailem anebo přímo na webové stránky spolku Zachraňme koupaliště.

Výsledky odpovědí na otázky:

1. Uvítáte nové sportoviště u koupaliště? 
    ANO 49 NE 1
2. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště využívat? 
    ANO 47 NE 3
3. Budete mít zájem využívat sportoviště u koupaliště i mimo dny a měsíce, kdy bude
koupaliště otevřeno? 
    ANO 47 NE 3
5. Souhlasíte s tím, že písek bude pokrývat celou plochu areálu sportoviště (hrací i pochozí
plochy) s výjimkou jedné hrací plochy (multifunkčního hřiště) s umělým povrchem? 
    ANO 11 NE 37
6. Bydlíte v některé z těchto ulic nebo čtvrtí: oblast mezi ulicemi Pod Tratí, Mánesova,
Smetanova, Na Ztraceném korci a Horova, V Setých, U Hodova, Zálesí a U Horoušánek 
    ANO 11 NE 37
4. Jaké sporty/aktivity by sportoviště mělo umožňovat?

Odpovědi na čtvrtou otázku byly ve formuláři zaznamenány formou vyčíslení sportů či aktivit, které by lidé na hřišti rádi měli: 

Workout/fitness/posilovna 24 
Volejbal 17 
Prvky pro děti/hřiště 14 
Ping pong 12 
Nohejbal 10 
Míčové hry 5 
Fotbal 5 
Beach volejbal 4 
Minigolf 4 
Badminton 3 
Bruslení/koloběžky - pevná plocha 3 
Tenis 3 
horolez. stěna 2 
pumptrek, skatepark prvky 2 
joga, skupinové cvičení 2 
basketbal 2 
multifunkční hřiště 2 
po jednom hlasu: bowling, pétanque, trampolína, motokros, bosá běžecká dráha, kuželky, sauna 

Slovní komentáře respondentů Ankety: 

My bydlíme na Hodově, není zde žádné hřiště pro děti.Takže pokud by bylo součástí i hřiště pro děti a bylo volně přístupné i bez koupaliště, tak by to byl dobrý nápad. Pro rodiče i nějaký ten prvek na cvičení. 

Super nápad! Hřiště v této části Uval není a tohle by bylo skvělé. Fajn by bylo např. dokola pevná plocha na bruslení nebo koloběžky.... určitě houpačky, klouzačky a prolézačky pro malé děti. A fitness prvky pro větší děti je top nápad.

Rád bych ještě doplnil, že na hřiště by měl být přístup volný, bez omezení a bez restrikcí, jinak se z hřiště stane „mrtvá zóna“ pro vyvolené.

Oplocené hřiště kde se o klíče bude muset žádat a bez poplatku za půjčení se tam nebude "nikdo" moci dostat prostě není hřiště pro lidi z okolí. Za mne by se hodila otázka: "Jste pro, aby bylo hřiště volně přístupné? ANO/NE"

Ve městě by měla být sportoviště, kde by se dalo vyblbnout bez nutnosti si předem někde půjčovat klíče. Na to stačí upravit vhodnou plochu, trochu ji zpevnit, dát dvě tyče na volejbal a všechno ostatní si už děcka (nebo i dospěláci) dotvoří sami. Stačí na to pár svršků a branky jsou hotové. Nic víc bych nevytvářel. Důležité je, aby ten plácek nebyl oplocený.

Pokud si tam budou chtít děti zahrát, bude sportoviště stejně nedostupné :-(

Trochu se obávám, že to dopadne jako fotbal, či tenis, které jsou také města, ale zahrát si tam nikdo z ulice nemůže. Volně přístupné sportoviště tak zůstane pouze u školy, nebo na Slovanech (obojí ze Setých a Hodova poněkud z ruky).

Je to jen můj názor, nemíním to jako kritiku projektu.


Hřiště pro větší děti a dospělé v Úvalech podle mého chybí, a když už město investici naplánovalo, tak ať slouží co nejvíce veřejnosti.

Teď již mimo anketu jako reakci na různé komentáře k věci. Sportovišť je obecně málo v Úvalech zvlášť. Proto za každé nové palec nahoru. Místo mrtvé? Jezdím do Klánovic na tenis v zimě Kolín, Běchovice, Praha, fotbal kdysi Tuklaty v zimě hala Klánovice. Tak že pokud tam zaparkuji nebo odložím kolo= místo dobré. Využití- celoroční využití to je umělý povrch, osvětlení. To je trend, který jak jsem již dříve komentoval je možno shlédnout a konzultovat v nedalekých obcích. Sport nebývá úplně tichý a právě proto je toto místo dobré. V obytných zónách je sportoviště spíše výjimkou. V minulých letech se na sport hodně zapomnělo, resp. přerozdělování peněz bylo takové jaké bylo. Já jsem ve školních letech po příchodu domů hodil tašku do kouta a šel hrát na plácek nebo ulici fotbal, hokej cokoliv. Dnešní děti? " A co děti, mají si kde hrát?"
Říkám znovu, že " Copa Cabana" u koupaliště je nesmysl.

...jestli bude vypadat jako v Dubči sem s ním za milion třeba tři.

Díky za info, už jsem v sousedství (Horoušánky) viděl multifunkční hřiště za 1 mio. Nepochybuji, že za peníze na projekt a realizaci tohoto sportoviště se někdo bude mít dobře.

V Příšovicích jsem narazil na výstavbu sportoviště podobně jako v Dubči. Celoročně používaný umělý povrch včetně osvětlení a oplocení za 3 400 000 včetně DPH.

Písek je na sportovišti blbost. Buď to bude sportoviště anebo pláž. Pláž by byla jen na letní sezónu a měla by být u bazénů, sportoviště by se mělo využívat celoročně a být snadno přístupné a udržovatelné. Město je investor a mělo by mít dlouhodobý koncept pro celý areál koupaliště, do kterého bude sportoviště zapadat. Existuje vůbec platná architektonická studie pro celý areál? 

IV. Závěr 

Anketa proběhla na sociálních sítích ZK, nepředcházela a nedoprovázela ji žádná kampaň, cílem bylo získat názor části veřejnosti na již probíhající investici města a dát zpětnou vazbu, co veřejnost očekává a potřebuje. Podle výsledků odpovědí, se jí zúčastnila většina nerezidentů okolních čtvrtí kolem koupaliště. Anketa ukázala zájem veřejnosti o veřejné sportoviště, dostupné celoročně. Ohledně toho, co by sportoviště mělo nabízet, jsou představy v širším spektru. Ale každopádně by to měly být míčové hry a workout/posilovna plus nějaké dětské prvky. Výrazná většina respondentů nesouhlasí s písečným povrchem sportoviště. Po vyhlášení ankety se ukázalo, že město plánuje další 2 nová hřiště v celkové částce přesahující původní částku alokovanou v rozpočtu na sportoviště u koupaliště, a to již v tomto roce: skateboard u fotbalového hřiště a workout na Slovanech. Shrnutí závěrů ankety zasíláme mailem panu Polákovi, místostarostovi a panu Slavíkovi, provozovateli koupaliště.

Jana Kytlicová a Zdeňka Havránková
Zachraňme koupaliště, z.s.

Úvaly dne 17. 6. 2021

pátek 4. června 2021

KOUPALIŠTĚ JE ODEMČENÉ!

Zlatým klíčem jsme odemknuli za teplého slunečného počasí úvalské koupaliště a popřáli mu skvělou letní sezónu 2021. A sešlo se nás opravdu hodně. Přispělo k tomu krásné počasí a nádherná čistá voda v bazénech. Do vody se vrhlo nevídané množství nadšenců malých i velkých. Hurá! Konečně můžeme PLAVAT! Voda měla pěkných 19°C. Pozítří se koupaliště otvírá veřejnosti. LETOS SLAVÍ NAŠE KOUPALIŠTĚ KRÁSNÉ 80. NAROZENINY! Přejeme mu ať si zachová svůj unikátní přírodní ráz, krásné počasí, fungující technologie, hodně spokojených návštěvníků a nových plaveckých nadějí. A do budoucna dokončené zázemí 21. století a sportoviště.Spolek Zachraňme koupaliště

středa 19. května 2021

OBSERVATORIO NA VYHLÍDCE NA VINICI JE HOTOVÉ

Až půjdete na vycházku polní cestou kolem rozhledny směrem k tuklatské silnici, projdete kolem 12
třešní, které jsme na podzim 2019 vysázeli a o které se, coby třešňoví skřítci staráme. Každá třešeň je
na sloupku označena názvem měsíce v roce. Je to takový třešňový kalendář. Mezi třešní „duben“ a
„březen“ přibyla letos v polovině května novinka. Jmenuje se OBSERVATORIO.

Stojí v místě zvaném Na vyhlídce, ze kterého je při vhodném počasí překrásný výhled do okolí i na
česká pohoří. Místo je unikátní tím, že při troše štěstí dohlédnete až na hranice země České, a to od
Krušných hor, Lužických a Jizerských hor až po Krkonoše a při viditelnosti nad 100 km možná i hor
Orlických. Takových míst v republice mnoho není. Observatorio Vám pomůže určit, co vidíte na
obzoru, jak je to daleko, azimut, nadmořskou výšku.

Někdy ani nevíte, na co všechno se díváte. Například zřícenina hradu Trosky. Za pěkného počasí je
zřícenina vidět celá, ale musíte vědět, kterým směrem se dívat, za jakým obzorem kopec se
zříceninou hledat a vědět, že právě toto jsou Trosky. Běžně jsou vidět podstatně vzdálenější kopce
než je tento. Podobných objektů nabízí vyhlídka nepřeberné množství. Stačí si vzít mapu vhodného
měřítka, na které je zobrazena vyhlídka Na Vinici spolu s Vaším objektem a pokusit se ten Váš objekt
najít ve skutečnosti.

A tak kromě neotřelého zážitku přináší Observatorio spoustu informací a třeba i námět k zamyšlení.
Odbornou gesci nad Observatoriem převzal Jaroslav Rydlo, krom jiného i kartograf. Je připraven při
zájmu veřejnosti, podělit se s Vámi o další zajímavosti z oblasti kartografie a orientace v tom, co
vidíte v reálném panoramatu. Informace naleznete též na webu spolku Zachraňme koupaliště
www.uvalskekoupaliste.cz nebo na facebooku. Na místě stačí použít QR kód umístěný na
Observatoriu, který Vám poskytne stručný návod jak na to.

Observatorio je doplněno 2 lavičkami, v jeho blízkosti se nachází trigonometrický bod i historický
žulový kámen s nápisem „1937“. O kameni se dočtete v tomto čísle ŽÚ v samostatném článku.
Připomínáme, že miniaturu Observatoria ve formě vystřihovánky jste mohli nalézt v prosincovém
čísle ŽÚ 12/2020.

Observatorio vybudovali pro veřejnost dobrovolníci ze spolku Zachraňme koupaliště ze sponzorských
darů a prostředků spolku.

Přejeme Vám skvělou viditelnost a pěkný zážitek z poznávání České země

spolek Zachraňme koupalištěKÁMEN S HISTORIÍ OBJEVEN NA VYHLÍDCE NA VINICI

 Při úpravě terénu v okolí připravovaného OBSERVATORIA na vyhlídce Na Vinici
spolkem Zachraňme koupaliště byl v dubnu t.r. nalezen zajímavý artefakt – kámen s
letopočtem „1937“. I pro mne, jakožto geodeta, to byla již geodetická archeologie a
proto si nález zaslouží trochu vysvětlení a zasazení do kontextu doby.

 Vlivem hospodářské činnosti a někdy i vandalismu docházelo a stále dochází k
poškození povrchové stabilizace trigonometrických bodů. Pro zachování použitelnosti
trigonometrické sítě proto bylo a stále je nutné provádět její údržbu. Při jedné takové
údržbě došlo k výměně poškozeného kamene. Vzhledem k tomu, že váha tohoto
kamene může být cca 100 kg, byl zřejmě poškozený kámen z prozaických důvodů
zahrabán pouze několik metrů od své původní polohy.

 My jsme tento kámen vyzvedli, zpřístupnili a vrátili do života již jen jako žulový patník
se zajímavou historií.

 Pro ty z Vás, které zajímá, k čemu tento kámen sloužil, přikládám několik zajímavostí
o tomto trigonometrickém kameni ve výslužbě a jeho původním účelu.
Obdobnými kameny byly označovány body trigonometrických sítí, které se začaly
vytvářet začátkem 19. století. Vytváření trigonometrických sítí nejenom na území
bývalého Rakouska - Uherska byl rozhodující počin pro tvorbu skutečně kvalitních
map. Do této doby byly mapy pouhé obrázky, které byly kresleny podle vyprávění
kupců, záznamů mořeplavců nebo účastníků vojenských výprav. V 18. století byly
vytvářeny především pro vojenské účely mapy v měřítku 1 : 28 800, které byly již
přesnější, ale stále neměly pevný geometrický základ, tj. trigonometrickou síť. Na
rozhraní mezi jednotlivými mapovými listy byly velké rozdíly a deformace zobrazené
situace.

 Vytvoření trigonometrické sítě umožnil a současně si vynutil technický a hospodářský
rozvoj v 19. století. První a rozhodující požadavek na tvorbu kvalitních map ovšem
vznesli vojenští stratégové. Spolu se snahou vytvořit objektivní podklad pro výběr
pozemkových daní, rozhodl císař František II. patentem z 23. prosince 1817 o
zahájení prací na vojenské triangulaci a triangulaci pro stabilní katastr. Triangulační
práce v závislosti na postupu mapování trvaly více jak půl století.
Jeden z trigonometrických bodů, který v této době vznikl, byl umístěn cca 20 metrů
severozápadním směrem od stávajícího trigonometrického bodu č. 24 Na Vinici na
kótě 295. Na území Čech bylo těchto bodů 2623.

 Po vzniku Československé republiky bylo započato s budováním trigonometrické sítě
navržené výhradně pro nově vzniklý stát. Síť má vlastní souřadnicový systém a v
tomto systému byla vytvořena nová trigonometrická síť nazvaná – Systém jednotné
trigonometrické sítě katastrální.

 Při budování této sítě byly některé body původní císařské triangulace použity, ale
většina bodů byla umístěna a stabilizována nově. Dochované body původní císařské
triangulace byly nově zaměřeny a použity pro porovnání původních map Stabilního
katastru se současnými mapami.

 Tolik k historii a účelu starého vysloužilého kamene, který si můžete prohlédnout u
Observatoria na vyhlídce Na Vinici.

Jaroslav Rydlo
spolek Zachraňme koupaliště

úterý 27. dubna 2021

ANKETA „Sportoviště u koupaliště“

ANKETA UKONČENA

Město Úvaly chystá rekonstrukci sportoviště u koupaliště. Sportoviště bude součástí areálu koupaliště a bude provozováno stejným provozovatelem.

Letos má být hotová projektová dokumentace ke stavebnímu povolení a ideálně v příštím roce by mohlo být sportoviště hotové. Domníváme se, že plánované sportoviště by mělo sloužit veřejnosti i mimo sezónu koupaliště, tedy nejen během otevření koupaliště v letní sezóně. Svoje názory a argumenty jsme přednesli na schůzce s místostarostou p. Polákem a provozovatelem koupaliště p. Slavíkem. Zdá se, že řešení je možné.

Užitečné by bylo podle nás znát názory veřejnosti na sportoviště a jeho využití. Proto jsme se rozhodli alespoň touto cestou zeptat se na Váš názor. Mohli byste, prosím, odpovědět na následující otázky?

1. Uvítáte nové sportoviště u koupaliště? ANO/NE

2. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště využívat? ANO/NE

3. Budete mít zájem sportoviště u koupaliště i mimo dny a měsíce, kdy bude koupaliště otevřeno? ANO/NE

4. Jaké sporty/aktivity by sportoviště mělo umožňovat?

5. Souhlasíte s tím, že písek bude pokrývat celou plochu areálu sportoviště (hrací i pochozí plochy) s výjimkou jedné hrací plochy (multifunkčního hřiště) s umělým povrchem? ANO/NE

6. Bydlíte v některé z těchto ulic nebo čtvrtí: oblast mezi ulicemi Pod Tratí, Mánesova, Smetanova, Na Ztraceném korci a Horova, V Setých, U Hodova, Zálesí a U Horoušánek. ANO/NE


Děkujeme za Vaše názory – vyjádřené buď přímo na stránkách fb anebo mailem na adrese zachranme@uvalskekoupaliste.cz.

Výsledek Ankety bychom rádi předali místostarostovi Úval panu Polákovi i provozovateli areálu koupaliště panu Slavíkovi.

Spolek Zachraňme koupaliště, z.s.

pondělí 19. dubna 2021

KALENDÁRIUM 52, 53, 54


Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý druhý až čtvrtý měsíc po referendu
(13. 01. – 13. 04. 2021)

25. 1. Finanční výbor on line: v návrhu RO 1 v rozpočtu na tento rok v investicích přibylo mimo jiné hřiště na koupališti za 1 mil Kč a hřiště na Skeříkově za 3 mil Kč+PD za 100 tis Kč.

4. 2. Zasedání zastupitelů: ve schválené strategii města v oblasti sportu je mezi strategickými cíli uvedeno vybudování sportoviště u koupaliště. Zastupitelé odhlasovali zrušení usnesení o zavedení participativního rozpočtu v Úvalech (usnesení z r. 2019).

4. 2. ŽÚ: starosta shrnuje plánované investice města: realizace základních úprav povrchů prašných ulic, budování chodníků, dodělání projektu rozšíření mateřské školy v Cukrovaru, pokračování projektu realizace svazkové školy na Hostíně, přípravy terminálu P+R, bus/vlak/ auto u nádraží, projektová příprava na realizaci kanalizace v Zálesí. Informace o přeložce II/101, budování optické sítě v 2021, organizace očkování proti covidu.

4. 3. ŽÚ: starosta uvádí, že Středočeský kraj zařadil bývalé pozemky uhelných skladů v Úvalech mezi své prioritní projekty pro budování sítě krajských P+R skapacitou 250 parkovacích míst, takže pro tuto chvíli odloží zavedení regulace parkování u nádraží. Informace o zrušení participativního rozpočtu v Úvalech od J. Černého a J. Gloce, článek o nebezpečných chodnících od J. Jelínka s otevřeným dotazem na starostu města.

6. 4. ŽÚ: starosta zmiňuje situace plynoucí z omezení v době covidové a plán oprav ulic na rok 2021. Článek „Participativní rozpočet má smysl“ o jeho významu pro komunikaci města s občany a jejich zapojení do utváření veřejného prostoru od J. Kytlicové.

8. 4. Sportoviště u koupaliště: snažíme se jako spolek ZK zapojit do přípravy projektu sportoviště u koupaliště, zejména s cílem, aby investice města sloužila co nejširší veřejnosti a po celý rok (informaci o zrušení projektu na rok 2021 z rozhodnutí Rady města se dozvídáme z fb města).

11. 4. Observatorio a třešně: provedli jsme postřik námi vysazených třešní na Vinici a vykolíkování prostoru pro umístění laviček a observatoria.

12. 4. RM: 12. 1. RM souhlasí se zadáním vypracování PD pro LOM TEENEGERŮ arch. Krausovi, městskému architektovi za 756 tis Kč, dále se zahájením řízení o změně ÚP podanou společností RP Pražská s.r.o. pro OC Pražská, RM 16. 2. rozhodla odložit řešení parkovacího systému u nádraží v návaznosti na P+R bývalé uhelné sklady v gesci Středočeského kraje. A souhlasí, aby nebyla provedena čerpací stanice u OC Pražská a aby byla zadána dopravní studie napojení OC Pražská na I/12 a řešení křižovatek. RM 16.3. schválila vyhlášení architektonické soutěže na P+R a autobusový terminál – náklady 732 tis Kč.

pátek 15. ledna 2021

KALENDÁRIUM 50, 51

 Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo padesátý a padesátý první měsíc po referendu 
(13. 11. 2020 – 13. 01. 2021)

17. 11. Sekvojovec obrovský aneb Živá kronika věnovaný městu spolkem ZK, jmenovitě Petrem Voseckým, zasazený při příležitosti 30. výročí 17. listopadu v Nachlingerově parku, má roční výročí. Zapálili jsme svíčky a připomněli si událost. Ještě by bylo fajn, kdyby strom byl označen cedulkou s popiskem, aby arboretum plnilo i vzdělávací funkci.

22. 11. Závěrečná zpráva Nadaci Partnerství o následné péči o vloni vysazené třešně Na Vinici byla odeslána. 

1. 12. ŽÚ: časopis má novou grafiku a nového tiskaře Tiskárna Chrt-Marek Dvořák, Praha 9. Starosta potvrzuje v článku „Změna starosty“, že stal krajským radním pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Chce se vzdát pozice uvolněného starosty města Úval a pokračovat jako neuvolněný. Spolek ZK přeje Úvalákům klidný adventní čas plný naděje a radostné vánoční svátky a věnuje jim model Observatoria, který si mohou vystřihnout, složit a použít při procházce na Vinici.

3. 12. Zasedání zastupitelů: bohužel zvukový záznam přímého přenosu nefungoval. Zatím není k dispozici na webu zápis z jednání zastupitelů, pouze zvukový záznam. Na zasedání místostarosta Polák informoval, že proběhlo jednání s pronajímatelem koupaliště a po dohodě bylo zadáno vypracování návrhu sportovišť firmě Benisport s.r.o.  Počítá se s plážovým volejbalem a multifunkčním hřištěm. O dalších možných sportovištím se bude ještě jednat. Po schválení návrhu bude zadána projektová dokumentace pro stavební povolení.

1. leden Připili jsme symbolicky koupališti na úspěšný nový rok, ať slouží k radosti co nejvíce návštěvníků. Také jsme mu popřáli, aby už bylo konečně dokončené a vypadalo jako koupaliště 21. století a ne jako provizorium. Rok 2021 bude jeho jubilejním – koupaliště oslaví 80. Výročí od svého vzniku.

6. 1. ŽÚ: Podle informace článku o průběhu zasedání zastupitelstva dne 3. 12. 2020 došlo ke schválení návrhu na další zdražení „ceny vody“, tentokráte o 8,2% na 117,32 Kč. (naše pozn.: Úvaly tak budou mít jednu z nejdražší ch„cen vody“ v ČR. Podle ekonoma Kovandy z 29. 12. činí předběžně rozptyl cen vody v ČR v roce 2021 od 56 Kč (Krnov) do 112 Kč (Ivančice). Dále se píše, že došlo k navýšení ceny za svoz odvoz odpadu na 996 Kč (naše pozn.: ze zákona město mohlo požadovat max. 1000Kč). Zákon pro odpady nově schvalovaný sněmovnou bude znamenat další navýšení.  Byl schválen schodkový rozpočet na rok 2021 ve výši 158 mil Kč vyrovnaný úsporami z roku 2020. V článku starosty o roku 2021 se uvádí výše rozpočtu města jako 163 mil Kč. Prý jsou v rozpočtu prostředky na přípravu projektu svazkové školy 10 mil Kč, dále na rekonstrukci komunikací, hasičárny a dostavbu školky. Kvůli opatřením na straně státu vyvolanými  koronavirovou epidemií, mají přijít Úvaly o 12 mil Kč, ale očekává se, že 8,5 mil Kč se do rozpočtu města vrátí jinými opatřeními. Místostarosta Kimbembe v článku o rozpočtu 2021 uvádí výši rozpočtu 2021 jako 158 mil Kč. Plánované běžné saldo je prý „méně vyhovující“ a činí 12,8% (dle doporučení by mělo činit 15 – 25%).

13. 1. RM: 12. 11. jmenovala mimořádná Rada města Jaroslava Špačka ředitelem TSÚ od 1. 12. 2020. RM 24. 11. projednala návrh na rozpočet 2021 ve výši 158 mil Kč, zvýšení ceny vody a poplatku za komunální odpad. RM 15. 12. 2020 ruší veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Pořízení komponent pro parkovací systém" a to z důvodu, že všechny předložené nabídky překračují hranici 2 mil. Kč, která je pro tento typ zakázek stanovena jako maximální.