úterý 17. října 2017

ZMĚNY V ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA ÚVAL

Město Úvaly připravuje návrh změny Územního plánu, v prvním kole do 13. 10. 2017 bylo možno na základě Oznámení města z 10. 8. 2017 podat pouze připomínky.

Občanská aktivita Zachraňme koupaliště se po zkušenosti s dosavadní reakcí vedení města na obnovu koupaliště obává narušení přírodního rázu koupaliště v budoucnosti, jeho znehodnocení výstavbou objektů (např. návrh na ÚP umožňuje výstavbu ubytovacího zařízení, multifunkčních sportovních hal, aj.) nebo dokonce i „zasypání“ bazénových van. Proto jsme se rozhodli podpořit podání připomínek k návrhu Územního plánu města Úval. K podání připomínek se rozhodlo velké množství lidí (odhadem přes 120).

Dalším krokem města bude po zapracování připomínek předložit občanům návrh změn ÚP k veřejnému projednání a poté na základě jeho výsledku bude probíhat další kolo připomínek a námitek občanů a vlastníků pozemků. Námitka bude muset být opatřena minimálně 200 podpisy.

Text jednoho z dopisů podaného na městský úřad citujeme:



Městský úřad Úvaly
Pražská 276
250 82 Úvaly                                                                                       Úvaly, dne 12. října 2017



Věc: Připomínka k návrhu územního plánu (ÚP) města Úvaly


Vážení,


Podáváme tímto připomínku k návrhu ÚP v řádném termínu pro podání připomínek.

Předmětem připomínky je plocha tzv. „areálu koupaliště“, tedy území využívané historicky pro přírodní rekreaci, koupání a plavání a sportovní aktivity, které je zatím ještě oploceno.

Cílem připomínky je doplnění v ÚP zřetelného označení plochy odpovídající jejímu využívání (viz výše) a zamezení případného poškození přírodního rázu areálu koupaliště stavbami nesouvisejícími přímo s využitím areálu svým zaměřením, velikostí, vlivem na životní prostředí  a narušujícími tak unikátní přírodní charakter areálu.

V současném návrhu ÚP se uvádí:
V návrhu ÚP a jeho textové části je označena plocha areálu koupaliště obecně jako OS, tj. „občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení“, tj. popis využití je opatřen popisem obecně stejně pro všechny plochy označené jako OS, např. fotbalové hřiště, aj., tj. takto:
„ Hlavní využití:
Stavby a provozy související s tělovýchovou a sportem: hřiště různých charakterů, sportovní zázemí, sportovní haly, tribuny, související dopravní a technická infrastruktura, doprovodná zeleň, městský mobiliář.
Přípustné využití:
Byty správců, pohostinství, služby, multifunkční sportovní stavby (sloužící pros sport, kulturu a sociální činnost).
Podmínečně přípustné využití:
Ubytovací zařízení do 30 lůžek za předpokladu, že veškeré nároky na parkování budou umístěny na vlastním pozemku.
Nepřípustné využití:
Jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití.“

Do plochy OS je tak nově přeřazeno část území, na kterém byla hřiště a které bylo původně označeno jako přírodní zeleň ZP. Toto území není nyní definováno.
Plocha okálu stojícího u koupaliště je označena jako BI, tj. „bydlení v rodinných domech, městská a příměstská“. Domek byl používán správcem koupaliště.

V ÚP v textové části se neuvádí, že se jedná o areál koupaliště s umělou nádrží na plavání (dříve v ÚP byla bazénová vana vyznačena modře, v novém návrhu modré označení chybí). Navrhovaný popis tak nezobrazuje reálný stav využívání této plochy minulý a ani budoucí – viz probíhající obnova koupaliště vedením města v souladu se závěry minulého referenda (nikde v popisu nenacházíme zmínku o hlavním využití „koupaliště“). Navrhujeme proto následující:

Návrh na změnu v ÚP:

1)       Zavést kategorii ploch OS-k a takto označit plochu areálu koupaliště a bazénu, tj. „občanské vybavení, tělovýchovná a sportovní zařízení, koupaliště“ – viz přiložený obrázek

2)       Doplnit popis plochy OS-k a doplnit text využití:
Hlavní využití:
Přírodní rekreační plocha s umělou nádrží na plavání, sportovní zázemí, související dopravní a technická infrastruktura, doplňková sportoviště, doprovodná zeleň, městský mobiliář.
Přípustné využití:
Byty správců, pohostinské služby.
Podmínečně přípustné využití:
Nezavádí se.
Nepřípustné využití:
Jiné využití než je uvedeno jako hlavní, přípustné a podmínečně přípustné využití.

3)       Plochu BI (na plánku označená jako OS-1) při jižním okraji areálu koupaliště, na níž stojí okál dříve používaný správcem koupaliště, změnit na plochu OS-k; jako změnový důvod doplnit zajištění zázemí pro koupaliště (byt správce, doplňková sportoviště)

4)       Nově přeměňovanou plochu OS při severním okraji koupaliště(na plánku označená jako OS-2) přeměnit na OS-k a odůvodnit jako doplňková plocha sportoviště areálu. Ve stávajícím územním plánu není navíc tato plocha označena jako měněná a v textové části odůvodnění zcela chybí.


Věříme, že naše připomínky budou v návrhu ÚP zohledněny.

S pozdravem


Žádné komentáře:

Okomentovat