úterý 14. listopadu 2017

JAK PROBÍHÁ OBNOVA KOUPALIŠTĚ


Tento týden 17. 11. 2017 je termín pro odevzdání projektové dokumentace na obnovu koupaliště od firmy CENTROPROJEKT GROUP a.s. A protože už od začátku října probíhají demoliční a bourací práce v areálu, zajímali jsme se s Petrem Voseckým o nahlédnutí do pracovní verze projektu a vůbec o celkový stav příprav na obnovu koupaliště. Bylo nám doporučeno, obrátit se přímo na tajemnici MěÚ s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Žádost jsme podali 11. 10. 2017, odpověď jsme obdrželi 25. 10. 2017. Protože nekonkrétní odpovědi nás neuspokojily, dohodli jsme schůzku přímo s paní tajemnicí a vedoucím investic. Důvodem schůzky bylo získat informace o stavebních činnostech na koupališti. A také jsme se chtěli ujistit o tom, zda vše směřuje k otevření nového koupaliště za 7 měsíců.
Pro informaci: mezitím 30. 10. 2017 přišla pozvánka na jednání stavební komise, kde byly v příloze pracovní výkresy na řešení bazénové vany a návrh technologie.
Schůzka proběhla 6. 11. 2017, za účasti: J. Tesařová, P. Matura za město a P. Vosecký,
P. Kytlica za aktivitu ZK. Krátce se zúčastnil starosta.

Zde je zkrácený souhrn otázek ze strany ZK a odpovědí ze strany MěÚ:

Otázka: Kdo zadal bourání betonových konstrukcí?
Odpověď: Bourání schválila Rada města. Nic více jsme se i přes opakované dotazy nedozvěděli.

Otázka: Podle jakého platného dokumentu (ve smyslu stavebního zákona) jsou prováděny bourací práce?
Odpověď: Po chvilkové slovní přestřelce jsme se dozvěděli, že žádný platný dokument, podle kterého by se prováděly bourací práce, není. Všechno se prý dělá na přímé pokyny projektanta, a všechno je v intencích usnesení Rady města. Pro přípravné práce na veřejném majetku není prý potřeba vyjádření SÚ.

Otázka: Jak byla vybrána prováděcí firma?
Odpověď: Byly osloveny TSÚ, se kterými je dlouhodobě uzavřená smlouva o pracích pro město. TSÚ oslovily firmu pana Hovorky, se kterým mají dlouhodobě uzavřenou smlouvu o pracích pro město. O výběrovém řízení nebyla řeč.

Otázka: Je protokol o převzetí staveniště oprávněnou firmou? Existuje stavební deník? A další náležitosti ve smyslu stavebního zákona, které musí dokladovat každý jiný běžný stavebník?
Odpověď: Žádné doklady nejsou vedeny. Na stavební komisi později pan Matura říkal, že mají mailovou korespondenci. Stavbu prý za město dozoruje arch. Hofman a za projektanta CENTROPROJEKT p. Kolařík.

Otázka: V projektu, který mezitím přišel jako podklad do stavební komise, je studie arch. Mecnerové. Jak to souvisí s projektem CENTROPROJEKTU?
Odpověď: Na další objekty v areálu (zázemí, WC, vstupní objekt, občerstvení, atd. …) bude nové výběrové řízení.

Při informaci:
Cena projektu byla vysoutěžena (z dopředu určené ceny investice cca 20 mil. Kč) za 1.021.240,- Kč vč. DPH. Do 17. 2. 2018 by mělo být stavební povolení. 28. 4. 2018 je termín na odevzdání dokumentace pro provedení stavby, pro výběrové řízení na dodavatele. Celé jednání řídila paní Tesařová s tím, že všem nám jde o společnou věc, tak proč si dopisovat, když se můžeme domluvit. A že nás chápe. A že je všechno o komunikaci.

Ve středu 8. 11. 2017 byla stavební komise, kde bylo koupaliště jediné téma.

Úvodem byla prezentace projektu od zástupců projekčního atelieru CENTROPROJEKT – p. Kolařík a p. Gregor. Celé jednání bylo nahráváno pí. Bednarčíkovou, která bude dělat i zápis, kde bude přesněji popsána diskuse. Zápis k dnešnímu dni (13.11.2017) není k dispozici.

Dotazy členů komise byly kladeny průběžně po celou dobu jednání SK.
 • Někteří členové komise vyjádřili obavu z technického řešení, tj. vybourání stěn bazénů do hloubky 65 cm, když stavební průzkum potvrdil kvalitu betonových konstrukcí, a stěny nejsou odřezávány tak, jak je uvedeno v projektu, ale odbourávány mechanickým kladivem. Jak bude ošetřena stavební spára přes zimu?
 • Projektanti: stěny nejsou bourány do hloubky 65 cm, ale jenom do hloubky 20-30 cm. Výkresy, které měla stavební komise k dispozici jsou neplatné, nově jsou bourací práce upraveny podle situace na místě. Stavbu kontrolovali před cca 3 týdny (!!) Betonové konstrukce se takhle běžně opravují, mají s tím zkušenosti.

Proběhla diskuse o tom, jak je to možné, že cca 10 dnů před termínem odevzdání (tj. 17. 11. 2017) nejsou k dispozici platné výkresy, a podle čeho vlastně stavba probíhá.
 • Projektanti: na projektu se průběžně pracuje, termín dodržíme, vycházíme městu vstříc, atd., atd., …. Průběh stavby není dotaz na projektanta.
 • Někteří členové komise: proč se zbytečně zmenšuje objem vody v koupališti a zmenšuje se hloubka bazénů? Nevhodné je umístění dětského brouzdaliště v prostoru bazénové vany, není to uživatelsky komfortní řešení. Přístup k brouzdališti je pouze ze dvou stran a je umístěno na nejvíce frekventovaném místě u vstupu a u baru, je zde riziko bezpečnosti – brouzdaliště přímo sousedí s plavací zónou, i když přes zvýšené molo, …. 
Zde proběhla velice živá debata o vhodnosti a nevhodnosti. Argument projektantů byl, že nechtěli zabírat zelenou plochu v areálu. Poslední argument projektantů byl, že by dětské brouzdaliště muselo být oploceno.


Proběhlo hlasování 1:
Návrh: Zrcadlově otočit brouzdaliště na protilehlou stranu bazénu
Hlasování dopadlo ve prospěch přemístění na protilehlou stranu.

Dále proběhlo hlasování 2:
Návrh: Vymístit brouzdaliště mimo bazény, zhruba tak, jak to bylo dřív:
Hlasování dopadlo pro vymístění.
 • Komise: jaký to bude mít dopad na cenu investice?
 • Projektanti: na technologii se prakticky nic nemění, navýšení ceny je pouze v betonové konstrukci 20-30 centimetrové hloubky brouzdaliště, což je cca 1 mil. Kč.
 • Člen komise: 
  • Proč je stavební komisi předloženo řešení celého areálu, když smlouva je pouze na návrh opravy bazénových van a návrh technologie?
  • Je vůbec spočítaná ekonomika provozu koupaliště?
  • Kolik, odborným odhadem, bude stát investice do van a technologie?
  • Zázemí koupaliště odhaduji na min. 15 mil. Kč.
  • Jsou termíny otevření vůbec reálné?
  • Jaké bylo vlastně zadání?
 • Projektanti: 
  • Jsou si toho vědomi a jsou připraveni se přihlásit do výběrového řízení
  • Ekonomika není otázka na ně.
  • Investice do van a technologie – odhad do 22 mil. Kč.
  • Zázemí odhadují na cca 10 mil. Kč.
  • Dělají vše pro to, aby se to stihlo. Proto dávají část dokumentace v předstihu.
  • Do areálu nebudou jezdit žádná auta.
  • Zadání - vycházelo ze tří variant od BW.
  • Zásobování a odvoz odpadků se předpokládá pouze k bráně, do areálu ručně.
  • Parkování bude v prostoru, kde stojí bývalý objekt domu Okál.
  • Respektují cyklostezku ze zadání.
 • Člen komise: jak to, že o koncepci koupaliště se bavíme až teď, kdy už probíhají stavební práce. A doufá, že nad projektem celého areálu se stavební komise ještě sejde.

Na závěr proběhlo hlasování 3:
Na závěr bylo přijato usnesení o vzetí na vědomí pokračujících prací na obnově koupaliště, s tím, že dětské brouzdaliště bude vymístěno mimo bazénové vany – přesná formulace bude v zápisu.
Usnesení bylo většinově přijato.

Je nutno poznamenat, že komise je stejně „jenom“ poradním orgánem Rady města a tudíž její usnesení nemusí Rada přijmout.
Což se potvrdilo hned druhý den večer. Přišel mail:

Vážení členové a členky komise pro výstavbu,
obdržel jsem dnes e-mail od pana Petra Ševely, ředitele divize akvaparky a bazény firmy Centroprojekt. Pan ředitel ve svém e-mailu uvádí dle mého názoru důležité a závažné skutečnosti, se kterými byste měli být seznámeni. Prosím, pročtěte si níže přiložený e-mail.
Na základě informací obsažených v e-mailu od pana Ševely si dovoluji navrhnout REVOKACI včerejšího usnesení komise pro výstavbu v části, která se týká doporučení přesunutí brouzdaliště mimo stávající bazénové vany. Navrhuji tedy doporučit realizaci dle návrhu Centroprojektu, pouze se přesunem brouzdaliště na druhou stranu, dále od vstupu tak, jak jsme se o tom včera bavili.
Svůj e-mail posílám pouze členům komise, kteří byli včera přítomni jednání a vědí tedy kontext.
Prosím o mailovou zprávu, jestli s revokací SOUHLASÍTE či NESOUHLASÍTE nebo požadujete více informací.
S pozdravem, Petr Borecký, starosta

Mail od pana Petra Ševely, ředitele CENTROPROJEKTU GROUP, divize aquaparky:

Vážený pane starosto,
reaguji na zprávu a informace od mých kolegů ze včerejšího jednání u Vás v Úvalech, kdy došlo k zásadní změně koncepce bazénové vany.
Protože jsem se zúčastnil osobně úvodního jednání při zahájení projekčních prací a následně veřejného projednání, dovoluji si pár osobních poznámek.
Zvažte prosím, zda opravdu budujete koupaliště, které má sloužit za min. provozních nákladů obci a okolí dané velikost nebo budujete pomník, který Vás provozně zbytečně zatíží. Nemluvím o investičních nákladech. Varianta PD námi momentálně zpracovaná zohledňovala všechny aspekty, tj. stávající stav, velikost vodní plochy, provozní náklady, investici, atraktivitu.
Dále! Vaší komisí požadovaná změna spočívající ve zřízení samostatného brouzdaliště mimo těleso bazénové vany a současné zvětšení vodní plochy koupaliště je tak výrazná a má následek, že se bude muset již hotový projekt min. bazénové technologie a technologických provozních souborů, tak jak byl předloženy na hygienu udělat znovu. Má to zásadní vliv na veškeré výpočty a znovu se musí zpracovat podklady pro související profese, stávající rozpracovaný projekt se může v podstatě hodit do koše.

Jen pro informaci uvádím investiční náklady podobné akce v Krnově. Byl tam skoro stejný rozsah jako u Vás.
Plavecký bazén
Krnov - vodní plocha 1345 m2
Úvaly – vodní plocha nové varianty je 1636 m2

Dětský bazén
Krnov – vodní plocha 122 m2
Úvaly – vodní plocha 78 m2

Cena za rekonstrukci v Krnově byla dle PD 34. mil. Kč bez DPH. Po soutěži 32. mil. Kč bez DPH.

Teď máme filtry 4x2000, takže bazén točíme za 4,7h. Pokud zachováme filtry, budeme mít intenzitu recirkulace za 5,4h, což je nedostatečné. Nebo musíme zaměnit filtry na 6x1800 a točit bazén za 4,5h. Což tato změna stojí cca 500.000 - 700.000 Kč.

Akumulační nádrž bychom museli zvětšit o 15m3.
Folie v plaveckém bazénu by navíc stála cca 400.000 Kč

Jiný požadavek, který byl na včerejším jednání vznesen před výše uvedeným požadavkem na samostatné brouzdaliště – přesun brouzdaliště umístěného v pravém spodním rohu původní bazénové vany do jejího pravého horního rohu – je řešitelný bez dopadů na parametry bazénové technologie a na výši investičních nákladů.

Považuji za nutné Vám toto napsat, je to na Vás jakým směrem se vydáte, ale buďte rozumní, rádi Vám v tom pomůžeme.

S pozdravem, Petr Ševela, ředitel
CENTROPROJEKT GROUP a.s., Divize Aquaparky, bazény a bazénové technologie


Výsledek návrhu na revokaci nebyl zatím členům stavební komise sdělen.
Minimálně (podle kopií mailů, co jsem obdržel) čtyři členové komise nesouhlasili s revokací usnesení.
Usnesení bude zřejmě stejně revokováno, byť se jedná o velmi nestandardní postup.
A i kdyby nebylo, tak Rada města rozhodne …..


Peter Kytlica
13. 11. 2017

1 komentář:

 1. Objevte eToro, největší sociální investiční síť na světě, kde miliony klientů vydělávají kopírováním obchodních rozhodnutí našich nejlepších obchodníků.

  Připojte se k úspěchu - Spojte se s více než 4,000,000 investorů a obchodníků ze 170 zemí

  Otevřené obchody na eToro - 227,651,647

  OdpovědětVymazat