čtvrtek 19. ledna 2017

Informace z veřejné prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech 9. 1. 2017

Informace z veřejné prezentace analýzy stávající dopravně-bezpečnostní situace a návrhů dopravně-inženýrských opatření v Úvalech 9. 1. 2017
Doc. Čárský a Ing. Kocián z ČVUT Fakulty dopravní  představili občanům velmi srozumitelnou formou výsledky své analýzy, kterou si u nich objednalo vedení města.
Součástí zadání bylo i posouzení návrhu tras cyklostezek, které vzhledem k dispozičnímu rozložení jednotlivých částí města tvoří významnou spojnici okrajových částí s centrem.
Na jednání zazněla informace o dvou uvažovaných variantách propojení oblasti  U Horoušánek, Zálesí a Setých s nádražím a centrem města. Obě varianty vycházely z návrhu cyklotras na oficiálních stránkách města (viz.obr 1 v příloze).  Varianta 1 vede, až na malý úsek protínající zástavbu, podél horoušanské strany ulice Jirenská, dále přes ulici Purkyňovu a ulici Pod Tratí k podchodu nádraží.   Variantou 2 je cyklostezka podél koupaliště.
Varianta 1 byla shledána vhodnou. Posuzovatelé pouze dořešili propojení se zástavbou  u Klánovického lesa a s tím související  místa a způsob bezpečného překročení silnice 101, respektive ulice Jirenská a propojení se stávající cyklostezkou. Navrhli také alternativní trasu Jiráskovou ulicí k hlavní budově nádraží. Obě alternativy varianty 1 zachycuje příloha 39  studie ČVUT Fakulty dopravní (viz.obr.2).

S cyklostezkou přes koupaliště prosazovanou vedením města se studie  vypořádává, cituji:
„Protože byla Alej úvalských dětí II v dubnu (podle informací z měsíčníku Život Úval [17]) přesazena blíže k ulici Jirenská (silnice II/101) (viz obr. 83), aby mohlo stromořadí v budoucnu oddělovat plánovanou komunikaci pro cyklisty podél ulice Jirenské (silnice II/101), bylo po ověření této informace opětovnou prohlídkou dané oblasti od návrhu druhé varianty upuštěno.

Pokud se časem, v rámci budování spojení s centrem, obnoví stávající, dříve často používaná cesta OKOLO koupaliště, jistě bude sloužit ke spokojenosti všech obyvatel Úval a zejména obyvatel Hodova. Stezka přímo PŘES areál koupaliště se v současnosti  jeví jako pochybná investice.

Na dotaz, jaká je priorita návrhů ve studii ČVUT, řekl starosta, že priorita je pro vše stejná.

Další dotaz byl na starostou prosazovanou cyklostezku přes koupaliště (pozn. autora: jedná se o asi 200 m úsek 2 m široké asfaltové komunikace vedený zatím pouze přes území stávajícího areálu koupaliště, přestože za jeho oplocením vede po městském pozemku historicky užívaná, byť v současné době zanedbaná, cesta).

Otázka, zda  vedení města stále počítá s vybudováním cyklostezky přes koupaliště, přestože analýza ji nepovažuje za zásadní pro propojení periferních částí s centrem města, zazněla odpověď pana starosty, že ano, že stezka bude vybudována. 
Doc. Čárský si v osobním rozhovoru hodně pochvaloval situaci, kdy mohli bez ovlivňování ze strany politiků udělat studii , která řeší problematiku dopravy v Úvalech. Jsme rádi za jeho odborné a nestranné posouzení.
Z našeho pohledu však dochází k podobnému jevu jako s (ne)vysvětlováním nejasností kolem obnovy koupaliště. Nechceme zpochybňovat, že pohodlný přístup na koupaliště pěšky i na kole z centra města i kolem čistírny odpadních vod. Je potřebné i propojení s dalšími cestami k Hodovu. Příprava stavby těchto úseků však je zatím, pokud jsme informováni, pouze v ideové podobě.  Zpochybňujeme pouze  tu část cyklostezky, která má „ukrojit“ část areálu koupaliště. Nepochopitelné je  především to, že přípravy na provedení této stavby pokračují i nyní, kdy byl městem zadán architektonický a technický návrh řešení koupaliště. Vzhledem k nelogičnosti postupu vedení města se nelze ubránit dojmu, že zde hrají roli jiné zájmy, které jsou prezentovány jako potřeby úvalských občanů.

Proč a pro koho je cyklostezka přes koupaliště tak důležitá a kdo stezku vlastně doopravdy chce? Proč je tak důležité zmenšit plochu koupaliště?
Tyto otázky tedy stále zůstávají nezodpovězeny!
Za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště Zdeňka Havránková a Petr Vosecký

Obr.1 – Schematický nákres cyklotras dle návrhu městaObr.2 – Schematické vedení cyklotras ve městě dle přílohy 39 analýzy  vypracované ČVUT  Fakulta dopravní  

Žádné komentáře:

Okomentovat