úterý 17. listopadu 2020

KALENDÁRIUM 49

Koupaliště Úvaly
KALENDÁRIUM
aneb Co se stalo čtyřicátý devátý měsíc po referendu
(13. 10. 2020 – 13. 11. 2020)


22. 10. OBSERVATORIO: byli jsme informováni starostou, že Rada města schválila naši žádost na realizaci projektu Observatoria a 2 laviček Na vyhlídce mezi třešněmi, které jsme vloni vysázeli. Projekt bude realizován na jaře 2021 v gesci spolku Zachraňme koupaliště dobrovolníky jako veřejně prospěšná akce.

5. 11. ŽÚ: starosta informuje, že stal členem krajského zastupitelstva a je nominován do rady jako radní pro veřejnou dopravu, budování P+R a cyklostezek. Pokud bude zvolen krajským radním, vzdá se pozice uvolněného starosty města Úval. Funkci bude nadále vykonávat jako neuvolněný starosta a bude se věnovat klíčovým projektům, oba místostarostové převezmou operativní řízení města. Vyšel článek Babí léto na koupališti 2020 s informací o zrušení akce a slavnostním zamknutí koupaliště a přáním“ Kéž se staneš konečně tím proklamovaným koupalištěm se zázemím 21. století!“.

10. 11. Kalendárium slaví 4 roky.
Dosud se věnovalo Kalendárium primárně událostem, které ovlivňovaly obnovu a provoz úvalského koupaliště, a to od vyhlášení referenda o osudu koupaliště. Do budoucna bude mapovat i další projekty spolku Zachraňme koupaliště a události s nimi související. Perioda vydávání Kalendária bude 1 – 3 měsíční.

12. 11. Zasedání zastupitelů: zastupitelé schválili finanční účast města na svazkové škole.
Při diskuzi o financích města místostarosta Polák opět poukázal na to, že kdyby se neopravovalo koupaliště, mělo by město prostředky na jiné projekty.
Na dotaz také informoval, že konkrétní výběr sportovišť, která budou vybudována na koupališti, vyplyne z diskuse s pronajímatelem koupaliště. Stejně jako eventuální oddělení sportovišť k využití mimo sezónu koupaliště. Jednání i úvahy jsou zatím na počátku. Proto není možné upřesnit ani termín dokončení.

13. 11. RM: 22. 10. schválila Rada města k bodu 24, týkajícího se PD na sportovní část koupaliště, usnesení č. R-501/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í s t í m , ž e projektová dokumentace na sportovní část areálu koupaliště bude zahrnovat tyto hřiště: plážový volejbal, multifunkční hřiště, workout, kuželky, minigolf
I I . s o u h l a s í
s objednáním prací k zajištění zpracování projektové dokumentace na sportovní část v areálu koupaliště dle specifikace v objednávce za cenovou nabídku 117.000,- Kč bez DPH (141.570,- Kč vč. DPH) od společnosti BENIKSPORT s.r.o., Na Petynce 424/154, 169 00 Praha 6, IČO: 25148133
I I I . p o v ě ř u j e
starostu podpisem objednávky s vybraným dodavatelem
IV. u k l á d á
vedoucímu odboru investic a dopravy OID zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.11.2020

Dále RM v bodu 40 projednala žádost spolku ZK o schválení projektu OBSERVATORIO a přijala usnesení č. R-517/2020, ve kterém
I . s o u h l a s í
s realizací OBSERVATORIA - lehká konstrukce, která bude umístěna v lokalitě Na Vinici, na nejvyšším místě zvaném Na vyhlídce, na severním okraji stávající obecní cesty vedoucí od silnice k rozhledně (vysílači). Přesná lokalizace bude uprostřed mezi třešněmi nesoucími názvy Březen a Duben. Po obou stranách OBSERVATORIA budou umístěny dřevěné lavičky. OBSERVATORIO bude tvořit polokruhový stolek o průměru cca 60 cm, na kterém bude umístěno panorama českých hor a schematická mapa viditelného sektoru Čech. Tento stolek bude připevněn na dvou železných tyčích ve výšce cca 120 cm nad terénem. Tyče budou ukotveny v betonovém bloku o rozměrech 60 x 60 x 60 cm
I I . u k l á d á
vedoucí odboru životního prostředí a územního rozvoje OŽPÚR zajistit realizaci tohoto usnesení
Termín: 30.6.2021

Žádné komentáře:

Okomentovat