čtvrtek 23. února 2017

KALENDÁRIUM 4.

Kalendárium

Co se stalo čtvrtý měsíc po referendu (od 10. 1. 2017 do 10. 2. 2017)


11. 1.    Dopravní komise: koupaliště/cyklostezka neřešeno

13. 1.    Vyhlášena literární soutěž „Kdybych já byl starostou“

17. 1.    ŽÚ: uzávěrka, předali jsme článek z veřejného projednávání Generelu dopravy města, týkající se cyklostezky přes koupaliště, šéfredaktor odmítnul uveřejnit Podnět a Odpověď města

17. 1.    Finanční výbor: zrušeno v RO 6 částka 80 tis Kč na demolici na koupališti

18. 1.    Územní řízení o povolení cyklostezky přes koupaliště: již na jaře 2016 (dávno před referendem!) zadán projekt cyklostezka přes koupaliště s předpokládanou demolicí WC). Územní řízení nebylo vyhlášeno na úřední desce, mělo proběhnout bez účasti ostatních. Jako účastník řízení se za PRO Úvaly zúčastnil Honza Černý. Asi je to marná snaha zvrátit rozhodnutí vedení města. Cyklostezka bude navzdory všem. Pan starosta si tak přeje.

20. 1.    Rozbor vody: Dozvídáme se, že město v listopadu zadalo laboratoři v Říčanech provést analýzu vzorku vody ze studny u koupaliště. Výsledkem je v prosinci hotová analýza, ze které mimo jiné vyplývá větší množství železa, manganu než je přípustné, dále koliformních bakterií, atd.  S novou úpravnou vody se při obnově koupaliště počítá od začátku.

31. 1.    Schůze VZZM
-pan starosta se „svým způsobem“ omluvil za chybné použití termínu soudní znalec na minulém VZZM
-byl projednán podnět V. Baumanové týkající se pojmu „obnova“ koupaliště a termínu otevření v 2017, na který za vedení města reagoval pan Polák (viz materiál VZZM)
-byl vznesen dotaz na to, zda na Podnět ZK z 28. 11. 2016 vedení města odpovědělo v souladu se zákonem (odpovědí totiž bylo pouhé „vzetí na vědomí zastupiteli“-čili žádná odpověď na podnět), tajemnice města má věc prověřit a informovat zastupitele.
-na dotaz: jak je možné, že o variantě obnovy koupaliště nebylo rozhodnuto, ale cyklostezka přes koupaliště už je připravovaná k realizaci, odpověděl pan starosta, že cyklostezka přes koupaliště bude v každé variantě obnovy koupaliště
-občané: pojďme obnovovat koupaliště postupně, s co nejnižšími náklady, nepotřebujeme „mercedes“ když na to město nemá
-diskuse ohledně zbourání záchodů na koupališti (kvůli cyklostezce), město chce záchody „21. století“
-vznesen dotaz, proč výběr firmy pověřené technickým auditem a přípravou návrhů obnovy koupaliště neproběhl formou výběrového řízení-zakázka byla zadaná pro 1. etapu v hodnotě přes Kč 300 tis, 2. etapa je předběžně v hodnotě kolem Kč 1 mil (s DPH). Odpověď: Rada města využila své kompetence do výše Kč 500 tis.
-na námitku ze strany občanů, že do koupaliště se zbytečně dávají peníze na různé studie (Bazény a Wellness 2013, Mecnerová 2014, nyní Bazény a Wellness (1. etapa), projekt cyklostezka skrz koupaliště-celkem kolem Kč 600 tis) – to vše prozatím bez prováděcího projektu! Padla od vedení města informace, že studie arch. Mecnerové byla uhrazena soukromou osobou, tedy ne městem
-občané vznesli dotaz na parkoviště u čističky a nedostatečně dimenzovanou příjezdovou cestu a dále na objem prostředků na parkoviště v rozpočtu na koupaliště

1. 2.      Distribuce letáku občanům do schránek – v letáku je otištěn příspěvek, který byl redakcí ŽÚ odmítnut k otištění, tj. text Podnětu zastupitelům z 28. 11. 2016 a Odpovědi vedení města na něj z 28. 12. 2016.

3. 2.      ŽÚ: vyšly články:  Posouzení cyklostezky odborníky z ČVUT (viz také na www.uvalskekoupaliste.cz), Jsme rozumnými hospodáři? (viz www.mestouvaly.cz)

8. 2.      Schůzka občanské aktivity Zachraňme koupaliště

Žádné komentáře:

Okomentovat