středa 20. června 2018

Otevřený dopis zastupitelům


Vážené zastupitelky a zastupitelé města Úval,

Obracíme se na Vás před veřejným zasedáním zastupitelstva dne 21. 6. 2018, protože jsme byli informováni, že na programu jednání bude i bod týkající se obnovy koupaliště (citujeme): MZ-1004-2018 Výběr dodavatele veřejné zakázky na stavební práce “obnova úvalského koupaliště zahrnující obnovu bazénových van a úpravnu vody.

Namísto obnovy 75 let starého koupaliště v majetku města (nové technologie a oprava van), je koupaliště od roku 2015 zavřené (nedohoda města se správcem), během 2 let od návrhu starosty Boreckého vyhlásit první úvalské referendum o osudu koupaliště došlo k demolici objektů na koupališti, k ubourání zhlaví bazénových van a jejich poškození neodbornou firmou a bez stavebního povolení a k devastaci okálu, sloužícího jako dům pro správce. Demolice byla navržena Radou města a schválena na VZZM dne  21. 9. 2017 (pro:9, proti: 2, zdržel se: 2). To je bohužel zatím jediný výsledek plnění slibu města realizovat projekt obnovy koupaliště. Starosta koupaliště nechtěl a svůj názor veřejně prohlásil. Výsledek řízení projektu obnovy koupaliště reflektuje plně jeho původní záměr. Bez ohledu na referendum.

V předraženém výběrovém řízení na provedení projektových prací ke stavebnímu povolení byla vybrána firma Centroprojekt (Centroprojekt Group a.s.). Práce však v původním termínu (listopad 2017) nebyly dodány. Podle našich informací stavební povolení stále není. Podle informace od vedení města, bude firma penalizována za nedodržení termínu dodání. Vedení města a odbor investic se postavilo k dodanému projektu značně kriticky. 
Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby byla opět vybrána stejná firma, tj. Centroprojekt, překvapivě jako jediná přihlášenáNáklady na obnovu koupaliště na základě výsledku výběrového řízení podle informace na fb města by nyní činily 38 mil Kč. Podle nás není v pořádku, pokud vedení města akceptuje výběrové řízení na tak velkou investici, do kterého se přihlásí jediný uchazeč, který navíc dříve sklidil kritiku za špatně odvedenou práci (obdobný scénář s jedním přihlášeným uchazečem proběhl při výběrovém řízení na 20letý úvěr).

Připomínáme, že nabídky na obnovu koupaliště v letech 2016/17, které mělo město k dispozici, bylo v rozsahu 10 – 30 mil Kč. To ovšem bylo před demolicí a narušením bazénových van!

Všechna tato fakta dávají důvod k pochybám o dodržení zásad správného hospodáře v průběhu „realizace“ projektu koupaliště a dokonce i k pochybám, zda město opravdu obnovu koupaliště zamýšlí.

Koupaliště mělo být podle informací z vedení města realizováno z prostředků nového 20letého úvěru (90 mil. Kč). Kvůli obnově koupaliště se údajně nerealizují další potenciální projekty, na které si kdo vzpomene. Chcete vyspravit chodník? Nejde to, děláme koupaliště. Chcete novou školku? Rádi bychom, ale děláme koupaliště…

Jaká je realita? Máme finance na koupaliště?
V rozpočtu města (návrh RO 2) dochází ke snížení prostředků na obnovu koupaliště z 21 mil Kč na 14,5 mil Kč. V rozpočtu města v položce kapitálové výdaje je 43 mil Kč na silnice, 10 mil Kč na kanalizaci a inž. sítě, 14,5 mil Kč na koupaliště, 11 mil na ZŠ a MŠ, 9,3 mil Kč na byty a nebyty, 2 mil Kč na park Vinice, 2,8 mil Kč na VO.
Rezervované prostředky na koupaliště byly letos čerpány na probíhající projekty města (komunikace, kanalizace, ZŠ, rekonstrukce radnice, TESKO, nová zeleň města, aj.). Prostředky z nového úvěru byly již téměř vyčerpány (podle informace vedení města z úvěrových prostředků zbývá městu zhruba 8 mil Kč).
Ukazuje se, že položka koupaliště je vlastně pouhou rezervou na jiné projekty. Což nebrání panu starostovi v rétorice vůči občanům, že koupaliště „se staví“ na úkor jiných projektů. Opak je pravdou.
Bylo by zajímavé se ptát, o kolik více oproti schválenému rozpočtu stojí realizace náměstí, TESKA, rekonstrukce radnice oproti plánovanému rozpočtu na rok 2018.

Jsme přesvědčeni, že obnova koupaliště by měla proběhnout. Lidé k referendu přišli a svůj názor dali najevo. Obnova koupaliště by měla proběhnout jako jeden z mnohých projektů, které město v rámci svých kompetencí realizuje, a to s maximální efektivitou. Svádět svůj „neúspěch“ na jiné není profesionální. Referendem a jeho „naplňováním“ udělalo vedení města z obnovy koupaliště zbytečně  politikum, které rozděluje občany.

Apelujeme na Vás, zastupitele, abyste ve svém hlasování tato fakta zvážili. Neumíme předjímat, o čem na nadcházejícím zastupitelstvu budete hlasovat. Pokud při hlasování budete přesouvat odpovědnost na nové zastupitelstvo, je třeba se připravit na odpovědnost za ztráty způsobené neodborným vedením projektu, demolicí objektů a van.

Obnovu koupaliště bude možná mít v programu většina stran a sdružení kandidujících do komunálních voleb na podzim tohoto roku. Slibem neurazíš…. Přeci jenom 1803 oprávněných občanů bylo pro obnovu koupaliště.

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, tak neslibujte, ale konejte!

Koupališti zdar.


za občanskou aktivitu Zachraňme koupaliště

Jana Kytlicová     Zdenka Havránková     Petr Vosecký

Žádné komentáře:

Okomentovat