středa 21. června 2023

PARTICIPATIVNÍ ROZPOČET V ÚVALECH PROJEKT HODOVSKÁ LÁVKA

 Spolek Zachraňme koupaliště se zúčastnil 1. ročníku Participativního rozpočtu. Zavedení tohoto nástroje na zapojení občanů do rozvoje obce jsme od začátku podporovali.

Přihlásili jsme projekt HODOVSKÁ LÁVKA, tj. projekt obnovy lávky nedaleko čističky odpadních vod (ČOV) u Hodova za koupalištěm.  Lávka je na turistické trase a byla hojně používána (minulou postavili dobrovolníci). Ale před 2 lety byla zničena. Mnozí z dobrovolníků se snažili město přesvědčit, aby ji obnovilo. Nepodařilo se to. Dokonce jim bylo sděleno, že pokud ji postaví, město ji „odstraní“. Důvod neznáme.

Projekt jsme doložili studií lávky (dodatečně i autorizovaným projektem) s parametry získanými od Povodí Labe, dále rozpočtem, souhlasem soukromého majitele dotčeného pozemku a fotodokumentací. Od Povodí Labe jsme obdrželi písemný souhlas s umístěním lávky. Nabídli jsme případné finanční a pracovní zapojení členů a přátel spolku.

Telefonicky nám bylo sděleno, že projekt byl zamítnut s odkazem na nesouhlas Povodí Labe, což jsme vyvrátili. Radou města byl následně vyřazen 15. 5. 2023 s uvedením jiných důvodů.

S možností neúspěchu jsme počítali (to je riziko každé soutěže). Nepočítali jsme ale se způsobem komunikace města s námi jako předkladateli projektu. Je škoda, že na písemně podaný projekt jsme nedostali písemné vyjádření a že mohla být energie a iniciativa dobrovolníků využita jinak. Proto jsme se rozhodli zveřejnit průběh podání projektu.

PRŮBĚH PODÁNÍ PROJEKTU

 • 14. 3. Podán projekt Hodovská lávka do participativního rozpočtu (studie lávky respektující požadavky Povodí Labe, rozpočet, souhlas soukromého majitele dotčeného pozemku).
 • 24. 4. Telefonická informace od paní Pituchové, že projekt bude zamítnut kvůli nesouhlasu Povodí Labe. Jeho námitka, že to není pravda, že s Povodím Labe je projekt konzultován, nebyla přijata. Více s námi o projektu nikdo nejednal.
 • 10. 5. Starostka Rydvalová byla na schůzce se zástupci spolku seznámena s činností spolku a jeho projekty, tedy i projektu Hodovská lávka.  Byla upozorněna, že projekt byl zamítnut kvůli údajnému nesouhlasu Povodí Labe, což se nezakládá na pravdě. Starostka nás požádala o zaslání autorizovaného projektu lávky (nestačila studie lávky).
 • 15. 5. Rada města schválila seznam projektů přijatých a zamítnutých do hlasování (tuto skutečnost jsme se dozvěděli až ze zápisu z RM dne 4. 6. 2023).
 • 16. 5. Zaslán autorizovaný projekt starostce s upozorněním na autorská práva projektanta.
 • 17. 5. Starostka zasílá projekt Vodoprávnímu úřadu do Brandýsa nad Labem (bez vědomí projektanta), úřad prý předběžně nemá s lávkou problém.
 • 18. 5. Obdrželi jsme dopis od Povodí Labe s jeho souhlasem s navrhovaným umístěním lávky, zaslali jsme ho na vědomí starostce. 
 • 22. 5. Schůzka se starostkou, která přechází argument neexistujícího nesouhlasu Povodí Labe, naopak ujišťuje o své podpoře projektu. Upozornili jsme na nerovné zacházení oproti ostatním předkladatelům projektů (jsou na nás vyžadovány dokumenty přesahující pravidla PaRo). Nově se dozvídáme, že prý náklady na projekt ve skutečnosti přesáhnou limit 300 tis Kč a budou 600 až 800 tis Kč. Oponujeme platnou nabídkou dodavatele. Jsme vyzváni k jejímu předložení. 
 • 23. 5. Na webu města byl zveřejněn seznam přijatých a vyřazených projektů PaRo. Hodovská lávka je mezi vyřazenými projekty.
 • 25. 5. Starostka volá dodavateli dřevěných konstrukcí a požaduje položkový rozpis nabídky.
 • 25. 5. Veřejná prezentace radou města schválených projektů v DPS.
 • 4. 6. Na webu města se z uveřejněného zápisu RM dozvídáme, že náš projekt byl radou města zamítnut už dne 15. 5.

Považujeme Participativní rozpočet jako takový za smysluplný. Přejeme úspěšným projektům 1. ročníku, ať se podaří jejich realizace ke spokojenosti veřejnosti. Přejeme si, aby v dalším ročníku přinesl hodně zajímavých nápadů na zlepšení veřejného prostoru v Úvalech a hlavně zlepšení komunikace města s předkladateli projektů tak, aby město iniciativu občanů motivovalo.

A jaký osud čeká Hodovskou lávku?

Spolek Zachraňme koupalištěŽádné komentáře:

Okomentovat